"הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

"הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי
1. לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו
(ע"ב 1088/97; השופטת ו' סמט), ולפיו נדחתה תביעת המערערים להצהיר כי הכנסותיהם אינם מעסק משותף, וכי השומות הסופיות שהוצאו להם על-ידי מס הכנסה מחייבות את המשיב, ועל-פי אותן שומות צריך להיעשות חישוב דמי הביטוח שעליהם לשלם למוסד לביטוח לאומי (להלן – המוסד) לשנים 1991 עד 1993.ב
 2. בפסק-דינו קבע בית-הדין האזורי כך:
(א) המערערים הינם בני-זוג המתגוררים בכפר מונאש. לתקופה נושא התביעה, דהיינו שנים 1991 עד 1993, דיווחו המערערים למוסד על היות שניהם עצמאים במשק חקלאי משותף.ו
(ב) במס הכנסה נחשבו המערערים כבעלי מקור הכנסה בלתי תלוי האחד בשני, על-פי סעיף 66 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן – פקודת מס הכנסה או הפקודה), לפיכך לא חל עליהם הכלל הקבוע בסעיף 65 לפקודה, ולפיו "הכנסת בני זוג יראוה לעניין פקודה זו כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחוייב על שמו". לאור זאת נישום כל אחד מהמערערים בנפרד ועל-פי הסכם עם פקיד השומה. לאור האמור, חלק נכבד מהכנסותיה הנפרדות של המערערת הועבר על שם בעלה, כך שבסיכומו של דבר היא חויבה בתשלום מס הכנסה על סכום קבוע בשיעור של 20,000 ש"ח לכל אחת מהשנים 1991, 1992, 1993.נ
(ג) טענת המערערים כי לא עסקו בחקלאות באותה העת, כפי שדיווחו למוסד, אלא בשני עיסוקים שונים ובלתי תלויים, דהיינו המערער במסגריה לייצור חממות, והמערערת בהקמת אוהלי אירועים וסככות הצללה, נדחתה על-ידי בית-הדין, שפסק לגביה כי: "אפילו נלך לשיטתה של התובעת ונאמר, כי עסקה בהקמת אוהלי אירועים, התמונה המתקבלת הינה, כי לבעלה חלק נכבד בניהול העסק ולפיכך אין היא עומדת במבחן אי התלות שנקבע בפסיקה, ויש לראות בהכנסותיה כהכנסות מעסק משותף".ב
(ד) משנקבע כי בעסק משותף עסקינן פסק בית-הדין כי חלות לענייננו הוראות תקנה 24 לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א-1971 (להלן – התקנות), הקובעות את יחס החלוקה בעסק משותף
כ-lex specialis, ולא הוראת סעיף 345 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי או החוק), לעניין חישוב הכנסתו של עובד עצמאי לעניין תשלום דמי הביטוח.ו
לאור האמור נדחתה התביעה.נ
 3. המערערים ערערו על פסק-הדין ועיקרי טיעוניהם היו:
(א) על-פי סעיף 345 לחוק, ההכנסה של עובד עצמאי לחישוב דמי הביטוח היא ההכנסה שתיקבע על-פי השומה הסופית לפי פקודת מס הכנסה, המחייבת את המוסד לאור סעיף 372(ד) לחוק.ב
משמעות אותו החיוב הינה שהמוסד אינו רשאי לסטות מהאמור בשומה הסופית לגבי סכום ההכנסה המיוחס לכל נישום.ו
(ב) "תקנה 24 מתיחסת למקרה של מקור הכנסה משותף, ואילו במקרה שלפנינו, משקבע פקיד השומה שההכנסות הן נפרדות לא היה מקום להחיל את תקנה 24" באופן הגובר על הוראות סעיפים 345 ו-372 לחוק.נ
4. עיקרי טענות המוסד היו:
(א) "המחלוקת המשפטית בין הצדדים מתרכזת בחלוקת ההכנסות של בני הזוג ולא על גובה הכנסותיהם".
(ב) אין להתערב בקביעתו העובדתית של בית-הדין האזורי לעניין התלות בין המערערים וניהול עסק משותף על-ידיהם.ב
(ג) הוראות פקודת מס הכנסה אין להן דבר עם פרשנות הוראות חוק הביטוח הלאומי.ו
(ד) "אם חס וחלילה הייתה קורית למערערת תאונה בעבודה בתקופה הרלוונטית, סביר להניח שהיא לא הייתה מבקשת להסתמך על הכנסתה הפקטיבית בשיעור 20,000 ש"ח שנקבעה בדיעבד, אלא על הכנסותיה בזמן אמיתי".
5. לדעתנו דין הערעור להידחות מטעמי המוסד, אשר-על-כן נעמוד קצרות על הנקודות האלה:
(א) דמי הביטוח אותם גובה המוסד מהמבוטח והגימלאות שאותן הוא משלם לזכאי הם בעיקרו של דבר נגזריה של אותה ההכנסה, הן כאשר מדובר בגימלה מחליפת הכנסה כתשלום: דמי פגיעה, גימלת נכות בעבודה, גימלת תלויים, דמי אבטלה, דמי לידה וכו', והן כאשר מדובר בתשלום התלוי באותה הכנסה, למשל קיצבת נכות כללית, שירותים מיוחדים, קיצבת זקנה בגיל היחסי, קיצבת שאירים לאלמן, גימלת סיעוד וכו'.
לאור האמור ישנה חשיבות לקביעה אמיתית של מעמד המבוטח ושיעור הכנסתו.
משכך הם הדברים, "הוראות פקודת מס הכנסה, אין להן דבר עם שאלת פרשנות חוק הביטוח הלאומי. חזקה היא כי מונח המופיע בחוק מסוים מתפרש מתוך אותו חוק ובהתאם למטרתו" (דב"ע נא/0-45 המוסד לביטוח לאומי – בלובר [1], בעמ' 340).
לפיכך, לעניין חוק הביטוח הלאומי, קביעות לגבי המבוטח כעובד, עובד עצמאי, מי שאינו עובד ואינו עובד עצמאי, עקרת בית, בן-זוג במשק בית משותף והכנסה משותפת או נפרדת של בן-הזוג מעסק וכו', צריכות להיעשות על-פי המצב העובדתי לאשורו כמוכח למוסד, לאור תכליתו של חוק הביטוח הלאומי, ולא על-פי הגדרת מונחים אלה בפקודת מס הכנסה ככל שהם מופיעים בה.
מסקנת הדברים הינה כי עצם העובדה שפקיד השומה סבר, שעל-פי סעיף 66 לפקודת מס ההכנסה ראויים המערערים להיחשב כבעלי מקורות הכנסה בלתי תלויים האחד במשנהו, עדיין אין בה כדי לחייב את המוסד בבחינתו את הכנסתם של המערערים לעניין תשלום דמי ביטוח וממילא גם לעניין הגימלאות ככל שתקום להם זכאות לגימלה.
בנסיבות המקרה שלפנינו קבע בית-הדין האזורי עובדתית כי המערערים ניהלו עסק משותף ואין להתערב בקביעתו זו המעוגנת בחומר הראיות שלפניו, למרות שלעניין פקודת מס הכנסה הם נחשבו כאמור כבעלי מקורות הכנסה בלתי תלויים האחד במשנהו.
(ב) בסעיף 345(ב)(1) לחוק נקבע העיקרון לגבי מבוטח עצמאי כי הכנסתו השנתית מהמקורות המפורטים בפיסקאות (1) ו-(8) של סעיף 2 לפקודת מס הכנסה תיחשב כהכנסתו לעניין תשלום דמי הביטוח, וכי ההכנסה לאותה השנה "...תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה כאמור לאותה שנה לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה".
לאור האמור מכוחו של אותו הסעיף שבחוק, ישנה זיקה לעניין הכנסתו של המבוטח העצמאי בין פקודת מס הכנסה לחוק הביטוח הלאומי, אולם עם זאת יש לשים אל לב כי "מאחר שדמי הביטוח הלאומי הם בגדר תשלום חובה המוטל בחוק, וקביעתם לגבי עובד עצמאי מוגבלת למקורות הכנסה מסוימים בלבד (סעיף 345(ב)(1) לחוק), הרי שעל המוסד להביא לידיעת המבוטח העובד העצמאי את פירוט המרכיבים המהווים בסיס לקביעת דמי הביטוח לגביו" (דב"ע נה/0-234 אביד – המוסד לביטוח לאומי [2], בעמ' 534 והאסמכתאות שם).
ברם, באמור לא סגי – סעיף 345 לחוק אינו מתייחס למקרה המיוחד של הכנסות מבוטחים, כשהם "...בני זוג העובדים במפעל או בעסק של שניהם או של אחד מהם" (סעיף 371(5)(ח) לחוק).
לגבי אותו מקרה מיוחד נקבע בסעיף 371 לחוק כי "השר רשאי לקבוע, הן בדרך כלל והן לסוגים, הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח של המבוטחים המנויים להלן, וכוחן יפה על אף הוראות פרק זה".
מכאן, שמכוח החוק עצמו הותר לסטות מהחוק ולהשלים בתקנות את אופן חישוב ההכנסה החייבת בדמי הביטוח של העובד העצמאי במקרים מיוחדים.
לענייננו, מכוחה של אותה הוראת חוק הותקנה תקנה 24(א) לתקנות, הקובעת כי:
"מבוטחים בני-זוג, העוסקים שלא כעובדים במפעל או בעסק של שניהם, או של אחד מהם והכנסתם מעיסוקם במפעל או בעסק ממנה משתלמים דמי ביטוח לפי סעיף 345 לחוק (להלן – ההכנסה מהעסק), נקבעה על-פי שומה משותפת או שומת יחיד... תחולק ההכנסה מהעסק לגבי שנת מס פלונית לפי שיעור החלוקה שעליה הצהירו למוסד בני-הזוג או אחד מהם, ובלבד –
(3) שעל אף האמור בהצהרה – (א) אם השומה היא משותפת או שומת יחיד, לא תחשב הכנסת האחד מהם מהעסק בשיעור הפחות מ-33% ההכנסה מהעסק;".
לאור האמור אין לקבל טענת המערערים כי תקנה 24 לתקנות נוגדת את החוק. היפוכו של דבר, היא משלימה את החסר בו לגבי אופן חלוקת ההכנסה מעסק משותף של שני בני-זוג עצמאיים העובדים באותו העסק.
את טיעונם לעניין זה תומכים המערערים אמנם בסעיף 372(ד) לחוק, ולפיו "...שומה סופית של הכנסה מהמקורות האמורים בסעיפים 344(א) ו-345(א) לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים לפי פקודת מס הכנסה תחייב את הועדה"; אלא שלענייננו, האמור לעיל לגבי היחס בין סעיף 345 לחוק ותקנה 24 נכון גם לגבי ועדת שומה על-פי סעיף 372 לחוק, והמערערים לא ביקשו כלל להעלות את עניינם בפני ועדת שומה עד לאחר הדיון בערעור, אלא הם בחרו לתקוף ישירות בבית-הדין, לרבות בטיעונם המשלים, את החלטת פקיד הגבייה לגבי חיובם בדמי הביטוח.
(ג) חלוקת הכנסות המערערים מעסקם המשותף על-פי הוראות תקנה 24 לתקנות, תוך הסתמכות על סכום ההכנסה הכולל של בני-הזוג מעסקם המשותף כפי שנקבע בשומת מס הכנסה ותוך התעלמות מהעברת מרב הכנסות המערערת לבן-זוגה על-פי אותה שומה, חלוקה זו תואמת תכליתו של החוק לקביעת הכנסת המערערת על-פי שיעורה האמיתי. שהרי על-פי אותה הכנסה שנקבעה לה שרירותית לסך של 20,000 ש"ח בשומת מס הכנסה, ולפיה היא מבקשת לשלם רטרואקטיבית דמי ביטוח בסכום המהווה 7.8% בלבד מהכנסתה שלה המוצהרת לשנת 1997, נגזרות גימלאותיה למשל בביטוח נפגעי עבודה ודמי לידה באופן שהן שלא היו מהוות גימלאות מחליפות הכנסה אמיתית לגביה, בהתאם לתכלית החוק.
6. לאור האמור דין הערעור להידחות ללא צו להוצאות.
 שימת לב המערערים מופנית לכך כי חיובם בתשלום דמי ביטוח כאמור לעיל משמעו אמנם, לגבי המערערת, הגדלת הכנסתה בהשוואה לשומת מס ההכנסה שהוצאה לה, אך משמעו גם הקטנת הכנסתו של המערער, כך שאפשר שקמה לו זכאות להחזר דמי ביטוח ככל שאלה שולמו על-פי הכנסתו בהתאם לאותה השומה.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון