החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת:

השופט אדלר:נ
.1המוסד לביטוח לאומי (המשיב מס' 2; להלן - המוסד) החזיר למשיבה מס' 1(מועצה אזורית עזתה; להלן - המעבידה), ללא ריבית והצמדה, תשלום יתר של דמי ביטוח לאומי, ששילמה המעבידה בגין המערער. המעבידה העבירה למערער את החלק מהסכום שנוכה בשכרו, ללא ריבית והצמדה. המערער הגיש תביעה בבית-הדין האזורי נגד המעבידה וכן נגד המוסד, לתשלום ריבית והפרשי הצמדה על תשלום היתר שנוכה בשכרו, וכשתביעתו נדחתה (השופט אזולאי - דן יחיד; תב"ע מג/243-1), הגיש ערעור לבית-דין זה.
ואלה העובדות, רובן כפי שנקבעו על-ידי בית-הדין האזורי:ב
.2 א) המערער עבד כמורה לאנגלית אצל המעבידה, מ- 1.2.1974עד לסוף שנת הלימודים 82/81; ב) ב- 22.9.1974חתם המערער על כרטיס עובד, לפי תקנות מס הכנסה (טופס 1) בו נרשם כי נולד ב-10.1.1919, אם כי תאריך הלידה הנכון של המערער הוא .28.11.1912על סמך הרישום הכוזב של תאריך לידתו, ניכתה המעבידה בשכר המערער תשלום יתר של דמי ביטוח לאומי, וזאת עד לשנת 1983; ג) ב- 17.1.1983העבירה המעבידה למוסד בקשה להחזיר תשלום יתר של דמי ביטוח בסך 35586(שקל ישן) ששולם עבור המערער, וביום 1.3.1983זוכה חשבונה בסכום זה. ב- 11.4.1983שילמה המעבידה למערער 104, 17ש', שהוא סכום יתר דמי הביטוח שנוכה משכרו.

העובדות:ו האחריות לרישום כוזב
.3בבית-הדין קמא נחלקו הצדדים בשאלה, מי אחראי למסירת הדיווח הכוזב ונושא באחריות לתוצאותיו. מן העדויות שהושמעו בבית-הדין קמא עולה:נ
א) פקידה (שאת זהותה לא זכר המערער) מילאה את טופס 101, לפי הוראות המערער. המערער טען, כי רישום תאריך הלידה הכוזב בטופס נעשה בטעות וכי היתה רשלנות מצד פקידת המעבידה שמילאה את הטופס. ועוד הסביר המערער כי היתה אי-הבנה בינו לבין הפקידה, אשר נגרמה בגלל היותו עולה חדש (הוא הגיע ארצה בחודש 10/73, כשנה לפני מילוי הטופס); ב) בית-הדין קמא לא השתכנע בטענות המערער וקבע, כי לא הוכח שהיתה טעות או אי-הבנה מצד המערער ופקידת המעבידה במילוי הטופס. מכאן עולה, כי הדיווח הכוזב נעשה במתכוון. השופט האזורי נימק את החלטתו בכך, כי בעת מילוי הטופס כבר היה המערער בקי דיו בעברית על מנת שיוכל לקרוא ולהבין את רישום מועד לידתו כפי שהופיע בטופס. עוד נימק בית-הדין קמא את החלטתו בכך, שהיו סיבות טובות למערער ל"הצהיר" את גילו, שכן הוא הבין אז, על סמך רמזים של פקידי המעבידה, שאם יתברר שהוא מעל לגיל 55יהיה קשה למעבידה לקבלו לעבודה, ואילו אם יוכר כצעיר מגיל 55יתקבל לעבודה ויהיו לו סיכויים לזכות בקצבה מקרן מבטחים בעת פרישתו; ג) החלטת הערכאה הראשונה איננה בהירה בשאלת התפקיד שמילאה המעבידה ברישום הדיווח הכוזב, ובשאלת חלקם של פקידי המעבידה בהעברת הדיווח הכוזב. בית-הדין האזורי אמנם קבע, כי בעת שיחת המערער עם מנהל ביתהספר לפני קבלתו לעבודה, הציג המערער תעודות המעידות על כישוריו המקצועיים, בהן היה רשום גם תאריך לידתו הנכון. גם ייתכן כי פקידת המעבידה ידעה שהדיווח איננו נכון, אך הדבר לא הוכח. עם זאת, אין בכל אלה כדי לערער את מסקנתו של בית-הדין קמא, כי המערער מסר במתכוון דיווח לא נכון על מועד לידתו, ובא-כוח המערער לא הביא נימוק משכנע כדי להצדיק את התערבותנו בקביעת הערכאה הראשונה, כי המערער מסר במתכוון תאריך לידה כוזב.
טענת חוסר יריבות בין המערער והמוסד
.4עורך-דין מאיר טען, כי אין יריבות בין המערער לבין המוסד, משום שחובת תשלום דמי ביטוח לאומי מוטלת בחוק על המעביד.
סעיף 161(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשכ"ח- 1968(להלן -
החוק), קובע:ב

"המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו".
סעיף זה מחייב את המעביד בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו. סעיף 157לחוק קובע את מעמד העובד לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי, בנוסח הבא:ו
"כל מבוטח... ישתלמו בעדו...".
נוסח זה מטיל על המעביד את חובת התשלום עבור העובד. על כן, המוסד אינו רשאי לתבוע את דמי הביטוח מאת העובד, אלא רק מהמעביד. יתירה מזאת, סעיף 180לחוק קובע, כי אם מעביד היה חייב לשלם דמי ביטוח בעד ולא שילם, "...יראו, לעניין הזכות לגמלה, כאילו שולמו".
.5את אופי חובת התשלום אשר מטיל חוק הביטוח הלאומי על המעיד ניתן להבהיר על-ידי השוואתו לחובת המעביד לנכות מס הכנסה משכר העובד. סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, מטיל מס הכנסה על "השתכרות או רווח בעבודה", וסעיף 164לפקודה קובע, כי "כל המשלם או האחראי לתשלומה של הכנסת עבודה... ינכה בשעת התשלום מן הסכום המשתלם מס...". מכאן עולה, כי החובה לשלם מס הכנסה מוטלת על העובד, וחובת המעביד היא לנכות את המס במקור. עובד חייב, בהעדר פטור, להגיש דיווח על הכנסותיו לשלטונות מס הכנסה. לעומת זאת, עובד אינו חייב להגיש דיווח תשלום דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי. בעניין יריבות בין עובד לבין שלטונות מס הכנסה ראה:נ דב"ע מו/77- 3[1].
.6העובד אמנם משתתף בעקיפין בתשלום חלק מדמי ביטוח לאומי, וסעיף 161(ג) לחוק מחייב את המעביד לנכות משכר העובד דמי ביטוח בגין חלק מענפי הביטוח. מכאן, שהשתתפות העובד בנטל דמי ביטוח, בגין ענפי ביטוח מסוימים, אינה נובעת מקשר של חבות, ואינה יוצרת קשר כזה, בינו לבין המוסד לביטוח לאומי. המעביד חייב לשלם את דמי הביטוח למוסד, ואף אם לא שילם, מוגנות זכויות העובד (סעיף 180לחוק).
לאור האמור לעיל מקבלים אנו את טענת בא-כוח המוסד, כי אין יריבות בין המערער לבין המוסד, ודוחים את הערעור נגד המוסד.

התביעה נגד המעבידה
.7המעבידה היתה חייבת לנכות משכר המערער את הסכומים הנכונים של דמי ביטוח לאומי. סעיף 161(ג) לחוק קובע:ב
"היו דמי ביטוח משתלמים בעד עובד... ינכה המעביד משכרו של העובד אחוזים מההכנסה שלפיה משתלמים דמי הביטוח, כאמור בלוח י'".
המעבידה ניכתה משכר המערער סכום גבוה יותר מהסכומים שנקבעו בלוח י', ומכאן טענת המערער, כי המעבידה אחראית להחזיר לו את תשלום היתר בתוספת הצמדה וריבית.

בא-כוח המערער הסתמך על חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- 1979(להלן
- חוק עשיית עושר). ואילו בא-כוח המעבידה טען, כי המערער לא מילא את חובתו להודיע למעביד את תאריך הלידה הנכון שלו. מחלוקת זו תוכרע על-ידי התשובה (בסעיף 3לעיל) לשאלה, מי אחראי לרישום הכוזב של גיל המערער? על סמך קביעת בית-הדין האזורי, שהמערער מסר במתכוון מועד לידה לא נכון, אנו מקבלים את עמדת בא-כוח המעבידה, כי אין למערער עילת תביעה נגד המעבידה אשר ניכתה דמי ביטוח לאומי לפי הודעתו. גם הבאנו בחשבון, כי המעבידה לא הרוויחה מתשלום היתר ולא החזיקה את כספי המערער בקופתה, ואף ניזוקה על-ידי הצהרתו הלא נכונה של המערער, שכן היא נאלצה לשלם תשלום יתר גם על חלקה בתשלום דמי הביטוח.
הוראות חוק עשיית עושר אינן מסייעות במקרה זה למערער, שהרי המעבידה לא החזיקה ברשותה את תשלום היתר שלו, לא נהנתה ממנו ושילמה דמי ביטוח יתרים לפי הנתונים שמסר המערער.

.8בא-כוח המערער טען בסיכומיו כי ייתכן שיש ברשות המעבידה מסמכים נוספים (טפסי 101) אשר יתמכו בטענות מרשו. בתצהירו שהוגש לבית-הדין האזורי, לא ציין המערער, כי חתם על טופסי 101נוספים על זה שחתם עליו ביום .22.9.1974בערעורו טען בא-כוח המערער, כי בית-הדין היה צריך לחייב את הצדדים להגיש את כל טופסי 101שהמערער מסר למעבידה. אנו דוחים טענה זאת. החובה להביא ראיות מוטלת על הצדדים ולא על בית-הדין ובמהלך הדיון בבית-הדין האזורי לא ביקש בא-כוח המערער להגיש מסמכים אלה, או לחייב את המעבידה להגישם.
.9סוף דבר - אנו דוחים את הערעור ומחייבים את המערער לשלם למעבידה שכר טרחה והוצאו בסך 400ש"ח, בתוספת מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון