ביטול היתר בניה שניתן

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול היתר בניה שניתן:

 1. הנאשמים מנהלים מסעדה בשם "דרבי דג" בקניון "ארנה" במרינה שבהרצליה (להלן – המסעדה). אין מחלוקת כי במועדים הרלוואנטיים לכתב האישום, בחורף 2007-2006, הקימו הנאשמים בצמוד למסעדה – במתחם שבו הותר למסעדה להציב שולחנות וכסאות – מבנה סגור מוויטרינות זכוכית ואלומיניום, בגובה משתנה שבין 2.4 מ' ל-3.4 מ' ובשטח של כ-120 מ"ר, הקרוי בפיהם "סגירת חורף" (להלן – המבנה). על רקע עובדות אלה הואשמו הנאשמים – יחד עם נאשמים נוספים, שהדיון בעניינם הסתיים – בעבירות של ביצוע עבודות בניה לפי הוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – חוק התכנון והבניה).
 2. כאמור, העובדות אינן שנויות במחלוקת. יתר על כן, במסגרת שמיעת הסיכומים הוברר כי הלכה למעשה ב"כ הנאשמים אינו חולק על כך שהמבנה הוא בגדר "בניין" לצורך הוראות חוק התכנון והבניה. יש לציין כי בנסיבות העניין עמדתו זו של ב"כ הנאשמים מנעה מחלוקות מיותרות, שכן על פני הדברים – לנוכח תיאור המבנה כאמור לעיל והמבחנים שנקבעו בדין ובפסיקה – לא יכול להיות ספק שהמבנה הוא בגדר בניין לעניין חוק התכנון והבניה ואף אין צורך להרחיב בדבר.
 3. טענתו של ב"כ הנאשמים היא, אפוא, טענה ל"הגנה מן הצדק", וזאת על רקע העובדות שתפורטנה להלן, שאף הן ברובן אינן שנויות במחלוקת. ראשיתה של סגירת החורף דנא היא בחורף 2005-2004, עת פנו הנאשמים לעיריית הרצליה (להלן – העירייה) וביקשו וקיבלו הנחיות לביצוע "סגירות עונתיות" (ר' נ/1). הנאשמים פעלו לפי הנחיות אלה ואמנם קיבלו היתר להקמת המבנה לחורף האמור (נ/3). ב"כ הנאשמים הדגיש, כי לצורך הקמת המבנה פנו הנאשמים לחברה המתמחה בהקמת מבנים כגון דא, שניתן לפרקם בתום העונה, והשקיעו ברכישת המבנה ובהקמתו ממיטב כספם (כ-234,000 ₪ (בתוספת מע"מ); ר' נ/4). הנאשמים שבו ופנו לעירייה לצורך קבלת היתר לחורף 2006-2005, ושבו וקיבלו היתר כמבוקש.
 4. והנה, לקראת חורף 2007-2006 שינתה העירייה את מדיניותה, וחדלה ליתן היתרים ל"סגירות עונתיות" (או "פרגודים"), כאשר לטענת ב"כ הנאשמים לא היה כל הצדק סביר לכך. בהקשר זה ביקש ב"כ הנאשמים להדגיש את העובדה שפסק הדין בעת"מ (מחוזי ת"א) 2082/99 פוקס ואח' נ' עיריית בת ים ואח', , בו נקבע כי לא ניתן לאשר בניית "פרגוד" בהיתר לפי חקיקת עזר עירונית משום שמדובר בבניה הטעונה היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה, ניתן עוד בשנת 2000, ועל כן אינו יכול להוות עילה לשינוי מדיניות העירייה בעניין הנפקת היתרים לסגירות עונתיות בשנת 2006.
 5. מכאן, אם כן, טענת ב"כ הנאשמים כי נתגבשה לנאשמים הגנה מן הצדק: העירייה אישרה במשך שנתיים רצופות את הקמת "סגירת החורף" והביאה את הנאשמים להוצאות כבדות לצורך רכישת המבנה והקמתו, ואף גבתה ארנונה בגין המבנה בשנים אלה (ר' נ/8 ונ/9). לפיכך העירייה, כרשות ציבורית המחויבת באמות המידה שנקבעו במשפט המנהלי, אינה יכולה להחליט באופן שרירותי להפסיק לתת את ההיתר, בפרט כשמשמעות הדבר היא מכת מוות כלכלית למסעדה. למעלה מ-50% משטח הישיבה של המסעדה, כך לטענת הסנגור, הוא בשטח החיצוני ועל כן משמעות אי הקמת סגירת החורף היא שלעסק לא יהיה קיום כלכלי.
 6. עם כל חריפותן אין לקבל את טענות הסנגור. נקודת המוצא, כאשר מדובר בפעולה הטעונה היתר או רישיון, היא שאין אדם רשאי לעשות דין לעצמו ולבצע את הפעולה ללא היתר, גם אם הוא סבור שהרשות המנהלית נמנעה מליתן לו את ההיתר מטעמים שרירותיים או פסולים. הרשויות המנהליות כפופות לביקורתם של בתי המשפט לעניינים מנהליים, ואם מאן דהוא סבור שנפל פגם בהתנהלותן, הדרך המשפטית בה עליו לנקוט היא בהגשת עתירה מנהלית. ואולם, כאמור, אין הוא רשאי ליטול את החוק לידיו ולהחליט על דעת עצמו שהוא פטור מהצורך לפעול לפי היתר; זהו עיקרון יסוד במדינת חוק, ודומה שהדברים אינם טעונים הסבר נוסף.
 7. במקרה דנא הבהיר ב"כ המאשימה כי העירייה החליטה שלא להנפיק עוד אישורים לסגירות חורף במתחם בו נמצאת המסעדה עקב הליך משפטי אחר, שבמסגרתו התחייבה העירייה לפעול ברוח זו. לנוכח התחייבות זו הרשות פעלה ופועלת לא רק כנגד המבנה שהקימו הנאשמים אלא כנגד כל הסגירות העונתיות במתחם, שרובן אם לא כולן כבר הוסרו.
 8. הסברו זה של ב"כ המאשימה הינו, לכאורה, סביר. ואולם, כך או כך, בכל מקרה הנאשמים לא היו רשאים לעשות דין לעצמם ולהקים את המבנה, בחורף 2007-2006, כשלא היה בידיהם היתר כדין לכך. בהקשר זה יש להדגיש כי גם בטיעון של חסרון כיס, ואפילו ניכר, שעלול היה להיגרם לנאשמים אין כדי להעלות או להוריד. אין בנימוק של הפסד כספי כדי להכשיר עשיית דין עצמית, וברי כי בקבלת נימוק כזה יש כדי לפתוח פתח רחב כפתחו של אולם להימנעות מהוצאת היתרי בניה כדין.
 9. אכן, המקרה דנא מאיר שוב, ומזווית נוספת, את הבעייתיות שבהחלת הדוקטרינה של "הגנה מן הצדק" בעבירות תכנון ובניה ואת הצורך לנקוט במשנה זהירות בהחלתה בעבירות אלה (ולעניין זה ר' והשווה עמ"ק (רמת השרון) 7214/07 מדינת ישראל נ' יפתח

אלוני, , בפסקה 9 להכרעת הדין).
המשמעות של זיכוי הנאשמים דנא מטעמי הגנה מן הצדק היא לא רק בזיכויים מהאשמה הקונקרטית בה הואשמו אלא גם במתן היתר-בפועל לבנייתו של המבנה ללא היתר בניה – לא רק בתקופת החורף נשוא כתב האישום אלא גם בתקופות החורף הבאות, ואף במתן גושפנקא לאחרים לעשות כן כל אימת שהרשות תסרב להנפיק להם היתר שניתן בעבר. יתר על כן, בזיכוי הנאשמים עלול להיות משום תמריץ שלילי ליתר העסקים במתחם, שפעלו לפי הנחיות הרשות והסירו את הסגירות העונתיות – ובוודאי גם סבלו חסרון כיס מכך – ויצירת מצג לפיו מי שפועל בניגוד להנחיות הרשות סופו להרוויח מכך.
10. אשר על כן אני מרשיע את הנאשמים בעבירה בה הואשמו בכתב האישום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. היתר בניה למבנה

 2. עורך דין היתר בניה

 3. היתר לבניית קיר ים

 4. הקלות בהיתרי בניה

 5. היתר בניה קרוואנים

 6. היתר בניה כפר נופש

 7. היתר בניה לעליית גג

 8. היתר בניה ללא תוכנית

 9. היתר בניה חלון נוסף

 10. קרן חניה - היתר בניה

 11. ביטול היתר בניה שניתן

 12. היתר בניה מרכז מסחרי

 13. היתר לבניית עליה לגג

 14. היתר בניה מועצה דתית

 15. היתר לבניית גג רעפים

 16. היעדר היתר בניה לדירה

 17. קנס על סטיה מהיתר בניה

 18. היתר בניה בעיר יהוד

 19. חתימת מינהל להיתר בניה

 20. היתר בניה בניגוד לתקנות

 21. בקשת היתר לבניית סופרמרקט

 22. היתר בניה מערכת סולארית

 23. התנגדות להיתר בניה לגדר

 24. היתר בניית חניה בגן ילדים

 25. היתר בניה לפני הפקדת תכנית

 26. דחיית בקשה לקבלת היתר בניה

 27. פינוי דייר מוגן היתר בניה

 28. היתר בניה ללא חתימות שכנים

 29. היתר בניה מעקה בטיחות בכביש

 30. היתר לבניית בריכת נוי לדגים

 31. ביטול החלטה למתן היתר בניה

 32. ביטול היתר בניה בגלל העיצוב

 33. היתר לבניית קיר בבית מגורים

 34. זיכוי מעבירת סטיה מהיתר בניה

 35. נטל ההוכחה של קבלת היתר בניה

 36. היתר בניה מחוץ לגבולות תכנית

 37. חריגה מהיתר בניה - כתב תביעה

 38. תחולת תיקון חוק על היתר בניה

 39. בקשה לשינוי שם בעל היתר בניה

 40. צו מניעה האוסר לבקש היתר בניה

 41. היתר בניה למבנה ביערות הכרמל

 42. היתר לבניית סוכך למסעדה בחורף

 43. אי הגשת התנגדות לבקשת היתר בניה

 44. התניית היתר בניה בתשלום כופר חניה

 45. היטל השבחה - היתר בניה מתקן בזק

 46. ביטול היטלי פיתוח היתר בניה זמני

 47. ערר על אישור בקשה מתוקנת להיתר בניה

 48. תשלום היטל השבחה כתנאי להיתר בניה

 49. קביעה חד משמעית שלא הוצא היתר בניה

 50. בקשה לשינויים בהיתר בניה לבית כנסת

 51. בקשה להיתר בניית בית מגורים לבן ממשיך

 52. בקשה להיתר בנייה לבניית חדרי יציאה לגג

 53. סמכות ועדה מקומית לא לאשר היתר בניה

 54. הורדת קיר מפריד בין דירות - היתר בניה

 55. קבלת היתר בניה ללא הסכמת בעלי הדירות

 56. אי מתן החלטה לבקשה למתן היתר בניה במגרש

 57. שינוי בגודל מגרש לאחר קבלת היתר בניה

 58. ערעור על פסק דין לאחר קבלת היתר בניה

 59. ביטול היתר בניה בגלל אי זימון צד לדיון

 60. פיצויי הסתמכות על היתר בניה שניתן בטעות

 61. תכנית עיצוב ארכיטקטוני כתנאי להיתר בניה

 62. היתר בניה על פי תכנית שהופקדה וטרם אושרה

 63. פיצויים בגין הערמת מכשולים להשגת היתר בניה

 64. אי הוצאת היתר בנייה ע''י הקבלן בעסקת קומבינציה

 65. סמכות ועדת הערר במקרים שניתן היתר ושהבניה כבר בוצעה

 66. ביטול הסכם קניית דירה עקב אי הוצאת היתר בניה בזמן

 67. העברת חלק ממבנה לבעלות העירייה כתנאי לקבלת היתר בניה

 68. היתר בניה על סמך תוכנית מתאר מקומית ללא תוכנית מפורטת

 69. היתר בניה בבית משותף: האם חייבים הסכמה של כל הדיירים ?

 70. טענת רשלנות בטיפול בבקשה לקבלת היתר בנייה להקמת יחידת מגורים

 71. תביעה לקבוע כי הופר ההסכם, והיתר הבנייה ניתן שלא כחוק תוך רמייה

 72. בקשה להיתר בנייה דו משפחתי ב"מסלול ירוק" - ללא פרסום הקלות כלשהן

 73. בקשה להיתר בניית קומת גלריה הגדלת התוספת בחזית דרומית וביטול גרם מדרגות

 74. תנאי להוצאת היתר בניה: הגשת תוכנית קונסטרוקציה מפורטת וכן חישובים סטטיים לבניה

 75. בקשה להיתר בנייה לביצוע שינויים בפתחים, חזיתות, שינויים פנימיים, תוספת קירוי קל חדש והסתרת מתקנים

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון