ביטול מכרז של הקרן הקיימת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול מכרז של הקרן הקיימת:

סגן הנשיא ש' קובובי:ב
.1ערעור וערעור שכנגד על פסק-דין של בית-הדין האזורי בתל-אביב-יפו (השופטת ליפס - דן יחיד; תב"ע מה/550-3).
.2העובדות הצריכות לעניין הן:ו
א) ביום 14.5.1984פרסמה הקרן הקיימת בחתימת ידו של מר בן-שניאור, מנהל אגף כוח-אדם, מכרז פנימי בזו הלשון (במה שנוגע לענייננו):נ
"אל:ב ציבור העובדים
א.נ.
הננו מודיעים בזה על המשרה הפנויה הבאה:ו
מכרז פנימי מס' 8/84
שם המשרה:נ מנהל יח' היעראות
תיאור המשרה:ב מטלות עיקריות:ו...

דרישות המשרה:נ השכלה:ב
השכלה אקדמאית מושלמת מתאימה לתחום העיסוק. תואר שני או שלישי בנושאי יערנות.
התמחות וניסיון:ו
רצוי ניסיון בתכנון וניהול משק יער.
כישורים נוספים:נ
כושר ארגוני וניהולי, כושר ביטוי בכתב ובעל-פה,
יכולת ניהול משא-ומתן, ידיעת שפות ברמה של
יכולת קריאת חומר מקועי (אנגלית, צרפתית):ב
ב) שלושה ניגשו למכרז:ו ד"ר י' רבס (המשיב מס' 1), ד"ר ד' חת (המשיב מס' 2), ד"ר מ' זקס (המשיב מס' 3). ועדת המכרזים בחרה, בישיבתה מיום 30.8.1984, בד"ר זקס לתפקיד מנהל יחידת היעראות; ג) ב- 21.11.1984פנו המשיב מס' 1וד"ר חת לבית-הדין האזורי בעתירה להצהיר כי החלטת ועדת המכרזים בטלה, ולהורות לקרן הקיימת "לזכות במינוי אחד משני התובעים".
.3בית-הדין האזורי קבע:נ
א) כי אין סמכות לדון בתביעה של ד"ר חת, מאחר ולא היו קיימים יחסי עובד ומעביד בינו לבין הקרן הקיימת כאשר השתתף במכרז פנימי שנועד לעובדי הקרן הקיימת. ד"ר חת, אשר נמנה עם עובדי משרד החקלאות מכון וולקני, עבד שנה אחת בעת היותו בשבתון אצל הקרן הקיימת כמנהל המדור לניצול תפוצת העץ. בית-הדין דחה את טענתו, כי עצם השתתפותו במכרז פנימי מחייבת לראותו - בכל מה שנוגע למכרז - כעובדה של קרן הקיימת, וזו האחרונה מנועה מלטעון אחרת; ב) בית-הדין ביטל את החלטת ועדת המכרזים בדבר בחירת ד"ר זקס לתפקיד, בשל היותו חסר הכישורים הדרושים; ג) בית-הדין הורה לקרן הקיימת לכנס את ועדת המכרזים "לדון במועמדותם של שני המועמדים האחרים כאילו מועמדותו של הנתבע מס' 2(ד"ר זקס) לא הוגשה כלל".
.4ערעור על פסק-דין הנ"ל הוגש על-ידי הקרן הקיימת, הן לעניין פסילת המועמד שנבחר, הן לעניין החובה לכנס מחדש את ועדת המכרזים והן לעניין ההוצאות.

.5בערעור שכנגד טען ד"ר חת, שיש לראותו, לעניין המכרז, כעובדה של הקרן הקיימת, שהקרן מנועה מלכפור בדבר היותו נמנה עם עובדיה לעניין המכרז ומנועה מלטעון לחוסר סמכות של בית-הדין; כי יש למנוע ככל האפשר התדיינות משפטית מקבילה באותו עניין ממש; כי באין לבית-הדין סמכות - עליו להעביר את העניין לבית-המשפט המוסמך ולא לדחותו.
.6הקרן הקיימת ביטלה את ערעורה. ד"ר חת עמד על הערעור שכנגד. הוטל על הצדדים לסכם את טענותיהם בכתב, לעניין הערעור (שכנגד) בלבד ותשומת לבם הופנתה לפסק-דין חדש של בית-המשפט הגבוה לצדק:ב בג"צ 422/85[1].
.7פרקליטו של ד"ר חת הצביע על כך, כי בהתקיים המכרז בו עסקינן (מכרז פנימי) לא כפר איש מחברי ועדת המכרזים בזכותו של ד"ר חת להתמודד על המשרה. אשר לבג"צ 422/85[1], הסיק הפרקליט המלומד הימנו, כי יש לראות מכרז פנימי "כפעולה במסגרת היחסים בין עובד למעביד" ובמקרה של מחלוקת, יש לפנות לבית-הדין לעבודה גם אם בין המשתתפים במכרז יש מי שאינם אותה שעה עובדי המעביד המנהל את המכרז; אחרת יתהווה מצב בלתי-נסבל, לפיו שתי עתירות לביטול המכרז תתבררנה בפני שתי מערכות שיפוט שונות - דבר שכנגדו התריע בג"צ (שם [1], בע' 300, מול האות ז').
.8בתשובתו הצביע בא-כוח הקרן הקיימת על ההלכה, לפיה קביעת סמכות עניינית "אינה מסורה לצדדים" (זוסמן [4], מהדורה רביעית, ע' 57), הלכה שנתייחדה באורח ספציפי, במה שנוגע לזכותו של בית-הדין לעבודה, בדב"ע ל/8- 3[2], בו פסקו, כי סמכותו העניינית של בית-משפט נקבעת על-ידי המחוקק, והיא:ו
"אינה תלויה ברצון הצדדים, המתדיינים, לא בהסכמתם, לא בהתנגדותם ולא באדישותם... מאחר וסמכותו של בית-דין סייגים לה, ובתחום המסויג סמכותו ייחודית, יש לפרש את סעיפי החוק הקובעים את סמכותו העניינית פירוש דווני..." (שם [2], בע' 130-131).
משאיפשרו לד"ר חת לגשת למכרז פנימי, לא הוקנתה בכך סמכות עניינית לביתהדין לעבודה לדון בסכסוך שנתגלע אחר כך, וצדק בית-הדין קמא בקובעו, שאין לו סמכות לדון בתביעתו של ד"ר חת, וההלכה העולה מבג"צ 422/85[1] אך מחזקת גישה זו.
אשר לטענה, כי שומה היה על בית-הדין האזורי להעביר את הדיון לבית-המשפט המוסמך, השיב הפרקליט המלומד, כי טענת מעין זו לא הועלתה בבית-הדין האזורי ולפי לשון החוק - סעיף 39לחוק בית-הדין לעבודה, התשכ"ט- 1969(להלן - חוק בית-הדין לעבודה), וסעיף 79לחוק בתי-משפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984-
"רשאי הוא להעביר...", רשאי ולא חייב.

.9כדי ליישם נכונה את המתחייב מהלכות בג"צ 422/85[1], נעמוד תחילה על עובדות המקרה: המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות אמור היה למנות מנהל בית-
ספר. בהתאם להוראות תקנה 19לתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956, היה עליו להיוועץ ברשות המקומית שבתחומה מצוי בית-הספר. לשם כך נתכנסה "ועדה, הפועלת כמעין ועדת מכרז" לשם התייעצות קודם למינוי. המועמדים למשרה נשוא העתירה, חלקם נמנו עם עובדי משרד החינוך והתרבות וחלקם לא.
נפסק, כי כאשר מדובר במכרז פנימי של רשות ציבורית, בה נוטלים חלק עובדיה של הרשות ונתגלעה מחלוקת בעניין המכרז, מקום הדיון הנכון הוא בית-הדין לעבודה. ואילו לעניין מכרז חיצוני, הפתוח לכולי עלמא, הפורום הנכון להתדיינות הוא בית-המשפט הגבוה לצדק, הווה אומר כי -
"...מקום בו אין תחולה להוראת הייחודיות, אשר כלולה באמור בסעיף 24(א) לחוק בית-הדין לעבודה, דנים כהשגה על חוקיותו של המכרז או על פגמים אחרים שעלו בו באותה דרך שבה מעלים, בדרך כלל (מודגש במקור) ובהעדר הוראה סטטוטורית אחרת, טענות משפטיות כגד חוקיות פעולתה של רשות ציבורית (שם [1], ע' 300).
במקרה של "מכרז המשלב בתוכו הן תכונותיו של מכרז פנימי והן תכונותיו של מכרז חיצוני" ונוטלים בו חלק הן עובדיו של המעביד המקיים את המכרז והן מי שאינם עובדיו - יש למנוע אפשרות של כפילות דיון בלתי-רצויה באותה סוגיה; הדרך הנכונה לכך היא לראות -
"...את המכרז החיצוני (מוגש במקור) בתור שכזה, ולאור מהותו, כפעולה, הנערכת בכל מקרה מחוץ למערכת היחסים בין עובד ומעביד... (ו)יש לעולם לפנות לבית-המשפט הרגיל ולא לבית-הדין לעבורה..." (שם [1], בע' 300-301).
.10בענייננו מדובר במכרז פנימי, היינו בפעולה הנערכת לא "מחוץ למערכת...", כי אם בתוך "מערכת היחסים בין עובד למעביד", בדומה למכרז הפנימי בו עוסק פרק 11.4לתקשי"ר ולהבדיל מ"מכרז פומבי" בו עוסק פרק .12נתאפשר אמנם לד"ר חת להשתתף במכרז, אך השאלה היא, אם סכסוך שנתגלע בינו לבין קק"ל בקשר לאותו מכרז נופל לתחום תובענה בין עובד למעביד שעילתה ביחסי עובד ומעביד, אשר הסמכות הייחודית לדון בה היא לבית-הדין לעבודה (סעיף 24(א) (1) לחוק בית-הדין לעבודה).
תשובה על השאלה ניתנה בשעתו בבג"צ 40/74[3], בו נפסק שבית-הדין לעבודה אינו מוסמך לדון בעתירת עותר שזכה במכרז למשרה ממשלתית ואף החל לקבל משכורת מהמדינה, אך טרם התחיל לכהן במשרה "ואף לא קיבל כתב מינוי לכך" (שם [3], בע' 788). דברים אלה הולמים את גישתו היסודית והמקפידה של בית-דין זה באשר לסמכותו העניינית, כפי שבוטאה בדב"ע ל/8- 3[2] (שקטע הימנו הובא בסעיף 8דלעיל):
"בתי-הדין לעבודה, סמכותם מוגדרת ועל כן גם מוגבלת. מאחר וסמכותו של בית-הדין לעבודה סייגים לה ובתחום המסויג סמכותו ייחודית, יש לפרש את סעיפי החוק הקובעים את סמכותו העניינית פירוש דווקני כי על-ידי הענקת סמכות לבית-הדין לעבודה מוצא הרי עניין מסמכות בתי-משפט אחרים.
בית-דין זה ינהג, איפוא, מידה מיוחדת של 'ריסון עצמי' בבואו לפרש את סמכותו העניינית, וישאיר למחוקק את מלאכת קביעת הסמכות, כשלשון החוק ברורה, אף שאינה מתיישבת עם הרצוי עניינית" (שם [2], בע' 131).
על כן צדק בית-הדין קמא בראותו עצמו נטול סמכות לדון בעתירתו של ד"ר חת.
.11אשר לעתירה החלופות: העברת הדיון לבית-המשפט המוסמך. משבוטלה הקרן הקיימת את ערעורה, נותר המצב - מבחינה אופרטיבית - כפי שקבעו בית-הדין האזורי: ביטול תוצאת המכרז וביטול בחירתו של ד"ר זקס. שנית: הקרן הקיימת תערוך מכרז חדש שהמתחרים בו יהיו מר רבס וד"ר חת. איזו משמעות נועדה ואיזו ברכה תצמח לד"ר חת אם מעניין יועבר לבית-משפט אחר? .12הערעור (שכנגד) נדחה.

ד"ר חת ישלם לקרן הקיימת הוצאות משפט בסך 250שקל חדש בצירוף מע"מ. סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה, אם לא ישולם תוך 30יום, כמשמעם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-.1961לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון