פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח:

בפני בקשה בכתב מטעם התובעים (להלן: "המבקשים") למחיקת סעיפים מכתב ההגנה של הנתבעת ו/או לדחות על הסף, טענות שלא פורטו במכתב הדחייה ששלחה הנתבעת (להלן: "המשיבה") למבקשים; תגובה לבקשה ותשובה לתגובה.

מבואעסקינן בתביעת התובעים, בעלים של בית מגורים, לתשלום תגמולי ביטוח דירה מתוקף פוליסת ביטוח דירה שמספרה 120283906 שתוקפה מיום 1.8.07 ועד ליום 31.7.08 (להלן: "הפוליסה") ושרכשו מהמשיבה והכוללת, בין היתר, כיסוי לנזקי פריצה וגניבה.
כפוליסת ביטוח דירה הינה, בין היתר, בכפוף לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), התשמ"ו-1986 בכלל ובפרט ראה:


תק' 1 - "הפוליסה בחוזה לביטוח דירה ותכולה תהיה לפי התנאים והנוסח המפורטים בתוספת (להלן - הפוליסה התקנית), ובביטוח דירה או בביטוח תכולת דירה - לפי הפרקים המתאימים בפוליסה התקנית."
תק 2 -"לפוליסה התקנית ניתן להוסיף הרחבות לגבי היקף הכיסוי, החבויות, הסיכונים, והרכוש המבוטחים".על פי הנטען בכתב התביעה ביום 6.12.07 ארע אירוע פריצה ו/או גניבה לבית, במהלכו חדרו אלמונים לבית, גרמו נזקים לבית ולרכוש וגנבו תכולה מהבית (להלן:"האירוע"). לטענת המבקשים האירוע מהווה "מקרה ביטוח" עפ"י הפוליסה ו/או סעיף 2 ו – 6 לתוספת הפוליסה התקנית.
המבקשים הודיעו על האירוע למשיבה לשם קבלת תגמולי הביטוח על פי הפוליסה.
המשיבה השיבה במכתב מיום 17.2.08 (להלן: "מכתב הדחייה") בזו הלשון:


"בהמשך לטיפולנו בתיק שבנדון הננו להודיעך כי אינך זכאי(ת) לפיצוי בתביעה זו מהסיבה(ות) שלהלן:

לא עמדת בתנאי המיגון שנדרשו ממך כאמור בפוליסה.

מבדיקותינו עלה, כי מערכת האזעקה לא נדרכה במועד הפריצה, זאת בניגוד לתנאי הפוליסה באשר למיגון הדירה באופן של הפעלת האזעקה בכל עת שהבית אינו מאויש.
לא זו אף זו, עוד עולה כי המערכת לא פעלה למשך שבועיים עובר לאירוע.
בנוסף, ומבלי לפגוע באמור לעיל, יובהר כי מרבית הפריטים לא הוכחו.
כן יצוין, כי נתגלה ביטוח חסר לעניין התכשיטים והמטבעות אין באמור לעיל משום מיצוי כל טענותינו, ואין בכך משום פגיעה בזכות החברה לטעון טענות נוספות...".

טענות הצדדים

טענות המבקשיםלטענת המבקשים, יש למחוק מכתב ההגנה ו/או לדחות על הסף טענות אשר לא פורטו במכתב הדחייה, שנשלח אליהם מטעם המשיבה, קרי, טענות שלא הועלו בהזדמנות הראשונה. טענתם זו נסמכת על הנחיות המפקח על הביטוח מיום 9.12.98 ועל הלכה פסוקה.
לפיכך, טוענים המבקשים כי יש למחוק סעיפים מכתב ההגנה המהווים טענות ו/או נימוקים חדשים שלא נטענו במכתב הדחייה וכמפורט להלן:


סע' 7 - טענה בדבר הפרת חובותיהם של המבקשים וכי האחרונים הטעו אותה בשים לב למצגים בלתי נכונים שהציגו בכל הנוגע לאמצעי המיגון בדירה; אי גילוי מידע מהותי ו/או הטעיית הנתבעת ו/או אי עמידה בתנאי הפוליסה.

סע' 16-17 - טענה בדבר הסתרת מידע ו/או אי גילוי מידע מהותי כמובא "דלת זכוכית הנעולה במנעול צילינדר..אזעקה נפחית המכסה את כל חלל הבית, מופעלת (מודגש במקור) בכל עת שהבית לא מאויש" – בכל הנוגע לתנאי מיגון הדירה הנדרשים בפוליסה בעוד שבמכתב הדחייה טענו רק לאי עמידה בתנאי המיגון בפוליסה כך לטענת המבקשים.

סע' 24 - טענה שהמבקשים לא אשרו הרחבת תנאי המיגון ובקשו המשך הפוליסה כמות שהיא למרות פניות המשיבה. המבקשים טוענים בנוסף לאי רלוונטיות טענה זו למחלוקת.

סע' 36 - טענה בדבר עשיית עושר ו/או תרמית תוך הוספת פריטים שלכאורה נגנבו;

סע' 39 - טענה בדבר העדר כיסוי ביטוחי לתכשיטים בעוד שבמכתב הדחייה טענה לקיום ביטוח חסר לעניין התכשיטים והמטבעות.;

סע' 42 - טענה בדבר העדר כיסוי בפוליסה לחלק ניכר מהפריטים ו/או כי הסכומים מוגבלים לסך הנקוב בפוליסה - בעוד שבמכתב הדחייה טענה "כי מרבית הפריטים לא הוכחו...נתגלה ביטוח חסר לעניין התכשיטים והמטבעות.";

סע' 46 - טענה בדבר אי רכישת כיסוי עבור תכשיטים ומטבעות ובדבר העדר אזכור לאוסף התכשיטים והמטבעות בסקר תכולה בעוד שבמכתב הדחייה טענה לחסר ביטוח ויש בכך להוות הודאת בעל דין לקיום ביטוח.;

סע' 55 - טענות לאי קיום ארוע ביטוחי, המדובר בארוע פיקטיבי רשלנות תורמת ו/או מכריעה של המבקשים, ועוד טענות שהועלו כאמור לעיל.

טענות המשיבההמשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה פרטה את כל נימוקי דחיית התביעה במכתב הדחייה, אין בכתב ההגנה טיעונים חדשים אלא ביסוס ו/או הבהרה ו/או חידוד הנטען בכתב הדחייה.
לטענתה מטרת האמור בסע' 7, 16 ו-17 לכתב ההגנה הינה לפרט כיצד ומדוע לא עמדו המבקשים בתנאי המיגון על פי הפוליסה וכי המבקשים בחרו שלא להפעיל את מערכת האזעקה במשך שבועיים, לפחות, עובר לארוע. לחילופין טוענת המשיבה כי אם יחליט ביהמ"ש כי מדובר בטענות נוספות החורגות מהנטען במכתב הדחייה יש לראותן כחוסות תחת החריגים לסנקציות שנקבעו בהנחיות המפקח על הביטוח.
עוד טוענת המשיבה בתגובה לבקשה כי יתר הטענות אשר נטענו בכתב ההגנה, נגזרות, מטענות שהועלו לראשונה בכתב התביעה דוגמת (סע' 11 - 14) באשר לתנאי המיגון והשלכותיהם, באשר לתנאי חבותה ו/או סייגים לחבות הנתבעת כך גם באשר לסע' 24 לכתב ההגנה.
לענין התכשיטים והמטבעות – טענות אלו נוגעות לעצם רכיבי זכאותם של המבקשים לתגמולי הביטוח.
המשיבה נסמכת גם על הלכה פסוקה כי הנחיות המפקח על הביטוח הינן הנחיות ואינן בגדר חקיקה וכי יש להפעיל את הסנקציה הקבועה בהנחיות המפקח בצמצום .


דיוןסעיפים 60-62 לחוק הפיקוח על עסקי הביטוח, תשמ"א – 1981, מקנים למפקח על הביטוח סמכויות רחבות לברר ולדון בתלונות הציבור. המפקח על הביטוח מוסמך להתערב ביחסים החוזיים שבין חברת הביטוח והמבוטח ובין היתר, להורות על הסדרים כלליים ולקבוע כללים מנחים המחייבים את חברות הביטוח - ראה: בג"צ 7721/96 איגוד שמאי ביטוח בישראל נ' המפקחת על הביטוח, פ"ד נה (3) 625, 640-642); ראה: החלטת כב' השופטת דותן בבר"ע (מחוזי תל אביב-יפו) 2656/02 גולדברג נ' ביטוח ישיר אי.די.אי. חברה לביטוח בע"מ .
הנחיות המפקח על הביטוח מיום 9.12.1998 קובעות כי על חברת הביטוח לפרט ולפרש בפני המבוטח את הנימוקים לדחיית תביעתו:


"3. מבוטח או צד ג' המגיש תביעה לחברת הביטוח (להלן: "התובע") זכאי וצריך לקבל לידיו, בכתב, את מלוא עמדתה של חברת הביטוח בנוגע לכל עילות תביעתו. הסברים ארוכים ושונים שנמסרו לתובע, בשיחות טלפון רבות ארוכות ומנומקות ככל שיהיו, אינן משנות את העובדה שללא מסמך כתוב בו מוצגת עמדתה של המבטחת, התובע אינו יכול להתייעץ עם גורמים מקצועיים ולפיכך גם אינו יכול לכלכל את צעדיו.

4. כאשר נדחית תביעתו של תובע, על המבטחת לפרט את כל נימוקי הדחייה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה ואם לא עשתה כן, לא תוכל המבטחת להעלות במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה, אותו יכלה לטעון בהזדמנות הראשונה.

5. על מנת שהתובע יוכל להתמודד עם טענת המבטחת הדוחה את תביעתו ואולי אף יצליח לשכנע אותה לשנות את עמדתה, עליו לקבל את עמדתה המפורטת בכתב".

ובהמשך להנחיה הנ"ל הוסף ביום 29.5.02:

"...4. על פי ההכרעה העקרונית הנ"ל, חברת הביטוח רשאית להעלות נימוקים נוספים מעבר לנימוק שהובא לידיעת המבוטח בהזדמנות הראשונה, רק מקום בו מדובר בעובדות/ו/או נסיבות שנוצרו לאחר אותו מועד או אם לא היה ביכולתה של חברת הביטוח לדעת עליהם, במועד בו דחתה את התביעה."הנחיות המפקח על הביטוח כאמור לעיל נדונו על ידי בתי המשפט. הרציונאל העומד מאחורי הנחיות אלה ותכליתן ניתן למצוא בדברי כב' השופט רובינשטיין ברע"א 10641/05 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' חביב אסולין (, מיום 4.5.06, סע' ד.(2)(ב), ד.(3):


"מדיניות משפטית ראויה צריכה איפוא לפרש בהרחבה את סמכות המפקח וליתן להנחיותיו את תוקפן הראוי. אוסיף, כי המדובר בהנחיות מינהליות היוצאות לא אל המינהל הציבורי פנימה אלא אל גופים חיצוניים, והן מוסד הקיים במשפט המינהלי (ראו זמיר, הסמכות המינהלית ב' 775-776; ברכה, המשפט המינהלי, 30-31). הנחיות אלה אמנם אינן בגדר דין, אך גם אם ניתן להתנות עליהן עדיין שיקולי המדיניות האמורים מכריעים את הכף, והם ביסוד התייחסותם של בתי המשפט..."

" הנחיות אלה משקפות את המדיניות המשפטית שהוצגה לעיל בדבר ההגנה על המבוטחים וצמצום אי השוויון בינם לבין המבטחות; הן אף עולות בקנה אחד עם עקרונות של יעילות משפטית, שכן מבוטח שבפניו תיפרש עמדה ברורה ומנומקת של המבטחת בנוגע לתביעתו, יוכל להעריך את כדאיותה של הגשת תביעה בבית משפט".כאמור במכתב הדחייה דלעיל המשיבה העלתה מספר טענות. טענה בדבר אי עמידה בתנאי המיגון שנדרשו מהמבקשים עפ"י הפוליסה וכי האזעקה לא נדרכה במועד הפריצה עת הבית לא אויש, וכי המערכת לא פעלה שבועיים עובר לאירוע. טענה נוספת בהתייחס לפריטים שנגנבו - מרביתם לא הוכחו וטענה בדבר ביטוח חסר לעניין התכשיטים והמטבעות.
סע' 7 לכתב ההגנה יוותר על כנו. טענות המשיבה נגזרות מהאמור במכתב הדחייה באשר לתוצאות בדיקותיה שהעלו כי המערכת לא נדרכה ביום האירוע ואף לא הופעלה שבועיים עובר לאירוע. מאחר שכך עלה בבדיקותיה נימוקי מכתב הדחייה טומנים בחובם גם את האמור בסעיף זה בכתב ההגנה.
סעיפים 16-17 יוותרו על כנם. איני מוצא כי עסקינן בטענות חדשות. במכתב הדחייה נמקה המשיבה כי היא דוחה את התביעה מאחר והמבקשים לא עמדו בתנאי המיגון כאמור בפוליסה וביתר פרוט פרטה באשר לאזעקה. ברי, שפרטה במכתב הדחייה מעבר לטענה כללית בענין המיגון. וראה לענין זה דברי כב' הש' ד' גנות בבש"א (ת"א) 1672/08 ארובט חברה ישראלית לתעופה בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (, מיום 27.3.08, פס' 11):


"זה המקום להבהיר, שבית משפט אינו מצפה – וזו מעולם לא היתה הכוונה – שהמבטחת תפרט את מלוא נימוקי הגנתה העתידיים במכתב הדחייה. הציפייה היא, שהמבטחת תפרט את עיקר נימוקי הדחייה, ואין כל פסול בהעלאת טענת-דחייה כללית, כגון "סיכון" או "סיכון חריג" באופן שאם וכאשר יוגש כתב ההגנה, יפורטו ע"י המבטחת אותם מעשים או מחדלים המגיעים לכדי סיכון או סיכון חריג, ואשר יש בהם כדי להביא לביטול הכיסוי הביטוחי על-פי הפוליסה....ולכן אין כל פסול בהעלאת טענות אלה בכתב ההגנה, כהמשך ישיר (ההדגשה שלי-ה.י.) לטענות שהועלו במכתבי הדחייה."סעיף 24 – הינו בזיקה לסעיף 11 לכתב התביעה שבו מועלת טענת המבקשים לענין מפרט הביטוח. ככזו הינה רלוונטית לתנאי המיגון הנדרשים בפוליסה. ומאחר שמכתב הדחייה מנמק בענין תנאי המיגון – יוותר סעיף זה על כנו.
סעיף 36 יוותר על כנו. כאמור לעיל במכתב הדחייה נטען כי מרבית הפריטים לא הוכחו. מכאן שהנטען בכתב ההגנה הינו בהתייחס ובזיקה לטענה כאמור במכתב הדחייה. אוסיף כי הלכה פסוקה היא מתן אפשרות להעלאת טענת תרמית בכתב הגנה הגם שלא הועלתה במכתב הדחייה - וראה לענין זה קביעת כב' השופטת ברכה בר-זיו בבר"ע (מחוזי – חיפה) 1636/04 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ' ד.ס.א.ל. מרחבים חברה לעבודות עפר בע"מ :


"10. אוסיף ואציין כי גם כבוד השופט כהן קבע במפורש כי המקרים שפרט אינם מהווים רשימה סגורה והרציו להחלטתו – לפיו המבוטח עצמו יודע אותן עובדות שנטענו על ידי המבטחת ואינו יכול להינות ממה שאינו זכאי לו בדין – יפה גם בענייננו."הנני מותיר סעיפים 39, 42, על כנם. המשיבה כללה בנימוקי הדחייה דבר אי הוכחת מרבית הפריטים וכי נתגלה ביטוח חסר לעניין התכשיטים והמטבעות. כנגזר מכך, כהמשך ישיר ובתגובה לכתב התביעה מפרטת המשיבה בכתב ההגנה את משמעות טענת ביטוח חסר ואת גבולות שיעור חבותה עפ"י הפוליסה.
הנני מורה למחוק את רישת סעיף 46 לכתב ההגנה כמובא להלן: "מוכחש האמור בס' 24 לכתב התביעה" וזאת בכפוף לכך שאין בכך כדי לפגוע בטענת המשיבה כי המבקשים הפרו את תנאי המיגון וכי על כן אינם זכאים לכיסוי. המשיבה לא שללה במכתב הדחייה פיצוי למבקשים בגין העדר קיומה של פוליסת ביטוח כלשהיא. נהפוך הוא, אף ציינה דבר ביטוח חסר, משמע הודאה בדבר קיומה של פוליסה.
הנני מורה למחוק מכתב ההגנה את ס' 55 - ס"ק (א) ו (ב). המשיבה מנועה מלהעלות טענות בדבר העדר אירוע ביטוחי ו/או כי המדובר באירוע פיקטיבי מאחר ולא טענה זאת במכתב הדחייה. ברי, כי היו בידי המשיבה הזמן והאמצעים לבדוק ולחקור טרם מכתב הדחייה, כפי שכך, ככל הנראה אף פעלה זאת לטענת המבקשים. שאר ס"ק יוותרו על כנם באשר הינם נגזרת מכתב הדחייה ו/או מכתב התביעה ולפיכך סביר כי הועלו בכתב ההגנה.
ויוטעם, הסעיפים שהוריתי למחקם מכתב ההגנה, בנסיבות דכאן, אינם חוסים תחת החריגים לסנקציות שנקבעו בהנחיות המפקח על הביטוח.


שאלת ההוצאות תובא בחשבון בסיומו של התיק העיקרי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח סחר

 2. ביטוח כפל

 3. פיצויים מחברת הביטוח

 4. זיקת ביטוח

 5. ביטוח צאן

 6. ביטוח חסר

 7. ביטוח יתר

 8. ביטוח שמשות

 9. תביעות נגד חברת ביטוח

 10. זיקה ביטוחית

 11. ביטוח רבדים

 12. ביטוח הבריאות בישראל

 13. חוק המפקח על הביטוח

 14. תביעת ביטוח תאונת דרכים

 15. ביטוח הסעה בשכר

 16. ביטוח טלוויזיה

 17. ביטוח צמחי נוי

 18. עורך דין תביעות ביטוח

 19. הצתת רכב - ביטוח

 20. ביטוח הצתה מכוונת

 21. שיטת סכומי הביטוח

 22. ביטוח גניבה במפעל

 23. שיעור מתאים ביטוח

 24. ביטוח שמשות לרכב

 25. מתי יש כפל ביטוח

 26. ביטוח גניבת סחורה

 27. הכנסה לצורך ביטוח

 28. עורך דין ביטוח ימי

 29. כיסוי ביטוחי להצתה

 30. ביטוח אובדן תכשיטים

 31. ביטוח סחורה בהעברה

 32. ביטוח אובדן יהלומים

 33. עורך דין חברת ביטוח

 34. גניבת תוכנה – ביטוח

 35. שווי רכב לצורך ביטוח

 36. ביטוח די וי די לרכב

 37. תאונה לאחר הצעת ביטוח

 38. ביטוח סוציאלי גרמניה

 39. ביטוח גניבת רדיו לרכב

 40. ביטוח נזילת שמן מנוע

 41. ביטוח עסק מפני גניבה

 42. התיישנות תביעת ביטוח

 43. ביטוח גניבת חלקים מרכב

 44. ביטוח סוציאלי מגרמניה

 45. ביטוח הסעת נוסעים בשכר

 46. חובת ביטוח שחקני כדוריד

 47. הסתרת מידע מחברת הביטוח

 48. תאונת דרכים - חוקרים חברת ביטוח

 49. ביטוח ציוד תאורה והגברה

 50. ביטוח נזקי עבודות שיפוץ

 51. ביטוח גניבת טייפ של רכב

 52. ביטוח משלים - תאונת עבודה

 53. רכב טוטלוס משועבד - ביטוח

 54. תביעה לתשלום עמלות ביטוח

 55. תביעת ביטוח נסיעות לחו''ל

 56. תשלום תגמולי ביטוח באיחור

 57. ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח

 58. תאונה מיד לאחר חידוש ביטוח

 59. העברת זכויות ביטוח לאדם אחר

 60. ביטוח פלסטיני - ביטוח ערבי

 61. תשלום השתתפות רכב ללא ביטוח

 62. ביטוח לאחר קרות מקרה הביטוח

 63. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 64. ביטוח סחר רכב - תאונת דרכים

 65. ניסיון להונות את חברת הביטוח

 66. מסירת גרסה שקרית לחברת ביטוח

 67. שקר לביטוח לגבי זהות נהג הרכב

 68. מערכת מיגון לרכב כתנאי לביטוח

 69. החזר כספי ביטוח עקב מעשה מרמה

 70. ייצוג ע''י עו''ד של חברת הביטוח

 71. חובת וידוא אקטיבית של חברת ביטוח

 72. ביטוח אובדן תכשיטים במהלך פיקניק

 73. הפסקת ביטוח בריאות לישראלי בחו''ל

 74. חובת המבוטח להודיע על מקרה ביטוח

 75. תגמולי ביטוח בגין שני מקרים שונים

 76. החובה לשמור תכשיטים בכספת - ביטוח

 77. ? תאונת דרכים - שתי חברות ביטוח – מי ישלם

 78. האם חוק ההגבלים העסקיים חל על ענף הביטוח

 79. תביעה נגד סוכנות ביטוח - התיישנות

 80. פיצויים מחברת ביטוח בגין פגיעה ביד

 81. מימון הוצאות מד''א ע''י חברת ביטוח

 82. ביטוח נהג מתחת לגיל 24 תאונת דרכים

 83. ביטוח רפואי לערבי שאינו תושב ישראל

 84. פיגור בהפרשות לביטוח על ידי המעביד

 85. חתימה על הצעת פיצוי של חברת ביטוח

 86. ביטוח ציוד צילום מקצועי מפני גניבה

 87. סירוב חברת הביטוח לשלם מחיר מחירון

 88. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה עצמית

 89. החלפת חברת ביטוח - קטיעת רצף ביטוחי

 90. העדר כיסוי ביטוחי עקב אזעקה לא תקינה

 91. אי דיווח על תאונת דרכים לחברת הביטוח

 92. מחיקת סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח

 93. ביטוח אובדן יכולת לעבוד בעבודה הקודמת

 94. הגשת תביעת ביטוח לאחר מועד ההתיישנות

 95. הכחשת חברת הביטוח התרחשות תאונת דרכים

 96. האם צריך לצרף את חברת הביטוח כנתבעת ?

 97. טוטאל לוס רכב - סירוב חברת הביטוח לשלם

 98. פירוט ספציפי במכתב דחייה של חברת ביטוח

 99. חובת ביטוח עובדי מוסדות ההסתדרות הכללית

 100. דחיית כיסוי ביטוחי בגין אי הפעלת אזעקה

 101. דחיית כיסוי ביטוחי בגין תאונה באתר בניה

 102. תאונת דרכים ''מבוימת'' לטענת חברת הביטוח

 103. הארכת תקופת התיישנות במכתב של חברת ביטוח

 104. חובת חברת הביטוח ליידע על מועד ההתיישנות

 105. תשלום תגמולי ביטוח בגין אובדן כללי של רכב

 106. חובת חברת הביטוח לפרט מלוא נימוקי הדחייה

 107. בקשה לצירוף המדינה לדיון בחוק ביטוח בריאות

 108. התחייבות כספית מחברת הביטוח למימון בדיקות

 109. תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג ולא נגד הנהג

 110. דחיית כיסוי ביטוחי בגין התקנת סוג אזעקה שונה

 111. המילים ''מבלי לפגוע בזכויות'' במכתב חברת ביטוח

 112. התחייבות כיסוי טיפולי שיקום תאונת דרכים ע"י חברת ביטוח

 113. תאונה לפני כניסת ביטוח אובדן כושר עבודה לתוקף

 114. ערעור חברת ביטוח על גובה הפיצויים בתאונת דרכים

 115. תביעת לשיבוב הסכום אותו שילמה חברת הביטוח של רכב

 116. פלסטין חברה לביטוח - סירוב לפצות על תאונת דרכים

 117. מימון בית אבות ע''י חברת הביטוח לאחר תאונת דרכים

 118. חברת הביטוח טענה כי תאונת הדרכים הייתה למעשה תחרות

 119. האם העברת בעלות שוללת אוטומטית זכות לתגמולי ביטוח ?

 120. טענות דחיית ביטוח שלא חייבים להעלות בהזדמנות הראשונה

 121. חברת הביטוח סירבה לשלם שווי רכוש שנגנב לפי דו"ח סוקר

 122. ביטוח אובדן כושר עבודה - ערעור חב' הביטוח על פסק דין

 123. חברת הביטוח חייבת לנמק את סיבת הדחייה של כיסוי ביטוחי

 124. ערעור: חברת הביטוח טענה כי המבוטח שיתף פעולה עם הגנבים

 125. אישור על עבר ביטוחי בגין שלוש השנים שקדמו לתחילת הביטוח

 126. החזרת סכומים ששולמו ביתר - תביעת חברת ביטוח נגד המל''ל

 127. פריצה לדירה: ביטוח all risk (כל הסיכונים) - אי הפעלת אזעקה

 128. סעיף 29 לחוק חוזה ביטוח - כיסוי ביטוחי בשל חריגה מתנאי הביטוח

 129. ההבדל בין מכתב חברת ביטוח ישירות למבוטח לבין מכתב לעורך דינו

 130. מכתב דחיית כיסוי ביטוחי: חובת חברת הביטוח לפרט ולפרש את הנימוקים לדחייה

 131. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון