ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה:

 1. זהו ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט1959- [נוסח משולב] (להלן - החוק) שהגיש המערער על החלטת הועדה הרפואית העליונה מיום 25.5.98 שדחתה את ערעורו על החלטת הועדה הרפואית וקבעה כי נותרה לו:ב "הגבלה קלה בתנועות ע"ש צווארי - 10% וחיבור גרוע של עצם זרוע שמאל לאחר שבר עם הגבלה קלה - 10%". הועדה קבעה כי נכותו הרפואית הכוללת של המערער היא בשיעור של 19%.
 2. המערער טוען כי הועדה הרפואית העליונה טעתה בכך שלא התייחסה לכל הנכויות שנגרמו לו בשל התאונה. המערער טוען כי הציג בפני הועדה את הצילומים שערך ביוזמתו ביום 5.4.98 ושטח בפניה את טיעוניו לגבי הפגימות שנותרו לו, אך הועדה החליטה שלא לקבל את טיעוניו ולטענתו, החלטתה ניתנה בצורה גורפת ושגויה. המערער טוען כי הרופאים שאת חוות דעתם הביא בפני הועדות הרפואיות הינם מקצועיים והוא מבקש מבית המשפט למנות "רופא-בורר" שיכריע בין הדעות השונות - דעת הועדות הרפואיות שדנו בעניינו ודעתם של הרופאים מטעמו.
 3. ב"כ המשיב טוען כי יש לדחות את ערעורו של המערער על הסף שכן אין הערעור מעלה כל טענה משפטית. גם לגופו של עניין טוען ב"כ המשיב כי הועדה הרפואית העליונה בדקה את המערער והמסמכים שהגיש לה ואין למצוא כל פגם במימצאים הרפואיים שקבעה, כמו גם במימצאים הרפואיים שנקבעו על ידי הועדה הרפואית של הדרגה הראשונה שבדקה את המערער.

4. לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים ואת המסמכים הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות:ו
א. סעיף 12 א(א) לחוק קובע כי ניתן "לערער על החלטת ועדה רפואית עליונה לפני בית משפט מחוזי, בנקודה משפטית בלבד".
ערעורו של המערער אינו מעלה כל שאלה משפטית וכל כולו מתייחס למימצאים הרפואיים שקבעו הועדות הרפואיות שדנו והחליטו בעניינו אשר - כך טוען המערער - אינם תואמים את הנכויות שנותרו לו כתוצאה מהתאונה. כבר מטעם זה דין הערעור להידחות על הסף.
ב. גם לגופו של עניין, לא מצאתי טעם המצדיק התערבות בהחלטת הועדה הרפואית העליונה. המערער נפצע בתאונת דרכים בשנת 1988 בעת שירותו בצה"ל ונגרם לו שבר בזרוע שמאל. מהתיקים של הועדות הרפואיות ניתן לראות כי עניינו של המערער נדון פעמים רבות בועדות הרפואיות במהלך השנים מאז נפגע. בפברואר 98' זומן המערער לועדה רפואית לבדיקה חוזרת. הועדה בדקה את המערער, עיינה במסמכים הרפואיים שהוגשו בעניינו ובסיכום החלטתה קבעה:נ
"מבחינת הצוואר:ב חל שיפור ביכולת הנעתו, יקבל נכותו בהתאם לצמיתות. לגבי השבר בזרוע שמאל:ו אין שינוי במעמד הזרוע ומדובר בחיבור גרוע של עצם הזרוע, נכותו תישאר בעינה לצמיתות. כתף שמאל:נ אין עדות קלינית או רנטגנית לארטריטוס בכתף, קיימת הגבלת תנועה קלה מאוד מעל גובה השכמה שאינה מהווה הגבלה תפקודית ונובעת כנראה מהשבר בזרוע ועל כך ניתנה נכות בסעיף נפרד, נכותו בגין פגימה זו הגיעה לקיצה. נכותו בגין הפגיעה הקלה בקבוצות שורשים תחתונים צווארים משמאל - כיום אין כל עדות להפרעה נוירוגנית בתפקוד שרירי היד השמאלית, אין דילדול שרירים, כח תקין, והחזרים הופקו סימטרית, אי לכך נכותו בגין פגימה זו הגיעה לקיצה".

על החלטה זו הגיש המערער ערעור בפני הועדה הרפואית העליונה שבדקה את המערער ואת המסמכים הרפואיים שהוגשו בענייננו. המערער הציג בפני אותה ועדה בדיקה נוספת של M.R.I שביצע ביוזמתו ביום 5.4.98. מפרוטוקול הדיון עולה שהועדה התייחסה למימצאי אותה בדיקה כמו גם לבדיקות הנוספות שהיו בפניה ולמצבו הרפואי של המערער. על בסיס הנתונים והמימצאים הרפואיים אליהם הגיעה הועדה היא קובעת בסיכום החלטתה לאמור:ב
"הועדה דוחה את הערעור ומקבלת את החלטת הועדה המחוזית. לנ"ל קיים שבר שהתחבר בעמדה לא אנטומית המגבילה את תנועת הכתף, ומביאה גם לקצור. מצב התואם במדוייק בסעיף 40 1. לגבי הצואר מגבלות התנועה תוארו, אין חסר נוירולוגי, ועצב נוכחות דיסק אינה מקנה נכות, אלא ע"פ השינוי התפקודי".

טענתו העיקרית של המערער היא כי יש בידו חוות דעת של מומחה רפואי מטעמו (ד"ר בלט), המגיע למסקנה אחרת בדבר מצבו הרפואי וכן מכתבים של רופאים אחרים אותם הציג בפני הועדה הרפואית. המערער מבקש מבית המשפט למנות "מומחה-בורר", כלשונו, שיפסוק בין הדעות הרפואיות הנוגדות. טיעון זה יש לדחות. עצם העובדה שקיימות דעות רפואיות שונות בעניין רפואי העומד לבדיקת הגוף הרפואי המוסמך, אינה מעידה, כשלעצמה, על טעות בשיקול דעתם המקצועי של המומחים הרפואיים שישבו בוועדות הרפואיות ובדקו את עניינו של המערער. המומחים הרפואיים בדקו את המערער במקצועיות וביסודיות ולא מצאתי כל פגם מקצועי או אחר במימצאים הרפואיים שמצאו ובמסקנתם בדבר הנכויות הרפואיות שנותרו למערער כתוצאה מהתאונה.
בקשתו של המערער למנות "מומחה-בורר", אין לה כל בסיס משפטי ועובדתי ויש לדחותה.

לאור כל האמור לעיל, החלטתי לדחות את הערעור. רק לפנים משורת הדין ונוכח עמדת המשיב נמנעתי מלחייב את המערער בהוצאות ערעור זה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון