צירוף נכויות ביטוח לאומי

המבוטח ביקש לצרף נכויותיו, המוסד לביטוח לאומי סרב מן הטעם שלדעתו לא מולאו התנאים שבתקנות.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא צירוף נכויות ביטוח לאומי:

.Iההליך
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופטת פורת דן יחיד; תב"ע מב/630-0) אשר קבע, כי מולאו במשיב תנאי תקנה 12(1) לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז- 1956(להלן - התקנות).
.2העובדות הצריכות לענייננו הן:ב
א) המשיב (להלן - המבוטח) נפגע בתאונת עבודה בשנת 1962, ובעקבותיה נקבעה לו נכות לצמיתות בשיעור של %7; ב) המבוטח נפגע שוב בתאונת עבודה בשנת 1978, ובעקבותיה נקבעה לו נכות בשיעור של %49; ג) המבוטח ביקש לצרף נכויותיו מכוח תקנה 12 לתקנות. המוסד סרב מן הטעם שלדעתו לא מולאו התנאים שבתקנות לצירוף כאמור; ד) המבוטח תבע את המוסד בבית-הדין האזורי בתביעה, שאכן תצורפנה הנכויות. בית-הדין האזורי דחה את התביעה, מבלי לבחון כלל, אם צמצם המבוטח דרך קבע את הכנסתו מעבודה, וזאת מן הטעם שהמבוטח כבר מקבל גמלה בגין התאונה השניה; ה) המבוטח ערער לבית-דין זה וערעורו התקבל (דב"ע מד/9- 0- לא פורסם). בפסק-הדין שבערעור נקבע, כי די בכך שאחת הנכויות זיכתה במענק, על מנת שיתמלא האמור בתקנה 12, בתנאי כמובן שיוכח הדרוש לעניין צמצום ההכנסה. לעניין זה הוחזר הדיון לבית-הדין האזורי.
.3סעיף 63א לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן - החוק) קובע:ו
"על אף האמור בסעיף 63, רשאי השר לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, נסיבות שלפיהן תובא בחשבון לצורך הגדלת דרגת הנכות מעבודה אף נכות קודמת כתוצאה מפגיעה בעבודה אשר בשלה שולמה או משתלמת גמלה לפי סימן זה, אם עקב האופי המצטבר של הנכויות נפגע במידה ניכרת כושר השתכרותו של הנכה".
תקנה 12לתקנות קובעת זכאות לצירוף הנכויות אם:נ
"(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח יד ב-% 50או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה, או ליום שבו חלה לאחרונה,
לפי סימן ג', החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, 'הכנסה' - כמשמעותה בסעיף 54(כ) לחוק; (2) צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:ב
(א) קצבה במקום מענק;
(ב) דרגת נכות כאמור בתקנה 16".
.4בית-הדין האזורי, בפסק-הדין שבערעור, קבע, על יסוד תצהירים שהיו לפניו, כי "ניתן להעריך כי אכן פחת כושרו (של המבוטח) להשתכר מעבודה או ממשלח יד, דרך קבע, ביותר מ-%50".
אשר לקשר בין צמצום הכושר להשתכר לבין האופי המצטבר של הנכויות קבע ביתהדין, כי "אין ספק כי התאונה השניה היא שתרמה את התרומה המכרעת לאובדן הכושר כאמור".
.5המוסד לביטוח לאומי טען בערעורו, כי לא התמלא אף אחד מהתנאים הדרושים לענייננו, דהיינו - לא הוכח כי הכנסתו של הנכה צומצמה ב-%50, וכן לא הוכח כי הצמצום בהכנסה נגרם מהאופי המצטבר של הנכויות.
המבוטח טען, כי מהיקף התקבולים של 3חברות איתן עבד, ואשר בקשר אליהן הביאו ראיות - ניתן ללמוד את היקף הצמצום בהכנסות.
אשר לגורם הצמצום, דהיינו האופי המצטבר של הנכויות, היה די בתצהירים כדי להראות שהם היוו את הגורם לצמצום בהכנסה.
.Iiפסק-דין
.1מספר תנאים מצטברים חייבים להתמלא על מנת שניתן יהיה לצרף שתי נכויות מעבודה:ו גורם הצמצום, דהיינו - האופי המצטבר של הנכויות, היקף הצמצום בהכנסה "דרך קבע", וכן כי צירוף דרגות הנכות יזכה את הנכה בקצבה במקום מענק. די בכך שאחד מן התנאים האמורים לא יתמלא על מנת שלא ניתן יהיה לצרף את הנכויות וזאת לאור לשון התקנות שהותקנו מכוח סעיף 63א לחוק.
.2עניין הזיכוי בקצבה במקום מענק עקב צירוף הנכויות הוכרע לענייננו
בערעור הקודם (סעיף 2(ה) לחלק I), שבו נאמר:נ
"קיימות כסך-הכל 3אפשרויות של צירוף נכויות, בגין שתי פגיעות (או יותר):ב
(א) אחת הפגיעות מזכה בקצבה, השניה במענק;
(ב) שתי הפגיעות מזכות במענק;
(ג) שתי הפגיעות מזכות בקצבה...

ועתה - לפסקה (א):ו 'קצבה במקום מענק'.
האמנם מחייב הכתוב את הפירוש הבלעדי שיש לצרף מענק למענק? לו לכך התכוונו, ניתן היה לכתוב 'קצבה במקום מענקים'. לדעתנו אין הנוסח הקיים מוציא אפשרות של פירוש אחר, לא פחות סביר ותכליתי:נ צירוף מענק למענק וגם צירוף קצבה למענק. גם כך מתקיים הכתוב, לפיו הנכה 'עשוי לזכות בקצבה במקום מענק', הגם שהמענק מצטרף לקצבה, נבלע לתוכה והסיכום הוא קצבה גדולה יותר, במקום מענק.
הפירוש 'האחר' עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק (בסעיף 63א) לפצות פיצוי הולם ככל האפשר, מבוטח שנשאר נכה כתוצאה מפגיעה בעבודה, חזר לעבודה, שוב נפגע, נוספה לו נכות חדשה, ועקב כן צומצמה הכנסתו מעבודה ב-% 50או יותר. נוסיף במאמר מוסגר, כי אימוץ הפירוש 'האחר' משפר אמנם את מצבו של מי שנגרמה לו נכות בשתי תאונות, אך מצבו עדיין נחות מזה של מי שנפגע באותה דרגה של חומרה, בפגיעה אחת:ב נניח שעקב התאונה הראשונה נותרה נכות של % 19(מענק). התאונה השניה גרמה לנכות של % 20עם קצבה בצדה. צירוף הנכויות יביא לדרגת נכות מצטברת של %36, אך על הנכה להוכיח, קודם כל, שהכנסתו מעבודה צומצמה ב-% 50לפחות. מה שלא כן במי שנגרמה לו אותה נכות (%36) בפגיעה אחת:ו
הלה יזכה לקצבת נכות, אף אם הכנסתו לא צומצמה כלל".
.3לעניין גורם הצמצום - האופי המצטבר של הנכויות.
א) בתאונה הראשונה שבר המבוטח שוק, והושמו בה פלטה ושישה ברגים. בתאונה השניה נפגע המבוטח באותה רגל, וכן ביד ובכתף; ב) בית-הדין האזורי קבע, כאמור, כי אין לו ספק כי התאונה השניה היא שתרמה את התרומה המכרעת לאובדן הכושר (סעיף 4לחלק I); ג) אכן לא פעם מהות הפגיעות מעידה על אופיין המצטבר של הנכויות. אין לנו צורך להכריע בשאלה, אם זה המצב אף בהליך שלפנינו, לאור התוצאה אליה הגענו בעניין אובדן כושר ההכנסה.
.4לעניין ההכנסה.
בית-הדין האזורי קבע, כי "צמצום דרך קבע - משמע צמצום הכושר להשתכר, שאם לא כך נפרש - כיצד ניתן לצפות את צמצום ההכנסה בפועל לעתיד לבוא, ביום בו נבחנת הזכאות לצירוף נכויות".
מאחר והחוק (בסעיף 63א) נוקט במטבע לשון של "כושר להשתכר", נבחן את קביעת בית-הדין קמא לפי אמות המדה שקבע לעצמו, ונשאיר לעת מצוא את ההכרעה בשאלה, אם מכוח תקנה 12יש צורך בצמצום בפועל של ההכנסה, או שיש לפרש את הביטוי
"צמצם" שבתקנה לאור המונח שבחוק המסמיך.

אשר לקביעה בתקנות של אחוז הצמצום בהכנסה הדרוש על מנת לזכות בנכות מצטברת - קביעה זאת היא במסגרת "הנסיבות" אותן השר רשאי לקבוע בתקנות.
.5א) בית-הדין האזורי לא קבע, כי המבוטח "צמצם בדרך קבע את הכנסתו מעבודה ממשלח יד ב-% 50או יותר", אלא (סעיף 4לחלק I) כי "ניתן להעריך" (ההדגשה שלנו) כי אכן פחת כושרו להשתכר מעבודה או ממשלח יד... "; ב) על מנת שתקום זכאות לצירוף נכויות, יש צורך בקביעה פוזיטיבית של צמצום בהכנסות או צמצום כושר ההשתכרות, ולא די בהערכה גרידא. אין תימה, כי בית-הדין קמא לא יכול היה לקבוע ממצא חד-משמעי מן הראיות שהיו לפניו.
המבוטח עצמו הביא ראיות על תקבולים משלוש חברות, אך מכך לא ניתן ללמוד דבר לענייננו, מן הטעם, שעסק עצמאי מבד לקוחות (או מצמצם היקף עבודה איתם) ומקבל אחרים וחוזר חלילה; ג) המבוטה הציג את ספר המע"מ של עסקו וממנו עולה, כי מאז התאונה השניה, במשך שנה לפחות מאז חדל לקבל דמי פגיעה, לא צמצם המבוטח
"את הכנסתו מעבודה או ממשלח יד ב-%50". המבוטח היה ער לכך ולגרסתו (הסיפה של סעיף 1לסיכומיו בבית-הדין האזורי):נ "באשר לספר המע"מ לדעתנו, אין הוא מוכיח דבר לעניין אובדן ההשתכרות - לא ניתן על-ידי הבאת הסכומים אותם הוא מרוויח היום להראות דבר על הסכומים אשר אותם הוא מפסיד פוטנציאלית".
.6מבוטח המבקש להוכיח, כי חל צמצום בהכנסתו "דרך קבע", או בכושר השתכרותו, חייב להראות, כי לפחות משך זמן סביר אכן צומצמה הכנסתו בשיעור שנקבע בתקנות.
בהליך שלפנינו לא הוכח, שהמבוטח איבד % 50או יותר מ"הכנסתו", מאחר ובצמצום הכנסות ממספר לקוחות בלבד אין די להוכחת הדרוש. הוכח פוזיטיבית, כי המבוטח איבד פחות מ-% 50מהכנסתו לעומת שלושת החודשים שקדמו לפגיעתו השניה, ובנסיבות אלה ברור, שלא איבד "דרך קבע" את כושרו להשתכר % 50או יותר מהכנסתו טרם אותה פגיעה.

.7הערעור מתקבל ואנו קובעים, כי לא התמלאו התנאים שבתקנה 12לתקנות לצירוף שתי נכויותיו של המבוטח (המשיב).
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון