בקשה להשהיית פיטורים

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להשהיית פיטורים:

1. לפנינו בקשה למתן צו מניעה זמני המורה למשיבה להשהות ו/או להשעות את כוונתה לפטר את המבקש מעבודתו כיועץ מקצועי במשרד הרבנות הראשית, ו/או לבטל את פיטוריו, אם ייקבע כי המכתב שקיבל המבקש מהווה מכתב פיטורים, ולהמשיך את השעייתו מעבודתו עד אשר יסתיימו ההליכים הפליליים נגדו.

2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו, ואשר נקבעות לכאורה בלבד, לנוכח העובדה שמדובר בהליך זמני:
א. המבקש היה יועץ מקצועי ברבנות הראשית, והועסק בחוזה "משרת אימון" כהגדרתו בפרק 2.5 לתקשי"ר, ולפי תקנה 1(16) לתקנות שירות המדינה (מינויים) חוזה מיוחד, מיום 29.7.04 (נספח א' לבקשה, להלן – החוזה).
ב. ביום 22.10.06 נפתחה חקירה פלילית נגד המבקש בגין חשדות לביצוע עבירות של מרמה וזיוף, גניבה בידי עובד ועבירות של הלבנת הון, שנעברו, לכאורה, לפני שהמבקש החל למלא את תפקידו כיועץ מקצועי במשרד הרבנות הראשית.
ג. ביום 26.8.07 הושעה המבקש מעבודתו ברבנות הראשית בהוראת נציב שירות המדינה (להלן – הנציב) ל-6 חודשים. תוקף ההשעיה הוארך פעמים אחדות, וביום 7.10.08 הוארכה ההשעיה לתקופה של 3 חודשים נוספים, עד ליום 27.1.09. למערער הודע כי אם יוגש נגדו כתב אישום, יישקל סיום העסקתו.
ד. ביום 2.11.08 הוגש נגד המבקש כתב אישום לבית המשפט המחוזי בירושלים בגין עבירות רבות מאד של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, גניבה בידי מורשה, מרמה לפי פקודת מס הכנסה והלבנת הון (נספח ג' לתגובת המשיבה לבקשה).
ה. ביום 23.11.08 פנה עו"ד אסף רוזנברג, ממונה בכיר משמעת בנציבות שירות המדינה, בכתב אל המבקש, והודיעו כי מאחר שהוגש נגדו כתב אישום כמפורט לעיל, שוקל הנציב להפסיק את שירותו, וכי הוא רשאי לטעון בכתב עניין זה לפני 27.11.08 (נספח ד' לתגובת המדינה לבקשה).
ו. המבקש פירט את טענותיו כאמור במכתב מיום 26.11.08 (נספח ג' לבקשה).
ז. במכתב מיום 30.11.08 הודע למבקש כי טענותיו נדחו, וכי נציב שירות המדינה החליט להורות על הפסקת חוזה העבודה שלו (נספח ד' לבקשה).

3. בהסכמת הצדדים נדונה הבקשה על פי סיכומים בכתב.

4. המבקש טוען כי יש לדחות את טענת המשיבה בדבר סיכול חוזה העבודה, שכן טענה זו לא התקבלה מעולם על ידי בית המשפט העליון. בנוסף לכך העבירות, המוכחשות מכל וכל, נעברו לפני תקופת עבודתו של המבקש ברבנות הראשית, מה גם שהרב הראשי עצמו אינו רואה כל פגם בהמשך העסקתו של המבקש. המבקש מוסיף עוד כי לא התפטר, וכי המכתב שנשלח אליו אינו בגדר מכתב פיטורים, שכן לא נשלח אליו ישירות, ולא ניתנה בו הודעה מוקדמת כנדרש. המבקש עומד על כך שיש להמשיך את השעייתו , שכן ניתן לסיים את חוזה העסקתו רק עם סיום כהונתו של הממונה עליו, היינו הרב הראשי. בנוסף לכך אין לפטר עובד במהלך תקופת חוזה ההעסקה עקב הגשת כתב אישום, במיוחד כאשר מדובר בעבירות שאינן קשורות למשרה שבה הוא מועסק עתה. פיטורי המבקש במועד זה מהווים פגיעה חמורה בזכויותיו, ובחזקת החפות.

5. מנגד טוען המשיב כי פרשנות מילולית של הסכם העבודה של המבקש תביא לתוצאה אבסורדית, על פיה לא ניתן לסיים את העסקתו של עובד המכהן במשרה אמון בשום מצב. לפיכך יש ליתן לאמור בהסכם פרשנות תכליתית, על פיה הגשת כתב אישום הינה בגדר נסיבה משמעותית, שבעקבותיה רשאי המעסיק הישיר, היינו הרב הראשי, או המעסיק העקיף, היינו נציב שירות המדינה, להפסיק את שירותו של העובד. זאת, משום שהגשת כתב אישום חמור כגון זה שהוגש נגד המבקש מערער את האימון בין המבקש לבין מעסיקיו. המבקש מעל, לכאורה, באימון שניתן בו, לאור הגשת כתב האישום, ומשום כך חדלו להתקיים יחסי האימון ששררו בינו לבין מעסיקיו, במיוחד במישור הציבורי. תוצאת פקיעת האימון, כאמור, הינה סיום חוזה ההעסקה של המבקש. המשיבה מוסיפה עוד כי מאזן הנוחות נוטה לטובתה, וכי יש למנוע מצב שבו מעביד לא יוכל לתפקד באופן סביר עד למתן פסק דין בשל יחסי עבודה שנכפו עליו כסעד זמני.

6. המחלוקת השנויה בין הצדדים בענייננו מתמקדת בשאלה האם כוונת הנציב להורות על הפסקת חוזה העבודה של המבקש, כעולה ממכתבו מיום 30.11.08 (נספח ד' לבקשה), מתיישבת עם המסגרת הנורמטיבית החלה בענייננו, והאם היא עומדת בדרישות שנקבעו לגבי החלטה מינהלית. ייאמר כבר בראשית הדברים כי מקובלת עלינו במלואה טענת המבקש כי מכתב זה אינו בגדר מכתב פיטורים, לכאורה, שכן לא נכתב על ידי הנציב, לא נשלח אל המבקש, ומלשונו עולה כי אינו מורה על פיטורים בפועל, אלא על כוונת הנציב להורות על הפסקת חוזה העבודה של המבקש. יתר על כן, המכתב אינו עונה על דרישת סעיף 2(ג) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001, המחייב את המעביד ליתן לעובד הודעה בכתב המציינת את יום הוצאת ההודעה ואת יום כניסת הפיטורים לתוקף. משכך, פיטוריו של המבקש לא נכנסו עדיין לתוקף, לכאורה, ואנו דנים רק בשאלת כוונתו של הנציב כמפורט לעיל.

7. שתיים הן ההוראות הנורמטיביות שלאורן יש להכריע בבקשה זו שלפנינו. האחת הינה סעיף 3 להסכם העבודה של המבקש שזו לשונו:
”תקופת החוזה מיום 01/07/2004 ועד סיום כהונתו של הממונה על העובד (להלן – הממונה) יובהר כי הוראה זו תחול בכל מקרה של סיום כהונת הממונה בין בעקבות בחירות, בין בעקבות התפטרות אישית, ובין מכת סיבה אחרת (להלן – תוקף החוזה).


על אף האמור לעיל, רשאי נציב שירות המדינה או י שהוסמך על ידיו לעניין סעיף זה להפסיק את שירותו של העובד בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב של חודש אחד מראש או על ידי תשלום משכורת על חודש אחד, לפי בחירת הנציב.
על אף האמור לעיל, רשאי העובד להפסיק את שירותו בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לפי התקופות המפורטות להלן:
במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים – של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודה עד תוך שנת העבודה הראשונה – של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
לאחר שנת העבודה הראשונה – של חודש ימים” (נספח א' לבקשה).


ההוראה השניה הרלבנטית לענייננו הינה הוראת סעיף 68 לחוק שירות המדינה (משמעת) הקובעת כי:
”עובד מדינה לא יפוטר בגלל עבירת משמעת אלא על פי פסק דין של בית הדין; הוראה זו לא תחול על פיטורים בתקופת ניסיון הנהוגה לגבי המשרה הנדונה ולא על פיטורים מחמת הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, ופיטורים בשתי נסיבות אלה לא ייראו כאמצעי משמעת לעניין סעיף 62".

8. עינינו הרואות, סעיף 3 לחוזה ההעסקה של המבקש מאפשר, לכאורה, לשני הצדדים להפסיק את ההתקשרות ביניהם בכל עת, בכפוף למתן הודעה מוקדמת. משכך, לכאורה, לא פעל הנציב בניגוד לאמור בחוזה. יתר על כן, גם לולא כלל הסעיף את תתי הסעיפים המפורטים בו, סבורים אנו כי ניתן היה להפסיק את החוזה בנסיבות המתאימות. מקובלת עלי במלואה טענת המשיבה כי יש ליתן לסעיף זה, בהסכם ההעסקה של המבקש, פרשנות תכליתית. אין לומר כי מאחר שמדובר בהסכם לתקופה קצובה, לא ניתן לסיימו בשום מקרה, אף אם חל שינוי משמעותי בנסיבות. יתר על כן, הגשת כתב אישום כגון זה שהוגש נגד המבקש, הינו בגדר שינוי נסיבות משמעותי ביותר.

9. משהגענו, לכאורה, למסקנה כי חוזה העבודה של המבקש מאפשר את הפסקתו בכל עת, נשאלת השאלה האם סעיף 68 לחוק המשמעת מונע זאת. אנו סבורים כי גם על שאלה זו יש להשיב, לכאורה, בשלילה. זאת, משום שכאשר מדובר בחוזה לתקופה קצובה, ועל פי האמור בסעיף 3 לחוזה עסקינן בחוזה לתקופה קצובה, גם אם אינה תחומה בזמן מוגדר, גובר האמור בחוזה על פני הוראת סעיף 68 הנ"ל. יפים לענייננו דברי השופט יגאל פליטמן בע"ע (ארצי) 202/07 מ"י – משעול, , ניתן ביום 24.9.07, להלן – פרשת משעול), שעליו מסתמך המבקש, כי:
”סעיף 68 לחוק שירות המדינה (משמעת), שעניינו 'פיטורים על עבירת משמעת על פי פסק דין', ראוי שהתפרש פרשנות תכלית כשלעצמו וככל חוק אחר, ולא על פי קונסטרוקציה משפטית מתוך חוזה העסקה לאור אומד דעת צדדיו, שתכליתה היתה אחרת לגמרי" (סעיף 4 בפסק הדין של השופט פליטמן).

לשונו של סעיף 3 לחוזה בענייננו מאפשרת לנציב להפסיק את חוזה העבודה של עובד במשרת אימון, ואם ייאמר כי הדבר אפשרי רק בשל סיבה מוצדקת, הרי הגשת כתב אישום כה חמור כפי שהוגש נגד המבקש, הינו בגדר סיבה מוצדקת, לכאורה.

10. אכן, טענתו של המבקש כי עומדת לו חזקת החפות הינה טענה כבדת משקל, ומקובלת עלינו טענתו כי פיטוריו עתה הינם בגדר חריצת דין עוד בטרם הורשע. עם זאת, לא ניתן להתעלם מן העובדה שמדובר בעובד הממלא משרת אימון בשירות הציבורי. משרת אימון כשמה כן היא, והיא מחייבת קיומו של אימון לא רק בין העובד לבין הממונה עליו, אלא גם בינו לבין הציבור. אימון זה עלול להיפגע באופן חמור אם ימשיך לשרת במשרה מעין זו מי שהוגש נגדו כתב אישום חמור ביותר, במיוחד כאשר יש להניח כי לאור היקפו של כתב האישום והעדים הרבים המופיעים בו יימשכו ההליכים בענייו זה זמן רב.

11. המבקש מייחס חשיבות רבה לעובדה שהעבירות המיוחסות לו נעברו, לכאורה, לפני תקופת כהונתו במשרד הרבנות הראשית. איננו סבורים כי יש לייחס לעובדה זו חשיבות כלשהי. די בכך שנפל, לכאורה, פגם חמור בהתנהלותו של העובד, כדי לפגוע באימון שניתן בו, והעובדה שכשל, לכאורה, בעבר, אין בה כדי להפחית מן הפגיעה באימון הציבור בשירות הציבורי בכלל, ובמבקש בפרט.

12. עם זאת, כדי שלא ייגרם למבקש נזק בלתי הפיך, רואים אנו לנכון לקבוע, כפי שנקבע אף בפרשת משעול, כי אם יימצא המבקש זכאי בדינו באופן שראוי יהיה לקבוע כי לא היה מקום מלכתחילה להפסיק את חוזהו, יוחזר המבקש לעבודתו מן המועד שבו פוטר. אם במועד זה לא יכהן עוד הרב הראשי מצגר כרב ראשי, יפוצה המבקש על הפסקת עבודתו ממועד פיטוריו ועד לסיום כהונתו של הרב מצגר.


סוף דבר – הבקשה נדחית, בכפוף לאמור בסעיף 10 לעיל.
אין צו הוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון