איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי:

הנשיא (גולדברג):נ
.1לפנינו ערעור על פסק-דינו של בית-הדין האזורי בתל-אביב (השופט רבינוביץ
- דן יחיד; תב"ע מה/221-0) שעניינו יישומו הנכון של חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד- 1984(להלן - חוק הקצבאות).

.2העובדות הצריכות לענייננו, כפי שהוסכמו על-ידי באי-כוח הצדדים בבית-
הדין האזורי, הן:ב
א) למשיב (להלן - המבוטח) נקבעה ביום 31.10.1983, על-ידי ועדה רפואית לקביעת נכות בעבודה, נכות מעבודה בשיעור של % 10לצמיתות, למפרע מיום 26.1.1975; ב) בסוף חודש מרס 1984שולם למבוטח הסך של 1943שקלים (ישנים) המהווה סכום המענק המגיע לו בגין נכותו מכוח סעיף 66לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן - חוק הביטוח הלאומי) בערכים הנומינליים על-פי שכרו בשנת 1976; ג) בחודש ספטמבר 1984שולם למבוטח סך של 401, 26שקלים (ישנים), אשר חושב על-פי תקנה 5לתקנות הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (גמלאות המוסד לביטוח לאומי), התשמ"ד- 1984(להלן - תקנות הקצבאות).
.3בהיות העובדות מוסכמות, סיכמו הצדדים פרשתם בבית-הדין האזורי, שעה שגרסת המוסד הינה, שתקנה 5לתקנות הקצבאות ישימה בענייננו, בעוד גרסת המבוטח היא, שחוק הקצבאות כל אינו חל בענייננו, ולחלופין - חלה הוראת סעיף 5לחוק הקצבאות.
סעיף 5לחוק הקצבאות קובע:ו
"חישוב מענק המשתלם באיחור
.5לא שולם מענק תוך שלושה חודשים מיום התביעה, ישולם המענק לפי השיעור שבתוקף ביום התשלום".
תקנה 5לתקנות הקצבאות קובעת:נ
" .5משולם לנכה עבודה מענק לפי סעיף 66לחוק הביטוח הלאומי לאחר שחלפו שלושה חודשים מהאחד בחודש שבו נוצרה החבות המזכה במענק, יחולו הוראות אלה:ב
(1) המענק ישולם בצירוף תוספת לפי שיעור עליית המדד הקובע לעומת המדד הבסיסי בחודש שבו נוצרה הנכות המזכה במענק; (2) התוספת האמורה בפסקה (1) לא תשולם בשל תקופה העולה על 24חודשים שבתכוף לפני החודש שבו חל יום התשלום; (3) נקבעה הזכות למענק אחרי הליך משפטי ויום התשלום של המענק חל לאחר שחלפו יותר מ- 24חודשים מיום התביעה לדמי פגיעה, לא תחול הוראות פסקה (2), אולם תוספת לפי פסקה (1) לא תשולם בשל תקופה שקדמה ליום התביעה לדמי פגיעה".
.4בית-הדין האזורי קבע בפסק-דינו כי חוק הקצבאות חל במקרה דנן מכוח סעיף 12בו.

כן קבע בית-הדין, שהוראת תקנה 5לתקנות הקצבאות סותרת את הוראת סעיף 5
לחוק הקצבאות ומשכך הדבר - עדיפה הוראת החוק והמבוטח זכאי לפיצוי על-פי סעיף 5לחוק הקצבאות (ולא ללפי תקנה 5לתקנות הקצבאות).
על קביעתו זו של בית-הדין האזורי ערעור המוסד שלפנינו.
.5 א) השאלה הראשונה העומדת להכרעה היא תחולתו של חוק הקצבאות; עלינו להיזקק לטענה מאחר והמבוטח תמך בפסק-הדין שבערעור הן מטעמיו והן מן הטעם שנדחה על-ידי בית-הדין והוא, שאין חוק הקצבאות חל במקרה זה כלל ועיקר. לגרסת המבוטח לטענה זאת שני ראשים:ו הראשון - אין מדובר בתשלום שבוצע באיחור, אלא בטעות בחישוב התשלום, והשני - אין המוסד זכאי להיבנות ממחדליו, דהיינו, הזמן הרב שחלף מאז החלטת הוועדה לעררים ועד התשלום; ב) טענתו הראשונה של המבוטח בסוגיה זאת היא, כי את המענק היה צריך לחשב לפי ערכו ביום קביעת הוועדה (אוקטובר 1983) או ביום הגשת התביעה למוסד (מאי 1982).
סעיף 66לחוק הביטוח הלאומי קובע לענייננו:נ
"מענק עקב נכות מעבודה %5-%19
.66(א) נכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ-% 20ואינה פחותה מ-%5, ישלם לו המוסד מענק בסכום המתקבל מהכפלת מספר האחוזים בשלוש ובדמי הפגיעה לשבוע ימים שהיו מגיעים לו לפי סימן ד' אילו היה בלתי-מסוגל לעבודה.
(ב) נכה עבודה כאמור שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו עשרים ואחת שנה, ישולם לו המענק בשיעור מוגדל כפי שייקבע בתקנות.
(ג) נקבעת דרגת נכות מעבודה כאמור בסעיף קטן (א) למועד שאחרי 31במארס שלאחר שנת הלוח שבה ארעה הפגיעה בעבודה, יוגדלו דמי הפגיעה המשמשים יסוד לחישוב המענק באופן יחסי לשיעור העליה בשכר הממוצע עד 1באפריל, ובלבד שדמי הפגיעה לא יוגדלו מעל המק-
סימום ליום הנקוב בלוח ה', כפול שבע".
היום שבו "נקבעה" דרגת הנכות הוא היום שבו החליטה הוועדה הרפואית על דרגת הנכות, להבדיל מהיום שהחל ממנו נקבעה הנכות (דב"ע לד/78-0, [1], בע' 380); ג) דמי הפגיעה המשמשים, מכוח סעיף 66הנ"ל, בסיס לחישוב המענק הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח (סעיף 53לחוק הביטוח הלאומי),
שעה ששכר העבודה הרגיל, מכוח סעיף 54לאותו חוק, "הוא הסכום היוצא מחלוקת הכנסת המבוטח ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה"; ד) השאלה, אם חישוב המענק נעשה על-פי הוראת סעיף 66(ג) אם לאו דהיינו, אם נוספו אליו הפרשי המדד המתחייבים מכוחו, לא עמדה כלל לדיון בבית-הדין האזורי ולפנינו; לא נעלה אותה מיוזמתנו, מאחר שהמבוטח היה מיוצג בשתי הערכאות.
יש להניח, כי אם יתברר שמגיעים למבוטח הפרשים כלשהם בגין סעיף זה ישולמו אלה מבלי צורך בהתדיינות נוספת; ה) הטענה השניה של המבוטח - מחדלו של המוסד הביא לכך, שהתשלום שולם לאחר יום 1.3.1984, שהוא יום תחילתו של חוק הקצבאות. אכן, יש להצר על כך, שהמענק שהזכאות לו נקבעה בחודש אוקטובר 1983שולם רק בחודש מרס 1984, דהיינו, באיחור של למעלה מחמישה חודשים, אך אין בכך כדי להועיל למבוטח, מאחר וסעיף 11(ב) לחוק הקצבאות קובע, שהתקנות שיותקנו מכוח סעיף 9(ב) לחוק (והן הצריכות לענייננו, כפי שיובהר להלן) לא יחולו על תגמול לפי הכנסה ששולם לפני תחילת החוק; מכלל לאו אתה שומע את ההן התקנות האמורות תחולנה על תגמול לפי הכנסה ששולם לאחר תחילת החוק.
נוסיף, כי המחוקק נקט במטבע הלשון "שולם", ולא בדיבור "היה צריך להשתלם", ומכאן כי מועד התשלום הוא הקובע, ולא המועד שבו היה על התשלום להיות מבוצע; ו) המבוטח תקע יתדותיו, בין היתר, באמור בפסק-דינו של בית-דין זה בדב"ע מג/41- 0[2].
דא עקא - שפסק-הדין הנ"ל ניתן טרם חקיקתו של חוק הקצבאות וכל כולו מבוסס על חוק פסיקת ריבית והצמדה התשכ"א-1961, חוק שהוראותיו אינן חלות עוד על תגמול נשוא הליך זה, דהיינו, תגמול לפי הכנסה, וזאת מכוח סעיף 8לחוק הקצבאות.
.6א) השאלה השניה העומדת להכרעה היא תחולתה של תקנה 5לתקנות הקצבאות, שעניינה "מענק לנכה עבודה".
בית-הדין האזורי הגיע למסקנה, על-פיה חל סעיף 5לחוק הקצבאות בקובעו, כי אותו סעיף דן במענקים ומסדיר את צורת הפיצוי בגין איחור בתשלום, ומשכך הדבר - אין תקנה יכולה לסתור את הוראותיו; ב) נעלמה מעיני השופט המלומד הגדרת המושגים "מענק" ו"תגמול לפי הכנסה" שבסעיף 1לחוק הקצבאות, בו נאמר:ב
"'מענק' - תשלום שאינו קצבה, המשולם לפי אחד החוקים שבתוספת, למעט תגמול לפי הכנסה;
'תגמול לפי הכנסה' - תשלום המשולם לפי אחד החוקים בתוספת ושהבסיס לחישובו הוא הכנסתו של הזכאי"; ג) הבסיס לחישובו של המענק לנכה עבודה הוא הכנסתו של הזכאי, כפי שניתן ללמוד מסעיפים 66, 53ו- 54לחוק הביטוח הלאומי (אשר הצריך בהם לענייננו הובא בסעיף 5(ב) ו-(ג) לעיל) ומכאן, כי מענק לנכה עבודה הוא בגדר של "תגמול לפי הכנסה" ולא בגדר "מענק", כמשמעות המושגים האמורים בחוק הקצבאות. מכאן, כי תקנה 5לתקנות הקצבאות אינה סותרת את האמור בחוק.

.7העולה מן האמור הוא, כי דין הערעור להתקבל ואנו קובעים, שהמבוטח היה זכאי לפיצוי בגין האיחור בתשלום על-פי תקנה 5לתקנות הקצבאות.
אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון