אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא אי רישום תקבול ע''י יועץ מס:

זהו ערעור על פסילת ספרי המערער לשנת 1997.

המערער הוא יועץ מס במקצועו.

אין מחלוקת על כך, כי בביקורת שנערכה במשרדו של המערער ביום 13.5.97 נתגלה אי רישום תקבול של 400 ש"ח נשוא שיק מס' 122 שהתקבל מלקוח בשם כנענה פאוזי שהוא ספק במקצועו. השאלה היא רק אם היתה סיבה מספקת לאי הרישום.

בדו"ח הביקורת שנחתם ע"י המערער נרשם מפיו:

"היה לחץ של לקוחות ודו"חות שנתיים ושכחתי".

ובהמשך:

"הוצאתי את הפדיון מיוזמתי את הצ'קים והמזומן. בטעות היה צ'ק שנשכח עקב לחץ מילוי הדו"חות והלקוח הזה פטור במע"מ ולא ביקש את החשבונית מס כמו כולם אז כנראה שכחתי".

המבקרים שרית ימיני וניר אריאלי, מאשרים בתצהיריהם את האמור בדו"ח הביקורת.

המערער חקר ארוכות את הגב' שרית ימיני אשר ערכה את הביקורת. עדה זו אמרה בין היתר, שהיא באה לערוך ביקורת במשרד המערער הן לגבי ספרי הלקוחות והן לגבי המערער עצמו והמערער לא הביא כל התנגדות לעריכת ביקורת בספריו. הוא לא ניסה לדחותה ולא הביע כל גישה שלילית לעריכתה.

בשלב מסוים יצאה המבקרת החוצה כדי לקרוא למבקר השני מר ניר אריאלי, אך זה היה לשניה בלבד.

המערער הציג את ספריו, בין היתר הציג מעטפה ובה תקבולים של מספר ימים אחורה.

המבקרים עברו על כל השיקים שנתקבלו וביקשו לראות את החשבוניות המתיחסות לאותם השיקים. המערער מנהל פנקס אחד של חשבוניות מס/קבלה. תוך כדי בדיקה זו הגיעו לשיק נשוא הערעור ושאלו את המערער מדוע אין השיק הנזכר רשום. תחילה חשב המערער שהשיק רשום וביקש מהמבקרים לבדוק פעם נוספת. המבקרים חיפשו זמן רב את הרישום, אך לא הצליחו למצאו. המערער החל לחפש ולאחר שלא מצא רישום, הסביר שהיה לחץ של הגשת דו"חות והיה לחץ של לקוחות ולכן לא הספיק לרשום שיק זה וכנראה שכח.

המערער הציג בפני המבקרים חשבונית שהוציא לאותו לקוח בחודשים קודמים.

המערער נחקר על דבריו בדו"ח הביקורת ובהודעת הערעור ואמר שאת השיק קיבל יום לפני הביקורת. הלקוח ממנו נתקבל השיק פטור ממע"מ ולכן הלקוח לא ביקש חשבונית מהמערער, אך בכל מקרה הוא נוהג להוציא חשבוניות גם כאשר הלקוח אינו מבקש זאת. כאשר נערכה הביקורת ונמצא השיק, המערער היה בטוח שנרשם ולכן ביקש שהמבקשת תבדוק פעם נוספת.

המערער מציין שלחץ הלקוחות אינו "הסיבה הישירה" לאי הרישום (ע' 21) אבל השיק נמסר ב- 11.5 שהוא המועד להגשת דו"חות של מע"מ.

ובהמשך אומר המערער:

"אני אמרתי שיכול להיות שהלחץ הזה של העבודה גרם שאני בכלל אושפע מזה של הלחץ וגם על זה לחץ עבודה ולחץ ניירות ולבדוק נייר והכל, זה גם כן משפיע עליו אולי לפעמים מבחינת הגוף שאתה לא אוכל טוב, לא שותה טוב, זה גם משפיע על המוח" (ע' 21).

דיון ומסקנותמאחר ואין מחלוקת כי תקבול בסך 400 ש"ח לא נרשם מתעוררת אך ורק השאלה בדבר קיומה של "סיבה מספקת" לאי הרישום.
לשאלה זו שתי פנים: האחת, עובדתית, האם אי רישום התקבול הוא מחדל שנעשה ב"תום לב" בבחינת "טעות אנוש" ובמישור המשפטי, בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה היא בחיוב, האם "תום לב" די בו כדי להוות סיבה מספקת.
אשר למישור העובדתי, מוכן אני לקבל שמדובר בטעות אנוש. אמנם ניתן לטעון שמאחר והלקוח לא ביקש חשבונית, ניצל המערער עובדה זו כדי להמנע מלהוציא חשבונית, אך אינני סבור שזה היה המצב במקרה הנוכחי. מדובר בתקבול ששולם בשיק ולא במזומן והמערער כיועץ מס בודאי היה מודע לכך ששיק "משאיר עקבות".


יתר על כן, לו רצה המערער להעלים את התקבול היה דואג להסתרת השיק או להעברתו לצד שלישי באופן שלא יוכל להמצא בביקורת פתע. לפי תגובותיו של המערער בעת הביקורת, נראה שהמערער היה מופתע מהעובדה שהשיק לא נרשם. לבסוף, יש להביא בחשבון שלגבי שיקים אחרים של אותו לקוח הוצאו חשבוניות, לפיכך,אני קובע שאי הרישום היה בבחינת שגגה שנפלה אצל המערער.

ומכאן לשאלה המשפטית:

בשורה של פסקי דין נקבע שהעובדה שהנישום פועל בתום לב, לא סגי. ה"סיבה המספקת" היא דרך פעולה שעליה ניתן לאמר שנישום סביר היה נוקט אותה (ראה למשל ע"א 699/83 סבן נ' פ"ש רחובות פד"י מ(2) פיסקה 6 לפסה"ד).

במקרה הנדון, הרושם שנתקבל אצלי שהרישום נבע משיטה לא נכונה של רישום תקבולים. המערער לא הראה מה עשה כדי להבטיח שגם בתקופות לחץ ירשמו התקבולים מיד עם קבלתם. יתכן למשל שהפתרון הוא בהעסקת כוח עזר בתקופות אלה. יתר על כן, על העדר שיטה טובה להבטחת רישום מידי ניתן ללמוד גם מכך שספר התקבולים והתשלומים של המערער לא עודכן כהלכה.

דוקא מיועץ מס יש לצפות שיהווה דוגמא למערכת חשבונות מסודרת ומעודכנת.

לפיכך, אין מנוס מדחיית הערעור.עם זאת, הייתי ממליץ בפני המשיב בשים לב לתום ליבו של המערער הוא ימנע מלהפעיל את מלוא הסנקציות הקיימות בחוק על אי רישום תקבול.


המערער ישלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סרבן מס

 2. הקילת מס

 3. ערעור מס קניה

 4. מס ששולם בחסר

 5. עיקול החזרי מס

 6. השבת מס בולים

 7. החזר מס בולים

 8. נוסח ערעור מס

 9. ביטול מס בולים

 10. מה זה אמנת מס ?

 11. מבצע מס וחלילה

 12. עורך דין מס קניה

 13. ערעור על כפל מס

 14. עורך דין מס רכוש

 15. החזר מס על קרקע

 16. עקרון רציפות המס

 17. החזר מס יבוא רכב

 18. מס על יבוא דגים

 19. ערעור מס של מאפיה

 20. מס רכוש נזק עקיף

 21. תביעה נגד יועץ מס

 22. מדד שלילי החזרי מס

 23. העלמת מס בעל מספרה

 24. העלמת מס הרמת מסך

 25. תביעה לקבלת החזר מס

 26. זיכוי ממס על תרומות

 27. גביית יתר מס בולים

 28. תשלום מס רכוש ביתר

 29. נטל ההוכחה בתביעות מס

 30. טענת השתק בדיני מיסים

 31. נטל ההוכחה בערעור מס

 32. מס בולים על קניית רכב

 33. ראיות חדשות בערעור מס

 34. מס על הלוואה ללא ריבית

 35. חוק מס מעסיקים בשטחים

 36. שימוע לפני הטלת כפל מס

 37. נוסחה אחידה לחישוב מס

 38. התחמקות ממס על סיגריות

 39. מס על אופציות לעובדים

 40. ביקורת מס בקונדיטוריה

 41. גביית מס קניה שלא כדין

 42. מס על רווח ממכירת מניות

 43. מס קניה על כלים חקלאיים

 44. הטבות מס למעסיקים באילת

 45. מס בולים על פוליסת ביטוח

 46. חוב מיסי ועד של בן ממשיך

 47. סיווג רכב עבודה לצורכי מס

 48. תשלום מס מקביל בגין קצבה

 49. סעיף 11א(2) לפקודת המיסים

 50. הערכת מלאי ביקורת מס בעסק

 51. מס לשכירים על רכב מהעבודה

 52. החזר מס בולים ששולם בטעות

 53. רשות המיסים מול נושה מובטח

 54. הגדרת ''בעל'' בחוק מס רכוש

 55. מס על מכירת סיגריות באילת

 56. ריבית על אי תשלום מס בזמן

 57. אי רישום תקבול ע''י יועץ מס

 58. הקלות מס לתושבי גבול הצפון

 59. מס על קניית מכוניות להשכרה

 60. רישום בספר המיסים המנדטורי

 61. שותפות משפחתית - ביקורת מס

 62. צ'ק ללא שם מלקוח - העלמת מס

 63. המועד הקובע לצורכי מס מכירה

 64. הקלה במס במכירת פעילות ייצור

 65. רישום חלק יחסי במגרש מטעמי מס

 66. פיצוי ממס רכוש בגין הצתת מבנה

 67. פיצויים ממס רכוש על נזק עקיף

 68. תוספת שכר לעובדי רשות המיסים

 69. מס על מכירת פירות של אדם פרטי

 70. העלמת מסמכים במסגרת חקירת מס

 71. אי רישום תקבול במהלך ביקורת מס

 72. ביקורת מס בדוכן שווארמה פלאפל

 73. מס על רווחים מהפקדות לקופות גמל

 74. פסק דין פלילי כראיה בערעורי מס

 75. ערעור מס רכוש לגבי שווי מקרקעין

 76. ערעור על החלטת ועדת ערר מס רכוש

 77. אישור מס רכוש על בעלות במקרקעין

 78. טור ממס לדירת מגורים בבעלות עמותה

 79. כמה מקבלים על התחמקות מתשלום מס ?

 80. גלגול מס על הלקוחות כתנאי להחזר מס

 81. תביעה לתשלום מיסים לעיריית רחובות

 82. סחורה ללא תעודת משלוח - ביקורת מס

 83. חישוב מחזור עסקאות - תקנות מס רכוש

 84. ארנונה ומיסים בגין הפעלת שוק עירוני

 85. אי דיווח על עסקת מקרקעין לרשויות המס

 86. מס על תשלום לעובד בגין תניית אי תחרות

 87. האם צריך לשלם מס על הכנסה ממחילת חוב ?

 88. זיכוי מס בישראל בגין מיסים ששולמו בארה''ב

 89. בדיקת הגיון כלכלי של עסקה ע''י רשויות המס

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד רשות המיסים

 91. זכות השימוע לפני העברת תיק למחלקת חקירות מס

 92. האם יש מס על משכורת לבני משפחה מרווחים בחברה ?

 93. האם מחילת חוב במועד מאוחר יותר היא עסקה נפרדת המחויבת במס מכוח עצמה ?

 94. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון