שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות

שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות
1. לפנינו תביעה לחייב הנתבעת לשלם לתובעת סכום של 47,174 ₪, הנובע מהרכיבים הבאים:
א) הפחתת היקף המשרה - 14,625 ₪;
ב) שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות - 9,317 ₪;

ג) אי הכללת השעות הנוספות הגלובליות במשכורת הקובעת
לצורכי מענק פרישה, מכאן הפסד של מענק פרישה - 6,627 ₪;
יתרות מחלה - 13,245 ₪;
יתרות חופשה - 3,360 ₪.נס ה " כ 47,174 ₪.ב

2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובעת, נטען שהפחתת המשרה ב- 1/76 לכדי 5/8 משרה נעשתה עקב פנית התובעת לנתבעת ולפנים משורת הדין נעתרה הנתבעת לבקשת התובעת. באשר לעבודה הנוספת שבגינה היתה אמורה התובעת לקבל שעות נוספות גלובליות, עבודה זאת בוצעה החל מ- 1/88 מעבר לתפקיד הרגיל בהנהלת חשבונות. לעניין קדום בדרגה; בחודש 4/89 קודמה לדרגה 47, בחודש 1/95 קודמה לדרגה 48 ב- 4/98 קודמה לדרגה 49, עם פרישתה הוענקה לה דרגת פרישה 51. לעניין קדום בדרגה – התובעת שהתה בדרגה לא תקנית, לפיכך ההסכם הקיבוצי שחייב הנתבעת לקדם כל עובדיה בדרגות אינו חל על התובעת, למרות זאת קודמה בדרגות החל מ- 1/95. באשר להיקף המשרה – התובעת הועסקה ב-5/8 משרה, היקף משרה המקביל ל-107 שעות והחל מ-11/95 שולם שכרה בהתאם, והתובעת לא באה בטענה כלשהי לשכר ששולם לה בהתאם. לעניין העבודה הנוספת – החל מחודש 1/88 שולמה לתובעת תמורת 25 שעות נוספות גלובליות בגין העבודה הנוספת מעבר לתפקיד הרגיל, תוספת השעות הנוספות הומרה בחודש 12/94 בתוספת מותנית ששולמה תחת קוד "הפרש תנאים" זאת מכיוון שהסתבר שהתובעת מבצעת את העבודה במסגרת השעות הרגילות על חשבון המטלות הרגילות בעבודה, למרות זאת המשיכה הנתבעת לשלם לתובעת את התוספת לפנים משורת הדין.המשכורת הקובעת – לצרכי פנסיה נלקחה בחשבון תוספת העדוד, זאת בהתאם להסכמים הקיבוציים החלים על הנתבעת.
3. להלן העובדות הנוגעות לעניין העולות מחומר הראיות:
א) התובעת החלה לעבוד אצל הנתבעת ב- 6/61.נ
ב) התובעת שימשה בתפקידים שונים בהנהלת החשבונות של בית החולים "העמק" שבבעלות הנתבעת, לרבות כמנהלת חשבונות של בית החולים.ב
ג) בחודש 1/76 הופחת שיעור משרתה של התובעת לכדי 5/8 , לבקשתה.ו
לפי תחשיב שנערך ע"י הנתבעת היקף משרה זה שווה ל- 107 שעות עבודה (נספחים ט'-י).נ
לתובעת אושרו תנאי שכר לפי תפקיד של עוזר למנהל חשבונות ראשי. (נספח ב' לתצהיר הנתבעת)
ד) החל מחודש 1/88 ביצעה התובעת עבודה נוספת, מעבר לתפקידה הרגיל, בהנהלת החשבונות של קרן ההשתלמות לרופאים, בתמורה ל-25 שעות נוספות גלובליות. תוספת השעות הנוספות הגלובליות התעדכנה מעת לעת בהתאם להסכמים הקיבוציים הנוהגים בקופ"ח.ב
תמורת השעות הנוספות הגלובליות הומרה בחודש 12/94 בתוספת מותנית ששולמה במשכורת התובעת תחת קוד "הפרש תנאים".ו
ה) בחודש 4/89 קודמה התובעת מדרגה 46 לדרגה 47 אישית.נ
בחודש 1/95 אושרה לתובעת דרגה 48 אישית.ב
בחודש 4/96 אושר קידומה של התובעת לדרגה 49 אישית.ו
ו) בתפקידה האחרון שימשה התובעת עד יציאתה לגימלאות בחודש 6/97.נ
עם פרישתה, ובעקבות המלצת הנהלת בית חולים "העמק" הוענקה לתובעת דרגת פרישה 51 אישית.ב
ז) ביום 23/8/93 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד לשנים 1993-1996 בין מדינת ישראל לבין הסתדרות עובדי המדינה, אשר חל על כל עובדי הדירוג האחיד בשירות המדינה. (נספח ג' לתצהיר הנתבעת).ו
ביום 1/9/93 נחתם הסכם קיבוצי למגזר הפקידים עובדי מנהל ומשק ובו נקבע בסעיף 5.4.4 –
"מוסכם על הצדדים כי בכל אחת משנות ההסכם יקודמו, כ- 25% מכלל העובדים הקבועים המועסקים אצל מעסיקים ע"פ כללים הנהוגים אצל כל מעסיק, ובהתחשב באופן תפקודו של העובד".(נספח ד' לתצהיר הנתבעת).
ח) קופ"ח אימצה את הוראות ההסכם הקיבוצי בעניין דירוג עובדיה, והוא ההסכם החל בעניינה של התובעת.
הכללים ליישומו של הסכם זה בנתבעת, נקבעו בזכרון דברים שנחתם בין הנהלת קופ"ח לבין ארגון עובדי קופ"ח ביום 20/7/94 (נספח ו' לתצהיר התובעת).
בעקבות הכללים שגובשו בזכרון הדברים, הוציאה ראש אגף כח אדם בקופ"ח, הגב' חיה פיינמסר, ביום 26/7/94, דף הנחיות למנהל מחלקת מחשב כח אדם ושכר, לגבי אופן קידומם של עובדים בדירוג האחיד. (נספח ז' לתצהיר הנתבע).
ט) במכתבה של ראש אגף כח אדם בקופ"ח אל התובעת מיום 19/12/95, צויין כי בקשתה של התובעת לקידום בדרגה נדחית לאור האמור לעיל, וכלשונה: "סדרת העיסוק הנוכחית של עוזר למנ"ח ראשי היא 46-42.
את מדורגת בדרגה שלמה מעל לתקן למרות שתפקידך בפועל הוא מדור מיון קופות". (נספחים ח'1 ו- ח'2 לתצהיר הנתבעת).
י) חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות חלה על הנתבעת ובהתאם לחוקה נקבעו כללים לחישוב המשכורת הקובעת (ראה פרק 18 ו- 19 לחוקה – נספח י"ג לתצהיר הנתבעת).
יא) לגירסת הנתבעת אין בקופת חולים הסכם כלשהו המכליל במשכורת הקובעת לצורך פנסיה ותנאי פרישה שעות נוספות גלובליות ו/או הפרשי תנאים).
יב) במועד פרישתה לגימלאות של התובעת לקחה קופ"ח בחשבון, על פי חישוב הכללים הנהוגים בהף עד 90 יחידות עבודה נוספות, מלבד הפרמיות, לצורך חישוב המשכורת הקובעת להפרשות לקג"מ, לקרן השתלמות ומענק הפרישה.
במסגרת יחדיות העבודה הנוספת לקחה הנתבעת בחשבון גם את השעות הנוספות הגלובליות ואת התשלום בקוד הפרש התנאים, שהחליף את תשלום השעות הנוספות הגלובליות החל מ- 12/94 כאמור לעיל.(ראה חשבון הפרישה שנערך לתובעת עם סיום עבודתה, טופס 161, ותלוש השכר של התובעת לחודש 6/97, כנספחים יד'(1) – יד'(3).
יג) ביום 20/1/00 הוצהר ו/או הוסכם ע"י הצדדים כדלקמן:
"מר פליישמן: 5 שמיניות משרה שוות 108.125 שעות עבודה.
עו"ד זרייק: אני מסכים.
התובעת: העבודה הנוגעת לקרן השתלמות לרופאים לא נעשתה במסגרת העבודה, חוץ מקבלת הקהל של הרופאים.
בהנה"ח של בית חולים עפולה, לא נהוג להחתים כרטיס שעון.
עו"ד זרייק: מפנה לנספח הראשון בכתב התביעה, סומן 1.
לגירסתו לא היה שוני כל השנים ורק שינו את השם משעות נוספות גלובליות להפרש תנאים.
מר פליישמן: גירסתנו שונה מכתב ההגנה.
עו"ד זרייק: שעות נוספות גלובליות לא נלקחו בחשבון במסגרת ה- 28%שמגיע לתובעת עם ניתוק יחסי עבודה וגם פדיון ימי מחלה ויתרות חופשה.
כמו כן לא נלקחו בחשבון הפרש תנאים.
מר פליישמן: שעות נוספות, זה רכיב מותנה, הפרש תנאים זה גם מותנה בעבודה.
אם לב"כ התובע יש מידע לגבי הסכם עליו חתומה הנתבעת שעבור שעות נוספות גלובליות, הרכיב הזה הופך לחלק מהמשכורת הקובעת, אני מבקש לקבל עותק מההסכם כדי לגבש עמדתי".

4. א) לעניין הקדום בדרגה-
(1) בהתאם להסכם הקיבוצי שאומץ ע"י הנתבעת, התובעת היתה זכאית לקדום בדרגה ב- 1/94.
(2) טענת ב"כ הנתבעת כי התובעת שהתה באותה עת מעבר לתקן, דינה להדחות, מהטעם שההסכם הקיבוצי קבע שיש לקדם את כל העובדים ללא יוצא מן הכלל, זאת ללא כל קשר בדרגה בה הם נמצאים (בתקן או מחוץ לתקן).
(3) כדי לקבל העלאה בדרגה במסגרת מתח הדרגות בתקן לא היה צורך בהסכם קיבוצי.
(4) האמור לעיל נתן להסיק גם מנספח לתצהיר הנתבעת וכן נספח ז' לתצהיר הנתבעת המתייחס לדרגות אישיות.
לכל הדעות, דרגה אישית היא מעל התקן.
(5) הואיל והתובעת קבלה את הדרגה ב- 1/95 הנה זכאית להפרשים מ- 1/93 עד 1/95.
(6) טענת התובעת שכתוצאה מהאיחור בקבלת הדרגה היא הפסידה דרגה בעתיד, דינה להדחות מהטעמים הבאים:
א) התובעת לא הרימה הנטל המוטל עליה להוכיח שאכן היתה
זכאית לדרגה כל שהיא בעתיד בהתאם להסכמים החלים.
ב) בפועל, קיבלה התובעת דרגות אישיות וכן דרגת פרישה עם פרישתה.
ג) בחקירתה הגנדית נשאלה התובעת על מה מתבססת טענתה כי נפגעה לקבלת דרגה נוספת ב- 1/97, ותשובתה היתה כי תביעה זאת מבוססת על הנחה (ראה עמוד 3 שורות 12-13), ולכל הדעות "הנחות" אין בהן כדי להקנות זכות משפטית כל שהיא.

ב) לעניין היקף המשרה –
בהתאם למוסכם על הצדדים, 5/8 משרה שוות ל- 108 שעות עבודה, ובהתאם לכך יש לחשב משכורתה של התובעת, לרבות ההפרשים הנובעים מכך.
טענת הנתבעת כי כך נהגה הנתבעת לחשב שכרם של עובדי הנתבעת אינה טענה. עובד זכאי לתמורה בגין עבודתו ואם החישוב אינו נכון יש לתקנו. בהתייחס לאמור לעיל, דין הטענה כי התובעת מושתקת מלטעון כי הנה זכאית להפרשי שכר , להידחות.
ג) לענין המשכרות הקובעת –
(1) מטעוני הנתבעת עולה כי רכיב "השעות הנוספות" שהוחלף בקוד "הפרש תנאים" נלקח בחשבון לצורך חישוב המשכורת הקובעת. (ראה נספחים יד'(1) – יד' (3)), לפיכך, טענת התובעת כי רכיב זה לא נלקח בחשבון אין לו על מה לסמוך.
(2) הכלל שעל התובעת רובץ הנטל להוכיח תביעתה, ובנסיבות העניין נטל זה לא הורם בשעה שהתובעת לא ידעה להשיב מה נכלל בתשלום "השלמה לפנסיה", היא הפנתה בתשובתה לקופ"ח (ראה עמ' 6 שורות 20-23), בהתייחס לנ"ל יש לקבל גירסת הנתבעת כאמור בתצהיר.
ד) לעניין המרת רכיב "שעות נוספות גלובליות" ל"הפרש תנאים" –

 1. ביום 21/2/95 נמסר לתובעת כי תמורת העבודה הנוספת בנהול קרן השתלמות לרופאים, תומר בהפרש תנאים" המקביל ל- 25 שעות (ראה נספח יא לתצהיר הנתבעת נ/3).
 2. שנוי הקוד אינו צריך להוביל להפחתה כל שהיא בשכר, בכל מקרה אם היתה כוונה להפחתת שכר כאמור, היה מקום לידע את התובעת באותו מסמך.
 3. האמור התצהיר הנתבעת (נ/3) לענין נושא זה (סעיפים 40- 44) אין די בו בנסיבות העניין.

מהראיות שהוצגו בפנינו, לא עולה כי התובעת היתה צריכה לבצע האמור מעבר לשעות העבודה הרגילות.

4) על כל פנים, בשעה שהוחלט להמשיך לשלם לתובעת את התמורה עבור העבודה הנוספת, בין כדין או לפנים משורת הדין, לא היה מקום להפחתה כלשהי בשכר, לרבות עדכון תוספת זאת, כפי שעודכנו השעות הנוספות ששולמו בעבר.

5. על ב"כ הצדדים לערוך חישוב מוסכם למגיע לתובעת בקשר לרכיבים הבאים: קדום בדרגה, היקף משרה והמרת רכיב שעות נוספות, תוך 30 יום מהיום.
במידה ותהיה מחלוקת ניתן להגיש בקשה לבית הדין, ובית הדין יכריע במחלוקת וההחלטה תהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין.
בית הדין עשוי גם להעזר במומחה אשר הוצאותיו ימומנו ע"י הצדדים עד להכרעה במחלוקת.

6. ניתן היום ג' בתשרי תשס"ב, 20 בספטמבר 2001 – בהעדר.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.
לעניין ההוצאות, אלה יפסקו עם קבלת התחשיב המוסכם או עד לישוב המחלוקת לענין הסכום המגיע לתובעת.

ח. סומך - שופט ראשי נציג ציבור עובדים נציג ציבור מעבידיםלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תחשיב שעות נוספות

 2. עובד נמל שעות נוספות

 3. נטל ההוכחה שעות נוספות

 4. שעות נוספות לנהג משאית

 5. סירוב לעבוד שעות נוספות

 6. שעות נוספות לנהגי אוטובוס

 7. עבודה במתכונת שעות נוספות

 8. שעות נוספות לעובדת משק בית

 9. שעות נוספות גלובליות בעבודה

 10. שעות נוספות לעובדי מס הכנסה

 11. קיזוז הפסקות עם שעות נוספות

 12. עבודה בשעות נוספות ללא תשלום

 13. תביעה על אי תשלום שעות נוספות

 14. עבודה 10 שעות ביום - שעות נוספות

 15. שלילת תוספת שעות נוספות גלובליות

 16. תשלום שעות נוספות לעובד זר סיעודי

 17. זכאות מורה לתשלום על שעות נוספות

 18. זכאות לרכיב שכר שעות נוספות למפרע

 19. התפטרות עקב אי תשלום על שעות נוספות

 20. רכיב שעות נוספות פנסיונר עובד מדינה

 21. שעות נוספות לעובדי רשות שדות התעופה

 22. הפרשות לקרן חיסכון בגין שעות נוספות

 23. זכאות לשעות נוספות בגין הסעת עובדים

 24. שעות נוספות גלובליות לעובד בנק ישראל

 25. הסכם שעות נוספות מצילים בחופי תל אביב

 26. שנוי שיטת חישוב של שעות נוספות גלובליות

 27. תביעה לגמול בגין שעות נוספות – נטל ההוכחה

 28. שעות נוספות כחלק מהמשכורת הקובעת לקבלת גמלה

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון