פיטורי מורים עקב סגירת מגמה

פיטורי מורים עקב סגירת מגמה
1. לפנינו תביעה לחיוב הנתבעת כדלקמן:
א) לאשר החלטת הועדה הפריטטית נספח "א" בתור פסק בורר המחייב את הנתבעת.
ב) לחייב הנתבעת לשלם לתובע סך 53,459.90 ₪ בתור השלמת פיצויי פיטורים ו- 2 חודשי הסתגלות בצירוף פיצויי הלנה מ- 8/2/00 ועד התשלום בפועל.
ג) להצהיר כי התובע זכאי לכך שהנתבעת תשלם לו עבור תקופת עבודתו אצלה כדלקמן:
1. מלוא גמול השתלמות.
2. תשלום עבור תוספת שחיקה בגין השביתה בחודש ינואר 2000.
3. זכויות פנסיה.
4. כספים שהופרשו לקרן דפנה.

זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקיימו בין הצדדים מחודש 9/92 והסתיימו
בפיטורי התובע ב- 31/8/99.

2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע, נטען שהתובע פוטר כדין בהליך של צמצום עקב סגירת מגמת המכונאות בה לימד, כן נטען שבענינו של התובע כונסה ועדה פריטטית שהחליטה שהנתבעת תשלם לתובע 150% פיצויי פיטורים ו- 2 חודשי הסתגלות, בתנאי שתשופה ע"י משרד העבודה.
משרד העבודה הודיע לנתבעת כי עקב אילוצים תקציביים אין באפשרותו להגדיל השתתפות מעבר ל- 100% פיצויים.
נטען שהנתבעת קיימה החלטת הועדה הפריטטית ושילמה כל המגיע ממנה.
במידה והנתבעת תשופה ע"י משרד העבודה, אין מניעה לתשלום היתרה בהתאם להחלטת הועדה הפריטטית.
כן נטען שהנתבעת אינה מתנגדת למתן תוקף של פסק הדין להחלטת הועדה הפריטטית, אך הדבר לא יועיל לתובע.

3. ביום 21/4/02 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר דיוני כדלקמן:
"מסכימים שהמשכורת הקובעת לצורך חישוב כלשהו הנה 8,633 ₪.
התובע מאשר שהוא קיבל על חשבון פיצויי הפיטורים 57,577 ₪, ומגיעה לו היתרה להשלמת המשכורת הקובעת כאמור.
ב"כ הנתבעת מסכימה להודעה הנ"ל.
כמו כן ב"כ הצדדים מסכימים שפסק הדין יינתן כדין על פי החומר בתיק לאחר סיכומים כאשר ניתן לצרף לסיכומים מסמכים.
מבקשים לתת להסכמה תוקף של החלטה.
כל צד 30 יום. ב"כ התובע מתחיל. זכות תגובה לב"כ התובע של 7 ימים.

החלטה
כמבוקש".

4. להלן העובדות הנוגעות לענין:
א) התובע עבד כמדריך במגמת "מכונאות רכב" בבית ספר "עמק יפה" בבעלות הנתבעת מחודש 9/1992 ועד לסוף חודש 8/1999.
ב) התובע יצא לחופשה ללא תשלום על פי בקשתו, במהלך שנת החופשה ללא תשלום נסגרה מגמת מכונאות הרכב בבית הספר, ובנסיבות אלה פוטר התובע מטעמי צמצום.
ג) בענינו של התובע פעלה הנתבעת בהתאם לנוהל הקבוע בהסכם החל על עובדי הרשויות המקומיות, בסעיף 70 לפרק י"ד: "סדרי פיטורים והודעה מוקדמת" הקובע כי –
"פיטורי עובדים, חוץ מעובדים בתקופת נסיונם, יעשה רק מסיבה מספקת, ותוך הסכמה הדדית בין הרשות ובין ועד העובדים או מרכז הסתדרות הפקידים, ובאין הסכמה עוברת ההכרעה לבוררות מוסכמת בהתאם לסעיף 84".
מאחר ולא היתה הסכמה, התקיים אותו הליך הקבוע בסעיף 84 להסכם הקיבוצי הקובע כי-
" כל הענינים שהרשות המקומית לא הגיעה עליהם לידי הסכם עם נציגות מרכז הפקידים יעברו להכרעת הנהלת השלטון המקומי ומרכז הפקידים. בכל מקרה של חילוקי דעות בין נציגי הנהלת מרכז השלטון המקומי ובין נציגי מרכז הסתדרות הפקידים תמסר ההכרעה לבוררות מוסכמת בין הצדדים, תוך חודש ימים".
ד) ועדה פריטטית שדנה בענינו של התובע קבעה ביום 8/2/00 כדלהלן: (ראה נספח א' לתצהיר הנתבע)
"החלטת ועדה פריטטית מיום 8/2/00
מועצה אזורית גלבוע

חברי הועדה
פנחס הומינר – הממונה על יחסי עבודה ממ"א.
אורי גרומן – מתאם פעילות ארצית – הסתדרות המורים.

משתתפים
אילנה חייט – מזכיר מועצה אזורית הגלבוע
אילנה אהרוניאן – מנהלת כ"א.

הנושא
המורה: אמנון בן חרות.

רקע
אמנון בן חרות עבד בביה"ס "עמק יפה" 7 שנים כמורה למכונאות רכב.
עקב סגירת המגמה נאלצנו לפטר את המורה.

הסתדרות המורים תובעת 150% פיצויים פיטורים + 2 חודשי הסתגלות כפי הנהוג בשיפוי משרד החינוך.

המועצה טוענת כי החוק מחייב תשלום פיצויים של 100% ואינה מסוגלת מבחינה כספית לשלם יותר.

החלטה
המועצה תשלם למורה 150% פיצויי פיטורים + 2 חודשי הסתגלות ובתנאי שתשופה ע"י משרד העבודה והרווחה.

ועל זאת באנו על החתום

אורי גרומן פנחס הומינר
מתאם פעילות ארצית ממונה על יחסי העבודה ממ"א
יו"ר סניף המורים – הסתדרות המורים"

ה) ביום 8/2/00 כתב מר פינחס הומינר למר רגמן כדלקמן:
"לכבוד:
מר אורי גרומן
מתאם פעילות ארצית
יו"ר סניף המורים
הסתדרות המורים
בן סרוק 8
תל אביב

שלום רב,

הנדון: ועדה פריטטית אמנון בן חרות – מועצה אזורית הגלבוע

בהמשך להחלטת הועדה הפריטטית מיום 8/2/00, אנו מסכימים כי במקרה ומשרד העבודה והרווחה לא ישפה את המועצה האזורית גלבוע, יחזור הנושא לדיון בועדה הפריטטית.

בברכה,
פנחס הומינר
ממונה על יחסי העבודה

העתק
גב' אילנה חייט – מזכיר המועצה האזורית גלבוע."

ו) ביום 5/10/00 הודיע משרד העבודה לנתבעת כי אין באפשרות המשרד להגדיל השתתפות בפיצויי הפיטורים מעבר לאותם פיצויים ששולמו על ידי הנתבעת.
ז) ביום 15/5/01 התקיימה ישיבת ועדה פריטטית נוספת בה הוצעה הצעה שהיתה מקובלת על הנתבעת, אך התובע דחה אותה (ראה נספח ד' לתצהיר הנתבעת)
ח) ביום 25/6/00 הועבר לתובע סכום של 49,352 ₪ עבור פיצויי פיטורים (ראה נספח ה' לתצהיר הנתבע)

5. לאחר עיון בכתבי הטענות בתצהירי הצדדים ובסיכומי ב"כ הצדדים על נספחיהם דין התביעה להדחות מהטעמים הבאים:
א) מהראיות שהופנינו אליהם, עולה שזכויות התובע עקב סיום יחסי עובד ומעביד מוצו בהחלטת הועדה הפריטטית.
ב) החלטת הועדה הפריטטית מדברת בעד עצמה ומתן זכויות מעבר ל- 100% הותנו בשיפוי הנתבע ממשרד העבודה.
ג) בשעה שמשרד העבודה השיב התשובה אשר השיב, אין התובע יכול לבוא בטענות כל שהן כלפי הנתבעת, אלא לחזור לועדה הפריטטית בהסכמה, אך חזרה זאת הסתיימה כפי שהסתיימה, בסרוב התובע לכל הצעה להסדר.
ד) בהתייחס לאומר לעיל נותרנו עם החלטת הועדה הפריטטית שלא שונתה.
ה) לנתבעת אין התנגדות למתן תוקף של פסק דין להחלטת הועדה הפריטטית, אך מתן פסק דין אינו מסייע לתובע, מהטעם, שפסק הדין אינו יכול להעניק יותר זכויות מאשר החלטת הועדה הפריטטית.
ו) בהתאם למוסכם על ב"כ הצדדים ובהתייחס למשכורת הקובעת, שילמה הנתבעת לתובע את המגיע ממנה כדין (ראה ס' 16 לסיכומי הנתבע).
ז) הזכות לפיצויי הלנה – הזכות התיישנה הואיל וחלפה שנה ממועד נתוק יחסי עובד ומעביד, ועד הגשת התביעה.

6. נתן היום ל' בתשרי תשס"ג, 6 באוקטובר 2002 – בהעדר.
לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר.

בנסיבות הענין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תוספת אם למורה אב

 2. תאונת עבודה מורה

 3. ביטול פיטורי מורה

 4. בחירות בארגון המורים

 5. חשיפת מורה לאבק גיר

 6. אי שיבוץ מורה לעבודה

 7. העברת מורה לבית ספר אחר

 8. קיצוץ בהיקף משרה של מורה

 9. תביעה לשכר עבודה של מורה

 10. החזרת מורה שפוטר לעבודה

 11. תשלום חוב למורה נהיגה

 12. פיטורי מורה עקב צמצומים

 13. פיטורי מורה במשרה חלקית

 14. גמול מיוחד לגימלאים מורים

 15. זכויות מורה שחלה במחלה קשה

 16. תביעה של מורה נגד בית ספר

 17. מיצוי הליכים ארגון המורים

 18. פיטורי מורים עקב סגירת מגמה

 19. פיטורי מורה לאחר תקופת ניסיון

 20. ילדים עד גיל 14 תוספת מורה אם

 21. מעמד קבע למורה שעבד מעל 3 שנים

 22. פיטורים של מורה בבית ספר יסודי

 23. זכויות מורה שפרש לחודשי הסתגלות

 24. מעשים מגונים בילדים של מורה פרטי

 25. הוצאות אחזקת רכב למורה בבית הספר

 26. תביעה לקבלת כספי קרן חיסכון למורים

 27. התעללות מורה בילדים עם ליקויי למידה

 28. תוספת שכר 5% לעובדי הוראה ארגון המורים

 29. צו עשה מבית המשפט להעברת מורה לבית ספר אחר

 30. העברת מורה לבית ספר אחר בגלל תלונות על אלימות

 31. העברת מורה לבית ספר אחר עקב יחסים לא טובים עם המנהל

 32. העברה יזומה: פנתה אל גורמי ההנהלה בדבר ליקויים דידקטים ופדגוגים

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון