זכאות לדמי לידה לעובדת בהתנדבות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכאות לדמי לידה לעובדת בהתנדבות:

.Iההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת פורת - דן יחיד:ב תב"ע מד/131-0) אשר קבע, כי המשיבה זכאית לדמי לידה.
.2ואלה העובדות כפי שקבען בית-הדין האזורי:ו
"התובעת נפגעה בתאונת דרכים ובמסגרת שיקומה עברה קורס לספרנות מטעם הסתדרות הפקידים של ארגון ספרני ישראל.
הקורס החל ב-31.7.1981, ובו למדה התובעת 8שעות מדי שבוע.
החל מיום 1.9.1981עד 31.7.1982עבדה התובעת על-פי דרישת מחלקת השיקום של הנתבע 20שעות שבועיות (חצי משרה) בספריה העירונית ברחובות, אולם לא קיבלה שכר עבור עבודתה כאמור. מאידך קיבלה התובעת דמי שיקום מהנתבע ואף שולמו בגינה לאותה התקופה דמי ביטוח לאומי".

.3המוסד לביטוח לאומי טען, כי במשיבה לא נתמלאו תנאי הזכאות לדמי לידה
"כאמור בסעיפים 98(א) ו-98(ב) לחוק"; כי בתקופה הרלבנטית עד "ליום הקובע" (27.3.1983) כמשמעותו בסעיף 96לחוק, שולמו עבור המשיבה, דמי ביטוח כעובדת, בעד 7חודשים בלבד, וכי השתתפות המשיבה בקורס לספרנות - לא היתה "במסגרת הכשרה מקצועית במקומות מאושרים במשמעות האמור בתקנה 4א לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות), תשי"ד-1954".
.4הוראות החוק הרלבנטיות הן:נ
א) סעיף 98(א) לחוק הביטוח הלאומי
[נוסח משולב], תשכ"ח-1968
(להלן - החוק) - "אשה ששולמו בעדה דמי ביטוח לפי שכרה כעובדת או לפי הכנסתה כעובדת עצמאית... תהיה זכאית לדמי לידה -
.1בעד פרק זמן שלא יעלה על שנים-עשר שבועות -
(א) אם שולמו בעדה דמי ביטוח כאמור עשרה חודשים מתוך ארבעהעשר החודשים שקדמו ליום הקובע; (ב) אם שולמו דמי ביטוח כאמור חמישה-עשר חודשים מתוך עשרים ושניים החודשים שקדמו ליום הקובע; .2בעד פרק זמן שלא יעלה על שישה שבועות -
(א) אם שולמו בעדה דמי ביטוח כאמור עשרה חודשים מתוך שמונהעשר החודשים שקדמו ליום הקובע"; ב) סעיף 96לחוק, הגדרת "היום הקובע":ב "היום שבעדו מגיעים לראשונה דמי לידה לפי סעיף 99"; ג) סעיף 92(ב) לחוק הקובע, כי "אשה שמלאו לה שמונה-עשרה שנה והיא נמצאת בהכשה מקצועית" היא "מבוטחת לדמי לידה"; ד) סעיף 91לחוק, הגדרת "הכשרה מקצועית":ו "הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, לפי מבחנים ובתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת"; ה) תקנה 4א לתקנות הביטוח הלאומי (אימהות), תשי"ד- 1954(להלן -
התקנות), הקובעת, כי המקומות המאושרים "בהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי לעניין הגדרת 'הכשרה מקצועית' שבסעיף 91לחוק" הם:נ
"(1) מקומות שבהם ניתנים הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי בשיתוף עם האגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד העבודה במקצוע הנלמד לפי תוכנית לימודים לפחות 35שעות בשבוע במשך 6חודשים רצופים לפחות;
(2) בתי-ספר לאחיות מוסמכות ואחיות מעשיות שהכיר בהם המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהסמיך לכך".
.5בית-הדין האזורי קיבל את טענת המוסד, כי הכשרתה המקצועית של המשיבה
"כמפורט לעיל" אינה בגדר "הכשרה מקצועית" במשמעות ההגדרה שבסעיף 91לחוק ובתקנה 4א לתקנות. עם זאת קיבל בית-הדין "אם כי לא בלי היסוס" את טענת המשיבה, שיש לראותה כ"עובדת" בתקופת עבודתה בספריה, אף כי לא קיבלה שכר מעירית רחובות ועבדה שם על-פי הוראות מחלקת השיקום של המוסד. על כל אלה גברה, במשקלה, העובדה, שהמשיבה בעבודתה בספריה, הביאה "תועלת ממשית" למעבידתה והא ראיה שמנהלת הספריה דיברה על המשיבה כעל "מתנדבת", דיבור שאינו תואם "עיסוקו של אדם לצורכי שיקומו העצמי גרידא".
.6בערעור טען המוסד, כי אשר פסק בית-הדין האזורי נפסק "בסוגיה שלא הועמדה לדיון בפלוגתות ומבלי להפנות תשומת לב הצדדים לבעיה זו לפני מתן פסק-הדין"; כי טעות היתה לראות את התקופה שמ- 1981עד 31.7.1982כתקופת עבודה לצורך סעיף 98(א) לחוק, כאשר המשיבה הועסקה כמתנדבת ולא היו קיימים יחסי עובד-מעביד בינה לבין עירית רחובות, לא שולמו עבודה דמי ביטוח וגם לא היו חייבים לשלם דמי ביטוח.
.7בטיעונה בעל פה ציינה באת-כוח המוסד כי שתי הפלוגתות שנקבעו בדיון המקדמי היו "אם הקורס שעברה התובעת הינו בגדר הכשרה מקצועית על-פי פרק ד' לחוק (אימהות) והאם שולמו בגין התובעת דמי ביטוח בתקופה שהיתה בקורס". והנה, לאחר שקבע בית-הדין שהמשיבה לא היתה "בהכשרה מקצועית" לפי סעיף 91ותקנה 4א, נפסק במפתיע, שהשיקום במסגרת הקורס הוא עבודה.
.Iiפסק-דין
.1הצדק עם המוסד על כך, שהדין הוכרע בשאלה שלא עלתה באף שלב משלבי המשפט, והיא שאלה מרכזית בבירור זכאות אשה לדמי לידה.
.2המלה שעל פיה הוכרעה הכף לטובת המשיבה - "בהתנדבות" - היא הנותנת והיא הקובעת, שלא היה מקום לקבל את התביעה. באישור של גברת קורן, מנהלת הספריות במחלקת החינוך של עירית רחובות, נאמר:ב
"הנני לאשר בזאת שהגברת איילה שרון (שלום) עבדה בהתנדבות בספריה העירונית החל מ-1.9.1981, וכו'..." (ת/2).
באישור אחר המתייחס לתקופת ההמשך נאמר, כי המשיבה "עבדה בעירית רחובות" במשך שנתיים מ- 1.9.1982עד 31.8.1984(ת/3).
ודוק:ו "עבדה" ולא עוד "עבדה בהתנדבות".

.3בלשון המעבידה (עירית רחובות) עבדה המשיבה בהתנדבות 11חודש ולדברי העובדת (המשיבה) היא "חויבה" ("חויבתי") על-ידי המוסד לביטוח לאומי "לעבוד בספריה בהתנדבות כיוון שזה היה חלק מהשיקום".

.4מפגש בין התנדבות (מרצון!) והתנדבות חובה, לא יביא לעולם מערכת של יחסי עובד ומעביד. הביטוי הראשון הוא טאוטולוגיה - כל התנדבות היא "מרצון" והשני:נ דבר והיפוכו. המשיבה לא "עבדה" בספריה על סמך התקשרות חוזית שיצרה רקמה הדדית של חובות וזכויות. פעולתה בספריה היתה חלק בתכנית של שיקום מקצועי במסגרת זכאותה של המשיבה כמבוטחת ביטוח נכות, לפי פרק ו 2לחוק הביטוח הלאומי. לא היה זה - ועל כך אין חולקין - "הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי" מן הסוג המקנה לאשה זכות לדמי לידה, ולא היה זה קשר היוצר יחסי עבודה.
.5סוף דבר:ב הערעור מתקבל ואנו מבטלים את פסק-הדין של בית-הדין האזורי.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דמי לידה בחל''ת

 2. דמי לידה לעצמאית

 3. דמי לידה מטעמי צדק

 4. דמי לידה לאם מאמצת

 5. דמי לידה לעובד עצמאי

 6. דמי לידה בשנת שבתון

 7. תביעה להפרשי דמי לידה

 8. דמי לידה לבעלת שליטה

 9. דחיית תביעה לדמי לידה

 10. דמי לידה לעובדת עצמאית

 11. דמי אבטלה לאחר דמי לידה

 12. דמי לידה לעובדת אצל האב

 13. חישוב דמי לידה לעצמאית

 14. אישה שלא עבדה לפני הלידה

 15. בסיס השכר לחישוב דמי לידה

 16. דמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 17. עבודה בעסק משפחתי דמי לידה

 18. משכורת לצורך חישוב דמי לידה

 19. יחסי עובד מעביד - דמי לידה

 20. תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה

 21. אחרי כמה זמן מקבלים דמי לידה

 22. דמי לידה לעובדת אצל בן משפחה

 23. תלושי משכורת לתביעת דמי לידה

 24. דמי לידה לאישה שעבדה אצל אביה

 25. "משכורת אחרונה" לחישוב דמי לידה

 26. אישה שעובדת אצל בעלה - דמי לידה

 27. זכאות לדמי לידה לעובדת בהתנדבות

 28. זכאות לדמי לידה - יחסי עוסק מעסיק

 29. פיטורים לפני לידה זכאות לדמי לידה

 30. דמי לידה לאישה שעובדת בעסק של בעלה

 31. פיגור בתשלום ביטוח לאומי - דמי לידה

 32. עבודה כשכיר אצל בן הזוג - דמי לידה

 33. דמי לידה לאישה שעבדה אצל קרובי משפחה

 34. התחלת עבודה בהריון - זכאות לדמי לידה

 35. דמי לידה - עבודה בחברה בבעלות קרוב משפחה

 36. שלילת דמי לידה עקב פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 37. דחיית תביעה לדמי לידה בהעדר יחסי עובד מעביד

 38. ביטוח לאומי אישר בהתחלה דמי לידה ואחר כך "התחרט"

 39. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון