עורך דין צ'קים

 1. צ'ק של חברה

 2. צ'קים פגומים

 3. איבוד צ'ק בנקאי

 4. ביטול צ'ק שהוסב

 5. איבוד צ'ק שבוטל


עורך דין צ'קים
1. ביום 11.12.97 הגישה התובעת לביצוע 2 צ'קים בלשכת הוצל"פ ברחובות, בתיק הוצל"פ 8-97-07576-21. כל אחד מן הצ'קים הנ"ל סכומו עמד על 4,500 ש"ח. מועדי פרעון הצ'קים היו 5.9.97 ו-5.10.97.

2. הנתבע הגיש לאחר חלוף המועד להגשת התנגדות בקשה להארכת מועד להגשתה אליה צירף את התנגדותו.

3. בשל טענת העדר סמכות מקומית הועברו הבקשה להארכת מועד וההתנגדות לבית המשפט בטבריה.

4. לאחר קיום דיון ב-2 הבקשות הנ"ל ניתן ע"י בימ"ש זה (כב' הש' שפירא) פסק דין הדוחה את 2 הבקשות.

5. בערעור שהוגש ע"י הנתבע הגיעו הצדדים להסכמה שניתן לה תוקף של פסק דין ולפיה תינתן לנתבע רשות להתגונן.

6. אלה העובדות עליהן מבסס הנתבע את הגנתו בתצהיר בקשת הרשות להתגונן:

א. התובעת אינה אוחזת כשורה בצ'קים הנ"ל שכן לא נתנה ערך תמורתם. אין היא אוחזת בהם ואין היא זכאית לתבוע על פיהם.

ב. הצ'קים ניתנו במסגרת עיסקה מסחרית כפולה עם אחד בשם ישראל רביבו (להלן: "ישראל").

ג. בין ישראל לנתבע, באמצעות גובראן סיאגה אבי הנתבע נתקיימו יחסי מסחר משך שנים, יחסים אלה נותקו עקב קשים אליהם נקלעו ישראל וחברות שבבעלותו. במהלך אותה תקופה ביצע ישראל באמצעות חברות שונות שבבעלותו עסקים עם הנתבע ו/או אביו.

ד. בשנת 97 שבו השניים ונפגשו לעיסקה נוספת. ישראל קיבל לידיו סלונים מיצור הנתבע ביום 5.6.97 בסך של 15,050 ש"ח ומסר לגובראן 6 צ'קים דחויים כל אחד ע"ס 6,000 ש"ח.
בנוסף קיבל לידיו ישראל רהיטים בשווי של 5,050 ש"ח.

ה. בחודש 6/97 רכש הנתבע מישראל 141 כסאות בתמורה לסך של 13,400 ש"ח ששולמו ב-3 צ'קים, אחד ע"ס 4,400 ש"ח ושניים נוספים ע"ס 4,500 ש"ח כל אחד הם נושא תובענה זו.

ו. 2 מן הצ'קים שנתן ישראל למועדים 6.7.97 ו-6.8.97 חוללו באי פרעון. הצ'ק הראשון שניתן ע"י הנתבע לישראל ע"ס 4,400 ש"ח, נפרע לעומת זאת ביום 5.8.97.
עקב זאת הודיעו הנתבע ואביו לישראל כי 2 הצ'קים האחרים שמסרו לישראל לא יכובדו.

7. טענות הנתבע

א. החיובים שבין ישראל והנתבע הם חיובים שלובים ועל כן זכאי הנתבע לקזז כנגד הצ'קים של ישראל שחוללו את 2 הצ'קים נושא התובענה.

ב. הואיל שישראל ערבב בין נכסי חברותיו השונות יש להרים את המסך בינו לבין כל חברותיו השונות.

ג. אין התובעת "אוחזת" בצ'קים שכן לא נתנה ערך תמורתם.

ד. הצ'קים הועברו לידיה של התובעת לאחר שהופקדו באחד מחשבונות החברות של ישראל ורק לאחר חילולם הועברו לתובעת, שידעה על הפגם, קרי חילולם.

8. גירסת התובעת

לפי גירסת התובעת בינה באמצעות בעלה שמעון, לבין הנתבע באמצעות אביו, נתקיימה באופן ישיר עסקה של מכירת 141 כסאות דגם בוננזה לפי מחיר של 95 ש"ח לכיסא. במסגרת עסקה זו סיפקה את הכסאות לנתבע וקיבלה ממנו 3 צ'קים. הראשון ע"ס 4,400 ש"ח נפרע והשניים האחרים נושא תובענה זו חוללו באי פרעון. גירסה זו הובאה בתצהיר עדותה הראשית.

9. טענת הרחבת חזית

לטענת ב"כ הנתבע מהווה גירסה זו של התובעת הרחבת חזית ביחס לטענות שהעלה ב"כ התובע במסגרת הטיעונים בערעור שהתקיים, והוא התנגד לה.

10. לפי טענות ב"כ הנתבע טען ב"כ התובע במסגרת הערעור כי התובעת הינה צד רחוק לצ'ק ואינה צד קרוב ועל כן התובעת אינה יכולה להעלות במסגרת התובענה טענות בדר היותה צד קרוב לעסקה ו/או לקיומה של עיסקה ישירה בין הצדדים לתביעה זו.

11. ב"כ התובעת טוען בתשובתו כי אין מדובר ברחבת חזית.

12. סבורני כי דין הטענה להרחבת חזית להידחות ואנמק להלן.

13. הטענה מבוססת על טענות שהושמעו מפי ב"כ התובעת במסגרת סיכומי הצדדים בבקשת הרשות להתגונן (פרוטוקול מיום 23.4.98) וביניהם:

א. "שמוש בטענת קיזוז כאשר העילה מצויה בין צדדים רחוקים לשטר ואשר מקורה במערכת יחסים קודמת בין צדדים קרובים לשטר אינה אפשרית" (עמ' 12 לפרוט' ש' 3-5).

ב. "חזקה על המשיבה שהיא אוחזת כשורה וזכותה בשטר נקיה מכל פגם של צדדים קרובים לשטר" (עמ' 12 ש' 9-11).

ג. "המצהיר אמר בחקירתו שהוא מסר את הצ'קים ללא שם נפרע, אין מחלוקת שהשיקים נמסרו לישראל רביבו, הרי שהמשיבה היא צד רחוק לשטר".

טענות דומות העלה ב"כ התובעת במסגרת עיקרי טיעון שהוגשו לבית המשפט המחוזי שדן בערעור על ההחלטה לדחות את ההתנגדות.

14. על מנת להבין את הנימוק לאי היות הטענות הנ"ל משום הרחבת חזית חשוב להבהיר את הרקע שעליו נטענו הטענות.

15. הטענות הועלו במסגרת סיכומי טענות בבקשת רשות להתגונן.

בשלב זה אין בפני בית המשפט את חזית המחלוקת במלואה שכן התובע נהנה מחזקת האחיזה כשורה ועל יסוד חזקה זו הוא רשאי להגיש את הצ'קים בו הוא אוחז לביצוע, ובלבד שטען כי הוא הנו האוחז וכי הצ'קים חתומים ע"י הנתבע.

16. משהגיש הנתבע התנגדות לביצוע הצ'קים נפרשת בפני בית המשפט חזית ההגנה הלבד.
אפילו בשלב זה של הגשת טיעוני ההגנה בתצהיר, אין נדרש התובע להציג את גירסתו וזאת כאמור מכוח הדין ומכוח חזקת האחיזה כשורה.

17. התובע רשאי בשלב זה, מבלי להציג גירסה עובדתית או ראיות מצדו, לחקור את המצהיר מטעם הנתבע ולשכנע את בית המשפט כי גירסת הנתבע (שהינה הגירסה היחידה המצויה בפני בית המשפט באותו שלב) אפילו תמצא מהימנה, לא תשמש כגירסת הגנה בפני התביעה השטרית. לשון אחרת, כי אין בפי הנתבע הגנה ולו לכאורה.

18. משהובהר כי אין מצויה בפני בית המשפט בשלב בקשת הרשות להתגונן גירסת התובע מאליו ברור כי לא ניתן לטעון להרחבת חזית אותה גירסה.

19. את טענות ב"כ התובעת שצוטטו לעיל יש לראות כטענות הנטענות על יסוד ההנחה (מבלי להודות בה) כי גירסת הנתבע העובדתית כפי שהובאה בתצהירו תוכח כנכונה, ולא משום הודאה באותה גירסה או העלאת גירסה משל התובעת.

20. הואיל שהדיון בערעור נסב סביב ההחלטה שניתנה בבקשת הרשות להתגונן יפים הנימוקים לעיל גם לאותן טענות כאשר הועלו בשנית בעיקרי הטיעון בערעור.

21. אשר על כן נדחית הטענה להרחבת החזית. מכאן לתובענה גופה.

22. המחלוקת העיקרית בין הצדדים הינה בשאלה אם בוצעה עיסקה ישירה בין התובעת לנתבע (כפי שטוענת התובעת) או שמא בוצעה העיסקה (במקביל לעסקה אחרת) בין הנתבע לישראל רביבו הנ"ל ולא עם התובעת (כטענת הנתבע).

23. בענין זה נשמעו עדים הן מטעם התובעת (היא, בעלה והעד אסמעיל יתים) והן מצד הנתבע (הוא, אביו ועד נוסף בשם משה לב רן)

24. עיינתי עיין היטב בתצהירי הצדדים ובעדויותיהם בחקירות הנגדיות ולאחר ששקלתי את מכלול הראיות אני קובע את העובדות הבאות:

א. ישראל רביבו שהנו אחיינו של בעלה של התובעת היה בתקופה הרלוונטית לתובענה זו סוחר רהיטים.

ב. הנתבע ואביו ביצעו שנים קודם לשנת 97 עסקים עם ישראל רביבו הנ"ל.

ג. בשנת 97 בוצעה עיסקה בה רכש הנתבע 141 כסאות במחיר של 95 ש"ח לכסא (להלן: "עסקת הכסאות").

ד. עובר לעיסקה זו מס' שנים הסתבכו ישראל רביבו וחברות שבבעלות בקשיים כספיים. (כך לפי עדות אבי הנתבע).

ה. על אף הסתבכות זו חזר בשנת 97 ישראל רביבו ונעשה מעורב בעסקי רהיטים.

ו. השאלה אם את העסקים הנ"ל עשה בשם עצמו או כשלוח של אחרים כגון התובעת לא הובהרה די צורכה באמצעות עדויות הצדדים. מכל מקום הוכח מן העדויות כי בפועל הוא נכח וקידם את העסקאות הנ"ל, ועל תפקידו הספיציפי בעיסקאות ניתן ללמוד מראיות אחרות ולא מעדויות הצדדים.

ז. בשל קשייו והסתבכותו הנ"ל השתמש ישראל במהלך מעורבתו בעסקאות אל מול הנתבע במסמכים שאינם של עסקו האישי אלא של עסקים אחרים וביניהם עסקה של התובעת, וכן של חברת עיצוב רהיטים בע"מ. כך בעיסקת הכסאות הנ"ל בה רכש הנתבע 141 כסאות הוצאה לבסוף חשבונית של עסקה של התובעת שנקרא "רהיטי מלי" לנתבע (החשבונית צורפה לתצהיר שמעון רביבו בעלה של התובעת).
באופן דומה המציא ישראל החשבונית של "רהיטי מלי" לסוחר רהיטים אחר למר משה לב רון. (עדות משה לב רון).

ח. במהלך ביצוע עסקת הכסאות נתנו הנתבע ואביו לישראל הנ"ל 3 צ'קים ללא ציון שם הנפרע. צ'קים אלו הועברו לתובעת. הראשון ע"ס 4,400 ש"ח למועד פרעון 5.8.97 נפרע ואילו השנים האחרים למועדים 5.9.97 ו-5.10.97 חוללו בשל הוראת ביטול.


ט. בגין עסקת הכסאות הוציאה התובעת ביום 25.6.97 את החשבונית הנ"ל ואני קובע כי מועד ביצוע עסקת הכסאות היה ביום הוצאת החשבונית.

י. כשלושה שבועות קודם לעסקת הכסאות, ביום 5.6.97 נעשתה עסקה קודמת עם הנתבע שגם בה היה מעורב ישראל הנ"ל. לפי העיסקה סיפק הנתבע מערכות סלון.

הפעם נעשתה העיסקה עבור חברה בשם עיצוב רהיטים בע"מ. הנתבע נתבקש ע"י ישראל להוציא חשבונית עבור חברה זו ואף קיבל מישראל 6 צ'קים בסכום כולל של 36,000 ש"ח . במסגרת עסקה זו סיפק הנתבע סלונים בשווי של 20,100 ש"ח ברם הצ'קים שמסר ישראל חוללו כולם. צ'קים אלו ניתנו למועדים 6.7.97 ולכל 6 לחודש שלאחר מכן (סה"כ שישה צ'קים).

יא. הנתבע עצמו כפי שצויין לעיל ביטל את 2 הצ'קים שמשך ומסר לישראל למועדים 5.9.97 ו-5.10.97, בגין עיסקת הכסאות.

יב. אי ציון שם הנפרע בצ'קים שמשך הנתבע ביחד עם העובדה שהוכחה כי החשבונית בגין העיסקה הוצאה לנתבע ע"י רהיטי מלי, עיסקה של התובעת, יש בהן דווקא כדי לסתור את טענת הנתבע כי הצדדים לעיסקה היו הוא וישראל ויש בהן כדי לתמוך בטענה כי ישראל שביצע פיזית את העיסקה ביצע אותה עבור אחרים ולא עבור עצמו ולייתר דיוק, עבור העסק "רהיטי מלי" שבבעלות התובעת.

יג. אני קובע על כן כי עסקת הכסאות בוצעה בין הנתבע, באמצעות אביו לבין עסקה של התובעת רהיטי מלי, באמצעות ישראל הנ"ל או בתיווכו. חיזוק לקביעה זו מצוי אף בסעיף 11(ב) לתצהיר הנתבע בו הצהיר שישראל אמר לו שהנו משווק של כסאות (להבדיל ממוכר כסאות).

יד. אומר לסגירת ענין זה כי לא קיבלתי את עדויות התובעת ובעלה כי בעלה של התובעת הוא שביצע ישירות את העיסקה אל מול אבי הנתבע ובענין זה מצאתי את עדויותיהם כמגמתיות ולדעתי הן נועדו ליצור רושם כי ישראל שעסקיו הסתבכו, כלל לא היה מעורב בביצוע העסקה ועל מנת להרחיקו מזירת העיסקה.

26. כמו כן, לא נטען וממילא לא הוכח בפני ע"י הנתבע כי העיסקה האחרת בה היה מעורב ישראל ואשר נעשתה עבור חברת עיצוב רהיטים בע"מ נעשתה גם היא בין הנתבע לתובעת.

27. על רקע העובדות שקבעתי לעיל יש לבחון האם רשאית התובעת לפרוע את הצ'קים אותם הגישה לביצוע.

28. אין חולק כי התמורה לצ'קים נתקבלה במלואה. טענת כשלון תמורה כלל לא הועלתה שכן הנתבע טען שהתובעת היא צד רחוק לעיסקה. 141 הכסאות נתקבלו בעסקו של הנתבע כפי שעולה מן העדויות.
הנתבע לא טען כי ביטל את הצ'קים בשל כך שלא קיבל את הכיסאות.
טענתו כפי שעולה מתצהירו היתה כי ביטל את 2 הצ'קים עקב חילולם של שני הצ'קים הראשונים שקיבל בעסקת הסלונים הנ"ל אותם מכר לחברת עיצוב רהיטים בע"מ, באמצעות ישראל.

29. העובדה, כי פיזית הועברו הצ'קים לתובעת ע"י ישראל, אין בה כדי להפוך את התובעת לצד רחוק שכן משקבעתי כי עיסקת הכסאות נעשתה בין הנתבע לתובעת והצ'קים ניתנו במסגרת עיסקה זו, הרי שפעולת העברת הצ'ק לתובעת ע"י ישראל היא פעולה טכנית שלא הפכה את ישראל לצד קרוב לעיסקה, ומאידך לא "הרחיקה" את התובעת מהיותה צד קרוב לעיסקה.

30. משנקבע שהתובעת היתה צד לעיסקת הכסאות, אך לא הוכח כי היתה צד לעיסקת הסלונים, יש לדחות גם את טענת הקיזוז שהעלה הנתבע שכן אין הנתבע רשאי לקזז מהתובעת חובות בגין עיסקה שהיא לא שימשה כצד לה.

31. סוף דבר, דין התביעה להתקבל.

32. התנגדות הנתבע לביצוע הצ'קים נדחית.

התובעת רשאית להמשיך בהליכי ההוצל"פ מן השלב בו עוכבו.

33. אני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בגין ההליכים בבית משפט זה לרבות שכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ש"ח ומע"מ כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צ'ק שכר שחזר

 2. צ'ק של חברה

 3. צ'קים פגומים

 4. צ'ק חוזר בטעות

 5. עורך דין צ'קים

 6. איבוד צ'ק בנקאי

 7. ביטול צ'ק שהוסב

 8. פגם בסיחור צ'ק

 9. גניבת פנקס צ'קים

 10. צ'קים לא סחירים

 11. פנקס צ'קים נגנב

 12. עיכוב מימוש צ'ק

 13. ביטול צ'ק למוסך

 14. איבוד צ'ק שבוטל

 15. צ'ק של אדם שנפטר

 16. מחיקת למוטב בלבד

 17. צ'ק מחשבון מעוקל

 18. תביעה על צ'ק שאבד

 19. פנקס צ'קים שנגנב

 20. תביעה על צ'ק שחזר

 21. מה זה צ'ק טובה ?

 22. חובת הבנק לפרוע צ'ק

 23. גניבת צ'ק בידי עובד

 24. צ'ק דחוי למוסך שחזר

 25. חתימה על צ'ק ביטחון

 26. אי החזרת צ'ק ביטחון

 27. צ'ק בלי כיסוי למתווך

 28. צ'ק חוזר חשבון מעוקל

 29. ביטול צ'ק דחוי בהסכמה

 30. החזרת צ'ק שנשלח בטעות

 31. צ'קים ללא כיסוי בישראל

 32. צ'קים חוזרים על סחורה

 33. החזרת צ'ק לאחר אישורו

 34. צ'קים חוזרים לוועד הבית

 35. התנגדות לביצוע צ'ק סחיר

 36. גניבת צ'קים שנשלחו בדואר

 37. אחריות הבנק על איבוד צ'ק

 38. חתימה על צ'ק מחשבון צד ג

 39. העברת צ'ק ללא חתימת היסב

 40. צ'ק חוזר עקב טעות של הבנק

 41. תביעה בנושא "גלגול צ'קים"

 42. ביטול צ'ק דחוי שהופקד בבנק

 43. תביעת בנק על הפקדת צ'ק פגום

 44. חתימת מנהל חברה על צ'ק שחזר

 45. ביטול צ'קים תשלום על פרסום

 46. התנגדות לביצוע צ'ק ללא כיסוי

 47. תביעה של בנק הפועלים על צ'ק

 48. חתימה על גב הצ'ק - מה המשמעות

 49. סירוב צ'ק מחמת אי כיסוי מספיק

 50. צ'ק ביטחון על סחורה שטרם נמסרה

 51. צ'ק דחוי שחזר עבור עבודות נגרות

 52. רישום המילים לביטחון בלבד על צ'ק

 53. כתיבת מילים האוסרות על העברת צ'ק

 54. תביעה בגין בגין ערבות לפירעון צ'קים

 55. סירוב להחזיר צ'קים לאחר תשלום במזומן

 56. תביעה בגלל צ'קים שחזרו עקב חשבון מוגבל

 57. תביעה של חברת ניכיון צ'קים בגין ביטול צ'ק

 58. מה העונש על זיוף צ'קים ? כמה מקבלים על זיוף צ'קים ?

 59. טענו כי השוכר לא מסר צ'קים לשלושת חודשי השכירות האחרונים

 60. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון