הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז:

1. בפנינו בקשה להורות למשיבה להימנע מקיומו של הליך מכרז לתפקיד מנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי, וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית.

2. עד שנגיע לטענות הצדדים, נביא את קורותיהם עד כאן בעובדות שנקבעו בהחלטה מיום 14.4.08 (בש"א 1261/08). (להלן: "הבקשה").

3. המבקשת עובדת מזה 33 שנים באגף החינוך של המשיבה.

4. המשיבה הינה רשות מקומית הפועלת בהתאם לפקודת העיריות.

5. בתאריך 2.2.95 מונתה המבקשת לתפקיד של מנהלת מחלקת החינוך בפועל של המשיבה (העתק כתב המינוי שניתן למבקשת ע"י ראש העיר דאז מר זאב בוים צורף כנספח ו' לבקשה).

6. בתאריך 19.7.95, נבחרה המבקשת ע"י ועדת קבלה שהתכנסה בעקבות מכרז, שפורסם לתפקיד מנהל אגף החינוך (פרוטוקול ועדת הקבלה צורף כנספח ז' לבקשה).

7. המבקשת משמשת מאז 1995 ועד היום במשך 14 שנים בתפקיד מנהלת אגף החינוך במשיבה.

8. בתאריך 27.11.07 כתב ראש העיר, מר אבירם דהרי (להלן: "ראש העיר"), למבקשת, כי היא מושעית לאלתר מתפקידה כמנהלת אגף החינוך. הרקע להחלטה זו מצוי בדברי המבקשת לועדת החקירה לתפקוד מועצת העיר קרית גת והעומד בראשה (להלן: "ועדת החקירה"). שם לדעת מר דהרי, נוצר הרושם כאילו למבקשת יש תואר ראשון, אשר היא מתעתדת לסיים בקרוב. בנוסף, במסגרת ביקורת משלימה של משרד הפנים, התברר כי כאשר המבקשת, נבחרה לתפקידה, לא היה לה תואר ראשון בכלל ובחינוך בפרט. היא יצרה מצג שוא לפיו יש לה תואר ראשון. זאת למרות שמדובר היה בתנאי סף לקבלה לתפקיד, נרשם ע"י הועדה כי המבקשת מסיימת לימודי תואר ראשון בחינוך.

על יסוד האמור, מצא ראש העיר להשעות את המבקשת לאלתר מתפקידה, וזאת עד לסיום בדיקת הנושא ע"י הגורמים המוסמכים. מנהל מחלקת כח אדם בעיריה הונחה למצוא למבקשת תפקיד שהולם את כישוריה. בינתיים, נדרשה המבקשת להימנע מכל פעילות הקשורה לאגף החינוך וכן שלא להיכנס למשרדי אגף החינוך ללא תאום עם מזכיר העיריה (מכתבו של ראש העיר צורף כנספח א' לבקשה).

9. בתאריך 2.12.07, כתב ראש העיר למבקשת, כי היא מוזמנת לשימוע למחרת היום על מנת להבהיר מדוע לא התייצבה אצל מנהל כח אדם, ומהן הדרישות האקדמיות שנותרו למבקשת על מנת לסיים את התואר. כמו כן, המבקשת יכלה להתייחס לאופן קבלתה לעבודה, האם ניתן להשאירה בתפקידה ומהן אפשרויות שיבוצה בעבודה בתפקיד אחר. (המכתב צורף כנספח ז' לתגובת המשיבה).

10. המבקשת בחרה שלא להתייצב לשימוע.

11. בתאריך 29.11.07 פנתה המבקשת לבית הדין בבקשה למתן סעד זמני להפסיק את השעייתה.

12. בתאריך 4.12.08, התקבלה בקשת המבקשת ובית הדין מצא, כי לא התקיימו התנאים הקבועים בחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג – 1963 לצורך השעיית המבקשת. בית הדין מצא כי ועדת המכרזים שבחרה את התובעת ידעה כי המבקשת לא השלימה את לימודיה לתואר ראשון, חלוף השנים מקהה את עוקצו של הפגם, תפקידה של המבקשת הוא ללא רבב, ומועד ההשעייה היה בסמוך לפרסום דו"ח ועדת חקירה לתפקוד העיריה והעומד בראשה; בדו"ח צוטטו דברי ביקורת של המבקשת.

13. בתאריך 11.12.07, זימן ראש העיר את המבקשת לשימוע, לצורך קבלת הבהרות בקשר למינוייה (המכתב צורף כנספח י"א לבקשה).
ראש העיר נעתר לבקשת המבקשת לדחות את מועד השימוע בשל סיבות בריאותיות, וסופו שהתקיים ב- 3.2.08. (תמליל השיחה צורף כנספח ט"ז לבקשה).

14. בתאריך 4.2.08, פנה ראש העיר בכתב למבקשת וביקש התייחסותה בכתב למספר סוגיות, וזאת לאחר שבפגישה שהתקיימה יום לפני כן, התובעת היתה שרוייה בסערת רגשות ונמנעה ממנה ההתייחסות כנדרש.

15. המבקשת השיבה למכתב ביום 7.2.08, תוך שהפנתה לבקשה למתן סעדים זמניים, מכתבה למשיבה מיום 31.1.08, לדבריה בישיבת השימוע והמפורט בתביעת הדיבה שהגישה נגד ראש העיר. (המכתב צורף כנספח ט"ו לבקשה).

16. בתאריך 12.2.08 הודיע ראש העיר למבקשת, כי החליט לבטל את מינוייה כמנהלת אגף החינוך. במכתב פורטו שקריה של המבקשת בקשר להעדר תואר אקדמאי, אשר הביאו להחלטתו של ראש העיר. (המכתב צורף כנספח י"ז לבקשה).

17. בתאריך 17.2.08, עתרה המבקשת למתן סעד זמני לביטול החלטת ראש העיר בענין העברתה מתפקידה ולהשבתה לתפקיד כמנהלת אגף החינוך על הזכויות הכספיות הכרוכות בכך, וכן להורות על הימנעות מקיום של הליך מכרז לאיוש תפקיד המבקשת.

18. בית הדין נעתר לבקשה והורה על מתן סעד במעמד צד אחד, לפיו ההחלטה על ביטול מינוי המבקשת תושעה עד למתן החלטה אחרת.

19. בתאריך 14.4.08 קבענו כי החלטת ראש העיר בדבר ביטול מינוי המבקשת נעשתה משיקולים זרים, ועל כן הורינו על ביטולה.
עוד צויין כי "ככל שהמשיבה פתחה בהליכי מכרז לאיוש תפקידי המבקשת אנו מורים בזאת על ביטולם".

20. טענות המבקשת

המבקשת טוענת, כי המשיבה פרסמה מכרז פומבי מס. 4/09 ביום 23.1.09, לתפקיד מנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי. (העתק הפרסום צורף כנספח א' לבקשה הנוכחית).
המבקשת טוענת, כי מדובר במכרז לתפקיד שהוא חלק הארי מסמכויותיה ומשימותיה, זאת מבלי שהמבקשת ידעה על כך מראש, או השמיעה את דבריה בענין. מכרז זה מהווה המשך ישיר של התנהגות המשיבה וראשה, אשר בחר למדר את המבקשת, לפגוע בה ולבזותה.
ההחלטה לצאת למכרז מנוגדת לצו מטעם בית הדין אשר קבע כי על המשיבה להימנע מאיוש תפקידי המבקשת.

21. טענות המשיבה

המשיבה טוענת, כי כבר ב- 12/08 הוחלט על שינוי מבני במחלקת החינוך, וזאת במסגרת הפררוגטיבה הניהולית. המשיבה טוענת, כי באותה ישיבה מ-4.12.08 החליטה מועצת העיר לחלק את האחריות באגף החינוך לשלושה חברי מועצה ממונים ובהתאם לחלק בין החינוך הממלכתי, ממלכתי-דתי והחינוך החרדי.

כבר לפני כשש שנים פוצל אגף החינוך לשני אגפים נפרדים באשר בראש כל אחד עומד מנהל עצמאי – חינוך חרדי וחינוך ממלכתי. באותו אופן פועלת כעת המשיבה בסמכות ובדין כאשר הוקם אגף חינוך ממלכתי-דתי, ובמסגרתו ינתן מענה לצרכים המיוחדים של הציבור הדתי.

במקרה דנן, המשיבה סברה על בסיס שיקולים מקצועיים וענייניים לערוך שינוי מבני באגף החינוך, כאשר המבקשת לא נפגעה במעמדה או בתנאי עבודתה.

22. הכרעה

לוז החלטתנו הוא הנאמר בהכרעה הקודמת שיצאה תחת ידינו ובה נאמר כהאי לישנא: "ככל שהמשיבה פתחה בהליכי מכרז לאיוש תפקידי המבקשת, אנו מורים בזאת על הפסקתם".
החלטה זו נושאת פניה לעבר להווה ולעתיד. מכוח החלטה זו, המשיבה מנועה מלהוציא אחד מתפקידי המבקשת למכרז. לא לחינם קבענו זאת, וציינו כי מדובר בתפקידי המבקשת ולא בתפקיד אחד, שכן כבר אז היינו ערים לנסיונות המשיבה והעומד בראש, ליטול סמכויות מהמבקשת ולהעבירן לאחרים.

23. אין חולק, כי אחד מתפקידי המבקשת הוא ניהול ואחריות על החינוך הממלכתי-דתי. המשיבה ציינה בתגובתה, כי כבר לפני שש שנים הוצא החינוך החרדי מאגף החינוך אך בכך לא עוסקת בקשה זו, שמכוונת לחינוך הממלכתי-דתי.

המשיבה מפנה להחלטה של מליאת מועצת העיר מיום 4.12.08, אשר לפיה חולקה האחריות באגף החינוך לשלושה חברי מועצה ממונים. אין בהחלטה זו כל זכר לנטען ע"י המשיבה, לפיו החליטה המשיבה על הפרדת האגפים, או יצירתם. החלטה זו אין משמעה כי המשיבה אישרה לצאת למכרז למנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי וגם אם היתה יוצאת החלטה כזו, היא כפופה לאמור בצו שהוצאנו ביום 14.4.08.

24. משכך הם פני דברים, על המשיבה לדעת כי גם פררוגטיבה ניהולית כפופה לתום לב, וקיום צווים שיפוטיים. במקרה דנן, המשיבה הפרה את הצו השיפוטי מיום 14.4.08, עת הוציאה למכרז את תפקידי מנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי שהינו חלק מתפקידי המבקשת.
הצרכים המיוחדים של הציבור הדתי אשר היו באחריות המבקשת עד היום ולא נטען, כי זכו לטיפול בלתי ראוי על-ידה, לא השתנו מאז החלו ההליכים בתיק זה, כמו גם יש להניח לא השתנו בעקבות הבחירות האחרונות שנערכו במשיבה. צרכים אלו אינם יכולים להיות כסות לפגיעה במבקשת.
דברים אלו מקבלים משנה תוקף בסיכומי המשיבה, לפיהם המשיבה מחזיקה בדעה כי המבקשת אינה ראויה לתפקידה. באותה נשימה ובצמידות טוענת המשיבה, כי לא כל פעולה של המשיבה באה לפגוע במבקשת. אין בידינו לקבל טענה זו לנוכח הצו המפורש והשתלשלות העניינים המפורטת במבוא לתיק זה.25. על כן הבקשה מתקבלת. המשיבה מנועה מלהמשיך בהליך מכרז מס. 4/09 לתפקיד מנהל אגף חינוך ממלכתי-דתי, וזאת עד למתן פסק דין בתביעה העיקרית.

26. המשיבה תישא בהוצאות המבקשת בסך -.5,000 ₪ בתוספת מע"מ, ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו מכרז ?

 2. מכרז תפור

 3. הקפאת מכרז

 4. מסמכי המכרז

 5. פסילת מכרזים

 6. אומדן מכרזים

 7. פגם טכני במכרז

 8. תנאי סף במכרז

 9. מכרז מכון רישוי

 10. מכרז לביצוע נקז

 11. פגם מהותי במכרז

 12. מכרז כריתת עצים

 13. ביטול מכרז פומבי

 14. הארכת פטור ממכרז

 15. עתירה לאכיפת מכרז

 16. זכות הטיעון במכרז

 17. פיצויי קיום במכרז

 18. המלצה לפסול מכרז

 19. מכרז ערוץ המוסיקה

 20. תיאום הצעות במכרז

 21. תנאים במכרז ציבורי

 22. פתיחת מעטפות מכרז

 23. הצעה גירעונית במכרז

 24. מכרז של חברת החדשות

 25. מכרז שיפוץ בית ספר

 26. פירוש תנאי סף במכרז

 27. היעלמות מעטפה במכרז

 28. תנאים מקפחים במכרז

 29. הערכת מועמדים במכרז

 30. אי פרסום מכרז חיצוני

 31. ביטול מכרז ללא הסבר

 32. אי מימוש זכייה במכרז

 33. ניגוד עניינים במכרז

 34. הצעה אחת בלבד במכרז

 35. טיאוט רחובות - מכרז

 36. אורכה להגשת מסמכי מכרז

 37. הצעה תכסיסנית ‏במכרז

 38. ביטול מעשה עשוי במכרז

 39. הצעה נמוכה מדי במכרז

 40. פגם בתנאי הסף של מכרז

 41. ביטול החלטה לבטל מכרז

 42. נוסח לא ברור של מכרז

 43. מכרז של משרד החקלאות

 44. מכרז לבניית בריכת מים

 45. חוסר ודאות הצעה במכרז

 46. פגם בכל ההצעות במכרז

 47. זכות עיון במסמכי מכרז

 48. מקבילית הכוחות מכרזים

 49. בקשה לפסילת זוכה במכרז

 50. בקשה לעיון במסמכי מכרז

 51. ביטול מכרז למינוי מנהל

 52. תנאי סף להשתתפות במכרז

 53. מכרז תעודות זהות חכמות

 54. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 55. מכרז לביצוע סקר מקרקעין

 56. פסילת מועמד במכרז פנימי

 57. הגבלת מספר הזוכים במכרז

 58. מכרז לרכישת מכונת צילום

 59. עריכת מכרז עירייה סלולר

 60. מכרז הסעות במשרדי הממשלה

 61. ניסיון קודם כתנאי במכרז

 62. פגמים במכרז מועצה מקומית

 63. מכרז ביטוח מועצה מקומית

 64. דרישת ניסיון כתנאי במכרז

 65. פגם במכרז של משרד הפנים

 66. דרישת ותק כתנאי סף במכרז

 67. ביטול מכרז של הקרן הקיימת

 68. ערעור על פסילת הצעה במכרז

 69. החזר הוצאות השתתפות במכרז

 70. מכרז מינויים בחברת החשמל

 71. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 72. פרסום מכרז ע''י מפרק חברה

 73. הפרת צו שיפוטי בהליכי מכרז

 74. דחיית ''הצעה יחידה'' במכרז

 75. תביעה נגד המכרז של המדינה

 76. ניסיון קודם של משתתף במכרז

 77. ביטול מינוי שנעשה ללא מכרז

 78. פסילת ההצעה הכי זולה במכרז

 79. בקשת ארכה לתשלום לפי מכרז

 80. השפעת עדכון מחירים על מכרז

 81. סיום תקפות רשיון במהלך מכרז

 82. בקשה לפסילת מכרז לאיוש משרה

 83. ביטול מכרז לאחר פתיחת הצעות

 84. ביטול קבלת הצעות מחיר במכרז

 85. גביית דמי היתר מזוכה במכרז

 86. בקשה למתן צו זמני בהליך מכרז

 87. החזר כספי בעקבות זכיה במכרז

 88. היכרות מוקדמת עם מועמד במכרז

 89. ביטול הודעה על ביטול מכרזים

 90. פסילת הצעה במכרז בשל פגם טכני

 91. מכרז זכויות שידורי רדיו בצפון

 92. דחיית ההצעה הזולה ביותר במכרז

 93. ביטול מכרז לאחר צו התחלת עבודה

 94. תקופת התקשרות בלתי סבירה במכרז

 95. מכרז להנחת צנרת השקיה בקולחין

 96. עתירה לבטל את החלטת ועדת המכרזים

 97. פסילת הצעה במכרז בגלל סוג המטבע

 98. תשלום בחסר על עבודה במסגרת מכרז

 99. רשות שדות התעופה מכרזים פנימיים

 100. אי קבלת הזמנה לשלב השני של מכרז

 101. דוגמא לתביעה לביטול מכרז שהתקבלה

 102. הורדת מחיר הצעה במכרז לאחר זכיה

 103. בחינת כדאיות כלכלית של מציע במכרז

 104. שלילת מעמד משתתף בעל כשירות במכרז

 105. אי ביטול מכרז פגום מחמת מעשה עשוי

 106. אי עמידה בלוח זמנים - הצעה במכרז

 107. פניה לבית המשפט בעניין זכיה במכרז

 108. שינוי תנאים במכרז לאחר פתיחת הצעות

 109. פיצויים על פגמים בהצעה מתחרה במכרז

 110. ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות

 111. דיון בהצעות שלא הוגשו לתיבת המכרזים

 112. ביטול זכיה במכרז עקב איחור בתשלומים

 113. מסירת פרטים לא נכונים של מועמד במכרז

 114. הגבלת הזמן על זכות העיון במסמכי מכרז

 115. טענה להפסדי רווחים בעקבות ביטול מכרז

 116. הפסד במכרז למרות הצעת ההצעה הכי זולה

 117. עמידה בתנאי מכרז - דיני תכנון ובנייה

 118. פגיעה באינטרס הציבורי בגלל עיכוב מכרז

 119. האם בית המשפט יכול לשנות תוצאות מכרז ?

 120. טופס הזמנת הצעות למכרז - תנאים מקדמיים

 121. בקשה למניעת עיכוב בכניסה לתפקיד נבחר במכרז

 122. האם אפשר לעכב מינוי לתפקיד באמצעות מכרז ?

 123. בקשה לבית המשפט העליון להפסקת הליכי מכרז

 124. ערעור על תוצאות מכרז בשווי מיליארדי שקלים

 125. תביעה לביטול זכיה במכרז בגלל שיקולים זרים

 126. הכרזת בית משפט על ההצעה הזולה ביותר במכרז

 127. פרסום מכרז חדש באותם תנאים לאחר ביטול מכרז

 128. מכרז למתן זיכיון לשידורי רדיו אזורי בירושלים

 129. פסילת הצעה במכרז בשל פגם בהתנהגות במכרז קודם

 130. פטור מחובת המכרז: תקנה 3(23) לתקנות חובת המכרזים

 131. האם מותר לשנות את תנאי הניקוד ותנאי הסף במכרז ללא הודעה ?

 132. אי מילוי תנאי בחוזה למכירת נכס קדם מכרז מקרקעין ו/או גרימה להפרתו

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון