שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה

שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה
בין התובעים לנתבעת 1 בלבד

1. התובעים הינם בעלי הזכויות והמחזיקים בדירה בת 4 חדרים ברחוב המכבים 7/1 בגבעת זאב, אותה רכשו מהנתבעת 1 העוסקת בעבודות בניה, עפ"י הסכם מכר שנערך ביניהם. הנתבעת 2 ביצעה את עבודות הבניה.

2. התובעים הגישו תביעה בה עתרו לפיצויים בגין ליקויי בניה בדירה שרכשו מהנתבעת 1 ובגין נזקים נוספים של הפסד השתכרות, חימום יתר, ירידת ערך ועגמת נפש, אותם העמידו בסכום כולל של 140,000 ₪ לצורך התביעה.

3. בהסכמת הצדדים מינה בית המשפט כמומחה מטעמו את המהנדס נפתלי קידרון, שהגיש את חוות דעתו מיום 5/8/98, בה פירט את הליקויים שמצא ביחס לליקויים שטענו התובעים בכתב התביעה. בחוות דעתו פירט המומחה את הליקויים הטעונים פיצוי ואלה הסתכמו עפ"י קביעתו לסכום כולל של 28,600 ₪ .

4. הצדדים התבקשו להגיש תחשיבי נזק ונקבעה ישיבת קדם משפט מורחבת ליום 30/12/01 לדיון על בסיס תחשיבי הנזק, הישיבה נמשכה כשעתיים, נבדקו בה כל הפרמטרים שבסעיפי הנזק הנטענים אחד לאחד, כשלכל צד ניתנה אפשרות לטעון טענותיו. במהלך ישיבה זו העלה בית המשפט הצעות ביניים לתשלום עבור פריטי הנזק השונים, ב"כ התובעים התנגדה לרובן, אולם ב"כ הנתבעת 1 לא העלה מצדו טענות.

בתום הדיון הציע בית המשפט הצעת פשרה כוללת, לפיה תשלם הנתבעת 1 לתובעים סך של 42,000 ₪ מתוכם 30,000 ₪ בגין תיקון ליקויי הבניה שישאו הפרשי הצמדה מיום חוות דעת המומחה - 5/8/98, והיתרה בגין אבדן השתכרות, עגמת נפש, דיור חלופי וכו' ישאו הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה 5/2/97. כמו"כ הנתבעת תישא בהוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בשיעור 10% בצירוף מע"מ.

לצדדים ניתנה שהות להודיע תשובתם בתוך 7 ימים.


5. ביום 22/1/02 הודיעה ב"כ התובעים כי התובעים מסכימים להצעת בית המשפט ובלבד ששכ"ט עו"ד לא יפחת משיעור של 17.5% ומע"מ.
ביום 29/1/02 הודיעה ב"כ הנתבעת 1 כי איננה מסכימה להצעת בית המשפט מיום 30/12/01, ללא שניתנה הבהרה לעמדתה זו.

התיק נקבע להוכחות ליום 12/11/02, אולם טרם שמיעת ההוכחות, מצאתי לראוי לזמן את הצדדים לישיבת קדם משפט נוספת ביום 5/11/02, שכן נראה כי המחלוקת ביניהם נסובה על שאלת שכה"ט וניתן היה לחסוך את ניהול ההוכחות.

6. בישיבה מיום 5/11/02 התברר כי הצדדים אינם חולקים כי סכום הנזקים בסך 30,000 ₪, עליו המליץ המומחה בחוות דעתו, ישא הפרשי הצמדה מיום חוו"ד המומחה - 5/8/98 ועד מתן פסק הדין. במהלך הישיבה קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט כי לאחר שהצדדים יטענו טענותיהם ביחס ל - 3 השאלות שנותרו במחלוקת, בית המשפט יכריע בהן ויינתן פסק הדין.

שלוש השאלות שבמחלוקת נסובו על:

א. ההצמדה שתישא יתרת סכום הפשרה בסך 12,000 ₪ בגין אובדן השתכרות, עגמת נפש, דיור חלופי וכו' או אם סכום זה ישא הצמדה כלשהי.
ב. הוצאות המשפט.
ג. שכ"ט עו"ד האם 10% או 17.5% מהסכום שייפסק.

הצדדים שטחו טענותיהם ביחס לכל אחת מהשאלות שבמחלוקת ולהלן הכרעתי לגבי כל אחת מהן.

ההצמדה בגין יתרת סכום הפשרה בסך 12,000 ₪ (אובדן השתכרות, עגמת נפש,דיור חלופי וכו') או אם סכום זה ישא הצמדה כלשהי.
7. מדובר בסכום שהוצע על-ידי בית המשפט לאחר בחינת תחשיבי הנזק ושמיעת הטענות שטענה ב"כ התובעים, תוך שבמהלך הדיון נבדקו תצהירי התובעים, תלושי המשכורת ונסיבות המקרה. אמנם מדובר בסכום גלובאלי שכלל רכיבים שונים, ב"כ הנתבעת 1 לא חלק על סכום זה וביהמ"ש הציע כי הסכום ישא הפרשי הצמדה בלבד מיום הגשת התביעה, לאור הבדיקה הקפדנית שבעקבותיה הומלץ על הסכום, כשמטרת ההצמדה היתה לשמור על ערך הכסף בלבד ללא שהתווספה לסכום זה ריבית, בהתחשב בכך שהיה מדובר בהצעת פשרה.

8. מאחר וב"כ הנתבעת לא העלה בישיבת הקדם מיום 30/12/01 כל טענה ביחס להצמדה המוצעת, כפי שלא העלה גם כל טענה ביחס להצמדה שהוצעה על סכום הנזק בסך 30,000 ₪ שבחוות דעת המומחה, אינני סבורה כי המקום הראוי להעלות טענות אלה, הוא לאחר שהסתיימה ישיבת הקדם המורחבת, בה ניתנה הזדמנות לכל צד להשמיע טענותיו.

בנוסף לכך התביעה הוגשה ב - 5/2/97, התובעים זכאים לפיצוי בגין עגמת נפש או הפסד השתכרות ושאר נזקים שנגרמו להם בגין ליקויי הבניה, ואין הצדקה כי הסכום לא ישא הפרשי הצמדה ממועד הגשת התביעה, רק בשל כך שהתיק מסתיים בפשרה, שהרי התובעים זכאים כי יישמר ערך הכסף מחד, והביטוי לסיום התיק בפשרה ניתן בהימנעות מפסיקת הריבית.

הוצאות המשפט
9. עפ"י הצעת הפשרה על הנתבעת לשאת בהוצאות המשפט. ראשית, בעניין זה לא עלתה כל מחלוקת בין הצדדים בישיבה מיום 30/12/01. שנית, מאחר ומדובר בתביעת נזיקין, ברי כי כדי לבסס תביעתם, היה על התובעים להגיש חוות דעת מומחה מטעמם ולשלם בגינה שכ"ט. כן היה עליהם לשלם את אגרת בית המשפט. הנתבעת 1 לא טענה בפני כי לפני הגשת התביעה הציעה לשלם לתובעים סכום כלשהו על מנת לחסוך את ההתדיינות שבין הצדדים ואת הצורך בהגשת התביעה לביהמ"ש. לפיכך לא היתה לתובעים ברירה אחרת אלא להגיש תביעה ולהיכנס להוצאות שונות המתחייבות לשם הגשתה, לרבות שכ"ט המומחה מטעמם.

10. הגם שמדובר בסיום התביעה בפשרה, אינני סבורה כי לעניין הוצאות המשפט מן הראוי להטיל על התובעים לשאת בהוצאות המשפט או חלקם, מקום שהנתבעת 1 לא הציעה להם הצעת פשרה לתשלום לפני הגשת התביעה ואינני סבורה כי ראויה טענת הנתבעת לפיה הצדדים ישאו בסכום האגרה שווה בשווה. מדובר בהוצאות שהתובעים נאלצו להוציאם מכיסם, כפועל יוצא מהגשת התביעה, והגם שהסכום הנפסק להם כפיצוי הוא תוצאה של פשרה, זכאים הם כי יושבו הוצאותיהם.

שכ"ט עו"ד האם 10% או 17.5%
11. למעשה נראה כי הפשרה לא צלחה בשל המחלוקת על שכר הטירחה, שכן בישיבה מיום 30/12/01 לא עלתה כל טענה כנגד שכה"ט בסך 10% שהוצע כפשרה, אלא ב"כ התובעים העלתה אז שורת טענות לגבי פריטי וסכומי התביעה, אך בתשובה להצעת הפשרה של בית המשפט, הביעה הסכמתה להצעת בית המשפט, למעט שכה"ט, שלא יפחת מ - 17.5%.

מכאן שהצעת הפשרה סורבה ע"י התובעים רק בשל גובה שכה"ט עליו חלקו.


12. בישיבה האחרונה ביום 5/11/02, הגיש ב"כ התובעים במסגרת טיעוניו, את הסכם שכה"ט ממנו עולה, כי הוסכם ששכה"ט הוא בסך 20% מסכום הפיצויים שישולמו ובמקרה של פשרה לפני תחילת הוכחות - 17.5% מסכום הפשרה. במקרה של פשרה לפני הגשת התביעה - 15%.


13. אינני סבורה כי בנסיבות המקרה שלפנינו ראוי לפסוק לתובעים 17.5%, הגם שכך הוסכם בין התובעים לבין ב"כ. ככלל, מן הראוי הוא כי בית המשפט יפסוק לבעל דין את שכר טירחתו בהתאם להסכם שכה"ט, כל עוד ההסכם הוא סביר. אינני מוציאה מכלל אפשרות כי בית המשפט יפסוק את הסכום עליו הוסכם גם כאשר הוא גבוה מהמקובל, אולם יש לדון בכל מקרה לגופו ולנסיבותיו. מאידך העובדה כי הוסכם על גובה שכה"ט אינה מחייבת את בית המשפט, וקביעת שכה"ט נתון תמיד לשיקול דעת בית המשפט.

14. בענייננו מדובר בהליך של פשרה בטרם החלו ההוכחות. הצדדים אמנם הגישו תצהירי עדות ראשית, אולם סבורני כי בסיום המחלוקות בפשרה, נחסך הליך ארוך ומייגע של חקירת העדים על כל פרטי הפרטים ובכך יש להתחשב בעת פסיקת שכה"ט. כמו כן, מדובר בהליך של פשרה בו נתקבלה ככלל הצעת הפשרה של בית המשפט שבין מרכיביה נלקח בחשבון גם מרכיב שכה"ט וגם ניתן לו ביטוי בפשרה שהוצעה.

15. אינני סבורה כי במקרה שלפני העובדה שהוסכם על שכ"ט גבוה יותר מצדיקה גם את פסיקתו. לבית המשפט שיקול דעת בפסיקת שכ"ט עו"ד, בהליך שהסתיים בהוכחות וסיכומים או בפשרה שהושגה בטרם שמיעת העדים וגם בפסיקת שכה"ט ראוי ליתן ביטוי לכך שהתיק הסתיים בפשרה.

בהקשר זה יש לציין כי התובעים לא זכו בסכום התביעה במלואו או בקירוב לו אלא בכ - 20% ממנו בלבד. גם בנסיבות אלה אין הצדקה לפסיקת שכ"ט גבוה. בנוסף ההפרש בין 10% ל - 17.5% קטן באופן יחסי לאור הסכום הנמוך יחסית שנפסק לפי קביעת המומחה ולפיכך מצטמצם גם הפער בהפרש שכר הטרחה שבמחלוקת.

מאחר ושיקול הדעת נתון בידי בית המשפט, סבורני כי פסיקת שכ"ט בשווי של 10% מאזנת את מכלול השיקולים והולמת את נסיבות המקרה, שכן יש ליתן בהסכמי פשרה ביטוי גם לשכ"ט מופחת.

16. אשר על כן, ולאור כל האמור לעיל אני נותנת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים לפיה הנתבעת 1 תשלם לתובעים סך של 30,000 ₪ בגין תיקון ליקויי הבניה והסכום ישא הפרשי הצמדה מיום חוות דעת המומחה - 5/8/98.

17. כמו כן אני פוסקת כלהלן:

א. בגין אובדן השתכרות, עגמת נפש, דיור חלופי וכו' תשלם הנתבעת 1 לתובעים סך של 12,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה - 5/7/97.


ב. הנתבעת 1 תישא במלוא הוצאות התובעים, לרבות הוצאות המשפט וחוות דעת המומחה ושכ"ט עו"ד בשיעור 10% בצירוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שכ''ט עו''ד לפי שעה

 2. קביעת שכר טרחת עורך דין

 3. תביעת שכר טרחת עורך דין

 4. תביעה לשכר טרחת עורך דין

 5. שכר טרחת עורכי דין בחו''ל

 6. תשלום שכר טרחה לעורך דין

 7. למי שייך שכר טרחת עורך דין

 8. ערעור על שכר טרחת עורך דין

 9. אי פסיקת שכר טרחת עורך דין

 10. שכר טרחת עו''ד במכירת מניות

 11. בוררות על שכר טרחת עורך דין

 12. מחלוקת על שכר טרחת עורך דין

 13. סירוב לשלם שכר טרחת עורך דין

 14. פסיקת שכר טרחת עורך דין נמוך

 15. הסכם שכר טרחה עורך דין דוגמא

 16. שכר טרחת עורך דין ליקויי בניה

 17. שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה

 18. בקשה לתיקון שכר טרחת עורך דין

 19. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין

 20. סוגיית שכר טרחת (שכ"ט) עורך דין מומלץ

 21. שכר טרחת עורך דין על משא ומתן

 22. שכר טרחת עורך דין של לקוח שנפטר

 23. ניכוי הוצאות שכר טרחת עורך דין

 24. התיישנות תביעה לשכר טרחת עו''ד

 25. הפחתת שכר טרחת עו''ד הוצאה לפועל

 26. ערעור על גובה שכר טרחת עורך דין

 27. שיקולים בפסיקת שכר טרחת עורך דין

 28. האם שכר טרחת עורך דין כולל מע''מ

 29. לקוח שלא משלם שכר טרחה לעורך דין

 30. תיקון שכר טרחת עורך דין בפסק דין

 31. שכר טרחת עו''ד התובע בתביעות קטנות

 32. החזר שכר טרחת עורך דין בגלל רשלנות

 33. הבטחה בעל פה לתשלום שכר טרחת עו''ד

 34. שכר טרחת עורך דין כתנאי לרישום דירה

 35. פסיקת שכר טרחת עורך דין בתביעה מנהלית

 36. שכר טרחת עורך דין בנושא הפשרה של קרקע

 37. זוכה בהוצאה לפועל - שכר טרחת עורך דין

 38. תביעת עו"ד לתשלום שכר טרחה בתיקי מזונות

 39. שכר טרחת עורך דין תביעה ייצוגית שנדחתה

 40. התנגדות לתוכנית בנייה - שכר טרחת עו''ד

 41. שכר טרחת עורך דין 12 אחוז תאונת דרכים

 42. תביעת שכר טרחת עורך דין - תביעות קטנות

 43. שכר טרחת עו''ד לפי חוק תובענות ייצוגיות

 44. שכר טרחת עורך דין בגין טיפול חלקי בתיק

 45. האם חובה לעשות הסכם שכר טרחת עו''ד בכתב

 46. מע''מ שכר טרחת עורך דין - לקוח תושב חוץ

 47. פסיקת שכר טרחת עו''ד לצד הזוכה בפסק דין

 48. פסיקת הוצאות שכר טרחת עורך דין בפשיטת רגל

 49. הסכם שכר טרחה עורך דין - סעיף הפסקת ייצוג

 50. שכר טרחת עורך דין על תביעה ייצוגית שלא אושרה

 51. חישוב גובה שכר טרחת עורך דין עקב הפסקת טיפול

 52. תביעה ותביעה שכנגד על רקע מתן שירותי עריכת דין

 53. גובה שכר טרחת עורך דין תאונת דרכים בהליך ערעור

 54. שכר טרחת עו"ד בגין היצוג והכנת עתירה וצווי מניעה

 55. תשלום שכר טרחת עורך דין ע''י יורש של לקוח שנפטר

 56. התקבל ערעור על שכר טרחת עורך דין בתביעה ייצוגית

 57. תביעה לתשלום שכר טרחת עורך דין בגין עסקאות נדל"ן

 58. שכר טרחת עורך דין בגין פרויקט בניה שלא יצא לפועל

 59. הארכת מועד עקב חוסר יכולת לשלם שכר טרחת עורך דין

 60. סעיף שכר טרחת עורך דין בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית

 61. פסיקת שכר טרחת עורך דין מתחת לתעריף המינימלי המומלץ ?

 62. שכר טרחת עורך דין לאחר ניכוי תגמולי המוסד לביטוח לאומי

 63. תשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד נתון לשיקול דעתו של בית המשפט

 64. תביעת עורך דין נגד יורשים של לקוח לתשלום שכר טרחה שהובטח בחייו

 65. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון