תאונה במשחק כדורגל בבסיס צבאי

תאונה במשחק כדורגל בבסיס צבאי
1. ערעור זה עניינו פגימה הקשורה עם פגיעה בסחוס של הפיקה של ברך שמאל.

2. בתאריך 03/11/98, פנה המערער לקצין-התגמולים בתביעה להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב], וזאת בגין הפגימה האמורה לעיל.3. בתאריך 20/06/99, הודיע קצין-התגמולים למערער, כי החליט לדחות את התביעה, הואיל ובהסתמך על תוצאות הבדיקות, ועל-סמך הנימוקים המצויינים בחוות-הדעת הרפואית, מיום 20/05/99, הגיע לכלל מסקנה, כי לא קיים "קשר סיבתי" בין הפגימה האמורה, שממנה סובל המערער עוד לפני שגוייס לשירות הצבאי, ובין תנאי שירותו הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים, וכן כי לא אירעה למערער כל "החמרה" עקב תנאי השירות הצבאי.

4. חוות-הדעת הרפואית מיום 20/05/99, הנזכרת בסעיף הקודם, היא חוות-דעתו הרפואית של ד"ר דניאל פלוטקין, מומחה בכירורגיה אורטופדית, המגיע לכלל סיכום, כי הנזק מקורו כולו לפני הגיוס ולא בשירות הצבאי של המערער.

5. בתאריך 29/11/2000 הגיש ב"כ המערער את הערעור הנוכחי על החלטת קצין-התגמולים, מיום 20/06/99.

6. לכתב-הערעור צירף ב"כ המערער חוות-דעת רפואית, של מומחה רפואי, דהיינו, ד"ר גדעון מן, מומחה בכירורגיה אורטופדית, מיום 23/11/2000 המטרה לסתור את מסקנותיו של הרופא-המומחה, עליהן סמך קצין-התגמולים בדחותו את תביעת המערער.

7. ב"כ המערער הגיש לנו תצהיר, שעשה המערער ביום 09/05/2001.

8. ב"כ המשיב הגיש לנו חוות-דעת רפואית נוספת של ד"ר דניאל פלוטקין, מיום 10/08/2001 שבאה כתגובה לחוות-הדעת הרפואית של המומחה הרפואי מטעם המערער, ד"ר גדעון מן.

9. הרקע האישי:

א. נולד ביום: 21/03/78.נ

ב. בתאריך 23/07/96 התגייס לשירות חובה בצה"ל.

ג. בעת גיוסו נקבע לו פרופיל-רפואי: - 97.ב

ד. לאחר תקופת הטירונות הופנה לשרת בחיל-חימוש, בתפקיד של עובד כללי.

ה. לאחר מכן שירת ב"גולני" בתפקיד לוחם, בדרגת: רב"ט.

ו. שוחרר מצה"ל ביום: - 23/07/99.

ז. הפרופיל-הרפואי בעת השיחרור היה: - 24.ו

10. האירועים נשוא הערעור:

שניים הם האירועים נושא ערעור זה.

א. במהלך האימונים נפל פעם על הרגל ולמחרת החל לסבול מכאבים ברגל זו.נ

בעקבות נפילה זו הורד הפרופיל-הרפואי שלו ונקבע ל: - 45.ב

ב. המערער הועבר לבסיס ליד אילת.

בתאריך 21/03/97, במהלך משחק כדורגל בבסיס היחידתי, ביצע תנועה-סיבובית ו"הסתובבה" לו ברך שמאל.

פנה לחדרו לשם מנוחה, אולם, לטענתו, מאז מקרה זה החלו בעיותיו בברך שמאל, שבעקבותיהן נאלץ לעבור 3 ניתוחים.

11. אין מחלוקת בין הצדדים, כי בתאריך 06/02/95, דהיינו, כשנה וחצי קודם גיוסו לצה"ל, עוד בהיותו תלמיד בכיתה י"א, נפגע בברכו במהלך משחק כדורגל, וכתוצאה מפגיעתו זו אושפז ונותח בברכו.

12. לטענת המערער, בעת שהתגייס לצה"ל, הוא מילא שאלון-רפואי והצהיר בבקו"מ על פגיעתו הנ"ל ועל העובדה שבוצעה בברך אורטוסקופיה.

חרף הצהרתו הנ"ל, נקבע לו, כאמור, פרופיל-רפואי: - 97.

טוען ב"כ המערער, כי משכאלה הם פני-הדברים, הרי שיש לראות בקביעה כנ"ל, "קביעה רפואית-משפטית מחייבת", המלמדת, כי למערער אין פגם בברכיו וכי נרפא לחלוטין מהבעייה שהיתה לו כשנה ומחצה קודם גיוסו.

13. ב"כ המערער מודע להלכה-המשפטית הקובעת, כי נטל ההוכחה, שלפיה הפגימה קשרוה עם תנאי-השירות מוטלת עליו. ברם, לטענתו, משנקבעה "קביעה משפטית מחייבת" כזו, לפיה אין לו כל פגם בברך, הרי שנטל ההוכחה הוא הפוך ועל ב"כ המשיב מוטל להוכיח כי פגימת המערער אינה קשורה לשירות, וזאת מחמת כך שב"כ המשיב "מושתק" מלהעלות טיעון, כי מצבו-הרפואי של המערער, עובר לגיוסו, היה כבר בעייתי וכי לא השירות הוא שגרם או החמיר מצב זה.

לאור המסקנה הסופית אליה הגענו, אין לנו צורך להכריע בנקודה זו.

14. לטענת ב"כ המשיב, לא קיים "קשר סיבתי" בין שירותו של המערער לבין הפגימה הנטענת.

א. לא קיים כל תיעוד-רפואי שלפיו נפגע המערער במהלך האימונים ונגרם לו נזק משמעותי.

ב. המערער סבל מבעייה בברכו, בעקבות הצטברות נוזלים בברך עקב החבלה שנחבל ביום 06/02/95, עוד טרם גיוסו.

הפגיעה בעת משחק הכדורגל בבסיס היחידתי מיום 21/03/97 - אין בה כדי להסביר, באופן חד-משמעי, את המהלך הלא-טיפוסי של הבעיות בברך, הואיל ועקב פגיעה זו לא קיים מימצא-חריף או עדות של בעייה טרייה.

ג. מחמת החבלה טרם הגיוס, דהיינו, מיום 06/02/95, נאסר על המערער לשחק בכדורגל ומשהפר המערער את הוראת הרופאים, יש בכך כדי "ניתוק" בין הקשר לשירות לבין הפגימה.

15. במהלך הדיונים הוגשו לנו המסמכים המנויים להלן ושמענו את עדותם של העדים הבאים: -

א. תיקו-הרפואי של המערער הוגש לנו כמוצג מש/ 1.ו

ב. ב"כ המשיב הגיש לנו את חוות-דעתו הרפואית של ד"ר ד. פלוטקין, מיום 20/05/99 (מש/ 2), עליה ביסס קצין-התגמולים את החלטתו מיום 20/06/99.

ג. ב"כ המערער הגיש לנו את חוות-דעתו הרפואית של ד"ר גדעון מן, מיום 23/11/2000 (מוצג מע/ 1).נ

ד. ב"כ המשיב הגיש לנו חוות-דעת רפואית נוספת של ד"ר דניאל פלוטקין, מיום 10/08/2001, שבאה כתגובה לחוות-הדעת הרפואית של ד"ר גדעון מן (מוצג
מש/ 3).ב

ה. כן הוגש לנו מטעמו של ב"כ המערער תצהיר שעשה המערער ביום 09/05/2001 (מוצג מע/ 2).ו

ביום 01/09/2002 שמענו את ההוכחות בערעור זה.

ו. תחילה העיד בפנינו המערער, שנחקר שתי-וערב ע"י ב"כ המשיב על האמור בתצהירו מיום 09/05/2001.

בחקירה-חוזרת ע"י ב"כ המערער והשיב לשאלות שהוצגו לו ע"י חברי הוועדה.נ

ז. לאחריו נחקר-נגדית ד"ר גדעון מן, ע"י ב"כ המשיב, על האמור בחוות-דעתו הרפואית מיום 23/11/2000. בחקירה-חוזרת ע"י ב"כ המערער והשיב לשאלות חברי-הוועדה.ב

ח. אחרון העדים היה ד"ר דניאל פלוטקין, שנחקר-נגדית ע"י ב"כ המערער על האמור בחוות-הדעת הרפואיות שלו מיום 20/05/97 ומיום 10/08/2001. ב"כ המערער לא הציג לעד זה כל שאלה בחקירה-חוזרת.

16. בתום שמיעת ההוכחות ביקשו ב"כ הצדדים להגיש את סיכומי-טיעוניהם, בכתב, ובהתאם לכך ניתנה החלטה.

ב"כ המערער הגיש את סיכומיו ביום 08/01/2003.

ב"כ המשיב הגיש את סיכומיו ביום 18/05/2003 (לאחר שניתנו שתי הארכות להגשת הסיכומים).ו

17. בתאריך 18/06/2003 הגיש לנו ב"כ המערער תגובה לסיכומי ב"כ המשיב.

א. בראש ובראשונה עלינו לקבוע, כי עם גיוסו לצה"ל לא היה מקום לקבוע למערער פרופיל-רפואי: - 97. מסקנתו זו נסמכת על דברי-עדותו של המומחה-הרפואי מטעם המשיב, ד"ר דניאל פלוטקין, המציין, כי תמוה בעיניו שלא נקבע למערער "סעיף ליקוי", וזאת הגם שהפריקות שהיו לו בפיקה, טרם הגיוס, היו מתרפאות וכי לא היה גם מקום להפנותו לשירות, כלוחם, בחטיבת "גולני".נ

ב. בחודש מרץ 1995, דהיינו כחודשיים וחצי, לפני הגיוס עבר ניתוח בברך שמאל, והוא אובחן כסובל מ - Chondral Fracture of Patella (שבר של הסחוס) המדובר בנגע גדול בפיקה והניתוח כלל טיפול: - "Curretement of Large Lesion" (תיקונים של נגע גדול).ב

ג. בצילומי-רנטגן מתאריכים 08/02/95, 25/04/95 ו- 04/09/95 (כולם מלפני גיוסו לצה"ל) נפצפה שבר העצם או הסתיידות-מדיאלית לפיקה השמאלית, לא סדיר, כ- 7X7 מ"מ. נצפית אי-סדירות בולטת על המשטח המדיאל של הפיקה.

ד. בתאריך 21/09/96, דהיינו כחודשים לאחר הגיוס, עפ"י מסמך של מחלקת המיון של בית-החולים ע"ש "יוספטל", באילת: -

"מוכר במחלקה אורטופדית, עקב פציעה בברך שמאל.ו

לפני מספר חודשים ביצע אוטוסקופיה.

לפני 24 שעות הופיע כאב והגבלה בתנועות לאחר מאמצים (סיבוב חוזר בברך שמאל)".נ

ה. בבדיקת C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת), מיום 17/03/97, דהיינו, 4 ימים לפני משחק הכדורגל, שהיה ביום 21/03/97 - נצפה השבב המדיאלי שנראה גם בצילומי-הרנטגן.ב

ו. בבדיקות ה- C.T. (טומוגרפיה ממוחשבת), מתאריכים 28/09/98 ומיום 26/05/99, דהיינו, לאחר החבלה במשחק הכדורגל - נצפה אותו השבב כמו לפני המשחק הנ"ל.

כיום, אין ספק, שהמערער סובל מפגיעה דמיילינטיבית בעצב הפרוניאלי משמאל עם הפרגמנט חופשי באיזור המדיאלי של הפיקה, שם נמצא נזק סחוסי ללא פגיעה בסהרונים או ברצועות.

18. שני הרופאים-המלומדים מסכימים, שעוד לפני הגיוס, נגרם למערער נזק בברך שמאל אשר טופל ע"י ניתוח.

מאז הניתוח, שלפני הגיוס, היו למערער בעיות בברכו שבעקבותיהן היו מספר ניכר של פניות לחדר-המיון.

הפגיעה באירוע הראשון, כמתואר סעיף 10 א' של פסק-דין זה, לא חרג, במהותו, מהפניות שהיו מנת חלקו של המערער, עד ליום גיוסו וכנראה שהמדובר בפגיעה קלה שבגינה כלל לא פנה, ביום הפציעה, לקבלת טיפול רפואי וכן לא מלא "דו"ח פציעה" כלשהו.

19. השאלה היסודית בערעור זה היא: -

"האם עלינו לקבוע: כי 'הוחמר' מצב ברך שמאל בעקבות משחק הכדורגל ביום 21/03/97"?

כעולה מטענת ב"כ המערער, משנקבע למערער פרופיל-רפואי: - 97, הרי שלא היתה כל הגבלה בפעילותו של המערער והוא רשאי היה לעסוק בפעילויות ספורטיביות ככל שיימצא לנכון.
לעומת עמדה זו - הצביע המומחה-הרפואי מטעם המשיב - על 3 פעמים בחודש מרץ 1997, לפני המשחק מיום 21/03/97, שבהם פנה המערער לרופא, בעקבות תלונות על כאבים בברך ובכל זאת הוא לא נמנע מליטול חלק בפעילות ספורטיבית זו.

20. הלכה למעשה, ניתן היה להגיע למסקנה כי דין ערעור זה להידחות וזאת משום שלא קיים "קשר סיבתי" בין פגימת המערער ביום 21/03/97 לבין הכאבים שמהם הוא סובל כיום בברך שמאל.

דא-עקא, רק מחמת כך, שבעת גיוסו, חרף מצב ברכו (והדבר נמסר ע"י המערער בלשכת הגיוס) נקבע לו פרופיל-רפואי: - 97 והוא הוצב לשירות ב"גולני" והמומחה הרפואי מטעם המשיב מעיד כי לא מן הראוי היה לעשות כן, אנו מחליטים להכיר במערער כ"נכה", לפי חוק הנכים, כמי שנכותו "הוחמרה" בעת השירות ועקב השירות.

שיעור ה"החמרה" יהא בשיעור של 5% מדרגת נכותו הכוללת, כאשר יתר 95% הם על-חשבון המערער.

המערער יופנה לוועדה-רפואית כדי שזו תקבע את דרגת נכותו.

לאור התוצאה שאליה הגענו - אין צו להוצאות המשפט ושכר-טרחת עו"ד.ו

ב"כ הצדדים רשאים לערער על לפסק-הדין כקבוע בסעיף 34 לחוק הנכים.נ

21. מזכירות בית-המשפט: -
א. תשלח לב"כ הצדדים - עותק מפסק-דין זה.ב
ב. תמציא לקצין-התגמולים, ישירות, עותק מפסק-דין זה.
ג. תחזיר לב"כ המשיב את התיק הרפואי, מוצג מש/ 1.ו
ניתן היום כ"א בחשון, תשס"ד (16 בנובמבר 2003) בהעדר ב"כ הצדדיםיעקב גנן, שופט (דימ.) ד"ר ל. וינוגרד גב' יואלה שרון
אב בית-הדין חבר חברהלתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנון כדורגל

 2. הסכם שחקן כדורגל

 3. ההתאחדות לכדורגל

 4. חוזה שחקן כדורגל

 5. פציעת שחקן כדורגל

 6. הטיית משחקי כדורגל

 7. כרטיס שחקן כדורגל

 8. חוזה כדורגל דוגמא

 9. אחריות שופט כדורגל

 10. עורך דין כדורגל

 11. מה זה כרטיס שחקן ?

 12. פציעת שוער כדורגל

 13. כדורגל נשים

 14. עיכוב בוררות כדורגל

 15. תביעה ייצוגית כדורגל

 16. הוצאה לפועל כדורגל

 17. הסכם העסקת שחקן כדורגל

 18. חובות של קבוצות כדורגל

 19. פינוי מועדון כדורגל

 20. סכסוך בין קבוצות כדורגל

 21. עונש משחק רדיוס ללא קהל

 22. קניית כרטיס שחקן כדורגל

 23. תנאי העסקת מאמני כדורגל

 24. משכורת שחקן כדורגל פצוע

 25. שבר ביד במשחק כדורגל

 26. כדורגלן - תאונת עבודה

 27. חוזה חכירה מגרש כדורגל

 28. תקנון סוכני שחקנים כדורגל

 29. אחוזים על מכירת שחקן כדורגל

 30. לשון הרע נגד קבוצת כדורגל

 31. פציעה במשחק כדורגל חובבים

 32. ביטוח שחקני כדורגל נערים

 33. תאונת דרכים של מאמן כדורגל

 34. שוטרים במגרשי הכדורגל האנגלי

 35. מע''מ על כרטיס שחקן כדורגל

 36. סכסוך בין שחקן כדורגל לקבוצה

 37. סכסוך בין מאמן לקבוצת כדורגל

 38. תביעה נגד בעלי מגרש כדורגל

 39. בוררות בין שחקן כדורגל לקבוצה

 40. תקנון הרישום ההתאחדות לכדורגל

 41. שכר יועץ למפרק קבוצת כדורגל

 42. מכירת משחקי כדורגל - מה העונש

 43. פרסום לשון הרע נגד שחקן כדורגל

 44. משכורת עובד בהתאחדות לכדורגל

 45. התפרעות אוהד כדורגל - מה העונש

 46. רכישת כרטיסי שחקני כדורגל זרים

 47. כמה מרוויח שחקן כדורגל בליגה א

 48. תאונה במשחק כדורגל בבסיס צבאי

 49. העברת שחקן כדורגל לקבוצה בחו''ל

 50. עונש לשופט כדורגל הורדת דירוג

 51. העברת זכויות ניהול בקבוצת כדורגל

 52. יחסי עובד מעביד בקבוצת כדורגל

 53. תקנון המשמעת של ההתאחדות לכדורגל

 54. עונש לקבוצת כדורגל - עתירה לבג''ץ

 55. תביעת שחקן כדורגל נגד סוכן ביטוח

 56. ביטול החלטה של ההתאחדות לכדורגל

 57. אובדן כושר עבודה של שחקן כדורגל

 58. תקנון ההתאחדות לכדורגל - הוראות פנימיות

 59. קשר בין תאונת דרכים לפציעת כדורגל

 60. הסכם פרסום שלטים באיצטדיון כדורגל

 61. שחקני כדורגל זרים בישראל - מס הכנסה

 62. המינוי למזכירות ההתאחדות לכדורגל

 63. פציעה של אוהד כדורגל באצטדיון טדי

 64. אחריות קבוצת כדורגל על התנהגות האוהדים

 65. תביעת פיצוי על פציעה של שחקן כדורגל

 66. פציעה במשחק כדורגל בגלל מרצפה בולטת

 67. תביעת שחקן כדורגל לקבלת מענק ניצחון

 68. פיצויים לשחקן כדורגל עקב תאונת דרכים

 69. צו מניעה נגד פתיחת משחקי הליגה בכדורגל

 70. אישור פסק בוררות של ההתאחדות לכדורגל

 71. תקנון המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל

 72. כסף מביטוח לאומי על פציעה במשחק כדורגל

 73. חוזה שחקן כדורגל הנוגד את תקנון ההתאחדות

 74. ביטול בוררות בהתאחדות לכדורגל בדיני עבודה

 75. תביעת מאמן כדורגל לתשלום מענק הישארות בליגה

 76. פיצוי על אי קבלת כרטיסים למשחק כדורגל בחו''ל

 77. תביעת לרשלנות בטיפול הרפואי לאחר נפילה במהלך משחק כדורגל

 78. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון