דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין:

בפניי בקשה לביטול פסק דין, שניתן ע"י כבוד השופטת יהודית שבח, ביום 20.5.2001, כנגד המבקש ערן דרור (להלן: "המבקש") במסגרת תביעה כספית בסך 700,000 ₪, שהוגשה כנגדו, וכנגד אחרים, ביום 21.11.2000, בגין הלוואה שנטל המבקש ביחד עם שותפו מהמשיב, שלא נפרעה על ידם (ת.א 115350/00, להלן: "התובענה"). פסק הדין ניתן כנגד המבקש, מאחר וזה לא הגיש כתב הגנה מטעמו.

הבקשה
ביום 19.3.2008, הגיש המבקש בקשה זו, לביטול פסק הדין, בשל עובדות וראיות חדשות, לטענתו, שרק לאחרונה נודעו לו, לגבי חוסר כשירותו המשפטית, בזמנים הרלוונטיים, להתקשר בהסכם להלוואות של אחרים.
לטענת המבקש, היות והוא נמצא בטיפול תרופתי ופסיכיאטרי, הוא מבין היום, וכדבריו ו"מתחיל" להבין היום את מצבו טוב יותר, ומבין את המעשים שעשה לפני קבלת התרופות והטיפול הפסיכיאטרי (ראה סעיף 6 לבקשתו).
לטענתו, הוא לא יכול היה להגיש לבית המשפט את הראיות והעובדות החדשות, כי הוא לא ידע אותם, עקב המצב הפסיכיאטרי שהיה בו.
עוד טען המבקש, כי האנשים בסביבתו ידעו את מצבו, ניצלו אותו, והחתימו אותו על כל מיני מסמכים שהוא סובל מתוצאותיהם עד היום. בגלל מצבו הנפשי, הוא הכניס את עצמו ואת משפחתו לבעיות לא פשוטות, שהיום הוא נאלץ להתמודד איתן.

לטענתו של המבקש, וכפי שניתן להבין מבקשתו, הוא פגש לראשונה במשיב- מר רמי לוי (להלן: "רמי לוי" או "המשיב"), בזמן שחתם על ערבות להלוואה שלקחה החברה בשם מ.מ.ש 212 נאמנות בע"מ (להלן: "החברה") מרמי לוי.
לאותה פגישה בה נחתמה הערבות, נלקח המבקש כטענתו, ע"י מר יהודה גרינבויים (שהינו הנתבע 3 להלן: "גרינבויים"), שדאג להחתימו יחד איתו, על הערבות לחברה, וכי אותו גרינבויים פתח את החברה על שמו ועל שם אשתו של גרינבויים, כדי להראות שיש לו אינטרס אישי בחברה.
בגלל מצבו הנפשי התעלם עד היום מהתיק ולא הופיע לשום דיון, למרות שבוצעה מסירה כדין שלא הבין את משמעותה.

מנגד טען המשיב, כי המבקש פתח את החברה בע"מ, בשנת 1999 ביחד עם מר גרינבויים. המבקש ומר גרינבויים רכשו מחצבה, והיו זקוקים לתוספת כסף להפעלת המחצבה בסך של 150,000$, הם פנו למשיב דרך מתווך, ולאחר מו"מ, סיכמו עימו על קבלת ההלוואה בסך של 150,000$, ושניהם חתמו על מסמך ההלוואה.
לטענת המשיב, הוא משכן את דירתו בבנק, על מנת להעביר להם את הכסף והמבקש ומר גרינבויים התחייבו לשלם בכל חודש לבנק פירעון הלוואה בסך 12,000 ₪ לחודש לתקופה של חמש שנים. שלושת התשלומים הראשונים שולמו ולאחר מכן פסקו מלשלם. כעבור מספר חודשים שלא התקבלו תשלומים בבנק, הבנק פנה אליו והוא נאלץ לשלם מכספו את פירעון ההלוואה.
הסתבר בדיעבד, כי למבקש יש תיקי הוצל"פ בסכום דמיוני של 4 מיליון ₪.
לאור התנהגותו של המבקש, אין ספק שבתקופה האמורה, המבקש היה במלוא כוחו וכישוריו להוציא כספים מאנשים היו מעולים. לטענתו, לא יתכן שכעבור 10 שנים, המבקש ייזכר ויטען לביטול פסק הדין מסיבות שונות ומשונות.

דיון
לאחר עיון בבקשה, בתגובה ובתשובה, הנני מגיע למסקנה כי דין הבקשה להדחות.

פסק דין זה, ענייננו בתובענה שהגיש המשיב נגד הנתבע ואח', ביום 21.11.00.
כמתואר בכתב התביעה: הנתבעת 1, באותה תביעה, הינה חברה בבעלותו של המבקש, והיא עסקה בזמנים הרלוונטיים בין השאר בהפעלת מחצבות.
המבקש, לא רק שהיה בעל המניות העיקרי בנתבעת, אלא שהיה מנהלה בפועל.
ביום 29.7.99, חתם רמי לוי על הסכם עם החברה המבקש וגרינבויים, לפיו, המשיב נותן הלוואה (שנטל בעצמו מבנק המזרחי), לידי החברה, תמורת 10% ממניותיה, על פי ההסכם התחייבו אלו לפרוע את ההלוואה בסך של 600,000 ₪, ולהחזירה בשיעורים חודשיים, וכמו כן היה זכאי רמי לוי ל 10% מרווחי החברה.
בחודש ינואר 2000, הודיע המבקש לתובע, כי אין בכוונת הנתבעים להחזיר לתובע את ההלוואה, בין השאר בשל קשיים כלכליים חמורים בהם נמצאת החברה. המבקש, כאמור, לא התגונן בפניי התביעה ולפיכך בשנת 2001, ניתן כנגדו פסק דין אותו הוא מבקש לבטל עתה.

הלכה מקדמת דנא הינה, כי ביטול פסק דין שניתן בהעדר נבחן בשני מסלולים. האחד ביטול מחובת הצדק, והשני ביטול מתוקף שיקול הדעת המוקנה לביהמ"ש, לפי תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד –1984 (להלן: "תקסד"א").

מקום שפסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום – ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש – יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה. הלכה זו נסמכת על ההשקפה, שלפיה בעל – דין זכאי לקיומם התקין של ההליכים המקדמיים, עובר למתן פסק הדין. ביטול כזה נעשה "מתוך חובת הצדק". (ר' א' גורן, 'סוגיות בסדר דין אזרחי', מהדורה שביעית, עמ' 281 ).

ההלכה בעניין ביטול מחובת הצדק סוכמה בבר"ע (תל-אביב-יפו) 2411/02 בנק לאומי לישראל נ' רינה מיכאלי ( 12.6.2003).

לאור האמור, ראשית, נשאלת השאלה, האם נמסר כתב התביעה למבקש כדין? תשובה שלילית לשאלה זו, כאמור, תביא לידיי ביטולו של פסק הדין, מחובת הצדק, מבלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.

בענייננו, אין מחלוקת, כי כתב התביעה הומצא למבקש כדין. המבקש בבקשתו לביטול פסק הדין, הלכה למעשה אינו מעלה כל טרוניה באשר לביצוע המסירה, ומודה בסעיף 10 לבקשה, כי בוצעה מסירה כדין. לפיכך הדיון בשאלה זאת מתייתר בענייננו.

סיכויי ההצלחה של המבקש:
היות וקבעתי, כי ההמצאה בענייננו, בוצעה כדין, יש לבחון כעת, את סיכויי ההצלחה של המבקש. בעניין זה נקבע, כי: "אין הנתבע חייב להראות, כי הגנתו איתנה ובטוחה ודי לו אם יראה כי ההגנה אפשרית...על המבקש להראות כי לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה." (ראה: דברי א. גורן, מהדורה שביעית, בעמ' 283, וכן ע"א 5000/92 בן ציון נ, הנאמן על נכסי י. בן ציון, פד"י מח' (1) 830).

בענייננו, המבקש לא מציג כל הגנה ממשית וראויה כנגד תביעת המשיב, והוא למעשה מודה בסעיפים 7 ו 9 לבקשתו, כי הוא חתם על ערבות לטובת החברה שהייתה בבעלותו ושקיבלה מאת המשיב את ההלוואה.

כפי שעולה מסעיף 9 לבקשתו של המבקש: למבקש טענות כנגד מר גריבויים, אך למעשה אלו אינן מופנות כנגד המשיב עצמו. המבקש טוען, כי מר גרינבויים פתח חברה על שמו ועל שם אשתו של מר גרינבויים, וזאת, כדבריו: "כדי להראות כאילו יש לי אינטרס בהלוואה של רמי לוי לחברה...".

משמע, מאזן הנוחות בעניין סיכויי הצלחתו של המבקש, אינם נוטים לטובתו, ומן הטעם הזה דין הבקשה להדחות.

לא רק שהמבקש לא הראה כל סיכויי הצלחה, אלא שגם במסגרת בחינת שיקולי הצדק, לא מצאתי כי יש לבטל את פסק הדין בעניינו של המבקש. והכול כפי שיפורט להלן.


שיקולי צדק
בענייננו, כאמור, מעלה המבקש בבקשתו, נימוק אחד, כי לא היה כשיר, בזמן הרלוונטי לחתום על הסכם ההלוואה.
המבקש צירף לבקשתו מסמך, ממשרד הביטחון- אגף השיקום – מחוז רחובות, המופנה "לכל המעוניין" לפיו: הוא "מוכר כנכה צה"ל 70% עקב הפרעה נפשית הגבלה קשה מאוד בכושר התפקוד. נמצא במעקב וטיפול פסיכיאטרי קבוע. עפ"י מסמכים רפואיים זקוק להמשך מעקב וטיפול פסיכיאטרי...".
המבקש לא צירף לבקשתו, כל חוו"ד פסיכיאטרית כדין, ובנוסף לא ברור ממסמך זה, ממתי שרוי המבקש במצב פסיכוטי, השולל ממנו מלהבין את מעשיו.

ייתר על כן, על אף שפסק הדין, ניתן ע"י כבוד השופטת יהודית שבח, ביום 20.5.2001, הגיש המבקש בקשתו זו רק כעבור כ-7 שנים, ביום 19.3.2008, מבלי לפרט כל טעם מיוחד מדוע איחר וזאת ללא כל בקשה להארכת מועד כמצוות תקנה 528 לתקסד"א.
על פי תקנה 201 לתקסד"א, על המבקש היה להגיש בקשה לביטול פסה"ד, 30 יום מיום מתן פסה"ד. המבקש בבקשתו, לא פירט, ממתי החל לקבל טיפול תרופתי פסיכיאטרי שאפשר לו, כדבריו, להבין את מעשיו, בדיעבד.

מכל הטעמים שלעיל, אני סבור כי לא הוכח לי ואין מקום להפעיל את שיקולי הצדק, לטובת המבקש בעניין זה, ואין לי אלא לחזור על דברי כב' השופטת פורקצ'ה וכל המוסיף גורע בפסק דינה ברעא 04 / 3454 יעקב ורקר נ' עמי הראל :
 
"זכות הגישה של האזרח לערכאות הינה זכות חוקתית מוכרת; היא משקפת הכרה חוקתית בזכות הפרט לדיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט. זכות זו מקרינה על דרך הפעלת סדרי הדין, ובתוך כך על ההתייחסות המתבקשת להליך ביטול פסק דין שניתן בהעדרו של בעל דין. יחד עם זאת, בצד זכות חוקתית זו השמורה לבעל דין, חלות עליו חובות כלפי בית המשפט וכלפי בעלי הדין האחרים שנועדו להבטיח הליך תקין לפרט ולציבור. זכות הגישה לערכאות מותנית איפוא, בקיום חובות בסיסיות של בעל הדין לקיים הליך שיפוטי תקין. בעל דין אינו רשאי, בשם זכות הגישה לערכאות, לנצל את ההליך השיפוטי לרעה, ולצפות כי תישמר זכותו לפנות לערכאות וינתן לו יומו בבית המשפט חרף זאת. בתוך כך, על מבקש ביטול פסק להצביע על קיום אינטרס לגיטימי בביטולו. עליו להראות לא רק סיכוי טוב לזכות בתביעה אלא גם כי לא השתמש לרעה בהליך השיפוטי ולא נהג בדרך העלולה לסכלו. כנגד הזכות החוקתית לפנות לערכאות, עומדת חובתו של בעל דין לקבל על עצמו את עולם של סדרי הדין ושל צווי בית המשפט כדי להבטיח את זכויותיהם הדיוניות של בעל הדין, וכדי לאפשר את מהלכם התקין של הליכי בית המשפט להגנה על אינטרס הציבור כולו. מכאן כי "בצד המשקל הרב הניתן לזכות של בעל דין למיצוי יומו בבית המשפט בבחינת זכות בעלת אופי חוקתי, מוטלות על מבקש הביטול נטל שכנוע להראות כי לא החמיץ את זכות הגישה לבית המשפט, וכי ישנה ממשות עניינית בבירור התביעה נגדו בהתייחס למשקל קו ההגנה שהוא עומד להעלות" (רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינסון, , פסקה 5). (ההדגשה אינה במקור י.ש).


סוף דבר
הבקשה נדחית.
בנסיבות העניין לא מצאתי כי יש להשית הוצאות על מי מהצדדים, בגין הליך זה, וכל צד ישא בהוצאותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון