פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורים בניגוד לחוקת העבודה:

.1ההליך
.1בית-הדין האזורי לעבודה בירושלים (אב-בית-הדין - השופט גוטמן; נציגי ציבור - ה"ה ויניצקי ושמש; תב"ע מס' 41-3) נתן החלטה ביום 20.5.1984, לפיה פיטוריו של התובע (המשיב שלפנינו), נעשו בניגוד לסעיף 63 לחוקת העבודה ועל כן שלא כדין.
הערעור לפנינו הוא על-פי רשות שניתנה על-ידי המותב של בית-הדין קמא.
.2השאלה היחידה שבפנינו הינה, האם פיטוריו של המשיב נעשו על-פי חוקת העבודה אם לאו.
.3העובדות הצריכות לעניין, כעולה מההחלטה שבערעור ומתיק בית-הדין האזורי, הן:ו
א) המשיב היה עובד אצל המערערת;
ב) על יחסי העבודה בין הצדדים חלות הוראות חוקת העבודה שבין המערערת (להלן - הדסה) לבין ההסתדרות (להלן - חוקת העבודה); ג) חוקת העבודה הינה הסדר קיבוצי; ד) ביום 23.10.1980יצא המשיב (להלן - העובד) ממשמרתו כעובד מכון רנטגן כדי להשתתף בחתונה משפחתית; ה) העובד לא קיבל רשות להעדר מעבודתו באותו מועד; ו) הדסה ראתה בהתנהגותו של העובד משום הפרה חמורה של חוקת העבודה, בשל כך שבית-החולים שלה היה באותו יום בית-חולים תורן בעיר ירושלים, והימצאותו של העובד בעבודה היתה הכרחית וחיונית; ז) התקיים בירור בזמנים שונים, שבו נטלו חלק הדסה, העובד, נציג ועד העובדים ונציג הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, באמצעות מזכיר הסתדרות הפקידים במועצת פועלי ירושלים (להלן - ההסתדרות); ח) ועד העובדי נתן הסכמתו בכתב לפיטורי העובד; ט) נציג ההסתדרות, מר קופמן, עשה מאמצים להביא להסדר בין הצדדים, טרם כניסת הפיטורים לתוקפם, לפיו יוחזר העובד לעבודה בתנאים מסוימים המפורטים בפרוטוקול של בית-הדין קמא, אך העובד לא קיבל הצעה זו; י) ביום 4.11.1980הודיעה הדסה לעובד, בכתב, על פיטוריו, בהסכמת הוועד, בתוקף מיום 1.12.1980; יא) ההסתדרות הודיעה בכתב להדסה ביום 29.1.1983, דהיינו לאחר שפיטוריו של העובד נכנסו לתוקפם, על התנגדותה לפיטורים, אך לא טיפלה בנושא, לאחר שנסיונה להחזיר את העובד לעבודתו לא עלה יפה, מאחר ולדעתה העובד "פסל את ההסתדרות לטפל בנושא שלו".

את ה"פסילה" ראתה ההסתדרות בכך, שהעובד נעזר בשירותיו של פרקליט להגנה על זכויותיו.
.4סעיף 63לחוקת העבודה, שהוא הסעיף הצריך לענייננו, קובע:נ
"אם נימוק הפיטורים הוא אי-התאמה של העובד לתפקיד או הזנחה בעבודה ולא יושג הסכם בין ההנהלה לבין הוועד הפועל בדבר הפיטורים יועבר העניין לבוררות זבל"א, מלבד אם ההנהלה לא תסכים לבוררות במקרים אלה ואז חפשי הוועד הפועל להגן בדרך ארגונית על העובד המפוטר".
.5בית-הדין האזורי קבע בהחלטתו:ב
א) לוועד העובדים אין מעמד לצורך סעיף 63לחוקת העבודה;
ב) משלא ביקשה הדסה את העברת ההכרעה בעניינו של העובד לבוררות, ומשלא הודיעה על הסכמתה לבוררות - היו הפיטורים בניגוד להוראת סעיף 63לחוקת העבודה.
.6בא-כוח הדסה טען, כי ההסתדרות היתה מודעת לסוגיית פיטורי העובד ומשלא ביקשה לקיים בוררות כמצוות סעיף 63לחוקת העבודה, יש לראות את הפיטורים כאילו נעשו על-פי הוראותיה.
.7לעומתו טען בא-כוח המערער, כי כל עוד לא נתנה ההסתדרות את הסכמתה המפורשת, או לא ניתן פסק בוררים, המתיר את הפיטורים, אין תוקף לפיטוריו של העובד, והכל בהסתמך על אותו סעיף 63של חוקת העבודה.
.2פסק-דין
.1השאלה היחידה העומדת להכרעה בהליך זה היא, האם נעשו פיטורי העובד בהתאם להוראות חוקת העבודה אם לאו.
.2יחסי העבודה בהדסה מוסדרים, כאמור, בהסדר קיבוצי, ויש לראות בהוראותיו "תנאי מכללא" בחוזה העבודה האישי של כל עובד. אחד מאותם תנאים הוא, כי פיטורים ייעשו בהתאם להוראות חוקת העבודה.
בהיות הזכות נובעת מהסדר קיבוצי היא ניתנת לוויתור.
משהודיעה ההסתדרות לעובד, כי לא תדון ולא תנהל משא-ומתן עם הדסה בענייניו לאור "חטאו" - הזקקות לעורך-דין, רשאי היה העובד לפעול במוסדות המתאימים בהסתדרות על מנת שזאת תיתן לו הגנה; משלא עשה כן - יש לראותו כמי שוויתר על הגנת ההסתדרות ומכאן שוויתר על זכותו, כי פיטוריו ייעשו בהתאם להוראות החוקה.

.3אף אם נזקק להוראותיו של סעיף 63לחוקת העבודה - נגיע לתוצאה, כי אין פסול בפיטורים.
קריאת הסעיף בשלמות מביאה למסקנה, כי ההסתדרות היא זאת החייבת לדרוש את קיום הבוררות; זהו הפירוש היחיד לדיבור "מלבד אם ההנהלה לא תסכים לבוררות זבל"א". הסכמה, מעצם טיבה, יכול ותינתן רק להצעה של הצד שכנגד.
.4משלא הודיעה ההסתדרות להדסה על התנגדות לפיטורים לפני שנכנסו לתוקף, הושלם מעשה הפיטורים ביום 1.12.1980, ואין לראות במכתב ההסתדרות, כחודש וחצי לאחר הפיטורים, כמרפא את הפגם, מה עוד שגם באותו מכתב לא התבקשה הדסה לקיים הליכי בוררות.
.5לכל האמור נוסיף, כי בסעיף 63לחוקת העבודה עצמו מצויה "הסנקציה" על סירובלקיים בוררות, והיא - "להגן בדרך ארגונית על העובד המפוטר".
מאז ינואר 1981ועד עצם היום הזה לא נקטה ההסתדרות בדרך ארגונית, או אחרת, בעניינו של העובד ומן המאוחר ניתן להקיש למוקדם והוא - הסכמה למעשה של ההסתדרות לפיטורים.
.6לאור התוצאה - אין לנו כל צורך להיזקק לשאלה, מה תוקפם של פיטורים שנעשו בניגוד להוראות הסדר קיבוצי.
.7הערעור מתקבל, החלטתו של בית-הדין האזורי - בטלה.

התביעה בבית-הדין האזורי היתה לסעד הצהרתי, ולאור האמור בפסק-דין זה, אין העובד זכאי לסעד ההצהרתי שהתבקש ולכן - נדחית תביעתו.
על מנת הסר ספק - בהליך זה לא עמדה כלל לדיון שאלת זכאותו של העובד לפיצויי פיטורים.
בהודעת הערעור ובטיעונו לפנינו לא ביקש בא-כוח הדסה, ברוב הגינותו, הוצאות - ולכן אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון