הוצאה לפועל

 1. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 2. הרמת מסך בהוצאה לפועל

 3. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 4. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 5. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 6. תשלום יתר בהוצאה לפועל

ב"כ המבקשת טען כי, שכ"ט עו"ד והוצאות בתיק הוצל"פ שייכים לבעל הדין, וזאת על פי סעיף 10 לחוק ההוצל"פ ועל פי עקרונות בסיסיים של יחסי עו"ד לקוח.

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שכר טרחת עורך דין בתיק הוצאה לפועל:

בפני בקשת רשות ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל מיום 16.8.98, שניתנה בתיק מס' 13-000-31-95-4, אשר על פיה נדחתה בקשת המבקשים לביטול החלטתו מיום 1.7.98, בה נקבע כי יועבר לידי עו"ד זריהן שכר הטירחה.

העובדות הצריכות לעניין הן כדלקמן:ב

א. ביום 2.1.95 נפתח נגד המבקשת ע"י המשיבה מס' 2 באמצעות המשיב מס' 1 תיק הוצל"פ ע"ס 18,374.43 ש"ח, שמספרו 13-000-31-95-4. לסכום זה התווסף שכ"ט עו"ד בסך של 4,090.67 ש"ח. המבקשת הפקידה בתיק זה פיקדון בסך של 3,000 ש"ח.

ב. בתיק אזרחי נפרד הגישה המבקשת תביעה נגד המשיבה מס' 2 ובמסגרת תיק זה הוטל עיקול זמני על הכספים המוחזקים ע"י המשיבה מס' 2 בלשכת ההוצל"פ בנהריה על הכספים המגיעים למשיבה מס' 2 מידי המבקשת בתיק 13-000-31-95-4.

ג. העיקול הזמני שהוטל נגד המשיבה אושר בפסק דין ובעקבותיו נפתח תיק הוצל"פ ע"י המבקשת נגד המשיבה שמספרו 02-13859-97-0. ראש ההוצל"פ התבקש לסגור את תיק ההוצל"פ נגד המבקשת ולהעביר אליה את הכספים שהופקדו על ידה בתיק ההוצל"פ בו היתה החייבת.

ד. המשיב מס' 1, עו"ד זריהן, ב"כ המשיב מס' 2, הגיש תגובה לראש ההוצל"פ וטען כי יש להעביר לו ראשית את שכה"ט בתיק ורק לאחר מכן לסגור את התיק, וראש ההוצל"פ נעתר לבקשתו בהחלטותיו מיום 2.6.97 ומיום 10.6.97.

ה. המבקשת הגישה בקשה לעיון חוזר בהחלטת ראש ההוצל"פ לעיל, וביום 10.6.98 החליט ראש ההוצל"פ להעתר לבקשת המבקשת ולסגור את התיק נגדה. אולם, ביום 1.7.98 החליט ראש ההוצל"פ כי:ו

"התיק לא נסגר עד כה לאור הפקדון שבו. לאור החלטתי מיום 10.6.98 ונוכח סגירת התיק על פי ההחלטה מיום 10.6.98 הכסף המופקד יועבר לעו"ד זריהן ע"ח שכ"ט משרדו. החלטתי הקודמת מבוטלת."

המבקשת הגישה בקשה לביטול החלטה זו וביום 16.8.98 דחה ראש ההוצל"פ את הבקשה
והחלטתו זו היא נשוא הבקשה שבפני.

טענות הצדדים:נ

ב"כ המבקשת טען כי, שכ"ט עו"ד והוצאות בתיק הוצל"פ שייכים לבעל הדין, וזאת על פי סעיף 10 לחוק ההוצל"פ ועל פי עקרונות בסיסיים של יחסי עו"ד לקוח.

ב"כ המבקשת הוסיף וטען כי באם מגיע למשיב מס' 1 שכ"ט עובר לפעולותיו, הרי שכ"ט זה צריך להיות משולם ע"י לקוחתו - המשיבה מס' 2, ולא ע"י המבקשת.

עוד טען ב"כ המבקשת כי, לא היתה לראש ההוצל"פ כל סמכות להורות כי הקיזוז בין שני תיקי ההוצל"פ יעשה למעט שכ"ט ב"כ המשיבה, כאשר התיק כולו היה תחת צו עיקול מטעם בית משפט השלום.

ב"כ המבקשת הוסיף וטען כי הבקשה הוגשה במועד, שכן החלטת ראש ההוצל"פ מיום 16.8.98 נתקבלה במשרד ב"כ המבקשת ביום 20.8.98 ומכיוון שפגרת הקיף בבית המשפט התמשכה עד ליום 31.8.98 ועד ליום 7.9.98 היו בתי המשפט בשביתה, ללא ספק הוגשה הבר"ע בזמן.

המשיב טען כי ההחלטה של ראש ההוצאה לפועל באשר לשכ"ט נתקבלה כבר ביום 2.6.97 ואילו הערעור הוגש ב- 9.2.98 למעלה משנה וחודשיים מהמועד החוקי ולו בשל כך יש לדחות את הבקשה.

עוד טען המשיב כי, אין ללמוד מלשונו של סעיף 10 לחוק ההוצל"פ כי שכ"ט משולם דווקא לזוכה המיוצג ע"י עוה"ד ולא לעורך הדין עצמו.

המשיב הוסיף וטען כי, המשיבה מס' 2 חייבת לו עוד כספים רבים אך קיבל את המלצת ראש ההוצל"פ לגבי סכום שכר הטירחה כתנאי לסגירת התיק ולא היה חייב לעשות כן. ומאידך, המבקשת יכולה לגבות את שכר הטירחה מהמשיבה מס' 2 במסגרת סכומים אחרים שהיא צריכה עוד לגבות ממנה.


דיון

החלטתי לתת רשות ערעור כמבוקש ולדון בבקשה כבערעור לגופו.

לאחר עיון בבקשה שבפני, בטענות הצדדים ובהחלטות ראש ההוצאה לפועל, החלטתי כי דין הערעור להתקבל.

השאלה המרכזית נשוא המחלוקת, הינה למי שייך שכ"ט עו"ד שנפסק ע"י בית המשפט? והתשובה לכך הינה חד משמעית.

הלכה פסוקה מקדמת דנא, היא, כי שכר טרחה שנפסק ע"י בית המשפט שייך ללקוח.

יפים בעניין זה דברי כב' השופט ברנזון בע"א 541/63, כהן נ' יחיא לוי, פ"ד יח(2), עמ' 120, 128:ב

"שכר טרחת עורך-דין, כמו הוצאות משפט אחרות, נפסקות לטובת בעל הדין והן שייכות לו ולא לעורך הדין. ההוצאות נועדות לפצות את בעל הדין על הסכומים שהוציא או שהתחייב עליהם, ולא להעשיר את עורך הדין בנוסף על שכר הטרחה המוסכם עם לקוחו."

יתר על כן, גם מלשון המחוקק נלמד, כאמור, בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז1967-, כי "זוכה המיוצג ע"י עורך דין בתיק הוצאה לפועל זכאי לשכר עורך דין".
משמע, שכ"ט עו"ד נפסק לטובת הזוכה ומשולם לו והוא אמור להעבירו לידי עורך דינו.

לפיכך, הסכום הכולל את שכ"ט עוה"ד וההוצאות בתיק ההוצל"פ שייכים למשיבה מס' 2, והמבקשת אכן זכאית לסכום כולל זה, במסגרת העיקול שהוטל.

ראש ההוצאה לפועל ביקש את תגובתו של המשיב באשר לסוגיה ומאחר ולא הוגשו סיכומים ע"י ב"כ המשיב, החליט ביום 10.6.98 כי "בהעדר תגובה אני נעתר לבקשה נשוא התגובה, תיק ההוצל"פ נשוא הסכומים ייסגר."

ואולם, מסיבה שאינה ברורה, החליט ביום 1.7.98 כי החלטתו לסגור את התיק טרם יושמה, והכסף המופקד יועבר לעו"ד זריהן ע"ח שכ"ט משרדו.

לאור ההלכה הברורה בדבר שכ"ט עורך דין ונוכח לשון החוק אשר אינה משתמעת לשתי פנים בענין זה, הנני קובע כי טעה ראש ההוצאה לפועל משהחליט לשנות את החלטתו מיום 10.6.98 וכי יש מקום לבטל את החלטתו מיום 1.7.98.

היוצא מן האמור לעיל הוא שאני מקבל את הערעור, מבטל בזה את החלטת ראש ההוצאה לפועל נשוא הערעור ומורה למשיב מס' 1 להשיב את הכספים אשר קיבל מלשכת ההוצל"פ, לשם העברת הכספים למבקשת וסגירת תיק ההוצל"פ נשוא הערעור.

ניתן היום כ"ט בכסלו תש"ס, 8 בדצמבר 1999 בהעדר הצדדים.

אני מחייב את כל אחד מהמשיבים לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 1,000 ש"ח + מע"מ.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 2. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 3. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 4. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 5. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 6. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 7. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 8. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 9. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 10. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 11. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 12. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 13. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 14. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 15. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 16. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 17. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 18. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 19. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 20. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 21. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 22. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 23. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 24. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 25. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 26. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 27. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 28. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 29. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 30. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 31. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 32. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 33. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 34. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 35. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 36. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 37. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 38. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 39. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 40. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 41. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 42. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 43. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 44. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 45. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 46. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 47. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 48. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 49. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 50. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 51. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 52. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 53. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 54. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 55. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 56. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 57. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 58. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 59. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 60. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 61. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 62. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 63. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 64. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 65. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 66. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 67. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 68. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 69. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 70. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 71. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 72. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 73. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 74. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 75. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 76. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 77. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 78. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 79. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 80. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 81. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 82. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 83. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 84. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 85. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 86. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 87. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 88. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון