הפסקת קצבה מביטוח לאומי בגין פיצויים מגרמניה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפסקת קצבה מביטוח לאומי בגין פיצויים מגרמניה:

.1ההליך
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט מורל -
דן יחיד:ב תב"ע מד/1160-0) אשר דחה את תביעת המערערת לחייב את המשיב בתשלום השלמת הכנסה מכוח חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א- 1980(להלן - חוק הבטחת הכנסה).
.2העובדות הצריכות לעניין, כעולה מפסק-הדין ומחומר הראיות, הן:ו
א) המערערת קיבלה ומקבלת קצבת שאירים מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב, תשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי) וזאת משנת .1975משנת 1977 קיבלה אף הטבה סוציאלית; ב) תשלום ההטבה הסוציאלית הופסק, משהתברר למוסד לביטוח לאומי, כי המערערת מקבלת תשלום חודשי קבוע מגרמניה:נ
ג) הסכום מגרמניה משתלם לפי סעיף 165לחוק הפיצויים הגרמני, הקובע, כי מקבל פיצויים על אבדן חיים או שלילת חופש, אשר הכנסתו מהפיצויים יחד עם הכנסותיו מרכושו אינן מספיקות לקיומו, יקבל "השלמה"; ד) התשלום המשתלם כפיצוי מגרמניה פטור בארץ ממס הכנסה, מכוח צו (צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז1976; ק"ת 3631, תשל"ז, 490).
.3טענת המערערת היא, כי התשלום אותו היא מקבלת מהווה "תשלום סעד", אשר אינו פוגע בזכותה להשלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה.
טענת המוסד לביטוח לאומי היא, כי התשלום מגרמניה הינו בגדר הכנסה, "קצבה", כמשמעה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה ומכאן, כי יש להביאה בחשבון שעה שבודקים את זכאות המערערת לתשלום מכוח חוק הבטחת הכנסה.

.4הסעיפים הצריכים לענייננו בחוק הבטחת הכנסה הם:ב
א) סעיף 9:ו "(א) בחוק זה -
'הכנסה' - הכנסה מהמקורות המפורטים בסעיף 2לפקודה פקודת
מס הכנסה), אף אם לא צמחה, הופקה, או התקבלה ישראל...":נ
ב) סעיף 12:ב "(א) בחישוב ההכנסה לעניין סעיף 5ינוכו -

...
(3) סכום השווה ל-% 13מהשכר הממוצע-מהכנסה שמקורה בקצבה המשולמת מכוח חיקוק, דיני חוץ,... ".
.5סעיף 2לפקודת מס הכנסה קובע, לענייננו:ו
"מס הכנסה יהא משתלם בכפוף להוראות פקודה זו, לכל שנת מס, בשיעורים המפורטים להלן, על הכנסה שצמחה, שהופקה או שנתקבלה בישראל ממקורות אלה:נ
(5) קצבה, מלוג, או אנונה".
.6בית-הדין האזורי דחה את התביעה בקובעו, כי התשלום אותו מקבלת המערערת מהווה "הכנסה", בין כקצבה ובין כאנונה, ולכן יש להביאו בחשבון בחישוב זכאותה להשלמת הכנסה.
.7על-פי החלטת הנשיא נדון ערעור זה על-פי סיכומים בכתב.
בסיכומיהם חזרו באי-כוח הצדדים על טיעוניהם בבית-הדין האזורי.
.2פסק-דין
.1השאלה המרכזית העומדת להכרעה בערעור זה היא, אם התשלום אותו מקבלת המערערת הינו "קצבה או אנונה" כמשמעה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה (סעיף 5

לחלק י).
.2את המונחים "קצבה" ו"אנונה" עלינו לפרש לפי מובנם בחוקים בישראל. המונח 'קצבה" (פנסיה), המצוי בשורה של חוקים, כגון חוק הביטוח הלאומי, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה ועוד - פירושו תשלום החוזר השנה בצורה מחזורית ובעלת קביעות מסוימות. פירוש זה יפה לאותו מונח אף בפקודת מס הכנסה.
.3אם נבחן את מהות התשלום אותו מקבלת המערערת מכוח סעיף 165לחוק הפיצויים הגרמני נראה, כי הוא עונה על הגדרת המושג, מאחר וגם "תשלום סעד", אם היה התשלום אותו מקבלת המערערת כזה לגרסתה, משתלם בצורה מחזורית ובקביעות.

.4לאור האמור - אין לנו צורך להתייחס לשאלה, באם התשלום האמור הינו "אנונה", ואם הפירוש הנכון לדיבור "אנונה" הוא כל קצובה חודשית שאינה קצבה מכוח חיקוק או הסכם פנסיוני (כגרסת ויתקון-נאמן, [1], בספרם "דיני מסים") אך שהיא תשלום חודשי המשתלם מתוך קרן, שהוקמה לצורך זה עד כלותה (כגרסת רפאל-אפרתי, [2], בספרם "מס הכנסה").
.5סעיף 2לפקודת מס הכנסה קובע, כי יש לשלם מס על הכנסה אם התקבלה בישראל, אף אם לא צמחה או הופקה בישראל.
הקצבה נשוא הליך זה מתקבלת על-ידי המערערת בישראל.
.6חוק הבטחת הכנסה מפנה, לצורך הגדרת המונח "הכנסה", לסעיף ההגדרות בפקודת מס הכנסה (סעיף 4(א) לחלק י).
העובדה שאין משתלם מס מן הקצבה מכוח פטור אינה שוקלת לעניינו, ואם היתה שוקלת - הרי שהיה הדבר נגד המערערת, מאחר והפטור ממס לקצבה (צו מס הכנסה סעיף 2(ד) לחלק י) ניתן מכוח סעיף 14לפקודת מס הכנסה, המסמיך את שר האוצר ליתן פטור על "הכנסה של תושב ישראל שמקורה מחוץ לישראל ומשתלם עליה מס רק משום שהתקבלה בישראל". מן האמור עולה, שאילולא הפטור האמור היתה קצבה זו חייבת אף במס הכנסה, וזאת מכוח סעיף 2לפקודת מס הכנסה.

.7אף כי לאור האמור לעיל אין צורך בהתייחסות לסעיף 12לחוק הבטחת הכנסה נציין, כי סעיף זה (סעיף 4(ב) לחלק י) מתייחס במפורש ל"קצבה המשתלמת מכוח דיני חוץ" כאל הכנסה, וניתן ללמוד ממנו לגבי זכאות המערערת להשלמת הכנסה.
סופו של דבר - הערעור נדחה.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קצבת יוצאי צבא

 2. קצבת נכות למפרע

 3. ערעור קצבת נכות

 4. קצבה מיוחדת 150%

 5. השלמה לקצבת נכות

 6. עורך דין קצבת נכות

 7. קצבת נכות מחלת עור

 8. הלנת קצבה לפנסיונר

 9. משכורת 13 קצבת נכות

 10. קצבת נכות לתושב חוזר

 11. תוספת ילדים בקצבת נכות

 12. הצמדת קצבה לשכר בכירים

 13. ניכוי מענק מקצבת נכות

 14. הגדלת קצבה מיוחדת לנכים

 15. קצבת נכות מעל 100 אחוז

 16. שיטת חישוב של קצבת נכות

 17. זיכיון עסק - קצבת נכות

 18. קצבה מביטוח לאומי לעיוור

 19. קצבת נכה - הוצאות אשפוז

 20. קצבת נכות לחולי אפילפסיה

 21. ניכוי הכנסות מקצבת נכות

 22. קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה

 23. פיצוי על איחור בקבלת קצבה

 24. הפחתת קצבה בשל שיפור במצב

 25. שלילת קצבת שירותי מיוחדים

 26. הפחתת קצבת שירותים מיוחדים

 27. תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

 28. תשלום קצבת נכות רטרואקטיבית

 29. קצבת נכות מעבודה שנה אחורה

 30. קצבת נכות מעבודה לאדם שנפטר

 31. קצבת שירותים מיוחדים לעיוורים

 32. תביעה נבלעת 25% קצבאות המל''ל

 33. קצבה מיוחדת לנכה מביטוח לאומי

 34. איחור בתשלום קצבה מביטוח לאומי

 35. התנאים לזכאות מענק נכות או קצבת נכות

 36. קצבה מביטוח לאומי 3 שנים אחורה

 37. הצעת עבודה לנכה המקבל קצבת נכות

 38. תוספת לקצבת נכות על ילד של הגרוש

 39. האם מקבלים קצבת נכות רטרואקטיבית

 40. ירידה בהכנסה - קצבת נכות מעבודה

 41. תשלום מופחת קצבת אובדן כושר עבודה

 42. קצבה מיוחדת לנכה 75% מביטוח לאומי

 43. קצבת שירותים מיוחדים מביטוח לאומי

 44. קצבה מביטוח לאומי לחולי מחלה ממארת

 45. שלילת קצבה בגין מעבר מגורים לשטחים

 46. קצבת יוצאי צבא למשרתים בארגון ההגנה

 47. קצבת שירותים מיוחדים לחולה אפילפסיה

 48. פיצויי הלנה בגין עיכובים בתשלום קצבה

 49. אי ידיעה על זכאות לקצבה מביטוח לאומי

 50. המועד הקובע לתשלום קצבת נכות מעבודה

 51. תביעה להפרשי קצבת נכות מביטוח לאומי

 52. ערעור זכאות לקצבת נכות לתקופה מסוימת

 53. ניכוי קצבאות ביטוח לאומי בתאונת דרכים

 54. קצבת שירותים מיוחדים לחולי טרשת נפוצה

 55. הפסקת קצבת נכות - מגורים מחוץ לישראל

 56. תביעה להפרשי קצבה לפי חוק שירות המדינה

 57. אי ידיעה על הזכות לקבלת קצבה רטרואקטיבית

 58. קצבת נכות מביטוח לאומי לכיסוי הוצאות הורים

 59. הפסקת קצבה מביטוח לאומי בגין פיצויים מגרמניה

 60. מעמד תושב ישראל בביטוח לאומי לצורך קצבת נכות

 61. מועד חישוב הכנסה לצורך חישוב קצבה בביטוח לאומי

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון