ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ:

א. מהות העתירה
זהו ערעור על פסק דינו של בית משפט קמא (השופטת מ. שריר), על שחייבה את המערערים לשלם ל- 10 משיבים (להלן - "הדיירים"), פיצויים בגין ליקויים שונים בבניית פרוייקט של 12דירות בשטח של 6 דונם בחלקה 549 בגוש 6668(להלן "החלקה") וכן במתקנים משותפים לרבות מקלט, בריכת שחיה ומגרש טניס (להלן "הפרוייקט").
כמו כן דחתה השופטת את הודעת צד ג' ששלחו המערערים למתכננים, והדחיה
נעשתה תוך חיוב בהוצאות ועל כך הוגש ערעור שכנגד.
ב. עובדות רלוונטיות
המשיבים - הדיירים בפרוייקט הינם תושבי חוץ.
המערערת הינה חברה שעוסקת באדריכלות והנדסה אזרחית לרבות תכנון אזרחי
והנדסי.
המשיבים 12-11, שלא התייצבו היום, בתיק בית המשפט יש הזמנה כדין אליהם, הם החברה הקבלנית שביצעה את העבודות בפרוייקט.
בבית משפט קמא התעוררו מספר שאלות שבית משפט קמא הכריע בהן, ולגבי חלקן
מוגש הערעור:נ
- מה סוג ההסכם שהיה בין המערערים לבין הדיירים? האם המדובר בפיקוח עליון על הבניה או שמא המדובר בפיקוח צמוד?
- מי אחראי לליקויים שהתגלו בבניה?
- מה תפקידה של הדיירת ז'קלין פרז'?
- האם קיים מעשה בית דין בהקשר למערערים מכח פסק דין שניתן בפשרה?
- מהי חלוקת האחריות בפועל בין המשיבים השונים?
- מהי אחריות צד ג'?
- מהו גובה הנזק?
- גובה שכר הטרחה בהודעת צד ג'?
ג. קביעת בית משפט קמא
בית משפט קמא קיבל את התביעה תוך שהוא מתייחס לחוות הדעת של כל המומחים שהעידו בפניו, וכשהוא מסתמך במיוחד על חוות הדעת של המומחה בלסון, שהיה מומחה מטעם בית המשפט, בציינו שכל אחד ממומחי הצדדים גילה נגיעה מטעם זה או אחר בחוות הדעת שנתן ובעדותו. במילים אחרות, בית משפט קמא נכון היה להסתמך רק על חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט ולא על חוות הדעת של שני המומחים, בהתגלע ביניהם חילוקי דעות.
לאחר שמיעת המומחים ושאר הראיות, הגיע בית משפט קמא למסקנה, כי המדובר
בהסכם שבו המערערים קיבלו על עצמם תפקיד של פיקוח כמעט צמוד. הם לא ביצעו סוג זה של פיקוח. כתוצאה מכך נבעו ליקויים שונים בביצוע על ידי הקבלן שרובם היה נמנע אילו פיקוח כזה היה קיים.
יחד עם זאת, בית משפט קמא ייחס גם לקבלן עבודה לא נאותה, רבת ליקויים,
שהתבטאה הן באספקת חומרים לא תקינים, ביצוע שלא על פי המפרט וביצוע לא נאות.
לגבי מפקח באתר נקבע, שדיירת בשם ז'קלין פרז' היתה נוכחת זמן רב באתר
הבניה והיתה גם איש קשר בין המבצעים לבין הדיירים, מכיוון שגרה בארץ, אך לא ניתן להתייחס אליה כאל מפקח צמוד באתר. היא לא הוסמכה לכך והיתה גם חסרת כל כישורים.
את האחריות בין המערערים לבין הקבלן המבצע, חילק בית משפט קמא כך
שלמערערים יוחסו % 50מכל הנזקים, לקבלן המבצע יוחסו % 40ואשם תורם של הדיירים
היה בגובה של % 10מסך כל הליקויים.
בדונו בשאלת הנזק, קבע בית משפט קמא, שיש לבצע תיקונים יסודיים ולא תיקוני מניעה, בין היתר מהטעם שבחלק מהבתים כבר בוצעו תיקונים כאלה והיה צורך לחזור עליהם; ובין היתר מכיוון שלאור הזמן הרב שעבר ומסכת הייסורים שהדיירים עברו עקב כך שכל פעם מנסים לתקן את העבודה, יש צורך לבצע תיקונים יסודיים שעשויים לפתור את בעיית כל הליקויים.
אשר למעשה בית הדין שנטען, קבע בית משפט קמא שהסכם הפשרה התייחס למצב הווה ולליקויים שהיו ידועים באותו זמן, ולא התייחס לעתיד ולליקויים שעוד יבואו, כפי שהיה בפועל.
אשר על כן, הגיע למסקנה שפסק הדין שניתן לא חוסם את דרכם של הדיירים לתבוע ליקויים, הן מטעם זה, והן מטעמים של צדק לתבוע ליקויים.
ד. דיון
.1לענין פרשנות החוזה
נוסח הסעיף שבמחלוקת מופיע בהסכם בשני מקומות שונים כדלקמן:ב
א. בעמ' 3פיסקה ,a ,ii12:ו
Overall supervision of the construction and of the implemention"
".of the optionl items
ב. בעמ' 3, בפיסקה ,b ,ii2:נ
The overall supervision provided by the architect shall be rendered" on the site and in the workshops, with maximum and helpful attentio
Given towards the snccessful execution on a high level, of all the
".works of the project
אין מחלוקת שהמונח:ב "פיקוח עליון" מופיע גם בפיסקה 12aוגם בפיסקה .2b
יחד עם זאת, פיסקה 2bאיננה מסתפקת במינוח הכללי של פיקוח עליון, אלא מוסיפה לו שהפיקוח יתבצע באתר עם תשומת לב מירבית לביצוע מוצלח וברמה גבוהה של כל העבודות בפרוייקט.
לגבי נושא הפיקוח, התקשרו המערערים בשני הסכמים עם הדיירים, באותו תאריך, 15.5.80, הלא הם המסמכים ת/51א' ו-ת/51ב'.
אין מחלוקת שת/51ב' לא בא לשנות את התנאים של ת/51א'.
עלה הן בטיעונים שבפנינו, והן מהראיות שהיו בפני בית משפט קמא, כי הנסיבות לעשיית שני ההסכמים היו כנראה מחמת מיסוי.
תוספת התשלום שבת/51ב' של 000, 40דולר, הינה תוספת מעבר לערך הפרוייקט
עליו הסכימו הצדדים, באותו יום, כבר בת/51א'.
בסעיף 14לת/51א' התחייבו המערערים ליתן לדיירים דיווח שבועי ומפורט על
התפתחות הפרוייקט.
מבחינה פרקטית, קבע בית משפט קמא, שלא היה מפקח צמוד באתר.
אשר לתפקידה של הגב' ז'קלין פרז', נחזור אליה בראש הפרק המתאים.
בית משפט קמא לא האמין לעדותו של ענב שהציע לדיירים למנות מפקח צמוד.
אין לנו שום סיבה להתערב במהימנות שבית משפט קמא ייחס לראיות. התוצאה היא, שהמערערים לא הציעו למי מהדיירים לחפש מפקח צמוד. בית משפט קמא היה ער לכך שיתכן ומר סיוון, ממנהלי צד ג' (עמ' 17לפסק הדין), המליץ למערערים למנות מפקח צמוד לפרוייקט, ברם עשה זאת מחוסר ידיעת המצב לאשורו. עובדה זו לא נראתה לבית משפט קמא חשובה, וגם לנו לא נראית חשובה, מאחר ולא באה מאחד משני הצדדים הקשורים להסכם שנכרת.
גם בלי להכנס לנתונים המספריים של ההסכם הראשון וההסכם השני, אזי עצם העובדה שהם נחתמו באותו יום, עצם העובדה שמדובר על דיווח שבועי, עצם העובדה שקיימת קביעה עובדתית שלא נסתרה שהדיירים נתנו אמון מלא במערערים בביצוע הפרוייקט, עצם העובדה שהמערערים:ו "יורדים לזירה" במובן זה שהם דואגים לעבודות באתר ולהשלמה הטובה שלהן ועצם העובדה שהמערערים כמפקחי על לא הציעו ולא עמדו על כך שבפרוייקט די נכבד יחסית יהיה מפקח צמוד, בהחלט יכולים היו להוביל את בית משפט קמא למסקנה שהיה:נ "כמעט פיקוח צמוד".
בתחום הבניה ידוע המינוח:ב "פיקוח עליון" וידוע גם המינוח:ו "פיקוח צמוד",
המינוח:נ "כמעט פיקוח צמוד" אינו ידוע.
יחד עם זאת, ברורה מאוד היתה עמדת בית המשפט וקביעתו. פיקוח צמוד משמעו
ביקור יום יומי באתר. הדבר הזה לא נזכר בהתקשרות שבין הצדדים. ברם, כפי
שציינו לעיל, מה שכן מוזכר, הוא שעליהם לדווח דיווח שבועי מדוייק על התקדמות הפרוייקט. סביר להניח שכדי לעמוד בדיווח כזה ולעמוד בחיוביהם החוזיים, היה על המערערים לבקר מספר פעמים בשבוע בפרוייקט. אם לא רצו את המינוח של "פיקוח צמוד", אזי התוצאה של "כמעט פיקוח צמוד" דומה מבחינה מהותית ונורמטיבית. במילים אחרות, דו"ח שבועי צריך להתבסס על נתונים יומיים. נתונים יומיים מחייבים בדיקה ופיקוח. אם המפקח לא עושה זאת יום יום, למרות התחייבותו לדיווח שבועי נכון ומפורט, אזי הסיכון עליו.
אם לכך נצרף את העובדה, שהוכח בפני ביהמ"ש, שבפיקוח עליון נהוג לגבות % 20מהפרוייקט וכשהסכום של % 20נזכר כבר בהסכם הראשון, כי אז זה יחזקנו במסקנה, שבצדק יכול היה בית משפט קמא להגיע למסקנה אליה הגיע.
אשר על כן, אנו דוחים את הערעור בראש פרק זה.
.2תפקידה של הגב' ז'קלין פרז'
כל "חטאה" של הדיירת ז'קלין פרז' היה, שהיא גרה בארץ, היתה שותפה לפרוייקט ולעיתים מאוד מזומנות נהגה להגיע לאתר. היא גם היתה רוכשת, בהסכמת הדיירים ועל פי הרשאה שלהם, חומרים שונים (קרמיקות) אם כי לא את עיקר החומרים.
באמצעותה גם העבירו הדיירים מסרים לכל מי שעסק בפרוייקט. צינור העברת המסר היה דו סתרי. אמנם לגב' פרז' היתה זכות חתימה בחשבון לצורך ביצוע תשלומים שונים, ברם עלה מעל לכל ספק מהראיות, ששיקול דעת לא היה לה, אלא היא היתה צריכה לקבל הנחיות מהדיירים.
אם ניקח בחשבון שהמשמעות של פיקוח צמוד זה לא רק להסתובב באתר אלא גם להחליט בעניינים מקצועיים כמו:ב לבדוק את הצפיפות של הבטון באופן מקצועי וסוגיות של איטום, אזי נראה לנו כי גם בנקודה זו, הגיע בית משפט קמא בצדק למסקנה שכישוריה של גב' פרז' לא הספיקו למטרה זו, וכי מה שעלה מהראיות, למרות שלא הובאה לעדות, היה, שהיא היתה אשת קשר בלבד שנכחה באתר אבל לא מעבר לכך.
אשר על כן, אנו דוחים את הערעור בראש פרק זה.
.3מי אחראי לליקויים
בית משפט קמא קבע למעשה שהתכנון של צד ג' היה שפיר, ושהאחריות לליקויים מוטלת על המערערים ועל המשיבים 12-11, דהיינו הקבלן הבונה. תוך כדי קביעה זו הוא ציין, שאילו היו המערערים מבצעים פיקוח צמוד כפי שהתחייבו בהסכם, כי אז רוב הליקויים היו מטופלים בזמן אמת.
לענין חלק מתכנון האיטום, בחירת חומרי בניה, אי תכנון הניקוז ואי מתן פתרונות מקצועיים נכונים לתיקון פגמים וליקויים שנתגלו (עמ' 16לפסק הדין) אימץ בית משפט קמא, את חוות הדעת של המומחה מטעמו, שהעיד, שאת פרטי האיטום צריך לפרט אדריכל במסגרת תוכניות. עלה מהעדויות שהתוכניות לא היו מפורטות, אבל קבלן טוב, יכול היה, למרות זאת, לבצע איטום נאות:ו-
"האטום בד"כ האדריכל צריך לתת. . . המפרט הזה עוסק באטום.
הנתונים שיש בו מספיקים לצורך האיטום לקבלן טוב, אם פעל עפ"י המפרט הזה אז האיטום היה צריך להיות טוב. פרטי איטום צריך לתת אדריכל בתוכניות מפורטות".
[עמ' 144לפרוטוקול ש' 30- 29עמ' 145ש' 6-4].
כתוצאה מהאמור לעיל, הגיע בית משפט קמא למסקנה שיש לחלק את האחריות בין
המערערים לבין הקבלן המבצע, כפי שפורט לעיל.
אין אנו מוצאים מקום להתערב במסקנות של בית משפט קמא, ברמה העקרונית, אלה מבוססות על חומר הראיות וגם קיבלו חיזוק מעדות העד המומחה, מר בלסון, בהקשר זה.
.4מעשה בית דין
בית משפט קמא דן בחובה בענין של מעשה בית דין, בעמ' 10- 7לפסק הדין.
עיינו בהסכם, בטיעונים ובהחלטה, ולענין זה אנו מאשרים את התוצאה של בית משפט קמא, מטעמיו, לפי סמכותנו שבסעיף 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - .1984
.5חלוקת האחריות בין כל הצדדים
כזכור, בית המשפט קמא קבע כי, מאחר וכל המומחים היו בדיעה שיתכן ואחזקה טובה יותר היתה אולי מונעת חלק מהליקויים, יש להטיל על המשיבים 10- 1אחריות בשיעור %.10
בחוות דעתו של מר בלסון - ת/13, המומחה מטעם בית המשפט, קבע המומחה, כי
אכן נמצאו מחדלי תחזוקה של התובעים - המשיבים 10-1, כדלקמן:נ
.1אי סיוד הזפת, מחדל שגרם להמסתו ונזילתו, כך שנסתם מוצא המים ונוצרה היקוות של מים על הגג (עמ' 146לפרוטוקול ש' 22).
.2אי טיפול שיטתי במרצפות על ידי מריחת שכבת מגן, אי צביעת חלקי מתכת
וטיפול בסדקים וצבע וכן אי טיפול בדלתות היציאה לגג (עמ' 146ש' 20לפרוטוקול) .
.3אי טיפול שיטתי באיטום ובדלתות היציאה לגגות (עמ' 146ש' 22-21, וסעיף 4.3י"ב לת/13).
בחוות דעתו של המהנדס, מר יצחק ברמן (נ/3), אשר השופטת קמא ראתה לנכון
להביאו בהקשר זה, מצטרף מר ברמן לדעתו של מר בלסון:ב
"ליקויים אחדים נוצרו או הוחמרו על ידי רמת אחזקה ירודה במיוחד, הרחוקה ביותר מן הרמה האינטנסיבית הנדרשת עקב קרבת השכונה לים".
[עמ' 3לנ/ 3סעיף 11ד'].
"יצויין כי חלק גדול מליקויי האיטום נובעים הן מתכנון ו/או פיקוח לקויים והן מאחזקה חסרה לחלוטין או לקויה ביותר".
[עמ' 5לנ/ 3סעיף ג(3)].
"בחלקי המתכת של קולטי השמש נגרמה קורוזיה עקב חוסר אחזקה מצד
הדיירים. . . ".
[עמ' 6לנ/ 3סעיף ו(2)].
וראה גם חוות דעתו של המומחה מר מרטון - נ/.6
[סעיפים 6.6, 9, 10.2לחוות דעתו].
שמע מיניה, שעל המשיבים 10- 1האחריות לאי תחזוקה ראויה של המבנים ואין הם יוצאים ידי חובתם זו, עקב מחדליהם של המערערים והמשיבים 12, .11
השופטת קמא קבעה את תרומת רשלנותם בגובה של % .10נראה לנו כי בכך טעתה השופטת קמא. מחדליהם של המשיבים 10- 1כמפורט לעיל, שנבעו מהיותם תושבי חוץ, גרמה לרמת תחזוקה נמוכה ביותר ולכן נראה לנו כמתאים להעמיד את רשלנותם בגובה של %15, ואילו את רשלנותם של המערערים על % 45בלבד.
לא מצאנו לנכון להעלות את חלקם של הקבלנים - המשיבים 11- 12- באחריות.
מסקנתה לגביהם של השופטת קמא מעוגנת היטב בחומר הראיות שבא בפניה והיא
הסיקה את המסקנות הנכונות מהן, ואין מקום להתערבותנו.
.6גובה הנזק
בית משפט קמא קצב את הפיצוי למשיבים 10- 1לפי החלופה של תיקון יסודי ולא לפי החלופה של טיפול מניעה, המופיעה בחוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט שקבע:ו
"הואיל ובעיות הרטיבות, הפגמים והתקלות דומים ברוב הבתים, אם כי
בדרגות חריפות ובעוצמה שונות והואיל ובבתים בהם בוצעו תיקונים יסודיים התגלו תקלות נסתרות שאי אפשר היה לראותן ללא חשיפתן, הרי יתכן וצריך לבצע תיקונים יסודיים גם בבתים בהם התגלו נזקים קלים יותר אך במשך הזמן עלולים להתעצם.
... מצד שני אפשר להחליט על טיפולי מניעה שאכן יעצרו חדירת רטיבות,
ולעקוב מספר עונות על מידת הצלחתם, ולבצע תיקונים רק באלמנטים שניזוקו ללא תקנה. מערכת תיקונים אלה זולה בהרבה" [עמ' 9לת/13].
מאמצים אנו את דעת בית משפט קמא, מטעמיו הוא, לפי סמכותנו שבסעיף 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1994, כי לאחר שנסיונות המניעה משך השנים נכשלו, יש לבחור בחלופה של ביצוע תיקונים יסודיים, וכי ביצוע תיקונים אלו ימנע בעיות נוספות, עקב פגמים נסתרים נוספים, וישים קץ לפרשה .
.7הודעה לצד ג'
לא היה ערעור מצד מתאים על הפטור המלא שנתן ביהמ"ש לצד ג' ודחה את התביעה כנגדו. עו"ד יקותיאלי שלא שלח את ההודעה, ומשום מה ערער על הקביעה, ציין בטיעוניו גם שאינו סבור שהיה תכנון לקוי.
אם כך, מדוע הערעור ועל בסיס מה?
.8שכר טרחה והוצאות בהודעת צד ג'- הערעור שכנגד
בית משפט קמא, לא פסק הוצאות לצד ג', הגם שדחה את הודעת צד ג' נגדו. בקשה לתיקון פסק הדין לענין זה - נדחתה, עקב סברתו של בית משפט קמא, בהחלטתו מיום 27.11.96, כי אין מדובר בהשמטה מקרית.
נראה לנו, כי צודקים המערערים שכנגד כי לאחר שנדחתה ההודעה נגדם יש לזכותם בהוצאות משפט זה על צירופם לפרשה.
.9פריטים "מיוחדים" בפסה"ד
למען הסר ספק, מקובלת עלינו כל קביעת ביהמ"ש קמא, מטעמיו גם באשר לנושא
חפירת התעלה, הפיצוי בגין אובדן ההנאה, נושא מגרש הטניס ובריכת השחיה.
ביהמ"ש קמא היה ער לנושא מכירת ביתו של פיטוסי ( עמ' 31לפסה"ד).
עילתו של פיטוסי נצמחה עובר למכירה כתוצאה מ"טיפול" בנזקים שארעו לו בביתו וברכוש המשותף.
נכונה גם הקביעה העובדתית של בימ"ש קמא שלא ניתן להגיע לכל מסקנה מהסכום
שקיבל פיטוסי בגין מכירת ביתו, לאור האינפלציה שהיתה אז בארץ.
אשר ע"כ אנו מאשרים את מסקנתו גם בהקשר זה, ודוחים את כל הטיעונים
"המיוחדים" שבראש פרק זה.
.10סיכום
לאור כל האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן:נ
אנו מקבלים את הערעור לענין גובה אחוזי הרשלנות התורמת במובן זה שרשלנות
המשיבים 1- 10תועמד על % 15ואילו רשלנות המערערים תוקטן ל - %. 45
לאור חלוקה זו תתוקן מלוא ההתחשבנות, וברוח אמות המידה שקבע ביהמ"ש קמא.
אנו מחייבים את המערערים לשלם לצד ג' המקורי הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 000, 20ש"ח כולל מע"מ.
סכום זה כולל גם שכ"ט והוצאות בגין ההופעה בפני הרכב זה.
אשר לשכ"ט ולהוצאות המשיבים בערכאה זו, בהתחשב בתוצאות אנו קובעים שעל
המערערים לשלם למשיבים 1- 10ביחד את הסכום של 000, 25ש"ח כולל מע"מ.

ניתן לגבות הסכום מהפקדון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון