פיגור בתשלום ביטוח לאומי

בערעורו טען ביטוח לאומי, כי שגה בית-הדין קמא בקובעו, כי המנוח לא פיגר בתשלום דמי הביטוח במשך תקופה השוללת זכאות וכי המוסד חייב להודיע למבוטח את סכום החוב כדי להוות פיגור - גם למקרה שהמבוטח לא פנה למוסד.

בא-כוח המשיבה טען, כי משני פסקי-הדין שצוטטו יש ללמוד מקל וחומר לטובת המשיבה:ב בעלה המנוח לא ידע כלל שהוא חייב דמי ביטוח, והרי שעה שאי-תשלום הוא דבר "אובייקטיבי", "פיגור" הוא עניין סובייקטיבי.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיגור בתשלום ביטוח לאומי:

.1ההליך
.1ערעור על פסק-דין של בית-הדין האזורי בירושלים (השופט נויגבורן - דן יחיד; תב"ע מב/184-0) אשר קבע, כי המשיבה זכאית לקצבת שאירים מאז ששולמה לה הענקה מטעמי צדק.
.2ואלה העובדות הצריכות לעניין:נ
א) המשיבה הינה אלמנתו של המנוח ז"ל (להלן - המנוח); ב) המנוח היה נכה % 100מאז שנת 1950, בגין תאונת עבודה; ג) המנוח נפטר ביום 6.11.1955; ד) מאז תחילתו של חוק הביטוח הלאומי, תשי"ג- 1953(1.4.1954) ועד למותו לא היתה למנוח הכנסה;
ה) המנוח מעולם לא שילם דמי ביטוח; ו) המשיבה פנתה למוסד בתביעה לקצבת שאירים, וזו נדחתה. מאידך, שולמה לה הענקה מטעמי צדק מאז מאי 1981, בגובה קצבת שאירים; ז) מהענקה הראשונה נוכו שני שקלים, תשלום דמי הביטוח שהמנוח היה חייב בשעתו למוסד.
.3הוראות החוק הרלבנטיות - שהיו בתוקף בעת פטירת המנוח באות מהנוסח המקורי (תשי"ג) ולא מהנוסח המשולב (תשכ"ח-1968) והריהן:ב
א) סעיף 50:ו "לא שולמו דמי ביטוח במועד התשלום, ונמשך הפיגור תקופה השווה לארכת הביטוח לענף הביטוח הנדון, ובתום תקופה זו קרה מקרה המזכה לגמלה - לא תינתן גמלה"; ב) סעיף 21:נ "ארכת הביטוח בביטוח מוות לעניין סעיף 50היא -
.1למי שהיה מבוטח פחות מ- 10שנים - שישה חודשים":ב
ג) סעיף 33:ו "דמי הביטוח החודשיים בעד מבוטח שאינו עובד ולא עובד עצמאי...
הם החלק השנים-עשר של % 2.9מהכנסתו והוא חייב בתשלומם..."; ד) סעיף 34 (כפי שתוקן בתשי"ז, בתוקף מ-1.4.1954):נ
"(א) לעניין סעיף 33יראו כהכנסתו של המנוח את הכנסתו מהמקורות המפורטים בסעיף 5לפקודת מס הכנסה, ...1947
בשנת הכספים שקדמה לשנת התשלום...
(ב) מבוטח שאין לו הכנסה כאמור בסעיף קטן (א) כדי 300ל"י, ישלם דמי ביטוח כאילו היתה הכנסתו 300ל"י".
.4בית-הדין קמא דחה את טענת בא-כוח המשיבה, לפיה מנוע היה המוסד מלטעון כי לא שולמו דמי ביטוח או שוויתר על כך (דב"ע לה/22-0, [1]). טענה אחרת -
כאילו המנוח לא היה חייב בדמי ביטוח בשל היותו נטול כל הכנסה, והיותו נכה בשיעור של % 100- נדחתה אף היא, וכן הטענה, כי אין זה סביר והוגן לשלול מתן קצבה בשל פיגור של שני שקלים ( 20ל"י דאז) בתשלום דמי ביטוח.
עם זאת שקבע, כי היה קיים חוב של דמי ביטוח לתקופה העולה של שישה חודשים, לא סבר בית-הדין קמא, כי יש בכך כדי דחיית תביעה על-פי סעיף 50וזאת מפני שהסעיף מדבר בפיגור בתשלום דמי ביטוח. נימוקיו היו, כי בעניין זה עומדת לה למשיבה הלכה פסוקה למונח "פיגור" לעניין סעיף 181לחוק [נוסח משולב]. הכוונה לפסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (תב"ע ל/14-0, [2]), המאמץ את ההלכה שנפסקה בעניין שמואל נעמת על-ידי בית-הדין לערעורים לביטוח לאומי (עב"ל 31/61, [3]), האומרת, כי שומה על המוסד להודיע למבוטח את גובה החוב בדמי ביטוח. במקרה דנן
לא הוכח שהמנוח קיבל אי-פעם חשבון או נדרש אי-פעם לשלם דמי ביטוח וידע כמה הוא חייב על חשבון דמי ביטוח. בית-הדין קמא מייחס משקל לכך, שהמנוח נפטר סמוך אחרי תחילת החוק ולא היתה לו כל ידיעה על "החובה הבסיסית" לשלם דמי ביטוח. משלא חל "פיגור", היתה המשיבה זכאית לקצבה במקום הענקה, אך לא בעד התקופה שקדמה למאי 1981(ראה סעיף 2דלעיל).
.5בערעורו טען המוסד, כי שגה בית-הדין קמא בקובעו, כי המנוח לא פיגר בתשלום דמי הביטוח במשך תקופה השוללת זכאות וכי המוסד חייב להודיע למבוטח את סכום החוב כדי להוות פיגור - גם למקרה שהמבוטח לא פנה למוסד. בטיעונו בעל-פה הוסיף בא-כוח המוסד וטען, כי לא ניתן היה להקיש מניה וביה מעב"ל 31/61, [3], ומתב"ע ל/14-0, [2], הנ"ל. בשני מקרים אלה דובר במצב בו המבוטח פנה למוסד וביקש לדעת את מצב חשבונו; השתהו בתשובה או במתן פרטים ובינתיים קרה מקרה המזכה לגמלה ואז פסקו מה שפסקו. במקרים אלה היה המבוטח "קיים" במוסד, מה שלא כן לגבי המנוח שעל דבר קיומו לא ידעו ולא היה "ברשת".
.6בא-כוח המשיבה טען, כי משני פסקי-הדין שצוטטו יש ללמוד מקל וחומר לטובת המשיבה:ב בעלה המנוח לא ידע כלל שהוא חייב דמי ביטוח, והרי שעה שאי-תשלום הוא דבר "אובייקטיבי", "פיגור" הוא עניין סובייקטיבי.
כן הוסיף הפרקליט המלומד וטען טענות ערעור במסגרת הודעה לפי תקנה 83
לתקנות בית-הדין לעבודה (סדרי דין), תשכ"ט-1969, טענות שהיו חזרה על אלה שנטענו בבית-הדין האזורי ונדחו (סעיף 4רישא דלעיל).
.2פסק-דין
.1השאלה עליה יש להשיב בערעור זה היא, האם נכון פסק בית-הדין קמא, שהמנוח לא פיגר בתשלום דמי ביטוח, כשהכוונה לפיגור במשמעות סעיף 50(דאז) של החוק.
.2על כך יש להשיב, כי את סעיף 50הנ"ל יש לפרש פשוטו כמשמעו, היינו כי במקרה של פיגור בתשלום דמי ביטוח תקופה השווה לארכת הביטוח "לא תינתן גמלה".
כזה היה רצון המחוקק וטוב שכך היה "בימי בראשית" דאז, כשם שטוב היה אשר הוגמשה הגישה לעניין "פיגור" בתיקוני חוק מאוחרים יותר. ועתה לענייננו.
.3כנקודת מוצא תשמש אף לנו ההלכה שנפסקה בעב"ל 31/61[3], ואומצה בתב"ע ל/14-0, [2], וזה עיקרה:ו
"הכלל של 'אי-ידיעת החוק אינה מהווה מרפא לאי-מילוי חובו הקבועות בחוק' היווה נר לרגלינו בכמה מפסקי-הדין שנגעו באי-רישום ואי-מילוי חובות דומות, אולם נראה לנו כי נרחיק לכת אם נחיל כלל זה על אי-ידיעת חשבונו של מבוטח.

מבוטח הבא אל המוסד לשלם חוב, זכאי לשאול ולקבל מאת המוסד תשובה על סכום החוב המגיע ממנו. על-ידי בואו מפגין המבוטח שהוא יודע את החוק, ויודע שהוא חייב בתשלום דמי ביטוח. לעומת זאת מנהג הבריות הוא שבעל חוב צריך לומר לחייב כמה מגיע ממנו, כי באין תמימות דעים ביחס לגובה החוב לא תהיה הסכמה על סילוקו. המוסד היה חייב להודיע למשיב, באמצעות פקידיו, את יתרת החוב..." (שם, [3], בע' 139).
.4אין להניח שיימצא חולק על האמור לעיל. מכל מקום המוסד לא נמנה עם החולקים משלא ערער על אשר נפסק בתב"ע ל/14-0, [2]. לפנינו טען בא-כוח המוסד, כי הרקע העובדתי בענייננו הוא ההיפך הגמור מזה שהיה בפסקי-הדין האמורים, כך שאין להחיל את ההלכה שנתקבלה שם על המקרה דנן. בשני המקרים הללו מדובר היה במבוטח אשר הגיש למוסד הצהרה בדבר הכנסותיו ובהן כל הדרוש לקביעת דמי הביטוח המגיעים ממנו. סחבת מינהלית מנעה תשלום דמי הביטוח במועד ובבוא אירוע המזכה בגמלה - טענו "פיגור".
.5לפנינו, אין אלא מקרה "רגיל" של אי-ידיעת החוק. אמנם לא כל-כך רגיל בשים לב לנסיבותיו העצובות:נ נכה עבודה בשיעור של %100, ללא הכנסה, נפטר בגיל צעיר בהותירו אחריו אלמנה ושלושה ילדים קטנים וזאת כשנה וחצי אחרי תחילת חוק הביטוח הלאומי; אך אין ספק שנתמלאו כל התנאים העושים אי-תשלום דמי ביטוח ל"פיגור" במשמעותו החדה של המונח בסעיף 50דאז. לא נמצא כאן אף אחד מהיסודות המונחים בעב"ל 31/6, [3], ובתב"ע ל/14-0, [2] המחייבים את המוסד לשלם את הגמלה חרף הפיגור.
.6מה שהיה נכון, משפטית, בעת מותו של המנוח, נכון ויציב גם עתה. על ה"חטא" שבפיגור אין התיישנות. לעומת זאת, קיימת מאז שחוקק "פרק ט1:ב הענקות" (ב-1973), אפשרות של "חנינה" מטעמי צדק. למרבה הצער, שוב חלף זמן ניכר עד שהמערערת פנתה למוסד בבקשה להענקה. אולם משפנתה - נענתה (מכוח סעיף 198אא (4) לחוק).
.7סוף דבר:ו הערעור מתקבל ופסק-הדין שבערעור בטל.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון