מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה למחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים:הבקשות נשוא החלטה זו נסובות על עתירת המבקשים לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם בתביעת המ שיבים כלפיה וכן בעתירת המבקשים

1-8 לסלק על הסף את התביעה כנגדם מחוסר עילה.


המשיבים הגישו תביעה כספית ע"ס של 846,476 ₪ כנגד המבקשים ונתבעים נוספים. סה"כ מדובר ב-22 נתבעים.
כתב התביעה נסוב סביב רכישת דירה על ידי המשיבים מאת חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ (להלן חפציבה) בפרוייקט שזו היתה אמורה להקים בעיר בית שמש, זאת לאחר שמכרו את דירתם הקודמת.


4. על פי הנטען בכתב התביעה ועל כך אין מחלוקת חב' חפציפה נמצאת בהליך של הקפאת הליכים ומונה לה מנהל מיוחד.

5. במסגרת בשא 6496/07 , עתרו המבקשים לפטור אותם מאגרת בית המשפט. ביום 23/7/08 ניתנה החלטה הפוטרת את המשיבים מתשלום האגרה.

6. ביום 29/11/06 נחתם הסכם המכר בין המשיבים לחפציבה ולפיה רכשו המשיבים דירה בת 5 חדרים בפרוייקט בית שמש.

7. ביום 29/11/06 חתמו המשיבים על יפוי כח בלתי חוזר בפני נוטריון. עלפי יפוי הכח ייפו המשיבים את כוחם של חב' שונות מקבוצת חפציבה, את המבקשים מס' 13,6,4,3,2,1, בלבד וכן מוסדות בנקאים שונים המפורטים בו.

8. המשיבים רכשו את הדירה בתמורה לתשלום סך של 567,600 ₪, הכל כמפורט בלוח התשלומים המהווה נספח לחוזה המכר.

9. על פי טענת המשיבים בכתב התביעה הם שילמו לחפציבה את הסכום של 211/619 ₪. סכום זה מהווה לשיטת כ-34.7% ממחיר הדירה הנקוב בהסכם המכר. כמו כן שילמו המשיבים שכ"ט עו"ד לידי המבקשת מס' 9.
עם ביצוע תשלום זה פנו המשיבים לחפציבה על מנת לקבל ערובה על פי חוק המכר (דירות (הבטחת השקעה של רוכשי דירות). עוד מציינם המשיבים כי חפציבה טרם החלה בפרוייקט הבניה.

10. המשיבים טוענים כי המבקשים ערכו חוזה המכר ונספחיו וכי ייצגו את חפציבה בעסקת המכר.

11. למבקשים מיוחסת רשלנות בתפקודם בכך שידעו או היה עליהם לדעת כי חפציבה מפירה את הוראות חוק המכר והם לא נקטו בכל פעולה למניעת הפרת חפציבה את הוראות החוק המוצאת את ביטויה בכך כי קיבלה מאת המשיבים סכום העולה על 15% מתמורת הדירה מבלי שקיבלו מחפציבה כל ערבות או בטוחה לסכום ששילמו ובגין התרשלותם זו עליהם לפצות את המשיבים . לשיטת המשיבים על המבקשים כמי שייצגו את חפציבה היה ליצור מנגנון להבטחת זכויותיהם של המשיבים בעקבות רכישת הדירה.

עוד לשיטת המשיבים חייבים להם המשיבים חובת נאמנות וזהירות וזאת בעיקר על רקע העובדה כי המשיבים לא היו מיוצגים ע"י עו"ד במעמד רכישת הדירה וחתימת הסכם המכר.

סילוק על הסף:

12. המבקשים 1-8 הגישו בקשות לסילוק על הסף של התביעה כנגדם. מעיון בהחלטתי במסגרת ת.א. 11589/07 פירטו מבקשים אלה את טענותיהם. בתיק זה עולה כי הטענות לסילוק על הסף זהות לטענות שהועלו במסגרת ת.א. 11589/08 ועל מנת שלא לחזור על הדברים אין לי אלא להפנות לסעיפים 14-19 להחלטות בת.א. 11589/07.

הפקדת ערובה להבטחת הוצאות:
13. המבקשים כולם הגישו אף בקשה לפיה תקנה 519 לתקנות סדר הדין האזרחי לחייב את המשיבים בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם.
המבקשים טוענים כי סיכויי הצלחת התביעה כנגדם קלושים עוד טוענים המבקשים כי קיים קושי לגביית הוצאותיהם וזאת לאור מצבם הכלכלי הקשה כפי שפורט בתמיכה לבקשת המשיבים לפטור אותם מתשלום אגרת בית המשפט, עוד הם מוסיפים כי המדובר בתביעה כנגד מספר רב של נתבעים דבר אשר יגרום להליך משפטי ארוך ומסורבל ואף יקר שספק אם המשיבים יוכלו לעמוד בהוצאותיו. בנוסף, טוענים הם כי במידה והתביעה תידחה עלולים המשיבים להיות מחוייבים בהוצאות ובשכ"ט עו"ד לכל הנתבעים ולאור מצבם הכלכלי הקשה הם לא יוכלו לעמוד בתשלום ההוצאות ושכ"ט עו"ד.

דיון והכרעה:
בקשה לסילוק על הסף:
14. מתוך עיון בכתב התביעה על סעיפיו הרבים וביחוד לגבי הסעיפים בכתב התביעה המתייחס למבקשים מגלה לעניות דעתי כשלים לא מעטים. כתב התביעה לוקה בחוסר פירוט עובדתי כנדרש לגבי כל אחד ואחד מהמבקשים 1-9. כתב התביעה מייחס למבקשים כמקשה אחת מספר עוולות שעשו לטענת המשיבים כלפיהם כאשר הטענה העיקרית סבה סביב התרשלות המבקשים בהגנה על זכויותיהם של המשיבים בעקבות חתימת הסכם המכר.
כתב התביעה אינו מפרט את מעשה הרשלנות כלפי כל אחד ואחד מהמבקשים 1-9 אלא שהטענה כלפיהם הינה גורפת עד כי לא ניתן להבחין מה היה חלקו של כל אחד מהמבקשים 1-9 במעשה או במחדל. כך, אף למשל לא פורט בכתב התביעה איזה מצג הציג כל אחד מהמבקשים 1-9 כלפי המשיבים והאם קיים קשר סיבתי בין המצגים ככל שהיו לבין נזקיהם של המשיבים.
המשיבים צירפו חלק מהמבקשים הן לאור העובדה כי שמם מתנוסס על יפוי הכח עליו חתמו המשיבים וחלק מהם המופעים בדף הפירמה של המבקש מס' 13. ב"כ המשיבים אינו מכחיש את העובדה כי חקלם של המבקשים אינו מתנוסס על יפוי הכח אך לשיטתו די בעובדה כי היו קשורים בצורה זו או אחרת למשרדו של המבקש מס' 13 בהיותם עובדים במשרדו. ציון שמו של עו"ד מתוך דף הפירמה במשרד בו הינו עובד מבלי לטרוח ולפרוס מסכת עובדות שמהן ניתן לגלות את עילת התביעה נגדו חוטאת להלכה הפסוקה.
כך הם הדבירם לגבי המבקשים 1,5,7,8. עורכי דין אלה כלל אינם מופיעים ביפוי הכח והדברים נלדמים מבקשתם לסילוק התביעה על הסף מאחר שהם אינם קשורים כלל למשרדו של המבקש מס' 13 ומטבע הדברים אף לא היו קשורים בכל צורה שהיא לעריכת הסכם המכר. מבקשים אלה אף אינם מנהלים משרד בירושלים והעובדה כי בנושאים מסויימים היה קשר עסקי בין משרדו של המבקש מס' 1 למשרדו של המבקש מס' 13 עדיין אינה מלמדת על מוערבותם בעסקה הנדונה. שליפת שמות של עורכי דין הן מהמאגר באינטרנט או מספר לשכת עורכי הדין עדיין אינה יוצרת זיקה כל שהיא לפרשה שבפני. יתרה מכך מבקשים אלה אף טענו כי הם מעולם לא טיפלו בעייני המשיבים ואף אינם מכירים אותם. שרבוב שמם בעלמא ללא הנחת תשתית עובדתית בגין מעשיהם או מחדליהם מן ההכרח דינו להביא למחיקת התביעה על הסף נגדם מחוסר עילה.
עילת התביעה משמע מכלול של עובדות אשר הוכחתן בדרך הראויה תצמיח את הסעד המבוקש.
לגבי המבקשים הנ"ל עיון בכתב התביעה מגלה כי לא הונחה כל תשתית עובדתית אשר אם תוכח תתקבל התביעה נגדם.
לגבי קבוצת המבקשים מס' 2,3,4,6,13 הרי ששמם אכן מופיע ביפוי הכח וכולם עובדים במשרדו של המבקש מס' 13. אף לגביהם ניתן לומר כי למעט ציון שמם בכותרת כתב התביעה לא פורטו במלואן מערכת העובדות עליהן מתבססת עילת התביעה נגדם. יחד עם זאת כמי שייצגו בעסקת המכר את חפציבה והגם שהיו יועציה המשפטיים הרי שיש לומר בשלב זה כי חבים הם חובת נאמנות למשיבים אף אם בפועל לא ייצגו אותם.
על אף היות עילת התביעה כנגדם עמומה וחסרת פירוט הרי שבשלב זה לא מצאתי למחוק כנגד המבקשים מס' 2,3,4,6 שרק הם הגישו בקשה לסילוק להורות על סילוק התביעה כנגדם.

הלכה היא שעל בית המשפט לנקוט משנה זהירות טרם הוא מחליט למחוק תביעה על הסף. בית המשפט יפעיל את סמכותו לפי תקנה 100 (1) אך ורק כאשר ברור ונעלה מכל ספק שעל יסוד העובדות שטוען להן לא יוכל התובע לזכות בסעד שבוקש. די באפשרות קלושה שהתובע יזכה בסעד המבוקש על ידו כדי שבית המשפט ימנע ממחיקת התביעה. לצורך בחינה זו על בית המשפט להניח כי עלה בידי התובע להוכיח את כל שטען בכתב התביעה. מחיקה על הסף הינו צעד קיצוני הננקט במצבים חריגים. יש לנהוג בזהירות רבה ולעשות שימוש באמצעי זה רק באותם מקרים בהם ברור כי סיכויי התביעה אפסיים. פתרון עניני של כל מחלוקת לגופה לעולם עדיף.

15. לאור האמור לעיל ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה כי יש להעתר לבקשת המבקשים מס' 1,5,7,9 ולהורות על סילקו התביעה כנגדם.
לגבי המבקשים מס' 2,3,4,6 נידחת הבקשה לסילוק על הסף.

הפקדת ערובה:
16. בעל דין המגיש הליך כלפי יריבו חייב להניח שאותו יריב יזדקק לשירותים משפטיים וישא בהוצאות לעמוד על זכויותיו.
המבקשים אשר כאמור כולם עורכי דין הפעילו את פוליסת הביטוח המקצועית אשר העבירה את ייצוג המבקשים מפני תביעה זו לידי ב"כ המייצג את כל המבקשים.

17. עצם העובדה שהמשיבים קיבלו פטור מתשלום האגרה, אין בה כדי להביא לפטור אוטומטי מהפקדת ערבות להבטחת הוצאות.
קיים שינוי משמעותי ומהותי בשיקולים המנחים בין מתן פטור מאגרה לבין מתן ערבות, הערבות להבטחת הוצאות נועדה להגן על אינטרס פרטני של בעל הדין שכנגד מפני חסרון כיס, טרדה ואובדן זמן ומפני ניצול לרעה של זכות הגישה לערכאות.

18. אכן, זכות הגישה לערכאות אינה זכות מוחלטת אלא זכות יחסית בתנאים מסויימים ניתן גם לפגוע בה דרך שלילתה או הגבלתה בתנאים מסויימים.
בר"ע 321/07 גושן נ' עו"ד יורם אבי גיא אמר בית המשפט העליון את הדברים הבאים:
"פטור מהפקדת ערובה לפי תקנה 519 ופטור מאגרה הם שני הליכים שיש בינהם קרבה ויש בינהם שוני....
הדימיון בין עניני אגרה לערבון ולערובה הוא כמובן בכך שהמדובר באדם הטוען שאין ידו משגת. השוני הוא, ראשית, בכך שבאגרה בעל הדין העיקר היא המדינה ומעמדו של הנתבע הוא משני, שנית, בכך שבעיינו ערובה וכן עירבון ניתן משקל גדול יותר לסיכויי ההליך מאשר בנושא האגרות. ככל שמדובר באגרות, בנוסף להוכחת אי היכולת, תנאי הוא שנראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה. ניסוח מתון מטרתו שלא לחסום את הגישה לבית המשפט".

במילים אחרות גם סיכוי לא גדול להצליח בתביעה יהיה בו די כדי לפטור מאגרה אם הוכיח התובע שהוא חסר אמצעים.
ובהמשך:

"אשר לערובה לפי תקנה 518, ככלל זו מוטלת במקרים חריגים כשנראה כי סיכוי ההצלחה קלושים, לשם הבטחת הוצאות של הצד שכנגד ומניעת תביעות סרק, אך הסמכות מופעלת במתינות ובסבירות בכדי שלא לנעול את דלתות בית המשפט בפני מי שאין ידו משגת".

19. שיקול דעתו של בית המשפט במסגרת תקנה 519 א' רחב הוא, על הנתבע מוטל הנטל להראות כי סיכוי התביעה במכלול הנסיבות מצדיקות הטלת ערובה.

20. לאור הדברים הנ"ל ולאחר ששקלתי את טענות הצדדים נחה דעתי כי בנסיבות המקרה שבפני יש לעשות שימוש בהוראות תקנה 519.
כפי שכבר נאמר לעיל כתב התביעה לוקה בכשלים לא קטנים. בכתב התביעה נכללו מספר רב של עורכי דין אשר חלקם רק לאור העובדה כי הם מופיעים בדפי פירמה של משרד עורכי הדין בו הם מועסקים. בעשותם כך עשו להם המשיבים חיים קלים במקום להניח תשתית עובדתית מפורטת אשר יהא בכוחה להצביע על עילת התביעה כנגדם ולהוכיח את רשלנותם של כל אחד מהמבקשים. מאחר ומיוחסת למבקשים עוולת רשלנות שבגינה הם נדרשים לפצות את המשיבים היה על המשיבים לפרט ולהניח את התשתית העובדתית לרשלנות של המבקשים. ייחוס העוולות לכל המבקשים כמכלול אחד מבלי לפרט את חלקו של כל אחד מן המבקשים באופן ספיציפי באמצעות ציון עובדות המצביעות על כך אינה הדרך הראויה ולמעשה אף שומטת את עילת התביעה.

בנסיבות אלה דעתי היא כי סיכויי תביעת המשיבים הינם קלושים אם לא למעלה מזה.
לעומת זאת אין ספק לאור מספרם הרב של הנתבעים כאשר המבקשים הינם החלק הארי של התביעה הרי שצפוי הליך משפטי ארוך ויקר אשר לא ניתן לומר בשלב זה את מועד סיומו. ניהול הליך זה יצריך מטבע הדברים השקעת זמן רב בניהול ההליך המשפטי עד להכרעה סופית בתביעה. יש לצפות כי המבקשים יעשו ככל שניתן במסגרת הדין לפעול לדחיית התביעה כנגדם והליכים אלה עולים ממון רב ואין מקום לקפחם ולשלול מהם את הוצאותיהם הגם שלרשותם פוליסת ביטוח מקצועי.
מנגד יש להבין את מצבם של המשיבים אשר בעקבות קריסת חפציבה ואשכול החברות הקשורות בהם איבדו את רכושם וכספיהם, והינם נכון להיום חסרי דיור משלהם והמצריך אותם לשכור דירות. העובדה כי מצבם הכלכלי של המשיבים קשה כפי שהם מעידים על עצמם עדיין אינה יכולה לשחררם מלשאת בהוצאות ההליך שיזמו ככל שתביעתם תידחה.
סיכום:
21. לאור האמור לעיל אני קובע כדלקמן:


אני נעתר לבקשה בבשא 11538/08 ומורה על סילוק התביעה כנגד המבקש מס' 1.
אני דוחה את בשא 11767/08 למחיקה על הסף של המבקש מס' 2.
אני דוחה את הבקשה בבשא 11766/08 מחיקה על הסף כנגד המבקש' מס' 3.
אני דוחה את בשא 11765/08 למחיקה על הסף כנגד המבקשת מס' 4.
אני נעתר לבקשה בבשא 11541/08 ומורה על מחיקת התביעה כנגד המבקשת מס' 5.
אני דוחה את בקשת המבקשת מס' 6 בשא 11764/08
אני נעתר לבקשה בבשא 11768/08 ומורה על מחיקת התביעה כנגד המבקשת מס' 7.
אני נעתר לבקשה בבשא 11539/08 ומורה על מחיקת התביעה כנגד המבקש מס' 8.


22. לאור מחיקת התביעה כנגד המבקשים 1,5,7,8 אני מורה על מחיקת הבקשות להפקדת ערבון בבשא 11831/08, בשא 11836/08, 11840/08, 11835/08.23. להבטחת הוצאותיהם של המבקשים מס' 2 בבשא 11830/08, המבקש מס' 3 בבשא 11834/08, המבקשת מס' 4 11834/08, המבקשת מס' 6 בבשא 11841/08, המבקשת מס' 9 בבשא 11837/08, המבקשת מס' 10 בבשא 11839/08, המבקשת מס' 11 בבשא 11838/08, המבקש מס' 12 בבשא 11829/08, והמבקש מס' 13 בבשא 11828/08, יפקידו המבקשים סך של 50,000 ₪ בקופת בית המשפט או ימציאו ערבות בנקאית על סכום זה ללא הגבלה בזמן והנושאת ריבית והפרשי הצמדה כחוק וזאת עד ליום 10/9/09.
ככל שהמבקשים לא יפעלו כאמור עד למועד הנ"ל תימחק התביעה אף לגבי המבקשים המפורטים בסעיף זה.
בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תביעה כנה

 2. תזכיר תביעה

 3. הפרדת תביעות

 4. פגיעה בעמוד שדרה צווארי

 5. תביעה על קללה

 6. תביעה על קללות

 7. דוגמא לתביעת סרק

 8. נכות כתוצאה מתאונת דרכים

 9. דוגמא לתביעת פח

 10. תביעות ע"י עורך דין בגדרה

 11. פגיעה בשלוש תאונות דרכים

 12. תביעה על הכפשות

 13. תביעה לדמי הרשאה

 14. תביעה לדמי קבורה

 15. תביעה של רב חובל

 16. כריכת תביעת רכוש

 17. תיבת סעף - תביעה

 18. הקטנת סכום התביעה

 19. תביעה לדין קדימה

 20. תביעה להחזרת כספים

 21. תביעה להסרת קיפוח

 22. תביעה להחזרת תרומה

 23. תביעה על איכות צבע

 24. תביעה ראויה לטיעון

 25. תביעה לחזור לעבודה

 26. תביעה בשם אדם שמת

 27. תביעה על התקנת מערכת מיגון

 28. תרגיל עוקץ - תביעה

 29. כתב ויתור על תביעות

 30. עורך דין תביעה כספית

 31. ויתור התובע על תביעתו

 32. תביעה של עובד רפא''ל

 33. הפסד הנחת העדר תביעות

 34. תביעה להחזרת ספרי תורה

 35. תביעה לדמי פדיון חופשה

 36. תביעה טורדנית וקנטרנית

 37. ההבדל בין תביעה לתובענה

 38. תביעה לפדיון חופשה שנתית

 39. תביעה להחזר לפי סעיף 322

 40. תביעה על התקנת דלת פלדלת

 41. תביעה על משלוח מכתבי נאצה

 42. תביעה על החלפת טונר במדפסת

 43. פיצוי על הוצאות רפואיות בתאונת עבודה

 44. תביעה בנושא אספקת תוצרת חלב

 45. תביעה נבלעת בתגמולי המל''ל

 46. תביעה על קניית חומרי בניין

 47. תביעה לתגמולים רטרואקטיביים

 48. תביעה לחייב לשלם קצבה של חודש

 49. תביעה לשמירת מעמד יועץ משפטי

 50. תביעה של עובד שעבד פחות מחודש

 51. תביעה לסכום קצוב אך לא מוסכם

 52. תביעה ביחס למתן שירותים משפטיים

 53. מחיקת תביעה בשל סיכויים קלושים

 54. טענות סותרות בשתי תביעות שונות

 55. תביעות הדדיות בין מוכרים לקונים

 56. תביעה של וועד בית כנגד חברת אחזקה בעיר לוד

 57. תביעה בטעית התקנת סככה באופן לקוי

 58. תביעה על סמך כרטסת הנהלת חשבונות

 59. מחיקת התביעה ללא מתן אפשרות תגובה

 60. תביעה על עבודות אלומיניום וזכוכית

 61. האם ''חזרה מתביעה'' מחיקה או דחייה

 62. האם אפשר לנהל תביעה כשהתובע בחו''ל

 63. אי מחיקת התביעה למרות סיכויים נמוכים

 64. תביעה מופרזת על סכום כסף לא פרופורציונלי

 65. תביעה לתשלום עלות של הופעה שלא יצא לפועל

 66. נטען כי התביעה הוגשה תוך התעלמות מההליכים הקודמים

 67. הפסקות הינו זכות נילוות שאינה ניתנת לתביעה בדיעבד

 68. האם חייבים לגלות גם מסמכים "לא רלוונטיים" במסגרת תביעה ?

 69. נדחתה תביעה בטענת מרצפות שקועות וכי צבען השתנה לאחר שטיפה

 70. האם אפשר להגיש תביעה על פגיעה במוניטין בגלל ביטול אירוע ?

 71. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון