מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח:

בפניי בקשת התובעים למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הנתבעת 1, היא המשיבה שבפניי.

ואלה העובדות הצריכות לעניין

1. הנתבעת הוציאה לתובע פוליסה לביטוח מבנה לביתם של התובעים הפוליסה נעשתה במסגרת הלוואה מובטחת במשכנתא שנטלו התובעים מהבנק. כעולה מכתב התביעה בחודש ינואר 2005 נכנסו התובעים לביתם וכעבור זמן מה ובחלוף עונת הגשמים, נתגלו סימני רטיבות בחצר ליד אחד מעמודי התמיכה וסדקים לאורך המבנה.

2. בסמוך לגילוי נזקיהם פנו התובעים לנתבעת בדרישה לכיסוי נזקיהם על פי הפוליסה.

במכתבי דחיית התביעה שנשלחו על ידי הנתבעת לתובעים פירטה הנתבעת את נימוקי הדחייה כדלקמן:

3. במכתב מיום 28.5.07 (להלן: מכתב דחיה ראשון ) כותבת הנתבעת:-

"מבלי שנכנסנו לנושא שאלת הכיסוי הביטוחי ונסיבותיו, ומבלי שהתייחסנו לטענות שמועלות על ידכם במכתבכם הרינו להודיעכם כי מבדיקה שנעשתה מול בנק לאומי למשכנתאות, עולה כי במועד הרלוונטי הנכס שברשות מרשך לא היה מבוטח באמצעותנו אלא באמצעות בנק משכן " (ההדגשות שלי – ח.ו.ו.)

במכתב מיום 25.12.07 (להלן: מכתב הדחיה השני) כותבת המשיבה:-

"3) מהבדיקה הנוספת שערכנו באמצעות מומחים מטעמנו, עולה כי החיבור הפלסטי של הצנרת בוצע בסמוך למועד הכניסה לבית, קרי ינואר 2005.
בתחילת מאי 2005, דהיינו לאחר כארבעה חודשים, החלו הסדקים בגין הנזק הנטען. מועד זה הינו ללא ספק בתקופה שמרשך חדל להיות מבוטח בחברתנו מזה תקופה. (ההדגשה שלי – ח.ו.ו.)
4) עובדה זו מתחזקת לאור חוו"ד מהנדס, מר אלכס גלייזר מטעם מרשך, ממנה עולה כי עד חודש יוני 2005 לא נתגלו בבית שום סדקים ונזקים בולטים לעין, ורק החל מחודש זה נתגלתה הדליפה
...
6)...
אין חולק כי נזקי המים נגרמו ע"י אחד הקבלנים אשר פעלו במקום, לפיכך, פריצת המים מהצינור ארעה בסמוך לגילוי הסדקים וכך גם לגילוי הנזק, דהיינו במועד בו מרשך היה מבוטח בחברת AIG כאמור. (ההדגשה שלי – ח.ו.ו.)
7) לאור האמור לעיל, לא מצאנו מקום לשנות עמדתנו מדחיית התביעה לכל דבר ועניין.
..."
4. יוער, כי בין לבין וכעולה מכתב התביעה נשלחו מטעם הנתבעת שני מכתבים נוספים: מכתב דחייה בו היא מודיעה על דחיית התביעה לאור מועד גילוי הנזק ומכתב נוסף בו היא מודיעה כי היא תשלח שמאי מטעמה לבדיקת אירוע הביטוח. (סעיפים 24-28 לכתב התביעה).

טענות המבקשים

5. בעקבות דחיית התביעה מן הנימוקים המפורטים לעיל, הוגשה התביעה שלפניי. בבקשתם מבקשים התובעים למחוק מכתב ההגנה את כל הטענות שלא נטענו במסגרת מכתב הדחייה הראשון ולחילופין את שלא נטען בשני המכתבים.

6. לטענת התובעים, טענות אלה לא בא זכרן במכתבי הדחייה, ומכאן שיש להורות על מחיקתם. הבקשה נסמכת על הנחיית המפקחת על הביטוח מיום 9.12.98, המורה למבטחת לפרט בפני התובע את כל נימוקי הדחייה של תביעתו בהזדמנות הראשונה, ואם לא עשתה כן לא תוכל להעלות נימוקים נוספים.

טענות הנתבעת

7. הנתבעת מתנגדת לבקשה, לאור החלטת בית המשפט מיום 9.11.08 הקובעת כי "בקשה מסודרת תוגש בתוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת" ובטרם הבשיל, לטענתה, המועד להגשת הבקשה.

הנתבעת לא התייחסה עניינית לבקשה.
דיון

8. סעיפים 60-62 לחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א – 1981, מקנים למפקח על הביטוח סמכויות רחבות לברר ולדון, בתלונות הציבור. המפקח על הביטוח מוסמך להתערב ביחסים החוזיים שבין חברת הביטוח והמבוטח ובין היתר, להורות על הסדרים כלליים ולקבוע כללים מנחים המחייבים את חברות הביטוח (ראה: בג"צ 7721/96 איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח , פ"ד נה(3) 625, 640-642).

הנחיית המפקחת על הביטוח מיום 9.12.98 קובעת:-
"3. מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח (להלן: "תובע" זכאי וצריך לקבל לידיו, בכתב, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו...
4. כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן לא תוכל המבטחת להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה.
5. על מנת שהתובע יוכל להתמודד עם טענות המבטחת הדוחה את תביעתו ואולי אף יצליח לשכנע אותו לשנות את עמדתה, עליו לקבל את עמדתה המפורטת בכתב."

9. הנחיה זו הושלמה, במסגרת הנחייה, מאוחרת יותר, מיום 29.5.2002, שם נאמר, כי חברת הביטוח רשאית להעלות נימוקים נוספים, מעבר, לאלו שהובאו לידיעת המבוטח בהזדמנות הראשונה רק במקום בו מדובר בעובדות ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או באם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם, במועד בו נדחתה התביעה.

10. אישור בדבר תקפן המחייב של הנחיות המפקח על הביטוח, התקבל אך לאחרונה בפסק דינו של בית המשפט העליון ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביב אסולין (פורסם במאגר המשפטי נבו).

בפסק הדין דחה כבוד השופט א' רובינשטיין את בקשת רשות הערעור שהגישה המבטחת, ואימץ את החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה מוסמך, המפקח על הביטוח להתערב, ביחסים החוזיים שבין חברת הביטוח והמבוטח ולהורות על הסדרים כלליים ולקבוע כללים מנחים המחייבים את חברות הביטוח.

נקבע, כי:-
"הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט."

עם זאת הוסיף בית המשפט וקבע, כי:-

"... ייתכנו נסיבות - אם גם חריגות – שיצדיקו העלאתן של טענות נוספות בבית המשפט מעבר לנטען בתשובות המבטחות למבוטחים, והדלת לא תינעל כליל. נסיבות אלה, בסופו של יום, יהיו כאלה שהצדק זעק בהן כנגד יישום ההנחיה, כגון שנטען למרמה של המבוטח – התובע, כבפרשת מנורה הנזכרת, ואין מקום לקבוע רשימה סגורה. זאת בנוסף לסייגים שבהנחיית המפקח מיום 23.5.02, כאמור. מכל מקום, ראוי שנסיבות אלו יפורשו בצמצום, שאחרת ירוקנו מתוכן הנחיות המפקח"

11. דין הבקשה להתקבל ברובה. הנתבעת אינה רשאית להעלות טענות הגנה חדשות החורגות מעבר לנטען במכתבי הדחייה ועל כן ומשהנתבעת לא השכילה להצביע על קיומן של נסיבות חריגות המצדיקות העלאתן של טענות נוספות, דינן להימחק.

יחד עם זאת לא ראיתי לקבל הטענה כי מכתב הדחייה הראשון הינו מכתב הדחייה הבלעדי שהמשיבה רשאית לסמוך עליו. זאת נוכח התנהלות הצדדים ומאחר ואף לאחר אותו מכתב שלחה המשיבה שמאי ומהנדס מטעמה אל הנכס לשם בדיקתו ושבה אל המבקשים עם טענתה המפורטת במכתב הדחייה השני.

12. בבקשה מפנה בכ' המבקשים למספר סעיפים בכתב ההגנה והם : ס' 4 ה', ס' 6, 7ו – 8 .
סעיפים 4 ה', 6 ו- 7 עוסקים בטענת הנתבעת כי לא קיבלה תוכניות קונסטרוקציה, לאחר שלמקום נשלח המהנדס סידי ולאור בקשתו.

סעיף 8 מעלה טענה נוספת ולפיה הנזק נגרם בשל בניה לקויה ו/או תכנון לקוי שאינם מכוסים בפוליסה.

13. בכל הנוגע לאמור בסעיף 8 – ברי שמדובר בטענה חדשה שזכרה לא בא כלל בשני מכתבי הדחייה. מכאן שסעיף זה יימחק מכתב ההגנה. יחד עמו נמחקים מחוות דעת מהנדס סידי שהוגשה לתיק בית המשפט המסקנות המופיעות בסעיף 7 (ה) ו – 7 (ו) לפרק הסיכום בחוות הדעת והאמירות המתייחסות לאותן מסקנות בתוך חוות הדעת.

14. בכל הנוגע לסעיפים העוסקים בדרישות לקבלת תוכנית קונסטרוקציה, אכן בשלב קדם המשפט ובטרם הוגשה הבקשה שבפני, הוריתי לתובעים להמציאן (ראה החלטה מיום 17.6.08). אלא שבמתן צו כאמור, אין כדי לאיין את טענת המבקשים באשר להעדר יכולת המשיבה להעלות טענות חדשות בכתב ההגנה.

15. בין לבין הסתבר כי אין בידי התובעים את תוכנית הקונסטרוקציה. מטעם זה, בישיבה מיום 9.11.08, התבקשה המשיבה לדאוג בעצמה לצילום תוכנית הקונסטרוקציה ברשות המקומית ככל שהיא מבקשת לעשות בה שימוש.

16. ככל שנדרשת למשיבה תוכנית הקונסטרוקציה לצורך ביסוס טענתה כי הנזק ארע בתקופה שלאחר תום מועד הביטוח אצלה – רשאית היא לעשות כן. כל טענה אחרת – לא תותר.

17. העובדה שמהנדס סידי היה במקום כבר בחודש אוקטובר 2007, היינו למעלה מחודשיים עובר להוצאת מכתב הדחייה השני, מלמדת כי לו רצתה המשיבה לכלול בטענתה גם טענה לאי גילוי כמו זו המופיעה בסעיף 7 לכתב ההגנה, היה ביכולתה לטעון זאת כבר באותו מכתב. כל הטענות הנוגעות לתוכנית הקונסטרוקציה לא בא זכרן במכתבים. על כן, מקום שיש צורך בהן לביסוס טענה שנטענה במכתב הדחייה, לא ראיתי מניעה מלקבלה כטענה נלווית לטענות המהותיות. אין לקבל טענה זו כטענה מהותית דוגמת זו המופיעה בסעיף 7 לכתב ההגנה בהיותה טענה חדשה.

סוף דבר

18. הבקשה מתקבלת. ככל שמבקשת הנתבעת 1 להמציא השלמה לחוות הדעת של המהנדס מטעמה – תומצא זו עד לישיבת קדם משפט הבאה.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון