סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

המערערים הגישו בקשה במסגרת טענת "פרעתי" אל לשכת ההוצל"פ וראש ההוצל"פ דחה את בקשתם על הסף מחוסר סמכות.

השאלה המרכזית הדרושה הכרעה בתיק זה הינן האם קמה או שמא לא קמה סמכות לראש ההוצל"פ לקבל טענה בדבר אי מימוש המשכון?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי:

השופט ס. ג'ובראן

בפני בית המשפט ערעור על החלטתו של ראש ההוצל"פ בחיפה (מר זיאד סלאח) מיום 5.10.97, אשר לפיה נדחתה על הסף בקשת המערערים בטענת "פרעתי", מחוסר סמכות.

העובדות:

המערערים חתמו על שטר משכנתא להבטחת סכומים שיגיעו למשיב מאת המערערים, ללא הגבלה בסכום, ומשכנו את דירת מגוריהם לשם כך.

ביום 19.12.95 הוגש שטר המשכנתא לביצוע עקב חובם של המערערים למשיב, בתיק הוצל"פ 02-32274-95-0 בחיפה.

המערערים הגישו בקשה במסגרת טענת "פרעתי" אל לשכת ההוצל"פ וראש ההוצל"פ דחה את בקשתם על הסף מחוסר סמכות ביום 5.10.97.

מכאן הערעור שלפני.

טיעוני הצדדים:

ב"כ המערערים טען, כי ראש ההוצאה לפועל טעה בדחותו את בקשתם, לפי סעיף 19, כנגד ביצועו של שטר המשכנתא משום הסכם הפשרה שנערך בין הצדדים.

ב"כ המערערים טען עוד, כי דירת המערערים כונסה ע"י המשיבה ובמימושה יש מספיק והותר כספים לפירעון סכום ההסכם.

עוד טען ב"כ המערערים כי בסמכותו של ראש ההוצל"פ לדון בתוקפו ורישומו של שטר משכנתא וההסכם שנלווה אליו. כמו כן מכיוון שלא ידוע סכום החוב, יהיה ניתן לממש את שטר המשכון, רק לאחר שייקבע וייקצב הסכום.

ב"כ המשיב טען בסיכומיו כי דינו של הערעור להידחות משום שהוגש כעבור 26 יום מקבלת החלטת ראש ההוצל"פ אצל המערערים למרות תקנה 120(ב) לתקנות ההוצאה לפועל, שבה קבוע מועד של 15 יום להגשת ערעור, בטענת "פרעתי".

ב"כ המשיב טען כי דינו של שטר משכנתא כדין פסק דין, לאור סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, ולכן צדק ראש ההוצל"פ בקובעו כי לא היה מוסמך לבדוק את תוקפו של שטר המשכנתא. הסמכות הייחודית לכך נתונה לבית משפט מוסמך ולא להוצל"פ.

לעניין פירעון החוב טען ב"כ המשיב, כי לא בסמכותו של ראש ההוצל"פ לדון באירועים שקדמו לחישוב המשכון, או לטענות נגד תוכנו של שטר המשכון במסגרת טענת "פרעתי".

עוד טען ב"כ המשיב, כי גם אם פירעון החוב מתבסס על הסכם פשרה שגובש, לטענת המערערים, הם מילאו אחריו ולא שילמו את התשלומים שלפניו.

דיון:

בבקשה להארכת מועד להגשת הערעור לאחר עיון בסיכומי טענות הצדדים ובהחלטת ראש ההוצל"פ, החלטתי להיעתר לבקשה להארכת המועד ולהאריך א המועד כמבוקש וזאת למרות האיחור בהגשתו, וכל זאת כדי להימנע מגרימת עיוות דין למערערים.

נאמר בעניין זה, בע"א 430/74 בוסמן נ' גזית, פ"ד כ"ט(א) בעמ' 228:

"הפרוצדורה היא מסגרת רחבה וגמישה למדי המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג לפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה. היא חייבת להישאר כך גם כאשר קורית תקלה או כשבעל דין עושה שגיאה במהלך המשפט הניתנת לתיקון בלי לגרום עוול לבעל הדין האחר ועל בית המשפט להרשות תיקון כזה בנדיבות וברחבות...

בדרך כלל יש לשבח את הרצון לנהל משפט בכל המהירות האפשרית וביעילות רבה ככל האפשר. אבל דחף היעילות אינו צריך להיפך לבהילות. לעולם אין לשכוח שסדר הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה".

השופט ברנזון, באומרו כך בע"א הנ"ל, חזר על מה שאמר בע"א 189/66, ששון נ' הדמה בע"מ, פ"ד כ(3) בעמ' 479:

"הפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מהדדים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל דין כדי להכניסו לתוכה בנכה או כבר- מינן..."

לאור זאת החלטתי להיעתר לבקשת הארכת מועד הגשת הערעור ולדון בערעור לגופו.

לאחר עיון בערעור, בנימוקיו, בהחלטת ראש ההוצל"פ ובסיכומי טענות שני הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין ערעור זה להדחות.

השאלות המרכזיות הדרושות הכרעה בתיק זה הינן האם קמה או שמא לא קמה סמכות לראש ההוצל"פ לקבל טענה בדבר אי מימוש המשכון? והאם טענות המערערים בעניין פירעון החוב, שלפי הפשרה, אכן ביסוד הן?

המערערים טוענים כי מאחר וסכום החוב לא נקבע בשטר המשכנתא, אין אפשרות לממש את שטר המשכון, אלא לאחר שייקבע וייקצב הסכום.

טענה זו דינה להידחות, משום שאין ראש ההוצל"פ מוסמך לקבוע ולהכריע במהות שטר המשכון, היקפו, תוקפו ותחולתו, משום שאין המדובר בבדיקת חשבונות, חיובים וזיכויים ולכן החלטתו, בעניין זה, בדין הייתה.

אמר על כך כבוד השופט דוד בר- אופיר בספרו, הוצאה לפועל הליכים והלכות, מהדורה רביעית, בעמ' 79:

"מימוש משכון שונה מגביית חוב רגיל בהליכי הוצאה לפועל, מכיוון שכל תפקידו של ראש ההוצאה לפועל מצטמצם במימוש המשכון, דהיינו: בגביית החוב מתוך הנכס הממושכן. אם יש לו בכלל שיקול דעת, הרי ששיקול דעתו מצטמצם לקביעת הדרך היעילה והצודקת למימוש המשכון.

אולם, אין הוא מוסמך להרחיב את שיקול הדעת עד כדי החלטה שלא לממש את המשכון או לתת ארכות לחייב על חשבון הזוכה."

עוד ממשיך ואומר בכגון דא כבוד השופט בר- אופיר, כי:

"מהוראות סעיף 18 לחוק המשכון ברור כי לאחר שהוחל בהליכי מימוש המשכון בהוצאה לפועל – אין לראש ההוצאה לפועל שיקול דעת להפסיק את הליכי המימוש ולתת לחייב ארכה לתשלום החוב, אגב החזרת הנכס הממושכן לבעליו".

לא ייתכן שהחייבים באמצעות הליך זה ייגרמו להקפאת הליכי מימוש המשכון וזאת בניגוד לכוונת המחוקק לאפשר לבעל המשכון אמצעי מהיר ונוח לגבייה שניתן להפעילו גם במקרה וקיימת מחלוקת על קיומו של החוב או על גובהו.

האם הודו המערערים בקיומו של חוב הנטען ע"י הבנק, המשיב?

לשאלה זו ניתן לענות בחיוב לאור הסכם הפשרה שנערך בין הצדדים וכן לאור ההתכתבות בין הצדדים שקדמה להסכם.

טענות בדבר כפירה בעצם החוב שהמשכנתא באה להבטיח את פירעונו או פגם בכריתת הסכם המשכנתא מקומן בבית המשפט המוסמך, בעוד שראש ההוצל"פ מוסמך לדון לעצם פירעון החיוב וגובהו.

מכאן שראש ההוצל"פ צדק בדחיית בקשתם של המערערים בכגון דא.

מכאן לשאלה השנייה הדורשת הכרעה והיא טענות המערערים לפירעון החוב האם בדין יסודה, והאם טעה ראש ההוצל"פ בדחותו את בקשתם?

בקשת המשיב לביצוע שטר המשכנתא באה בגין יתרת חוב של המערערים בסך של 572,632 ₪ (נכון ליום 30.9.95) ואין בידי המערערים להגיש על סכום זה.

על כתפיהם של המערערים מוטל נטל ההוכחה בדבר סכום החוב. גם במידה והסכם הפשרה חייב את הצדדים, ב"כ המערערים לא שילמו את סכום החוב לפיו, ומכאן שלמשיב, עומד סכום החוב המלא לפירעון מיידי.

בעניין זה, יחושב סכום החוב, העומד בבסיס הבקשה לביצוע שטר המשכנתא, ע"י ראש ההוצל"פ.

עוד אומר, כי המערערים לא העלו טענה כלשהי לפיה עקב אותם סעיפים מקפחים בשטר המשכנתא, פעל המשיב שלא כדין באופן שיש בו כדי להשפיע על גובה החוב ואין בטענות כלליות כשלעצמן לערער באופן כלשהו, אחר סכום החוב או גובהו.לאור כל האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור לחייב את המערערים לשלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון