חתימה פגומה בשם החברה

חתימה פגומה בשם החברה
1. התובעת הינה חברה בע"מ ובעלים של בית מלון לחוף הכנרת הידוע כמלון חוף גיא (להלן: "המלון").

טענות התובעת

2. לטענת התובעת הזמין אצלה הנתבע ביום 7.5.99 שישה חדרים במלון עבור קבוצה הנקראת "דוש". ההזמנה בוצעה באמצעות פקס.

3. בעקבות ההזמנה הנ"ל שלחה התובעת לנתבע "טופס סגירת קבוצה" אשר מס' החדרים בו הוגדל ל-7.

4. לטענת התובעת החזיר לה הנתבע את טופס סגירת הקבוצה הנ"ל כשהוא חתום על ידו וביקש לשנות את תנאי התשלום ל-30 יום מתום הארוח.

התובעת הסכימה והנתבע אישר זאת בחתימת ידו על גבי הטופס.

5. הזמנת אחד החדרים בוטלה ביום 13.5.99 ע"י אשת הנתבע.
עבור 6 החדרים שנותרו נשלחה חשבונית ע"ס 15,250.95 ש"ח לנתבע.

6. קבוצת "דוש" התארחה במלון.
כשפנתה התובעת לקבוצת "דוש" מסרו חברי הקבוצה לתובעת כי שילמו את מלוא התמורה לנתבע מראש.

7. התובעת דרשה את התשלום מהנתבע במכתב מיום 13.8.99.

8. ביום 8.9.99 הוסכם טלפונית בין מנכ"ל התובעת לנתבע לצורכי פשרה כי הנתבע ישלם לתובעת סך של 13,035 ש"ח.
בעקבות זאת נשלח אליו מכתב דרישה לתשלום הסכום שסוכם ביום 9.9.99.

9. ביום 13.9.99 הודיע הנתבע במכתב כי לא הוא ביצע את ההזמנה אלא חברת אתרים מידע ותקשורת בע"מ (להלן: "אתרים").
כמו כן טען שסכום החוב הוא 9,480 ש"ח.

10. החוב לא שולם עד היום ומספר כרטיס אשראי שמסר הנתבע לתובעת נמצא שגוי.

טענות הנתבע

11. לטענתו בוצעה ההזמנה ע"י חברת אתרים וההזמנה נחתמה ע"י פקידת אתרים.

12. לטענתו המחיר לזוג + 2 ילדים בסך 790 ש"ח ללילה שסוכם בין הצדדים כלל מע"מ עפ"י הסיכום בין הצדדים ולא היה מקום להוסיף שנית מע"מ על הסך הנ"ל.

13. לטענתו אינו חתום כלל על "טופס סגירת קבוצה" הנ"ל.

14. לטענתו לא היו החדרים מוכנים בזמן ונתקבלו מאוחר.

15. לטענתו עבד כשכיר בחברת אתרים.

16. הנתבע מכחיש את הטענה כי ביצע את העסקה באופן פרטי. כמו כן הכחיש את הטענה אודות הסכם הפשרה וטען כי הסך 9,480 ש"ח שולם ע"י אתרים.

17. הנתבע הודה שמס' כרטיס אשראי שנמסר לתובעת היה שגוי "כנראה משמים".

השאלות הטעונות הכרעה

18. המחלוקות שבין הצדדים נוגעות לשאלות שלהלן:

א. מי האחראי לתשלום בגין ההזמנה.

ולחילופין (במידה שהנתבע ביצע ההזמנה):

ב. מה סכום החוב שיש לשלם לתובעת בגין ההזמנה.

19. בטרם אדון בשאלות הנ"ל לפי סידרן, אציין כי אין מחלוקת שחברי קבוצת "דוש" שילמו מצידם את התשלום עבור הארוח (לנתבע או לחברת אתרים) וכמו כן אין מחלוקת כי בסופו של דבר לא שולם לתובעת מאומה בגין ההזמנה הנ"ל.

מי האחראי לתשלום עבור ההזמנה

20. בטרם אדון בשאלה אציין כי חומר הראיות כלל תצהירי עדות ראשית אליהם צורפו מסמכים שונים (אשר הצדדים הסכימו דיונית שישמשו כראיות בתיק) וכן מוצגים נוספים שהוצגו במהלך חקירת העדים וכמובן את עדויות המצהירים.

21. עדויות העדים מטעם הצדדים סותרות אלה את אלה בנוגע לשאלה האם בוצעה ההזמנה ע"י הנתבע או ע"י התאגיד בו עבד הנתבע, היינו חברת אתרים.

22. תמונה טובה יותר ניתן לקבל מן המסמכים שצורפו לתצהירים ואלה שהוצגו במהלך הדיון.

23. התובעת תומכת טענותיה בשני מסמכים שהציגה ואשר עליהם חתום הנתבע באופן אישי ובצד חתימתו לא מופיעה חותמת החברה. (המוצגים הם נ/2 עליו מופיעה חתימה פעמיים ומוצג נ/4 עליו מופיעה חתימה אחת).

א. מוצג נ/2

מדובר ב"טופס סגירת קבוצה" שהנו טופס של הנתבעת נושא תאריך 10.5.99. בכותרת המסמך נרשם:
"לכבוד: יפרח מאיד סוכן : המכון לחקר המוצר"

במסמך מפורט שם הקבוצה ("דוש") ובתחתיתו סעיף הערות בו נרשם:
"התשלום יתבצע באמצעות כרטיס ויזה ... התשלום יתבצע מיידית. אנא אישורך לנ"ל כולל כניסה חופשית לפארק המים
חתימת הסוכן : (-) "
(במקום המיועד לחתימה מופיעה חתימת הנתבע ללא חותמת החברה).

כמו כן לרוחב הטופס הנ"ל נרשם:

"התשלום יעשה 30 יום מתום הארוח ובתשלום אחד כרטיס הויזה ישמש כפקדון על כל התשלום לחדרים הנ"ל נא אישורך לנ"ל.
תודה תמי"

בתחתית הכיתוב הנ"ל מופיע:
"מאשר החיוב
(-) "
(במקום המיועד לחתימה מופיעה חתימת הנתבע ללא חותמת החברה).
ב. מוצג ת/4

הנו פקס מ-11.5.99 שנשלח אל הנתבע בשעה 9:26 (לפי רישום הפקס). שולחת המכתב היא תמי ממחלקת המכירות של התובעת. במכתב מופיעה רשימת האורחים והנתבע התבקש לאשר את רשימת האורחים. הפקס נשלח חזרה (כך ניתן להווכח מרישומי הפקס על המסמך של חברת אתרים) בו ביום בשעה 10:21 כשהוא נושא את חתימת הנתבע.

24. הנתבע הציג מצדו עותקי אותם מסמכים (מוצגים ת/3, ת/5) בהבדל אחד, היינו: ליד כל אחת מחתימותיו על המסמכים מופיעה החותמת של חברת "אתרים מידע ותקשורת בע"מ" (להלן: "אתרים").

25. אומר כבר בשלב זה כי במחלוקת בין הצדדים אם חותמת אתרים הוטבעה על המסמכים נ/2 ו-ת/4 טרם שנשלחו לתובעת (כפי שטוען הנתבע), או שהוספה בדיעבד לצרכי דיון זה (כטענת התובעת) אני מקבל את גירסת התובעת כמהימנה שכן מן המסמכים שהציגה התובעת ברור לחלוטין שהחתימה נקיה ולא מוטבעת בצדה חותמת החברה.

26. בהסתמך על האמור לעיל טוענת התובעת כי הנתבע פעל באופן פרטי ולא כשלוח של אתרים. לחלופין כי לא ידעה על השליחות ועל כן חב כלפיה הנתבע אישית.
לחלופי חילופין כי מכוח הוראת סעיף 99(ב) לפק' החברות (שחלה במועד הרלוונטי) והפסיקה הנוגעת לסעיף זה חב כלפיה הנתבע ישירות (סעיף 99 עניינו בחתימה פגומה בשם החברה).

27. לו היו המוצגים עליהם הסתמכה התובעת (נ/2 ו-ת/4 שפורטו לעיל) היחידים שהוצגו בפניי יתכן והיה מקום לקבל את טענותיה הנ"ל של התובעת.

28. ברם, מסמך נוסף שהציגה התובעת עצמה בצירוף לתצהירו של העד יובל עוזרי מטעמה, משמיט את הבסיס לטענותיה.

המסמך הנו נספח א' לתצהיר עוזרי הנ"ל. המסמך הנו מכתב הממוען לתובעת ונושא תאריך 5.9.99, תאריך שקדם למועדי המסמכים נ/2 ות/4 הנ"ל (המסמך יקרא להלן: "ההזמנה").

29. ההזמנה נכתבה על נייר אשר בכותרתו מופיע הלוגו: "המכון לחקר המוצר ומצטייני השנה במשק". (במהלך שמיעת העדויות וחקירת הנתבע הובהר כי "המכון לחקר המוצר" הינו אחד מבין מס' עסקים בהם עסקה חברת אתרים).

ההזמנה כוללת 6 חדרים ובצידם שמות האורחים, למטה פורט תאריך האירוח וכן נרשם "בסיס האירוח : H.B".

בתחתית המסמך נרשם:

"נא לאשר הזמנה זו לטלפקס ....
בתודה יפרח מוריס"

והחשוב:
בצידו הימני התחתון של המסמך מופיעה חותמת חברת אתרים.

30. כרונולוגית, מדובר במסמך ההזמנה הראשון שיצר את ההתחייבות.
על גבי ההזמנה מופיעה חותמת חברת אתרים כדלקמן: "אתרים מידע ותקשורת בע"מ" וכן מס' הטלפון 9366655-08.

31. כפי שעולה מן העדויות ומתצהירי עדי התובעת עצמה, בעקבות הזמנה זו שלחה התובעת טופס סגירת קבוצה (נספח ג' לתצהיר עוזרי) אשר כפי שציינתי לעיל, נשלח מאוחר יותר מצד לצד מס' פעמים כשעליו נוספו הערות בצדו וגם חתימות הנתבע (כפי שמשתקף במצבו הסופי במוצג נ/2).

32. אין מחלוקת כי בתחתית נספח א' מוטבעת חתימתה של חברת אתרים באותיות נוחות לקריאה ולצידה מצויה חתימתו של הנתבע מבלי שהוטבעה עליה החותמת של החברה. מסמך ההזמנה נעשה כאמור ביום 5.9.99 דהיינו לפני כניסתו לתוקף של חוק החברות תשנ"ט-1999. בחוק החברות האמור, אין הוראה דוגמת סעיף 99(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, אשר קבעה הרמת מסך סטטוטורית וחיוב אישי של נושא המשרה בחברה, כל אימת שנעשה שימוש לא מדויק בשם החברה או כאשר לא הוטבעה חותמתה כנדרש. סעיף 99(ב) הנ"ל וכן סעיף 98 (2) לפקודה קובעים :
"98. פרסום השם
כל חברה חייבת להקפיד ששמה -
(1) יופיע תמיד באופן בולט ובאותיות נוחות לקריאה בצד החיצוני של כל משרד ומקום שעסקיה מתנהלים בהם ;
(2) יהיה טבוע בחותם החברה ובאותיות נוחות לקריאה ;
(3) יצויין באותיות נוחות לקריאה בכל הודעה, מודעה או פרסום רשמי אחר של החברה, ובכל שטר, היסב, שיק, המחאת כסף או טובין, מיפרט חבילות, חשבונית, קבלה, מכתב אשראי, ובכל מסמך מסחרי או עסקי היוצא מאת החברה או האמור להיות חתום בידי החברה או מטעמה.

99. הפרת הוראה [3) ,(2)60)]
(א) חברה שהפרה הוראה מהוראות סעיף 1)98), דינה ודין כל נושא משרה בה שביודעין ובמזיד אישר או התיר את ההפרה - קנס וקנס נמשך.
(ב) נושא משרה בחברה, או כל אדם הפועל בשמה, שהשתמש, או אישר את השימוש, בחותם האמור להיות חותם החברה, כשאין שמה טבוע בו כאמור בסעיף 2)98), או שהוציא או חתם אחד ממסמכי החברה האמורים בסעיף 3)98), כשאין שמה מצויין בו, או אישר להוציא אותו או לחתום עליו, דינו - קנס, ואם היה המסמך שטר, שיק או המחאה, יהיה בנוסף על הקנס חב אישית כלפי אוחז המסמך בתשלום הסכום שבו, זולת אם שילמה אותו החברה כראוי. "

33. פקודת החברות אם כן חייבה כל חברה להקפיד ששמה "יהיה טבוע בחותם החברה ובאותיות נוחות לקריאה".
הוראת סעיף 99(ב) לפקודה המטילות חבות אישית על נושא משרה בכל הקשור בשטרות ומסמכים סחירים הורחבה גם לחוזים ולמסמכים דומים אחרים. לענין זה ראה ע"א 429/73 חברת ענרל בע"מ נ' ליפשיץ, פ"ד כט 146 (2). כן ראה ע"א 347/85 -BALRO A.G. ואח' נ' שוק הצפון נהריה בע"מ. פ"ד מא(2), 136.

אולם הרחבת של הוראות סעיף 99(ב) לפקודת החברות גם על חוזים והתחייבויות אחרות, סויגה בכך שלמרות החתימה העירומה של האורגנים על מסמך ההתקשרות, החברה בלבד תהא המחויבת, אם מהמסמך בכללותו ומנסיבות העסקה הכלליות, לא עולה כוונת המנהל או נושא המשרה ליטול על עצמו חבות אישית. לענין זה ראה ע"א 209/83 סוליפלסט הגליל בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות (1967) בע"מ, פ"ד לח (1) וכן ע"א 230/80 פנידר נ' קסטרו, פ"ד לה (2).

מטרת הלכות אלו נועדה להבחין בין מקרים בהם נעשה שימוש בשם משובש או מטעה של החברה ראה לעין זה ע"א 169/94 ורנר נ' ,Corticiera Amorim L.D.A פ"ד נ(3). כן ראה לענין זה בר"ע (ירושלים) 3404/01 נ' עוז אלומניום נ' ציון סולטן, תק-מח 2002(1), 12538. לא כך המקרה שלפנינו שכן על נספח א' הנ"ל חותמת שמה של החברה כאמור בולט כשהו מוטבע באויות נוחות לקריאה כדרישת הפקודה.

34. משהובהר כי כבר בטופס ההזמנה הופיעה ההזמנה בשם חברה בע"מ, חברת אתרים, אין התובעת רשאית להסתמך על הטענה כי בשל כך שבהמשך קביעת תנאי התשלום ומועדיהם לא צירף הנתבע לחתימתו את חותמת החברה (על גבי נ/2 ות/4) חב הוא אישית. שכן כבר מן ההזמנה ידעה או אמורה היתה התובעת לדעת כי הנתבע פועל בשם חברת אתרים (או למצער בשם המכון לחקר המוצר שהנו אחד מעסקיה) שחותמתה הוטבעה על ההזמנה ועל כן חיובו של הנתבע אישית אינה נכונה בנסיבות העניין.

35. כפי שציינתי לעיל, לאור האמור נשלל הבסיס העובדתי עליו מסתמכת התובעת לביסוס טענותיה המשפטיות כלפי הנתבע באופן אישי.

36. אני קובע כי חברת אתרים מידע ותקשורת בע"מ היא אשר אחראית למילוי ההתחייבות עפ"י ההזמנה והתובע פעל עבורה ובשמה ושליחותו היתה ידועה או ניתן היה לדעת עליה מתוך ההזמנה הנ"ל.

37. בנסיבות אלה דין התביעה כנגד הנתבע להידחות.

38. משנדחתה התביעה כנגד הנתבע והואיל שחברת אתרים אינה צד לתביעה אין אני נדרש לשאלת גבה החוב.

39. סוף דבר, התביעה נדחית.

התובעת תשלם לנתבע שכ"ט עו"ד בסך 1,500 ש"ח ומע"מ כדין.המזכירות תמציא העתק פסק דין לצדדים.ניתן היום 09 באוקטובר, 2002 (ג' בחשון תשס"ג) בהעדר הצדדים.יונתן אברהם, שופט      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין חברות

 2. שם חברה מטעה

 3. אישור שם חברה

 4. חתימה בשם חברה

 5. חוב לחברת ניהול

 6. מורשה של חברה זרה

 7. קיפוח המיעוט בחברה

 8. חריגה מהרשאה בחברה

 9. עורך דין הקמת חברה

 10. סעיף 191 לחוק החברות

 11. עורך דין פתיחת חברה

 12. חוב לחברת השכרת רכב

 13. תביעה נגד חברה משכנת

 14. חתימה פגומה בשם החברה

 15. הגדרת ''עובד'' בחברה

 16. חובות של חברה לעירייה

 17. תביעה נגד חברת ווב סק

 18. סעיף 232 לפקודת החברות

 19. שימוש בשם של חברה אחרת

 20. סעיף 353א לחוק החברות

 21. חובות חברה שקרסה כלכלית

 22. תביעות נגד חברות שמירה

 23. סעיף 267 לפקודת החברות

 24. מינוי הכנ''ר כמפרק חברה

 25. חיוב מנהל בחובות החברה

 26. חשבון חח''ד חוב של חברה

 27. חיוב אישי בחובות החברה

 28. חובת האמון של מנהל חברה

 29. תביעה נגזרת חברה לא פעילה

 30. חוקיות אסיפה כללית בחברה

 31. חובת חברת ליסינג לבטח רכב

 32. שינוי תקנון חברה מנדטורית

 33. העברת פעילות מחברה לחברה

 34. החלפת מעבידים בחברת שמירה

 35. העברת שליטה בחברה ציבורית

 36. מינוי מפרק זמני לחברה זרה

 37. השתת חבות על אורגנים של חברה

 38. ביטול חברות במועצה מקומית

 39. בקשה להפסקת שימוש בשם חברה

 40. דמי טיפול ארגוני חברת שמירה

 41. תביעה נגד חברת אחסון אתרים

 42. זימון לחקירה ע''י מפרק חברה

 43. הפחתת הון חברה לצורך חלוקה

 44. הגשת דוח כוזב של חברה פרטית

 45. תביעה נגד חברת הובלות על חוב

 46. תביעה נגד חברה לייצור ממתקים

 47. רישום חברת נדל''ן כעוסק מורשה

 48. התחייבות אישית על חוב של חברה

 49. חובת דיווח על חילופי משרה בחברה

 50. הון עצמי מינימלי של חברה בבורסה

 51. חברה בייסוד (טרם נרשמה) כבעל דין

 52. האם אפשר לחייב להשקיע כספים בחברה

 53. הטלת חבות אישית על אורגן של חברה

 54. "מבחן הרווח" סעיף 302 לחוק החברות

 55. חברות העירייה במרכז השלטון המקומי

 56. העברת שליטה בחברה ציבורית מיד ליד

 57. רישוי חברות לאספקת שירותי אמבולנס

 58. תביעה נגד חברת מבחני התאמה לעבודה

 59. תביעה נגד בעלים של חברה חדלת פרעון

 60. משיכת כספים מחברה ע''י אחד הבעלים

 61. תביעת חברה ממצרים נגד חברה ישראלית

 62. תביעה נגד בעלים של חברה לתשלום חוב

 63. האם חברת ניהול יכולה להיות ועד בית ?

 64. החלפת חברות כדי להתחמק מתשלום לעובדים

 65. עסק ניהול ופיתוח חברות או חברת אחזקות

 66. רישום חברה לאחזקות נדל''ן כעוסק מורשה

 67. מחיקת תביעה של חברה עקב חדלות פירעון

 68. בקשה לאישור חלוקה לפי ס' 303 לחוק החברות

 69. תביעת חברת השכרת רכב לקבלת בעלות על רכב

 70. ביצוע עסקאות סמוך לפני הפסקת פעילות חברה

 71. תביעה נגד חברה מחו''ל שאינה פועלת בישראל

 72. אישור בית משפט לרכישת חברה: תמורה בלתי הולמת

 73. האם ב"חריגה מהרשאה" אין לפעולה תוקף כלפי החברה ?

 74. עדיפות ל"אינטרס הכלל" על פני "אינטרס הפרט" בדיני חברות

 75. אישור חלוקה שלא עומדת במבחן הרווח הקבוע בסעיף 303 בחוק החברות

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון