בקשה לצירוף משיבים לערעור

בקשה לצירוף משיבים לערעור
1. המערער (להלן: מר קבלאן) הגיש לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (השופט הראשי רם כהן ונציגי ציבור גב' שרה דורון ומר אלכס רייכנשטיין; עב 7038/00), לפיו נדחתה תביעתו כנגד המשיבה (להלן: המועצה).
הערעור הוסב כנגד החלטה מיום 1.10.2000 של ראש המועצה דאז, מר שפיק אסעד, בדבר העברתו של מר קבלאן מתפקידו כמנהל מחלקת החינוך במועצה (להלן: המשרה) לתפקיד מזכיר בית ספר תיכון במועצה.


2. במהלך הדיון בערעור הורינו למועצה לפרסם מכרז למשרה בכפוף לאישורו של משרד הפנים. דא עקא, שמשרד הפנים הודיענו כי אין ניתן לאשר פרסום המכרז, באותו מועד, בין היתר, מן הטעם שמדובר בתקופה שלפני בחירות.נ

3. לא נקפו ימים רבים והגלגל התהפך. לאחר הבחירות הורה ראש המועצה הנבחר – מר יוסף קבלאן, על פיטוריו של מר חסאן ועל מינויו מחדש למשרה של המערער – מר קבלאן.ב

4. מי שמילא את המשרה באותה עת, מר ג'מאל חסאן (להלן: מר חסאן), הגיש תביעה נגד ראש המועצה על פיטורים שלא כדין, לבית הדין האזורי בחיפה (השופטת מיכל אריסון - חילו ונציגי ציבור מר עמוס כרמלי ומר משה טל; בשא 3528/03; עב 4766/03). במהלך הדיון הועלתה דרישת משרד הפנים, שצורף כמשיב לתביעה, לקיומו של מכרז למשרה וראש המועצה התחייב לקיים את דרישות משרד הפנים גם בהקשר זה. בתוך כך, התגבש, על דעת משרד הפנים, הסכם פשרה בין הצדדים לפיו הודיע מר חסאן על התפטרותו "בכפוף לקבלת פיצויי פיטורין ובכפוף לקבלת פדיון חופשה בגין הימים הצבורים העומדים לרשותו וכן ימי מחלה וכל זכות אחרת המגיעה לו עקב סיום יחסי עובד-מעביד בינו לבין המועצה המקומית בית ג'אן". בית הדין רשם לפניו את הצהרות הצדדים וביום 4.1.04 ניתן להסכם הפשרה תוקף של פסק דין.ו

5. חלפו ארבעה ימים נוספים וב - 8.1.04 הגישו המערער מר קבלאן והמועצה לבית דין זה "הודעה על הסכם פשרה" (להלן: הסכם הפשרה) אשר זו לשונו:
" 1. בעקבות התפטרותו של מר ג'מאל חסאן מתפקיד מנהל מחלקת החינוך, ועל פי הוראה של משרד הפנים; כעולה מפסק בית הדין האזורי לעבודה מיום 4.1.04 המצ"ב עותקו ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם פשרה זה; ולאור התפנות המשרה, מסכימה המשיבה להחזיר את המערער לתפקיד מנהל מחלקת החינוך, הכל על בסיס דירוג ותנאי שכר שהיו לו בעבר.נ
2. כב' ביה"ד מתבקש ליתן תוקף של פס"ד, וכל צד ישא בהוצאותיו".ב

6. בו ביום התקבלה בבית דין זה "בקשה דחופה ביותר לצירוף משיבים לערעור וכפועל יוצא להורות על דחיית מועד הדיון בערעור עד למתן החלטה בבקשת הצירוף" (להלן: הבקשה).ו

7. משהגענו עד הלום, לפנינו שתי בקשות אלה: האחת - לצירופם של המשיבים כצדדים לערעור; האחרת, בקשתם של מר קבלאן – המערער והמועצה, ליתן תוקף להסכם הפשרה ביניהם. נדון בבקשות, ראשון ראשון ואחרון אחרון.

הבקשה לצירוף משיבים לערעור
8. הבקשה הוגשה על ידי יו"ר ועדת הביקורת של המועצה (להלן גם: מר אסעד) ועל ידי המשיב הפורמלי, הוא מר חסאן המודח.
עיקר טעמיהם של המבקשים לצירופם כמשיבים להליך התלוי ועומד בערעורו של מר קבלאן באלה: בעקבות הבחירות ועם מינויו של ראש המועצה מר יוסף קבלאן, שהוא "בן דודו של המערער, מר יוסף קבלאן", התחולל שינוי מהותי במועצה, משהוברר שראש המועצה הנבחר מינה למשרה את המערער במחטף ובלא שהתקיים מכרז למשרה.
במצב דברים זה, ביקש מר אסעד להצטרף כמשיב ציבורי לערעור בתוקף מעמדו כ"חבר מועצה ויו"ר ועדת הביקורת, ומי שאמון על קיום הוראות החוק והוראות משרד הפנים" שלא ליתן תוקף להסכם הפשרה, ולהורות למועצה לפרסם מכרז למשרה. זאת, כפי חובתו של ראש המועצה והתחייבותו בבית הדין האזורי, לפיה יתמודדו על המשרה "בעלי הכישורים באופן שוויוני".נ
מר חסאן, טען כי הוא עלול להיפגע מהחלטתו של ראש המועצה באופן ישיר, במיוחד לאחר שהמשרה ממנה פוטר – התפטר נמסרה בלא מכרז למר קבלאן, הלכה למעשה.ב
שני המבקשים טענו, כי צירופם במועד מאוחר זה להליך, מתבקש לנוכח התהפוכות שהתחוללו במועצה לאחר בחירתו של מר יוסף קבלאן כראש מועצה.ו
משרד הפנים התייצב אף הוא לדיון לפנינו וטען כי בנסיבות כפי שהובררו, אין לאשר מינוי למשרה, אלא בדרך של מכרז בלבד; כי על כן על המועצה לפרסם מכרז פנימי למשרה ויפה שעה אחת קודם.נ
המועצה והמערער התנגדו לצירוף המבקשים מן הטעם העיקרי שהמשיבים "זרים" לערעור ואינם צד לו, ובמיוחד הם חסרי מעמד לתקוף את הסכם הפשרה. מניעיו של יו"ר ועדת הביקורת פוליטיים ואין מקומו להישמע בבית הדין, ואילו מר חסאן אינו עוד עובד המועצה, לאחר שהתפטר מתפקידו ובכך הוסר עניינו מסדר היום.ב

9. לפנינו בקשה לצירוף משיבים לערעור, במסגרת הוראתה של תקנה 91 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב –1991 (להלן: תקנות בית- הדין) כאשר מתבקש צירופו של האחד - כמשיב ציבורי ושל האחר – כבעל עניין העלול להיפגע מתוצאות ההליך. נקדים ונאמר, כי דין בקשתם של השניים להתקבל, מן הטעמים המפורטים להלן.ו

המשיב הציבורי
10. נפתח במבוקשו של יו"ר ועדת הביקורת במועצה - מר אסעד, להצטרף כמשיב ציבורי לערעור.נ
על מעמדם של העותר הציבורי והמשיב הציבורי, בכלל ובבית הדין לעבודה בפרט, עמדתי בהרחבה בפסק הדין בפרשת אוריאלי והדברים שנאמרו שם יפים לענייננו. לאחרונה חזר בית דין זה ונדרש לסוגיה בפרשת הסתדרות העובדים הכללית החדשה בפרשת רשות הנמלים ובעניין בוקה ולריו. העולה מהלכתו המנחה של בית דין זה ומהלכה שנפסקה בבית המשפט העליון, הוא כי לבית הדין לעבודה הסמכות "לדון בתוקפה של פעולה שלטונית שעושה רשות שלטונית ושעילתה יחסי עובד מעביד" בשירות הציבורי ובסקטור הפרטי כאחד. בה במידה, נתונה לעותר כנגד פעולתה של הרשות השלטונית, כאמור, ובתוך כך אף לעותר ולמשיב הציבורי, זכות העמידה בבית הדין לעבודה, בערעורו כנגד תוקפה של פעולת הרשות השלטונית, שעילתה ביחסי עובד - מעביד.ב
בהיותו יו"ר ועדת הביקורת במועצה כמוהו כמבקר הפנים, מופקד גם מר אסעד "על בדיקת פעולותיה של הרשות במובנם הרחב תוך שימת דגש על בחינת תקינותן של הפעולות, ביצוען כדין בידי בעלי הסמכות לעשות, ועל קיום הקפדה על עקרונות טוהר המידות, יעילות וחסכון בביצוען" . לגלגוליה של הפרשה אשר נגולה לעינינו בערעור זה וסיומה בהסכם הפשרה שהובא לאישורנו, היבטים מובהקים של עניין לציבור שהם בעלי השלכה על שלטון החוק ברשות מקומית בכלל, ועל דרכי התנהלותה של המועצה המקומית בית ג'אן וקיום הוראות החוק על ידה - בפרט. בנסיבות אלה, קובעים אנו, כי ליו"ר ועדת הביקורת במועצה, עניין של ממש בתוצאות הערעור ובהשלכותיו . משכך הוא, דין בקשתו להצטרף כמשיב ציבורי לערעור, להתקבל.ו

משיב העלול להיפגע
11. מר חסאן המודח היה מלכתחילה בעל עניין ישיר בתובענה שהגיש המערער לבית הדין האזורי ובערעורו לפנינו. שכן, בעת הזו, מילא מר חסאן את המשרה אותה תבע המערער לעצמו. למרות כן, לא צורף מר חסאן כמשיב להליכים אלה. עתה משהתהפך הגלגל, לאחר שנבחר ראש המועצה החדש, ולאור הסכם הפשרה שהתרקם בין המועצה למערער והשלכותיו, וכאשר הלכה למעשה תפס המערער את מקומו של מר חסאן במשרה מבלי שפורסם לה מכרז - מתעצם העניין הממשי והישיר של מר חסאן בבקשה לאישור הסכם הפשרה, שהוא כיום מושא דיוננו במסגרת הערעור.נ
בנסיבות אלה, ומששוכנענו כי מר חסאן עלול להיפגע מפסיקתנו בערעור, מן הדין להיענות לבקשתו ולצרפו כמשיב לערעור.ב

12. יוטעם, כי החלטתנו בדבר צירופם של המשיבים לערעור, עונה על מבחן הכלל המשולש לצירופו של בעל דין נוסף בשלב הערעור, לפי ההוראה המקבילה לזו שבתקנה 91 לתקנות בית הדין, היא זו שבתקנה 425 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד - 1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי). לפי מבחן זה, עליו עמד הנשיא שמגר בפסק הדין בעניין אליהו חברה לביטוח ויישומו בענייננו, נמצא: כי המבקשים הם בעלי עניין ממשי ומהותי בערעור; כי עלולה להיגרם להם פגיעה ישירה מתוצאות הערעור; כי להכרעתנו בערעור השפעה על אינטרסים של המבקשים; וכי שיקולים של יעילות וסדר הדיונים מצדיקים את הצירוף האמור, כפי שיוברר להלן, מהכרעתנו בבקשתם של המערער והמועצה לאישור הסכם הפשרה ולסיום ההליך.ו

הבקשה לאישור הסכם הפשרה
13. המערער והמועצה ביקשו כי ניתן תוקף להסכם הפשרה שנרקם ביניהם "בעקבות התפטרותו של מר ג'מאל חסאן מתפקיד מנהל מחלקת החינוך ועפ"י הוראה של משרד החינוך". כעולה מלשון ההסכם "לאור התפנות המשרה" הסכימה המועצה "להחזיר את המערער לתפקיד מנהל מחלקת חינוך, הכל על בסיס דירוג ותנאי שכר שהיו לו בעבר".
נקדים אחרית דבר ונאמר, כי בנסיבות העניין, כפי שהובררו לפנינו, לא ניתן את ידינו לאישורו של הסכם הפשרה, וכתוצאה ממנו את מינויו של המערער למשרה .נ

14. מינוי על דרך המכרז, למשרה של מנהל מחלקת חינוך במועצה, נדרש בדין, לפי הוראותיו של צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) התשל"ז – 1977 (להלן: הצו). אין חולק על כך, כי משרד הפנים הורה למועצה, מזה זמן, שלא להעסיק במשרה עובד שלא נבחר במכרז כדין, בין אם המדובר היה במערער ובין אם דובר במר חסאן. אף אין חולק על כך שראש המועצה הנבחר, הצהיר בבית הדין האזורי כי יקיים את הוראות משרד הפנים ודרישותיו בנדון זה, ויפרסם מכרז למשרה. דא עקא, שבפועל לא נהג כך ראש המועצה. למעלה מזו, בטיעונו לפנינו, הודיענו ראש המועצה כי ביקש את אישורו של משרד הפנים להארכת המועד לפרסום המכרז למשרה, ובינתיים ועד אשר לבחירתו כדין של ממלא המשרה, ביקש את אישורנו למינויו של המערער למשרה, בלא מכרז, במסגרת הסכם הפשרה. טעמו לכך, שלנוכח התפטרותו של מר חסאן, נדרשת העסקתו המיידית של המערער, במיוחד לאור הקשיים התקציביים הניכרים בהם שרויה המועצה.

15. כאמור, דינה של בקשה זו להידחות. מקובלת עלינו עמדתו של משרד הפנים, ועמדתם של המשיבים אשר צורפו לערעור, כי מן הדין, וביתר שאת בנסיבות העניין, חייבת המועצה לפרסם באופן מיידי וללא כל דחייה נוספת מכרז למשרה ואין לאשר מינוי למשרה שלא בדרך של מכרז. לפי הוראות הצו, יש לפרסם בראשונה מכרז פנימי ואם לא התמלאה המשרה יפורסם מכרז פומבי.

16. משהוברר, כי הסכסוך בין המערער למועצה, מושא הערעור נגוז, וכי כיום נעתרה המועצה, הלכה למעשה, למבוקשו של המערער כדי כך שהורתה על השבתו המיידית למשרה "על בסיס דירוג ותנאי שכר שהיו לו בעבר" התפוגג טעמו של הערעור ודינו להדחות. בהיותו עדיין עובד המועצה, יוכל המערער, אם ירצה בכך, להגיש מועמדותו למשרה כאשר יפורסם המכרז לה.

17. יוער, כי על פני הדברים דומה, שאין מניעה לכך שגם המשיב - מר אסעד, יגיש מועמדותו למשרה כשיפורסם המכרז הפנימי. שכן, לפי שהוברר לא שילמה לו המועצה את התשלומים שהיוו תנאי להסכמתו להתפטר מן המשרה. מה גם, שלפי טענתו, ההתפטרות מן המשרה "נכפתה" עליו, בנסיבות בהן נעשו פיטוריו על ידי ראש המועצה הנבחר.

18. קודם שנבוא לסיום הדברים, נציין, כי בנסיבותיה החריגות של פרשה זו, בהן מטוטלת המינויים למשרת מנהל מחלקת חינוך במועצה, נעה – מעת לעת – לפי קצב בחירתו של ראש המועצה ותוצאותיה, ניתן היה להגיע לתוצאה אליה הגענו בערעור זה, גם במסגרת הסמכות הקבועה בסעיף 110 לתקנות בית הדין. לפיה, רשאי בית דין שלערעור להשתמש בסמכותו, בין היתר : "לטובת המשיבים או בעלי הדין האחרים, כולם או מקצתם, אף אם לא הגישו ערעור, או ערעור שכנגד". סמכות זו, המוצאת ביטויה אף בתקנה 462 לתקנות סדר הדין האזרחי, עליה עמד הרשם בועז אוקון בהחלטה בעניין ברזילי מוסמך בית משפט שלערעור במקרים הנדירים והחריגים, לחרוג מנימוקיהם של בעלי-הדין בערעור ואף לפסוק לטובת בעל דין שלא ערער.
משהוברר בענייננו, כי נימוקי הערעור אינם מתיישבים עם המציאות שנוצרה בין הצדדים לו, וכי יריבי האתמול הפכו לשותפי המחר, ובשים לב לטענותיהם של המשיבים בעלי העניין שצורפו לערעור, הגענו לתוצאה המפורטת להלן, בסוף דבר להכרעתנו.ב

19. סוף דבר הערעור נדחה. המינוי לתפקיד ראש מחלקת חינוך במועצה המקומית בית-ג'אן ייעשה לאחר פרסום מכרז למשרה ולפי תוצאות המכרז.ו
בשים לב לכך שהורינו על צירוף המשיבים בשלב הסופי של הדיון בערעור, אין אנו משיתים הוצאות משפט על הצדדים המקוריים לו. כל צד ישא בהוצאותיו.נ

ניתן בירושלים, היום ט"ז בשבט תשס"ד, (8.2.2004) בהעדר הצדדים, ויישלח בדואר.ב

סגנית הנשיא אלישבע ברק-אוסוסקין השופט עמירם רבינוביץ השופטת נילי ארד                          


נציג עובדים מר יהודה בן הרוש נציג מעבידים מר צבי גינזברג                לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור סרק

 2. זכות הערעור

 3. ערבון בערעור

 4. הגשת ערעור מאוחד

 5. ערעור בגלגול שני

 6. הסיכויים של ערעור בבית משפט

 7. מחיקת ערעור על הסף

 8. טענות חדשות בערעור

 9. ערעור לפצל שטחי חניה

 10. משיב פורמאלי בערעור

 11. צירוף בעל דין בערעור

 12. שינוי קו הגנה בערעור

 13. איחור קל בהגשת ערעור

 14. איך כותבים ערעור מנהלי

 15. אי התערבות ערכאת הערעור

 16. ערעור על "שאלה משפטית" בלבד

 17. דיון מקדמי בערעור מנהלי

 18. דחיית ערעור שהוגש באיחור

 19. איחור בהגשת ערעור למחוזי

 20. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 21. בקשה לצירוף משיבים לערעור

 22. ערעור לעליון בתיק פלת''ד

 23. ערעור לעליון בדיני עבודה

 24. ערעור באותו עניין על הוצאות

 25. פיצוי על סרבנות גט - ערעור

 26. בקשה למחיקת ערעור ללא הוצאות

 27. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 28. הסתרת עובדות מבית המשפט בערעור

 29. הפקדת כסף להבטחת הוצאות בערעור

 30. המועד להגשת ערעור על החלטת רשם

 31. הגשת ערעור על תביעת חוב באיחור

 32. הודעה על כוונה להגיש ערעור בדיון

 33. ויתור על זכות ערעור על שמאי מוסכם

 34. הגשת ערעור ע''י המעביד בשם העובד

 35. זיכוי נאשם בערעור - תביעת פיצויים

 36. ערעור עקב אי הכרעה בשאלות מהותיות

 37. ביקורת בית משפט קמא על ערכאת הערעור

 38. ערעור על הרשעה בעבירת ריבוי נישואין

 39. מי "מחליף" אדם שנפטר במהלך הערעור ?

 40. דחיית ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 41. צירוף ההחלטה נשוא הערעור להודעת ערעור

 42. תקנה 93(ב) חובת פירוט רקע עובדתי בערעור

 43. הפחתת סכום הפיצויים בערעור בתיק פלת''ד

 44. תביעה לרשות השיפוט של ההסתדרות - ערעור

 45. מחיקת ערעור בזכות שהיה אמור להיות ברשות

 46. איחור בהגשת ערעור לבית הדין הארצי לעבודה

 47. הרכב בית המשפט לערעורים - סקירה היסטורית

 48. התפרצות למקום מגורים וגניבה - ערעור לעליון

 49. פסילת שאלות בבחינות הלשכה: ערעור לביהמ"ש העליון

 50. דין הערעור על ההחלטה לבטל את פסק הדין להתקבל באופן חלקי

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון