עורך דין להסדר חובות

 1. חובות של הבעל

 2. חובות של הגרוש

 3. אישור העדר חובות

 4. השכרת חנות עם חובות

 5. חזקת השיתוף בחובות

 6. חובות של אפוטרופוס

 7. סילוק חובות העזבון

עורך דין להסדר חובות
1. המשיבה הגישה תביעה בסדר דין מקוצר כנגד המבקשת לתשלום חוב בסך 352,275 ₪.
המבקשת הגישה בקשת רשות להתגונן.
בבקשתה טוענת המבקשת כי יש לדחות או למחוק על הסף את תביעת המשיבה.

2. המבקשת טוענת כי ב-30.11.98 אושר הסדר נושים בינה לבין נושיה. בעקבות הסדר הנושים הגישה המשיבה תביעת חוב לנאמן בגין אותו חוב שנתבע בתביעה הנוכחית. הנאמן דחה את תביעת החוב והמשיבה לא ערערה על החלטתו זו. כיוון שכך, לא היתה רשאית המשיבה להגיש את תביעתה הנוכחית. כמו כן, טוענת המבקשת מספר טענות נוספות אשר לנוכח החלטתי שלהלן מתייתר הצורך לדון בהן.נ

3. בתשובתה לבקשה מודה המשיבה כי אכן הגישה תביעת חוב לנאמן בגין החוב נשוא התביעה, אולם לדבריה תביעת החוב לא נדחתה, ומאידך גם לא שולמה.ב
כמו כן, מציינת המשיבה כי המבקשת לא שילמה לה דבר על פי הסדר הנושים, ולכן המבקשת אינה יכולה לסמוך עליו.ו

דיון והכרעה
4. ביום 17.9.98 הגישה המבקשת לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, אשר באותה עת עוד עמד בתוקפו. (ראה - סעיף 2.3 לנספח א' לבקשה שלפניי). וזו לשונו של סעיף 233 לפקודת החברות:
"(א) הוצעו פשרה או הסדר בין חברה לבין נושיה או חבריה, או בינה לבין סוג פלוני שבהם, רשאי בית המשפט על פי בקשה בדרך המרצה של החברה, של נושה או של חבר, או של מפרק אם החברה היא בפירוק, להורות על כינוס אסיפה של אותם נושים או חברים לפי העניין, בדרך שיורה בית המשפט.נ
...ב
(ב) אם באסיפה כאמור בסעיף קטן (א) הסכימו לפשרה או להסדר רוב מספרם של הנוכחים והמצביעים בעצמם או על ידי שליח, שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה, ובית המשפט אישר את הפשרה או ההסדר, הרי הם מחייבים את החברה ואת כל הנושים או החברים או הסוג שבהם, לפי העניין, ואם היא בפירוק - את המפרק ואת כל משתתף".

בית המשפט המחוזי בתל-אביב נענה לבקשה ואף מינה לחברה נאמן שתפקידו היה להגיע להסדר עם נושי החברה.
ביום 30.11.98 אישר כב' השופט לויט את הסדר הנושים (נספח א' לבקשה שלפניי - להלן - "הסדר הנושים"). בהקשר זה אעיר, כי בהחלטתו קבע כב' השופט לויט כי ההסדר מאושר בכפוף לתיקונים שנעשו בו במהלך הדיון שהתקיים לפניו, אך לא נטען לפניי כי איזה מן התיקונים שנעשו רלוונטי לענייננו.

5. הסדר נושים יכול שיתקיים לגבי חברה שטרם הוחל בהליכי פירוק לגביה, ויכול שיתקיים במסגרת הליכי פירוק של חברה. מטרתו של הסדר נושים המתקיים לגבי חברה שטרם הוחל בהליכי פירוקה, היא להביא לשיקומה של החברה ולמניעת כניסתה לפירוק (ראה - ע"א 6010/99 עו"ד ששון כמנהל המיוחד של חברת תבור, תעשיות שיש בע"מ (בפירוק) נ' כונס הנכסים הרשמי פ"ד נו(1) 385, 397).ו
במקרה שלפניי הסדר הנושים נעשה מבלי שהמבקשת נכנסה להליכי פירוק.

לגבי הרציונל העומד בבסיסו של הסדר נושים לפי סעיף 233, פסק בית המשפט העליון כי:
"הסדר פשרה לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש], הינו פתרון כלכלי למצוקת הרוב המוחלט של נושי החברה, אשר ירדה מנכסיה. אם רוב, העולה על 75% של נושי החברה לגווניו, מתייצב מאחורי ההסדר, אין מיעוט מבוטל יכול לבטל רצונם של אלו מול רצונם ועקשותם".נ

(ראה - ע"א 456/84 ורשבסקי פרויליך פרסומאים בע"מ ואח' נ' נופים מפעלים כלכליים ואח' פ"ד לח(3) 471, 475. וכן - ע"א 700/71 אוצר הקבלנים בע"מ נ' שרף פ"ד כז(1) 561).ב

הסדר נושים לפי סעיף 233 מחייב מעצם טיבו וטבעו את כלל נושי החברה (ראה - ע"א 327/88 שקד קצף אדריכלים בע"מ נ' נופים, מפעלים כלכליים בעמ' פ"ד מה(1) 76, 80). מבחינת תוקפו, דינו של הסדר נושים שאושר על ידי בית המשפט, כדין פסק דין, וניתן לאכוף את ביצועו של הסדר הנושים בהליכים לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (ראה - ע"א 98/87 דב פישלר הנאמן בהסדר פשרה של נופים מפעלים כלכליים בע"מ נ' יאה חברה להשקעות בע"מ פ"ד מב(4) 793).
כאמור, ניתן להגיש בקשה לפי סעיף 233 גם לגבי חברה שאינה מצויה בהליכי פירוק, אך גם במקרה כזה משמשים דיני הפירוק מקור להשלמת חוסרים בדיני הסדר נושים (ראה - רע"א 292/99 שיכון עובדים בע"מ נ' טש"ט חברה קבלנית לבניין בע"מ (בניהול מיוחד) פ"ד נה(2) 56, 62).ו
כיצד מצטרף נושה להסדר הנושים? התשובה היא שעליו להגיש תביעת חוב לנאמן המטפל בהסדר הנושים (ראה - רע"א 292/99 טש"ט הנ"ל). על חשיבות תפקידו של הנאמן נאמר בעניין שקד קצף הנ"ל כי:
"הנאמן הוא המכריע אם פלוני ייטול חלק כנושה, ואם ייטול חלק - מה גודל חלקו. תפקיד זה של הנאמן, אשר הוגדר כתפקיד שיפוטי (ע"א 505/62 בעמ' 840 מול האות השוליים א'), תפקיד נכבד הוא; שכן דחיית הנאמן את תביעת חובו של פלוני משמעותה, שזכויות אשר יתכן שעמדו לו כנגד החברה קודם להסדר, שוב אינן עומדות לו כנגד החברה לאחר ההסדר. תרופתו היחידה של מי שהנאמן דחה את הוכחת חובו היא לערער על החלטת הנאמן לפני בית המשפט המחוזי".נ

(ראה - ענין שקד קצף הנ"ל בעמ' 81, וכן עניין שיכון עובדים הנ"ל בעמ' 62-63).ב
ומוסיף בית המשפט ומדגיש כי:
"...תחומים אשר ההסדר הנ"ל מכסה, שוב לא תצלח בהם תביעה חלופית, המבוססת על חובות ממקורות אחרים יהא מקורם אשר יהא".ו

(שם, בעמ' 81).נ

6. להשלמת התמונה אסקור בקצרה מספר הוראות המצויות בהסדר הנושים של המבקשת.
בעיקרם של דברים קובע הסדר הנושים כי הנושים הלא מובטחים יזכו לקבל את מלוא סכום החוב הנומינאלי שחבה להם המבקשת, וזאת בפריסה של מספר שנים (סעיף 5.3 להסדר).ב
סעיף 6.2 להסדר קובע כי:
"עם אישורו של הסדר זה יחייב הוא כל נושה של החברה, בין אם הצביע בעד קבלתו ובין אם התנגד לו, בין אם נכח בהצבעה ובין אם לא, והתשלובת והנושים יהיו כפופים להוראותיו, לכל דבר ועניין, וכן יהיו כפופים להנחיות הנאמן ובית המשפט בנוגע לביצועו ולקיומו של הסדר זה".ו

סעיפים 7.2 ו-7.3 להסדר קובעים כי הנאמן מוסמך לקבל תביעות חוב ולהכריע בהן. כמו כן, נקבע במפורש כי במקרה של מחלוקות בקשר עם הכרעתו של הנאמן יכריע בהן בית המשפט (אשר בסעיף 1 להסדר הנושים מוגדר כבית המשפט המחוזי בתל-אביב), בין אם במסגרת של הליכים רגילים ובין אם במסגרת בקשות למתן הוראות.נ

מן הכלל אל הפרט

7. הנה כי כן, בענייננו אושר הסדר הנושים של המבקשת, ובכך ניתן לו תוקף של פסק דין. כך, ניתן תוקף של פסק דין גם לאותן הוראות בהסדר אשר צוטטו על ידי לעיל. משאלו הם פני הדברים מנועה היתה המשיבה מלהגיש את התביעה שלפניי, בין אם מכוח הפסיקה שנזכרה לעיל בסעיף 5 לפסק דיני, ובין אם מכוח ההוראות הנ"ל של ההסדר, אשר קבלו תוקף של פסק דין.
במקום להגיש תביעה, היה על המשיבה להגיש תביעת חוב לנאמן, ואם החלטתו בתביעתה היתה נראית לה שגויה היה עליה לפעול כאמור בסעיף 7.3 להסדר הנושים.ב
המשיבה שלפניי היתה ערה להסדר הנושים ולמינוי הנאמן, והגישה לנאמן תביעת חוב ביום 2.12.98 (נספח ב' לבקשת המבקשת).ו
תביעת חוב זו כנראה שלא טופלה עד תומה על ידי הנאמן, כפי שאני למד ממכתבו של הנאמן מיום 26.4.04, אשר הוגש על ידי המבקשת.נ
במצב דברים זה, היה על המשיבה לנקוט בהליך של ערעור, או הגשת תובענה אחרת לבית המשפט המחוזי, בין אם מכוח הוראות הדין הקובעות את אופן הגשת הערעור על החלטות נאמן בתביעות חוב, ובין אם מכוח סעיף 7.3 להסדר הנושים שאושר בבית המשפט המחוזי בתל-אביב.ב
למען הסר ספק אעיר, כי סבורני שאין חשיבות לשאלה האם הנאמן דחה את תביעת החוב, או שסתם לא סיים את הטיפול בה, כיוון שאותם רציונאלים העומדים ביסוד מינויו של הנאמן והסמכויות הנרחבות שניתנו לו, שוללים את האפשרות להגיש תביעה רגילה במקרה שהנאמן לא דן בתביעת חוב שהוגשה לו.ו
קבלת טענתה של המשיבה כאילו היא רשאית לתבוע עתה את החוב, שנוצר לפני הסדר הנושים, תקעקע את הרציונאלים העומדים ביסודו של הסדר נושים, מפני שהיא תמנע מן המבקשת את האפשרות לצאת לדרך חדשה ובריאה, מבלי שיעיקו עליה חובות העבר, שאמורים להיפרע בהתאם להסדר הנושים. כל תכליתו של הסדר הנושים היא להסדיר את פרעון חובותיה של החברה כדי למנוע התדיינויות נוספות כדוגמת זו שלפניי.נ

8. טוענת המשיבה כי המבקשת לא פרעה את חובותיה בהתאם להסדר הנושים ולפיכך היא מנועה מלהסתמך עליו.ב
אין בידי לקבל טענה זו.ו
ראשית, נדמה לי שניתן להעריך במלוא הזהירות המתחייבת לנוכח הראיות החלקיות שלפניי, כי גם אם לא פרעה המבקשת את חובה למשיבה במסגרת הסדר הנושים, הרי שהסיבה לכך היא שתביעת החוב של המשיבה מעולם לא אושרה על ידי הנאמן, כאמור בסעיף 5 לתשובת המשיבה.
מכל מקום, גם אם אניח שהמבקשת לא קיימה את הסדר הנושים כלפי המשיבה או כלפי נושים אחרים, הרי שעמדתי לעיל על כך, שדינו של הסדר הנושים שאושר בבית המשפט, כדין פסק דין שניתן להוציאו לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל התשכ"ז-1967, ואין מקום להגשת תביעה בבית משפט זה כפי שעשתה המשיבה. לכך אוסיף, שבפרשת פישלר הנ"ל ציין בית המשפט כי:
"אם כי תוקפה הנורמטיבי של החלטה המאשרת הסדר פשרה (הכוונה להסדר נושים לפי סעיף 233 - א.ר.) הוא כשל פסק דין, הרי בגלל אופייה של ההחלטה ותוקפה כלפי המעוניינים בדבר, שומר לעצמו בית המשפט את הסמכות לבטלה, אם הנסיבות מצדיקות את הדבר".נ

(ע"א 98/87 דב פישלר לעיל, בעמ' 796).ב
דהיינו, גם אם היתה מוכיחה המשיבה כי הסדר הנושים קרס בשל אי קיומו על ידי המבקשת, אזי היה עליה לפנות בהליך מתאים לבית המשפט שאישר את ההסדר. (ראה גם - ע"א 6010/99 עו"ד ששון לעיל בעמ' 399).ו

9. צר לי על המשיבה. מעיון בתכתובות בין הצדדים, שצורפו לכתבי הטענות עולה תמונה לכאורית לפיה יש בידה עילת תביעה ראויה לדיון (ראה - מכתבו של עו"ד מורג לעו"ד לנגה מיום 9.12.01 - נספח יח' לבקשת המבקשת). יחד עם זאת, ראוי להזכיר כי החלטתי מבוססת על נימוקים מהותיים, ולא דיוניים, הנוגעים לאופיו של הסדר הנושים לפי סעיף 233 לפקודת החברות [נוסח חדש].נ
ושנית, אזכיר כי המצב שנוצר נובע ממחדלה של המשיבה עצמה לעמוד על זכויותיה, אם וכאשר לא קבלה את תשובתו העניינית של הנאמן לתביעת החוב שהגישה.ב

10. אשר על כן, אני נעתר לבקשת המבקשת ומוחק את תביעת המשיבה נגדה. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בהליך זה ובשכר טרחת עו"ד בסכום של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל ובצירוף מע"מ כחוק כשיעורו ביום התשלום בפועל.ו


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לאגד

 2. חוב תלוי

 3. שיוך חובות

 4. עורך דין חובות

 5. הגדרת חובות עבר

 6. חוב על סיגריות

 7. חובות של הבעל

 8. חובות של הגרוש

 9. אובדן תביעת חוב

 10. דרישות חוב למשקם

 11. תביעת חוב מיורשים

 12. אישור העדר חובות

 13. תביעה על חוב לנגר

 14. זכות עיכבון על חוב

 15. חוב בגין אספקת בטון

 16. חוב על עבודות סבלות

 17. חוב שנמחל הוא הכנסה

 18. חוב על עבודות תפירה

 19. חוב בגין אספקת סחורה

 20. תביעה על חוב במכולת

 21. עורך דין להסדר חובות

 22. כיסוי חוב של אדם אחר

 23. תביעת חוב ללא אסמכתא

 24. חוב על אספקת ויטמינים

 25. עורך דין לענייני חובות

 26. חיוב צד ג' בחוב הפסוק

 27. העברת חוב לטיפול משקם

 28. תביעה לתשלום חוב לבזק

 29. מכתב התראה על חוב ששולם

 30. חיוב האישה בחובות הבעל

 31. אישור העדר חובות לעירייה

 32. חוב על עבודות אינסטלציה

 33. חוב בגין אספקת חומרי גלם

 34. חוב על עבודות שיפוץ בית

 35. תשלום חוב המזומן ללא קבלה

 36. זקיפת תשלום לכיסוי חוב נערב

 37. האם חובה לעשות בדיקת מי שפיר

 38. חוב בגין אספקת מכונות לתעשייה

 39. מה קורה עם חובות של אדם שנפטר ?

 40. תביעה לתשלום חוב עבור בדי טקסטיל

 41. תביעה על חוב שהצטבר בחשבון עו''ש

 42. תביעה נגד גרושתו של אדם בגין חובות

 43. תביעה לתשלום חוב למוסך על תיקון רכב

 44. זכות מימוש הדירה מששולם חוב הפיגורים

 45. תביעה לחייב לשלם יתרת חוב על פי כרטסת

 46. תביעה לתשלום יתרת חוב בגין עבודות נגרות

 47. משמעות זקיפת תשלום לחוב מסוים, הינו פירעונו של החוב

 48. האם אפשר לתבוע אישית בעלים של חברה על חובות החברה ?

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון