ביטול פסק דין מחובת הצדק

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פסק דין מחובת הצדק:

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר בקשת רשות להתגונן.

1. המבקשת טוענת לביטול פסק הדין מחובת הצדק, ולחילופין, משיקול דעת בית המשפט.

לטענתה, כתב התביעה מעולם לא הומצא לה. אומנם כתובתה בתעודת הזהות היתה מעודכנת לשדה חמד, המקום שבו בוצעה המסירה, אולם כבר משנת 2005 אינה מתגוררת שם, עקב פרידתה מבעלה, מר אופיר סספורטס. גם האזהרה בתיק ההוצל"פ נמסרה בשדה חמד.

המבקשת טוענת כי נודע לה על ההליך רק כאשר בחודש אפריל 2008 ביקשה לצאת מן הארץ לחופשת חג הפסח, ובהגיעה לשדה התעופה הסתבר לה כי קיים צו עיכוב יציאה מהארץ כנגד מכוח תיק ההוצל"פ שנפתח על בסיס פסק הדין.

2. בנוסף ולחילופין, טוענת המבקשת כי יש לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט.
התביעה כנגדה מתבססת על סעיף 8 (ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), תשנ"ג – 1992. אלא שבעניינה של המבקשת לא התקיימו התנאים המנויים בסעיף 119 לפקודת מס הכנסה, אליו מפנה סעיף 8 הנ"ל. המבקשת לא היתה קשורה בניהול הנתבעת 1, ונרשמה כמנהלת באופן פורמאלי בלבד לבקשת בעלה לשעבר. כך גם לא קיבלה המבקשת כל נכסים מן הנתבעת 1.

3. אשר למועד שבו הוגשה הבקשה טוענת המבקשת כי לאחר שנודע לה בחודש אפריל 2008 על קיומו של ההליך, פנתה למשיבה בניסיון להגיע להסדר אשר בו ייקחו חלק בעלה לשעבר ואביו, אשר היו, כאמור, הרוח החיה בנתבעת 1. הוכנה טיוטת הסכם, אולם בסופו של דבר נכשל המו"מ ועל כן הוגשה הבקשה במועד שהוגשה.

4. המשיבה טוענת כי קיים אישור מסירה ממנו עולה כי כתב התביעה נמסר למבקשת באמצעות הדבקה על ביתה בשדה חמד, היא הכתובת המעודכנת במועד הרלבנטי בתעודת הזהות של המבקשת. לא עלה בידי המבקשת לסתור את אישור המסירה.
יתר על כן, המבקשת לא ציינה היכן התגוררה בתקופה הרלבנטית, ובעניין זה רב הנסתר על הגלוי.
משכך, אין לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.

5. אשר לביטול פסק הדין מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט, מפנה המשיבה להליך אחר שהתקיים בבית משפט זה במסגרת ה"פ 155/05, במסגרתו עתרה המבקשת ליתן פסק דין הצהרתי, שיצהיר כי היא בעלת הרכוש והמטלטלין המצויים אצל הנתבעת 1. במסגרת הליך זה טענה המבקשת נמרצות כי הנתבעת 1 הינה עסק בבעלותה, לאחר שרכשה אותה במיטב כספה. על בסיס עדותה זו קבע כב' השופט מקובר כי המטלטלין המצויים אצל הנתבעת 1 הינם בבעלות המבקשת.
אלא שכיום טוענת המבקשת טענות שונות בתכלית באשר לחלקה בבעלות ובניהול הנתבעת 1.
המשיבה מדגישה כי אין לקבל העלאת טענות סותרות, רק לצורך השגת תוצאה שונה בכל אחד מן ההליכים, והדבר מעיד על התחמקות המבקשת ועל חוסר אמינותה.
עוד יש ללמוד מכך כי למעשה אין בפי המבקשת טענות הגנה טובות, ועל כן, אין מקום לבטל את פסק הדין מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט.

6. אשר למועד הגשת הבקשה - המבקשת טענה כי מיד כשנודע לה ההליך, בחודש אפריל 2008, בעת שניסתה לצאת מן הארץ, פנתה אל המשיבה בניסיון לסלק את התביעה מחוץ לכותלי בית המשפט יחד עם בעלה לשעבר ואביו.

בתגובה לבקשה לביטול פסק דין לא טענה המשיבה דבר לעניין הארכת המועד. למעשה, אין הכחשה שהתנהל בין הצדדים מו"מ ואף הוכנה טיוטת הסכם, אלא שבסופו של דבר המו"מ לא התגבש להסכם. משלא התייחסה המשיבה בתגובתה לעניין זה, ולאור המפורט בבקשת המבקשת לעניין מאמצים שעשתה מאז שנודע לה על ההליך ועד להגשת הבקשה לביטול פסק דין, סבורני כי יש מקום להאריך למבקשת את המועד.

7. אשר לבקשה לביטול פסק הדין מחובת הצדק:
מחד, אין חולק כי הכתובת המעודכנת של המבקשת בתעודת הזהות היתה במועדים הרלבנטים בשדה חמד, שם בוצעה המסירה בפועל.

יחד עם זאת, המבקשת הציגה בתשובתה לתגובה הסכם שכירות נושא תאריך 23.6.06, ממנו עולה כי לכאורה שכרה המבקשת נכס במושב ירחיב בתקופה שבין ה-23.5.06 ועד 23.5.07. המסירה בוצעה בהדבקה במהלך חודש מרץ 2007, דהיינו, בתקופה שבה לכאורה היה הסכם השכירות בתוקף.

זאת ועוד, הטענה כי למבקשת נודע אודות ההליך רק כתוצאה מניסיונה לצאת את הארץ במהלך חודש אפריל 2008 לא נסתרה, מה גם שניתן להיווכח כי אכן לאחר מועד זה נעשתה פניה מצד המבקשת למשיבה בניסיון לברר את העניין, ואז החלו להתגלגל גלגלי המו"מ.

יוצא מכאן, כי מעת שנודע למבקשת על ההליך בפועל, פנתה המבקשת למשיבה בניסיון לברר את פשר ההליך, ונראה כי לו היתה יודעת על ההליך קודם לכן, היתה מתבצעת פניה כבר אז.

סיכומם של דברים, כי אומנם המבקשת לא יצאה מגדרה להוכיח את הטענה כי התגוררה במקום אחר והסתפקה בצירוף הסכם שכירות, אשר צורף רק לאחר שהוגשה תגובת המשיבה. בנוסף, הכתובת המעודכנת במשרד הפנים הינה של המבקשת במועדים הרלבנטיים הינה שדה חמד. אולם, עדיין הסכם השכירות שצורף (גם אם צורף בדיעבד) יחד עם הטענה, אשר עומדת בעינה, כי בפועל נודע למבקשת על ההליך רק כתוצאה מנסיונה לצאת את הארץ באפריל 2008, והתחוור לה כי קיים בעניינה צו עיכוב יציאה, מבססים ספק לעניין המצאת כתבי בית דין לידי המבקשת, אשר יש בו כדי להוביל למסקנה שיש מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק.

8. לא למותר לציין, כי מסקנה זו של ביטול פסק הדין מחובת הצדק עולה בקנה אחד עם המגמה הרווחת לברר סכסוכים לגופם, ולהעדיף זאת על פני מתן פסק דין במעמד צד אחד, זאת על רקע ההכרה בזכות הגישה לערכאות כזכות מעין חוקתית. על כך, ש' לוין, בספרו תורת הפרוצדורה האזרחית – מבוא ועקורנות יסוד, בעמ' 204:
"לדעתנו יש לכלול את ה"זכות" לביטולו של פסק דין שניתן על פי צד אחד במשפחת הזכויות המרכיבות את זכות הגישה לבית המשפט, שהפכה לזכות חוקתית. מכאן שאם לא ניתנה לבעל דין הזדמנות לנצל את הזכות, שומה על בית המשפט לבטל את הפסק, בין אם ההזדמנות לא ניתנה לו בגלל העדר המצאה, ובין מחמת נימוקים אובייקטיביים או סובייקטיביים, המצדיקים את ביטול הפסק".

9. נוכח המסקנה כי יש מקום לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, מתייתר הצורך לדון בשאלת ביטולו מתוקף שיקול דעתו של בית המשפט. מכאן, שאין צורך להידרש לשאלת סיכויי ההגנה, וליתן את הדעת לגירסאות השונות שהעלתה המבקשת לעניין חלקה בנתבעת 1, בהליכים משפטיים שונים. יחד עם זאת, לא למותר לציין, כי על המבקשת להשכיל ולדעת כי יהא עליה להתמודד עם גרסאותיה השונות במסגרת ניהול ההליך לגופו.

10. סוף דבר, הבקשה לביטול פסק הדין מחובת הצדק מתקבלת, משהתעורר ספק ביחס להמצאת כתבי בי דין לידי המבקשת, וידיעתה על ההליך דנן, טרם מועד אפריל 2008.

איני עושה צו להוצאות במסגרת בקשה זו, בשם לב למפורט בסעיף 9.

המבקשת תגיש בקשת רשות להתגונן מטעמה בתוך 30 יום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון