עורך דין מיזוגים ורכישות

  1. בקשה לאישור הסדר מיזוג

  2. מיזוג חברות הגבלים עסקיים

  3. הצעה לרכישת חברה בהקפאת הליכים


מיזוגים ורכישות

א. רקע ההתדיינות וטענות הצדדים.

1. תביעה כספית שעילתה בהפרת הסכם.

2. התובעת העוסקת בתכנון ייצור ושיווק של מערכות מיזוג אויר טוענת כי התקשרה ביום 30.6.99 בהסכם מחייב עם הנתבעת לפיה תייצר התובעת ותספק לנתבעת שבעה מערכות מיזוג אויר יעודיות עבור קבוצת בתי קולנוע להלן: "המערכות"), תמורת תשלום בסך 100,000 ₪ בצרוף מע"מ.

3. לטענתה, התובעת נערכה מיידית לייצור המערכות, השלימה את עבודות התכנון ורכשה רכיבים לייצור ואף דחתה ביצוע עבודות אחרות שאז התבקשה על ידי הנתבעת להמתין פרק זמן קצר לאספקת המערכות.

לאחר תקופת המתנה בת כחודש נודע לתובעת, לטענתה באקראי, כי הנתבעת ביטלה את ההסכם והעבירה את ביצוע המערכות לאחר.

4. על יסוד הנטען עד כאן טוענת התובעת כי הנתבעת הפרה את ההסכם בהפרה יסודית ופעלה בחוסר תום לב.
התובעת טוענת כי בעטיה של ההפרה נגרם לה נזק כבד וכי על הנתבעת לפצותה במלוא תמורת ההסכם.

5. הנתבעת לעומת זאת טוענת בכתב ההגנה כי נאמר לתובעת שלא להתחיל בביצוע העבודות הכרוכות בייצור המערכות עד לקבלת אישורה.

בהכחישה את טענת התובעת שביסודה הגירסה בדבר תחילת ביצוע המערכות מכח השלמת התכנון ורכישת רכיבים, טענה הנתבעת כי התובעת לא העלתה בפניה טענות כלשהן לעניין זה – קודם להגשת התביעה.

6. לעיצומה של ההתקשרות נטען על ידי הנתבעת כי ע"פ תנאי הסכם לא היתה עליה חובה לקבל את המערכות קודם שאישרה את תוכניות הביצוע ואת מועד האספקה אשר כלל לא נקבע בהסכם.

7. בהמשך הדברים נטען על ידי הנתבעת כי סמוך לאחר קבלת כתב התביעה היתה האחרונה מוכנה לקבל את המערכות ולשלם את תמורתן אך התובעת דחתה את ההצעה.

ב. הדיון בטענות

1. אשר ליצירת ההתקשרות ותנאיה

1.1 בתצהיר עדותו הראשית פירט מר אקוני את שלבי המו"מ שקדם להתקשרות בין הצדדים אשר במהלכו העבירה התובעת לנתבעת ע"פ בקשתה הצעת מחיר שהתקבלה על יד הנתבעת ובעקבותיה נערכה הזמנת עבודה המהווה לשיטתו הסכם מחייב שנכרת בין הצדדים.

1.2 לגירסתו התארגנה התובעת ככל הדרוש לביצוע העבודה ולאחר שתוכניות הביצוע הוצגו בפני נציג הנתבעת (שמעון שפיזאייזן) "החל לבצע את הזמנת העבודה כמוסכם".

1.3 במהלך חקירתו העיד מר אקוני כי קיבל מן הנתבעת נתונים טכניים המהווים לשיטתו מפרט טכני (עמ' 5,4 לפרוטקול).

אשר לטענתו לפיה הבין כי מדובר בדרישה לביצוע דחוף הוא מעיד"

"לשאלתך איך אני יודע למה התכוון שמעון שכתב אספקה כמוסכם אני משיב, אנו עובדים בזמני אספקה במיזוג אויר אני הבנתי שזה לביצוע ואם זה דחוף לביצוע מיידי, זה אומר להכניס את העבודה לביצוע בזמן (דחוף) זה תוך חודש ימים לאחר אישור התוכניות" (עמ' 5).

1.4 בהמשך עדותו ולשאלת בית משפט הבהיר אקוני כי הנתבעת נתנה לו הוראה לבצע בע"פ (עמ' 6).

1.5 בהתייחסו לתנאי התשלום גרס אקוני כי הבין על סמך תצורת העבודה שלו עם הנתבעת בעבר כי תנאי התשלום יהיו שוטף + 45 יום (עמ' 6).

1.6 בהמשך עדותו טען אקוני כי הזדרז בהזמנת רכיבים וציוד אצל גורמי חוץ על מנת לקצר את מהלך ביצוע העבודה על רקע דחיפותה (עמ' 7).

1.7 בהמשך עדותו כאשר עומת אקוני עם העובדה כי הסכים לקבל מן הנתבעת עבודות נוספות לאחר הזמנת העבודה נשוא תיק זה – חרף העובדה שידע כי הנתבעת "הקפיאה" את העבודה השיב:

אני רוצה לציין שההזמנה הראשונה (ההסכם נשוא תביעה – מ.ב.ח) לא סידרה אותי והיא היתה הזמנה בפוטנציה לביצוע חתומה ומאושרת ולא בוטלה סופית". עמו' 10).

2. העד הנתבעת שפיזאייזן גרס בתצהיר עדותו הראשית:

2.1 "נכון כי ארדן הזמינה אצל אקוני 7 מערכות מיזוג אויר ביום 29.6.99 ואולם לא סוכם כל מועד אספקה וביצוע ההזמנה היה מותנה בהמצאת תוכניות על ידי אקוני ואישורן על ידי ארדן" (סעיף 5 לתצהיר).

2.2 בהמשך תצהירו גרס שפיזאייזן כי התובעת לא המציאה תוכניות ביצוע וממילא הנתבעת לא אישרה אותן. (סעיף 6 לתצהיר).

2.3 במהלך חקירתו הנגדית העיד שפיזאייזן כי תנאי האשראי שהיו מקובלים אצל הנתבעת לפני אוקטובר 1999 היו שוטף + 60 (עמ' 14).

בהמשך עדותו הסכים שפיזאיזן כי התנאי לפיו על התוכניות לקבל אישור מהנדס כלשהוא (של הנתבעת) – לא בא לידי ביטוי בכתובים אלא מדובר "בנוהג המקובל במיזוג אויר" (עמ' 15).

3. אשר להקפאת העבודה ו/או ביטול ההסכם.

3.1 במהלך עדותו כפר אקוני בתיזה שהוצגה לו ועל פיה אחרי שבוע אמר לו שמעון להמתין זמן נוסף עם הביצוע שאז הבין כי מקפיאים אותה (עמ' 7).

בהמשך עדותו (בעמ' 10) אישר כי רק בשלב ביצוע עבודות אחרות עבור הנתבעת (ע"פ נ/1 – נ/2) קיבל הודעה שהנתבעת מסרה את העבודה לקבלן אחר.

העד שפיזאייזן חזר על גירסתו ולפיה:

"כאשר הוזמנה העבודה היא היתה די דחופה אך לאחר יומיים שלושה בגדר שבוע הודעתי לאקוני לעצור את ההזמנה מאחר וחל סכסוך בין הלקוח גלובוס וזאבי וכל הפרוייקט נעצר".

שפיזאיזן אישר כי ההודעה נמסרה לאקוני בע"פ.

יתר על כן לגירסתו "המשוערת" של שפיזאייזן מסר מהנדס הנתבעת לאקוני כי ביצוע העבודה נמסר לקבלן אחר לפני שהנתבעת התקשרה עם התובעת בהסכמים נ/1 – נ/2 גםג. הסכם שנכרת על ידי הצעה וקיבול

1. לאחר שנתתי דעתי לחומר הראיות ולטענות הצדדים בסיכומיהם אני פוסק כדלקמן:

1.1 הזמנת העבודה שנחתמה ביום 29.6.99 על ידי הנתבעת וקובלה ביום 30.6.99 על ידי התובעת מהווה חוזה שנכרת ע"פ הצעה וקיבול.

1.2 חומר הראיות שבפני תומך בממצאים לפיהם הנתבעת נטעה בלב התובעת את התחושה לפיה היה על התובעת לבצע את העבודה בדחיפות וכי תנאי התשלום היו שוטף + 60 עד 90 יום.

1.3 על יסוד ממצאים אלו אני פוסק כי גם התניות שענינן מועדי אספקה ותנאי תשלום היו מוסכמות ומובנות לצדדים הגם שלא זכו לביטוי ספציפי בנוסח ההסכם.

1.4 טענתה של התובעת לפיה נערכה במהירות לביצוע העבודה הדחופה והזמינה רכיבי ציוד חומרים – לא נסתרה וגובתה גם בהצגת הזמנות הציוד אשר תאריכיהם (2.7.99) מלמדים על הערכות קדחתנית לביצוע.

1.5 עם זאת מתצהירו של אקוני (סעיפים 9-10) עולה במפורש (חרף הכחשותיו בחקירה הנגדית) כי התבקש להמתין ולא לעבור לשלב הייצור (שלאחר התכנון והזמנת החומרים).

בממצא זה יש משום תמיכה לגירסתה של הנתבעת ולפיה לא החלה התובעת בעבודות הייצור.

2. על יסוד המקובץ לעיל אני פוסק כי לא עלה בידי הנתבעת להוכיח את טענתה בסיכומי התשובה לפיה מדובר בהסכם המותנה בתנאי מחלה שלא התמלא ולכן ההסכם לא השתכלל כביכול.

ד. אשר לטענות בדבר הפרת ההסכם ותוצאותיה.

1. אין חולק בפני על העובדה כי הנתבעת דרשה מן התובעת להשהות את ביצוע העבודה ובשלב מאוחר יותר מסרה את ביצועה לקבלן אחר – מבלי שנלוותה לכך הפרה קודמת מצד התובעת, את ההסכם שבין הצדדים.

על יסוד ממצאים אלו, המעוגנים היטב בחומר הראיות, אני פוסק כי הנתבעת היפרה את ההסכם.

2. בשל ההפרה וכן על רקע העובדה כי סעד האכיפה הפך לבלתי רלבנטי בשל מסירת העבודה לקבלן אחר – התגבשה זכותה של הנתבעת לפיצוים בגין הפרת החוזה (סעיף 2 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א 1971 (להלן: "חוק התרופות")

3. ע"פ סעיף 10 לחוק התרופות:

”הנפגע זכאי לפיצוים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה או שהיה עליו לראותו מראש בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה".

4. בעדותו גרס אקוני כי ביצע חלק מן העבודה והעריך חלק זה כ – 20% מן העבודה (עמ' 8).
גירסה זו לא הוכחה בחומר ראיות אובייקטיבי כלשהוא יתר על כן אקוני עצמו טען בסעיף 9 לתצהירו:

”לאחר שאקוני סיימה לתכנן את המערכות ... התבקשה אקוני להמתין לאישור סופי".

5. זאת ועוד: מהגדרתו של אקוני בעדותו את העבודה נשוא ההסכם כ"עבודה בפוטנציה" ... שהיתה מונחת בצד לביצוע (עמ' 10 לפרוטוקול) - אני מסיק כי התובעת לא החלה כלל בעבודות הייצור מכאן שטענתה אשר עלתה לראשונה רק בחקירה הנגדית של אקוני ולא נזכרה כלל בתביעה או בתצהירי העדות הראשית – ולפיה ביצעה התובעת כדי 20% מן העבודה – לא הוכחה בפני ואני דוחה אותה.

6. על יסוד האמור לעיל אני פוסק כי לא הוכח בפני כי התובעת עברה לשלב ייצור כל שהוא.

יתר על כן מעדותו של אקוני (בעמ' 8 לפרוטוקול) וכן מן הנספח המעיד כי התובעת החזירה את מרבית (אם לא כל) הרכיבים והציוד שרכשה לצורך ביצוע העבודה – אני מתרשם כי התובעת לא סבלה כל נזק כספי בל עצם רכישה מוקדמת של ציוד ורכיבים.

7. לעומת זאת לא נסתרה בפני גירסתו של אקוני בסעיף 16 לתצהירו ולפיה:

”ביטול ההזמנה מנוע ממני רווח ניכר המגיע בעבודות מסוג זה ל – 30% מתוך ההזמנה".

הנתבעת לא עשתה נסיון כלשהוא להטיל ספק בגירסה זו ואף נמנעה מלחקור את אקוני בסוגיה זו.

8. בנסיבות העניין כפי שהוכחו בפני יש להחזיק את הנתבעת כמי שהיתה אמורה לחזות מראש כי הפרת ההסכם תמנע מן התובעת את הרווח הקבלני הגלום בה.

9. אני דוחה את טענת הנתבעת בסיכומיה המתבססת על הוראת סעיף 11 לחוק התרופות – טענה אשר נועדה "להכניס בדלת האחורית" פרטי מו"מ אשר החל רק לאחר הגשת התביעה, כמפורט בסעיף 20 לתצהירו של שפיזאייזן.

מו"מ כזה אשר החל כאמור רק לאחר הגשת התביעה – לא הבשיל לכדי הסכם מחייב ואין בו כדי להצמיח זכויות או להטיל חובות על צד זה או אחר.

10. סוף דבר: אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את סכום הרווח שנמנע מן התובעת בשל הפרת ההסכם – דהיינו את הסך של 30,000 ₪ בצרוף מע"מ כדין ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין החל מיום הגשת התביעה עד ליום התשלום בפועל.כמו כן אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 3,000 ₪ תוך שלקחתי בחשבון כי תביעת התובעת היתה מוגזמת בחלקה, עוד מלכתחילה.


הודעה זכות ערעור.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון