pdd ביטוח לאומי

pdd ביטוח לאומי
1. בפני ערעור מכוח סעיף 222 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) תשנ"ה-1995 (להלן-חוק הביטוח הלאומי), על החלטת הועדה לעררים לעניין ילד נכה מיום 10.9.2002, על פי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה) התשנ"ח-1988 (להלן-התקנות) אשר אשרה תשלום גימלה בשיעור של 100% מיום 1.4.2001 בלבד, ולא אשרה זכאותו לגימלה עבור התקופה שהחל מגיל 90 יום. (להלן-החלטת ועדת הערר).

2. רקע עובדתי


2.1 המערער יליד 7.11.1999, והוא סובל מתסמונת P.D.D. (Pervasive
Developmental Disorder ) שהיא הפרעה התפתחותית נרחבת.נ

2.2 הועדה מדרג ראשון הכירה בהיות המערער סובל P.D.D וקבעה זכאותו לגמלה החל מיום 1.3.2002 בהסתמך על המועד בו ניתן, על ידי המכון להתפתחות הילד בקופ"ח כללית, סיכום אבחון בעניינו של המערער.ב

2.3 על החלטה זו של הועדה מדרג ראשון ערער המערער בפני ועדת הערר, בנימוק כי יש להכיר בנכותו של המערער החל ממועד ליקוי שמלידה ועל כן לקבוע זכאותו לקבלת הגמלה החל מגיל 90 יום.ו

2.4 ועדת הערר הכירה בזכאותו של המערער רק החל מחודש אפריל 2001 - מועד בו מלאו למערער כ- 1.6 שנים. הועדה נימקה החלטתה, בין השאר, כדלקמן:..."הועדה התרשמה שסימנים אופייניים ל - P.D.D ניתנים להכרה בסביבות גיל 1/2 1 שנה ולכן הועדה מקבלת את הערר וקבועת את הזכאות מ- 1.4.01".נ


3. תמצית נימוקי הערעור

3.1 ועדת הערר אינה מנמקת קביעתה מדוע יש לסטות מהוראות התקנות כפי שפורשו על ידי בית הדין בנסיבות הענין ובשים לב לליקויו של המערער וכפי שהוצגו בפניה במהלך ישיבתה.ב

3.2 ועדת הערר אמנם איננה מקבלת את גיל האבחון כאמת בוחן להענקת הזכאות לגימלת ילד נכה, ואולם קביעתה לענין מועד התחולה הינה סתמית וסתומה באשר לא ברור מהי משמעות קביעתה כי סימני הליקוי "ניתנים להכרה בסביבות ..." וברי כי קביעה זו הינה שרירותית נעדרת כל נימוק ו/או בסיס.ו

3.3 החלטת ועדת הערר אינה מעוגנת בתקנות. הועדה התעלמה מהתקנות וקבעה זכאותו ממועד האבחון.נ

3.4 עמדת הועדה לעררים, לפיה, סימני המחלה ניתנים להכרה בגיל שנה וחצי, נוגדת עמדה קודמת אשר נתנה היא עצמה והופכת את הזכאות הקבועה בתקנות, החל מ-90 יום לאות מתה - כאשר מעשית, ולדידה של הועדה, לא יתכנו מקרים בהם הליקויים באוטיזם וליקויים דומים, כמפורט בתקנות, יהיו זכאים לקבלת הגימלה מגיל 90 יום.ב

3.5 ועדת העררים התעלמה ממצאים רפואיים אשר נקבעו בענינו של המערער בהיותו כבר בגיל ארבעה חודשים, כעולה גם מאבחון הרפואי מיום 18.3.2002.ו

3.6 ליקויו של המערער הינו מלידה והוא סובל מפיגור ותיפקוד כללי לקוי קשה מלידה (מתוך חוו"ד ד"ר פוזנר, מנהלת המחלקה להתפתחות הילד, מיום 18.3.2002).נ

4. תמצית עמדת המשיב

4.1 הפעם הראשונה שמופיעה המילה אוטיזם היא בחודש אוקטובר 2001 - כאשר הועדה לעררים מעניקה את הזכאות מחודש אפריל 2001 - כלומר חצי שנה קודם לכן, כאשר במסמכים הרפואיים אין גם סימנים למחלה.

4.2 מסמכים רפואיים קודמים אין כל רמז שיכול להצביע על בעיה אוטיסטית. רק בחודש מרץ 2001, פנו ההורים למכון להתפתחות הילד בתלונות המתאימות לאוטיזם (אי יצירת קשר עין, שקוע בתוך עצמו) - כך שאין כל טעות בהחלטת ועדת העררים להעניק הזכאות מגיל שנה וחצי.ב

4.3 על פי ההלכה הפסוקה, העילה קמה כאשר ההורים חשים שהילד נכה וממועד זה הם מוציאם הוצאות וזקוקים לעזרה בטפול בו.ו
באשר למטפלת, המטפלת נמצאת מאחר וההורים עובדים, כך עולה מפרוטוקול הוועדה לעררים. לא מצויין שהמטפלת עובדת בלילה.נ

5. המסגרת המשפטית


5.1 סעיף 213 לחוק הבטוח הלאומי קובע כי: "החלטות של ועדה רפואית לעררים, ועדה לעררים, וועדה לשירותים מיוחדים ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה".ב

5.2 תקנה 6(א) לתקנות קובעת כדלקמן:-

"גימלה לפי תקנות אלה תשולם בעד תקופה המתחילה ב-1 בחודש שבו הוגשה התביעה לגימלה; ראה המוסד כי נתקיימו בילד התנאים המזכים בגימלה גם בתקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם הגימלה בעד התקופה האמורה ובלבד שלא תשולם גימלה בעד;
(1) ילד עם ליקוי מיוחד כאמור בפריט (1) בחלק ב' בתוספת השניה –
בעד תקופה העולה על 6 חודשים שבתכוף לפני הגשת התביעה".ו

פריט (1) לחלק ב לתוספת השניה קובע לאמור:-
"ילד בשל עיכוב התפתחותי חמור אינו מסוגל לבצע את מרבית הפעולות ותנועות הראש, הגפיים והגו הרגילות אצל בן גילו, והכל בילד שמלאו 90 ימים וטרם מלאו לו 3 שנים)"

הלכה פסוקה היא כי תקנה זו עומדת במבחן הסבירות (דב"ע נ"ה 148-0 עמרי נעים נ' המל"ל פד"ע ל', 9), בין היתר, לאור העובדה שעקב השינויים התכופים האפשריים במצב בריאותו של הילד, יש קושי בבדיקת התביעה לגבי העבר. (עב"ל 246/97 מוסקל נ' המל"ל פד"ע לה' 348).נ

5.3 התכלית החקיקתית העומדת בבסיס הענקת גימלת ילד נכה הינה השתתפות, ולו חלקית, בהוצאות המיוחדות הנגרמות להורים עקב ליקויים הרפואיים של ילדם. הוצאות מיוחדות, אין משמעותן בהכרח הוצאה כספית ישירה בגין הילד, אלא אף אובדן יכולת לעבוד, ולו חלקית, עקב ריתוק ההורה לבית לצורך הטיפול בילד או תשלום למטפל שיטפל בו. ככל שמדובר "בפעוט נכה" דהיינו ילד שטרם מלאו לו 3 שנים, משמעות הדבר השתתפות בהוצאות המיוחדות הנגרמות למשפחה עקב מחלתו והטיפול הנדרש לה. (מ. גולדברג, עוקדן הביטוח הסוציאלי, כרך ראשון, עמ' 358,עב"ל 1059/00 המל"ל נ' בן חמו גל פד"ע לו 433).ב

5.4 עוד נקבע בהלכה הפסוקה, כי אין לבית הדין סמכות לשים עצמו כבר סמכא במקום חברי הועדה המקצועית, וכל אשר יבחן יהיה אם נפלה טעות משפטית בהחלטת הועדה (דב"ע נז/47-10 חלבי נ' המל"ל, עב' ארצי לא (1) 248) במסגרת סמכותו זו על בית הדין לבחון האם הועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. (עב"ל 10014/98 יצחק הוד נ' המל"ל פד"ע לד' 213).ו

6. המחלוקת המשפטית בעניינו נוגעת למועד תחילת הזכאות לקצבת ילד נכה - האם מהמועד בו חלה הילד ב- P.D.D. או מהמועד בו אובחן כלוקה במחלה זו.נ
לאחר שענייתי בכתבי הטענות, במסמכים שהוגשו לתיק ובאסמכתאות שהובאו בפני, אני קובעת כדלקמן:-

6.1 המערער נבדק בגיל 4 חודשים על יד ד"ר פוזנר עידית מהמרכז להתפתחות הילד של קופת חולים כללית. בסעיף "תלונות/סיבת הפניה" נאמר, בין השאר, "אי שקט, לא רגוע, 'ילד ממש קשה' לדברי האב. לא נכון הוא אוהב פשוט ידיים. 'ילד ערני לא ישן הרבה, קם המון בלילה...".ב
בסעיף "ממצאים" נאמר, בין השאר, "ערני, עוקב, ממלמל, לא ממש מושיט ידיים. מניע היטב 4 גפיים...יש הרבה תנועה, לא אסוף לא מאורגן, אבל בשום אופן לא פתולוגי. זה נראה ילד ערני עם טמפרמנט פעיל, רגזני אולי. ויסות מוטורי ואולי גם של טמפרמנט באופן משני לא בשל.ו
מומלץ: מעקב התפתחותי עוד 3-4 חודשים".

6.2 ביום 18.3.2002 אובחן המערער על ידי המכון להתפתחות הילד של קופת חולים כללית כ"ילד עם ליקוי התפתחותי רב תחומי העונה להגדרה של P.D.D"

6.3 אין מחלוקת, כי על פי התיאוריה הרפואית העדכנית, מחלת האוטיזם (הכוללת גם ה- P.D.D) הינה פגם מולד, אולם ביטויו הקליני של פגם זה מגיע מאוחר יותר. על כן, על פי הפסיקה, מועד האבחון אינו המועד הרלוונטי לתחילת הזכאות.

6.4 בהחלטתה קבעה ועדת העררים בין השאר, כי "התרשמה שסימנים אופייניים ל P.D.D ניתנים להכרה בסביבות גיל 1/2 1 ולכן הועדה מקבלת את הערר וקובעת את הזכאות מ- 1.4.2001."

6.5 לאור ההלכה הפסוקה, כמו גם לאור עמדת הנתבע, על פיהן, מועד האבחון אינו המועד הרלוונטי להיווצר הזכאות (בל/ 003989/00 ברק רונן נ' המוסד לבטוח לאומי,לא פורסם, בל/ 004931/02 נועם דוד על נ' המוסד לבטוח לאומי, לא פורסם)- נפלה טעות בהחלטת ועדת העררים משתלתה את מועד הזכאות ביום האבחון.

6.6 משכך הם פני הדברים הערעור מתקבל, ועל הנתבע לשלם את הגמלה הנתבעת מיום לידתו של המערער.7. הנתבע ישא בהוצאות המערער ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק שישולמו תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

8. הצדדים רשאים להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.


ניתן היום ו' בכסלו, תשס"ד (1 בדצמבר 2003) בהעדר הצדדים.


דינה אפרתי - שופטת      
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון