איסור הורדת תמונות פדופיליה באינטרנט

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא איסור הורדת תמונות של קטינים באינטרנט:

1. כתב האישום המתוקן מייחס לנאשם שתי עבירות, כשהראשונה אירעה במספר רב, ושאינו ידוע, של פעמים. העבירה הראשונה הינה החזקת פרסומי תועבה ובהם דמותו של קטין, עבירות לפי סעיף 214(ב3) לחוק העונשין (להלן- החוק), והעבירה הנוספת הינה של פרסום תועבה ובו דמות של קטין, עבירה על סעיף 214(ב) לחוק. כאמור בפרק העובדות שבכתב האישום, הוריד הנאשם, באמצעות תוכנות שיתוף קבצים ברשת האינטרנט, אלפי תמונות וסרטים שהם תמונות תועבה ובהם דמויות של קטינות וקטינים, הנראים מקיימים יחסי מין מסוגים שונים, בין בגירים לקטינים וכן בין קטינים לקטינים, ועוד, כמפורט שם. כמו כן נטען כי הנאשם פרסם, בהזדמנות אחת, חלק מחומר התועבה המצוי ברשותו, כאמור לעיל, בכך ששיתף אדם אחר, באמצעות הרשת, בתמונות אלו או בחלקן. בהתאם להסדר טיעון שהועלה על הכתב ונחתם בתאריך 18.6.08, תוקן כתב האישום והנאשם הודה בעובדותיו. טרם הוחלט על הרשעתו, כאמור בהסדר, התבקש תסקיר שרות המבחן בעניינו של הנאשם, כולל התייחסות לשאלת עצם הרשעתו בדין על פי הודייתו כאמור לעיל.

שרות המבחן הגיש מספר תסקירים, תוך הגשת בקשות דחיה, על מנת להעמיק את הבדיקה ולמצותה. בתאריך 6.4.09 הוגש התסקיר המסכם, והמלצת שרות המבחן הינה להימנע מהרשעה והמלצה להטלת מבחן "טהור" לתקופה של שנה, והכל מהנימוקים שפורטו שם, וזאת, כאמור, בהמשך למספר רב של פגישות בהן נטל הנאשם חלק, תוך שיתוף פעולה מעמיק ופתוח מצידו.

על אף המלצתו המנומקת היטב של שירות המבחן, עמדת המאשימה הינה להטלת עונש מאסר על הנאשם, בצירוף למאסר על תנאי. ב"כ הנאשם טען לאימוץ המלצת שרות המבחן תוך צירוף טיעוניו לאי הרשעה.

2. על אף שהנאשם הודה במיוחס לו בפרק העובדות שבכתב האישום, נראה לי כי לא ניתן להתעלם מספקות של ממש בשאלה באם נעברה, בפרשה זו, עבירה כלשהי במעשי הנאשם, בהם הודה.

לצורך הדיון, בית המשפט מקבל כי החומר, התמונות וקטעי הוידאו הנידונים הינם, כולם או חלקם, חומר תועבה, כהגדרת מונח זה בסעיף 214 לחוק. אולם הגדרת המונחים "מחזיק", כאמור בס"ק (ב3), או "המפרסם", כאמור בס"ק ב', מעוררת בעיות לא פשוטות.

הפעולות בהן נקט הנאשם, נעשו ב- ד' אמותיו, ביושבו בחדרו מול מסך המחשב. איש אינו נפגע באופן ישיר ממעשיו, אף כי לא ניתן להתעלם מהפגיעה בקטינים ובבגירים המצולמים מניצולם לצורכי הצילום, וכידוע, בהעדר ביקוש לא יווצר היצע. עדיין ענייננו בפגיעה עקיפה ואין לנאשם כל קשר ישיר או עקיף לעבריינים העיקריים – מכיני חומר התועבה ומי שמעלים חומרים אלו לרשת ופרסומם עבור בצע כסף. במצב זה מין הראוי כי בתי המשפט ימנעו מהרחבה, על דרך ההיקש, ובכך ייצרו ויחוקקו בפרשנותם עבירות נוספות שאינן כתובות עלי ספר החוקים.

החוק אינו אוסר צפיה בחומר תועבה. האיסור הוא על החזקה, פרסום, הצגה או הפקת חומר תועבה. במקרה הנדון, על מנת שהמאשימה תצליח להוכיח את העבירה שבניגוד לסעיף 214 (ב3) לחוק, עליה להוכיח כי הנאשם החזיק ברשותו פרסומי תועבה. בפרשתנו, כלל לא ברור באם הנאשם העביר את תמונות התועבה, המפורסמות על ידי אחר ברשת, למחשבו, דהיינו, לכונן הקבוע שבו. כשלוחץ הנאשם על העכבר ומעלה תמונה או סרטון על מסך המחשב, אין הוא "מחזיק" דבר. החומר, בצורתו כביטים אלקטרונים, מגיע משרת רחוק, ספק אם בארץ, או במעבר ממספר שרתים, לצפיה על מסך המחשב. כזכור – הצפיה אינה אסורה. ה"גלישה" ברשת, בחיפוש אחרי תכני תועבה – אינה אסורה. כלל לא ברור אם שיתוף הקבצים, כאמור בעובדות כתב האישום, מעביר דרך קבע את אותם קבצים לכונן הקבוע במחשב הנאשם, או אם כל הנשמר במחשב הנאשם אינו אלא ההפניה לקבצים המוחזקים במקום אחר, ומכאן – שאינם ברשותו. המונח "החזקה" כאמור בסעיף 34כד' לחוק מחייב את שליטת הנאשם בדבר המצוי בידו או בידי אחר. ספק רב אם יש לנאשם שליטה בקבצים אלו המצויים בשרת שהנאשם כלל אינו יודע היכן הוא ממוקם, ולאחרים השליטה להסיר את הקבצים מהשרת, בכל רגע ורגע, ללא כל קשר לנאשם. נדרשת הוכחה ממשית לכל נושאים אלו ואף ציון מפורט של הדברים בעובדות כתב האישום.

לענין העבירה של פרסום, כאמור בסעיף 214(ב), הרי הפרסום, כאמור שם, הינו בהתאם להגדרת המונח "פרסם" שבסעיף 34כד' הנ"ל, ושם נאמר, בין היתר, כי:
"להפיצו לציבור באמצעות מחשב בדרך הזמינה לציבור או להציעו לציבור באמצעות מחשב"

והמונח "ציבור" מוגדר כך:
"לרבות כל חלק ממנו העלול להיפגע מהתנהגות שעליה מדובר בהקשרו של מונח זה".

על פי פרק העובדות, הנאשם לא פרסם דבר לציבור הרחב אלא לחלק מסוים ממנו, קרי – אדם אחד נוסף. אדם זה, או הוא וחבריו, הינם חלק מהציבור, שאז דורש החוק כי אנשים מסוימים אלו "עלולים להיפגע" מהפרסום. המאשימה לא טרחה לציין בכתב האישום כי הנמענים לפרסום באמצעות העברת הקבצים על ידי הנאשם – "עלולים להיפגע" מחומר זה, וניתן להניח כי הדבר הוא ההיפך מכך. עוד אפשר להניח כי הנמען ביקש במפורש או במשתמע לקבל אליו חומר זה, ממש בניגוד לאמור בסעיף ההגדרה. בנוסף לכך, ספק רב אם פרסום לאדם מסוים הינו פרסום לציבור או לחלק ממנו, חלק בלתי מוגדר וכללי, ויש לאבחן בין שתי האפשרויות.

כל שאלות אלו דורשות ליבון. ב"כ הצדדים לא טענו בענין זה דבר. הנאשם בחר להודות בעובדות וב"כ הנאשם ביקש שלא להרשיעו שלא מהטעם שיש פגם בכתב האישום ושהאמור בו אינו מהווה עבירה (ראה סעיף 149(4) לחסד"פ). הטעמים לעתירה להימנע מהרשעה הינם נסיבותיו האישיות של הנאשם. על כן ידחה הדיון בסוגיות אלו למועד אחר ולתיק אחר. כאמור, לטעמי, ספק רב באם נעברו בפרשתנו העבירות הנזכרות בפרק החיקוקים שבכתב האישום. למרות זאת, בחר הנאשם להתעמת עם מעשיו, תוך לקיחת אחריות.

בנסיבות אלו אינני רואה כל מקום להרשיע את הנאשם.
על כן, כאמור בסעיף 1(2) לפקודת המבחן (נוסח חדש) התשכ"ט- 1969, הנני מחליט שלא להרשיע את הנאשם ולהעמידו במבחן לתקופה של שנה אחת מהיום. על הנאשם להבין כי אם לא ימלא אחר צו המבחן, כולל הוראות שרות המבחן לענין הליכי הטיפול בו, או יעבור עבירה נוספת בתקופת המבחן, הוא צפוי להיות מוזמן לבית המשפט ובית המשפט יהיה רשאי להרשיעו והוא צפוי כי יוטל עליו עונש, כפי שיקבע.לענין צו איסור הפרסום – אני אוסר את פרסום שמו של הנאשם או כל פרט העשוי להביא לזיהויו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הטרדות באינטרנט

 2. חשיפת זהות אימייל

 3. חשיפת זהות שולח מייל

 4. מצג כוזב באתר אינטרנט

 5. הגשת ראיה מאתר אינטרנט

 6. פוליסת ביטוח באינטרנט

 7. פרסום שם קטין באינטרנט

 8. הונאת אינטרנט איפוס חוב

 9. פרסום כתב תביעה באינטרנט

 10. העתקת תוכן מאתר אינטרנט

 11. תביעה על השמצות באינטרנט

 12. אספקת תכנים לאתר אינטרנט

 13. אחריות על מכירות באינטרנט

 14. חשיפת פרטי גולש באינטרנט

 15. חשיפת פרטים אישיים של גולש באינטרנט

 16. העתקת מאמרים לאתר אינטרנט

 17. איתור בעלים של אתר אינטרנט

 18. העתקת מודעות מאתרי אינטרנט

 19. סמכות שיפוט מקומית אינטרנט

 20. זנות באינטרנט - עבירה פלילית

 21. פיצוי על תקלה זמנית באינטרנט

 22. פרסום תמונה ללא רשות באינטרנט

 23. תביעה בגין אחסון אתר אינטרנט

 24. תביעה להסרת אתר מרשת האינטרנט

 25. חובת עירייה להקים אתר אינטרנט

 26. תביעת לשון הרע בפורום באינטרנט

 27. העלאת תמונות לאינטרנט ללא רשות

 28. תביעה נגד גולש אינטרנט אנונימי

 29. לשון הרע באינטרנט נגד עובד ציבור

 30. העלאת צילומים לאינטרנט ללא אישור

 31. סגירת אינטרנט לעובדים במקום העבודה

 32. הפרת זכויות יוצרים תמונות באינטרנט

 33. העלאת תמונה לאתר אינטרנט ללא אישור

 34. זכויות יוצרים על תמונה באתר אינטרנט

 35. איסור הורדת תמונות פדופיליה באינטרנט

 36. פיטורים בגלל שיתוף דף אינטרנט בפייסבוק

 37. העברה בנקאית באינטרנט - תביעה נגד בנק

 38. פריצה לאתר אינטרנט - גניבת רשימת לקוחות

 39. אי אספקת מוצרים שנרכשו דרך אתר אינטרנט

 40. אחריות מפעיל אתר אינטרנט לפרסום לשון הרע

 41. תביעת פיצויים על העתקת תוכן לאתר אינטרנט

 42. חשיפת זהות גולש באינטרנט עקב חשיפת שחיתות

 43. חוסר יכולת טכנית לחשוף פרטי גולש אינטרנט

 44. חשיפת זהותם של משתמשים אנונימיים באינטרנט

 45. הפצת תמונות עירום באינטרנט ע''י החבר לשעבר

 46. תביעה בגין שימוש במילות חיפוש בגוגל אדוורדס

 47. לכידת פדופילים ע''י התחזות לקטינים באינטרנט

 48. תביעה בגין פרסום באמצעות "דפי נחיתה" באינטרנט

 49. האם מותר לפרסם שמות חשודים בפלילים באינטרנט ?

 50. תביעה נגד חברה שמספקת לידים לעסקים דרך האינטרנט

 51. פיצויים על השמצת עורך דין באינטרנט - 30,000 ש''ח

 52. גילה אחרי 3 שנים שהוא משלם על שירותי אינטרנט ללא ידיעתו

 53. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא פרסום ''מטעה'' באינטרנט

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד סלקום בנושא תעריף גלישה באינטרנט

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון