עונש על הפעלת רדיו פיראטי

קראו את גזר הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עונש על הפעלת רדיו פיראטי:

1. כללי
הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות במקבץ עבירות שעיקר עניינן בהפעלת תחנת רדיו, "קול המזרח", בניגוד לחוק, וכדלקמן: קיום שידורים ותחנות שידור ללא זיכיון – עבירה לפי סעיף 32(א) בשילוב סעיף 90(א) לחוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו; קיום תחנת טלגרף אלחוטי, הפעלת מכשיר טלגרף אלחוטי וקיום מכשיר לטלגרף אלחוטי, וכל זאת ללא רשיון – עבירה לפי סעיף 7(א) לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש); ושימוש בתדרי רדיו שלא בהתאם להועדת התדרים והקצאתם – עבירה לפי סעיף 5ד בשילוב עם סעיף 10(ב) לפקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש).


2. עמדות הצדדים - כללי

עמדת התביעה למאסר בפועל לתקופה של ממש תוך הפעלת שני מאסרים מותנים התלויים ועומדים מעל לראשו של הנאשם ושהינם, לדברי בא כוחה הנכבד של המאשימה, חבי הפעלה. לטענות ההגנה שפורטו מפי בא כוחו הנכבד של הנאשם אתייחס בהרחבה בהמשך הדברים, ועם זאת יינתן כבר בשלב זה ביטוי לעיקריים שבהם - נסיבותיו האישיות של הנאשם, עזרתו לזולת, וטענות כלפי תחולת המאסרים המותנים הרלוונטיים.

3. חומרת מעשי הנאשם ועברו הפלילי

לחומרה הגלומה במעשי הנאשם שני רבדים עיקריים.

א. האחד, יסודו בטיבן של העבירות לגופן, תוך שיצוין שאין הדעת נותנת שיעבור בית המשפט לסדר היום על הפעלה נרחבת ושיטתית של תחנת רדיו, כשלא ניתנו לכך ההיתרים הנדרשים. המדובר בעבירה רב ממדית, ולא בכדי מגלמים המעשים עבירות על דברי חקיקה אחדים - חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ופקודת הטלגרף האלחוטי. לעבירות גם ממד כלכלי - מי המשדר בנסיבות אלה גם חוסך כספים רבים שנדרש היה לשלמם תמורת ההיתרים הנחוצים. ומכאן עובר הדיון, אכן, לרובד הרלוונטי השני.

ב. אין זו לנאשם מעידה ראשונה. לחובתו לפחות שלוש הרשעות קודמות שריקען דומה, אם לא זהה ממש.

1. ביום 6.7.97 נדון הנאשם בגין עבירות מסוג זה לשני חודשי מאסר על תנאי [ת.פ. 3161/96 של בית משפט זה].

2. ביום 6.10.97, נדון הנאשם פעם נוספת, ועתה הוטל עליו מאסר על תנאי שאורכו העמד על ידי ערכאת הערעור על שנה [ע.פ. 1139/97; , פסק דינו של בית המשפט המחוזי, מיום 14.1.98].

3. שני תנאים אלה גם יחד הארכו ביום 28.10.03 למשך שנתים על ידי בית המשפט אגב פרשה שלישית בה הועמד הנאשם לדין [ת.פ. 1692/99 של בית משפט זה ]. גזר דין זה הינו, אפוא, הרביעי, הניתן כלפי הנאשם באותו הקשר. במאמר מוסגר עוד אציין, שעל הפרק נאשם שלחובתו עבר רב נוסף מתקופות מוקדמות, לדבריו מהתקופה בה פעיל היה בתנועת "הפנתרים השחורים", ואולם, בשים לב לתקופה בה נעברו עבירות אלה ולטיבן השונה, אניח להן.


4. אי קבלת אחריות

הנאשם אף נמנע מלקבל את האחריות למעשיו, דבר שקיבל ביטוי בצורך שהיה לבית המשפט לשמוע את מלוא הראיות בפרשה. יוטעם, שגם אם מוצדק היה הדבר ביחס לטענת המאשימה, שבמעשיו סיכן הנאשם את התעבורה האווירית, טענה ממנה זוכה, יתקשה בית המשפט להתעלם מכפירתו הגורפת של הנאשם בעצם המעשה שיוחס לו, כפירה שהוכחה כמופרכת על פני פניה. יכול היה ללא כל קושי לכפור בטענה בדבר סיכון התעבורה האווירית אגב הודאה בעצם הפעלת תחנת הרדיו. וגם אם, לבטח, היתה זו זכותו של הנאשם לבקש לשמוע את מלוא הראיות בעניינו, מן הנמנע, שלא לקבוע, כי, לכל הפחות, לא יכול הוא עתה לטעון כי חסך מזמנו של בית המשפט, הרי לא חסך, וגם ראיה לאי נכונותו לקבל את האחריות למעשיו, יש בדבר. בשולי טיעוניה ביקשה התביעה להפנות את בית המשפט לגזר דינו של שותפו, בן ציון קרני, שניתן ללא צורך בשמיעת ראיות קודם לדיון בעניינו של הנאשם. חוששני שבעייתיות לא מבוטלת גלומה בהשוואה זו. מן הצד האחד קיבל קרני על עצמו את האחריות למעידתו בלא צורך לשמיעת ראיות. מן הצד האחר הודה הוא והורשע בארבעה מעשי גניבה שלא כבענייננו. על קרני נגזרו 15 חודשי מאסר תוך הפעלת תנאים שונים, חלקית בחופף וחלקית במצטבר. בנסיבות אלה אניח להשוואה בין שני השותפים ואסתפק במסקנה הכללית, כי גם שותפו של הנאשם נשלח אל מאחורי סורג ובריח בגין שותפותו לאותם מעשים.

5. טענת הנאשם לאי תחולת התנאים

לטענת הנאשם ביצע את העבירות שעל הפרק לאחר תום תקופת התנאי [תקופת התנאי פקעה ביום 28.10.05]. ברם, טענה זו בנסיבות העניין, נעדרת כל אחיזה. יוטעם, שגם אם התפתחה, החקירה, בעיקר, בעקבות תלונות מצד רשות שדות התעופה בשנת 2006 ובשנה שלאחריה, אין משמעות הדברים, שלא ביצע הנאשם את המיוחס לו זמן רב קודם לכן. עולה מהראיות בבירור, שזמן לא רב לאחר הרשעתו הקודמת, שב הנאשם לסורו ולהפעלת תחנת הרדיו "קול המזרח". לא מצאתי כל טעם להרחיב בדוגמאות מתוך חומר הראיות ואסתפק אך במעט. ת/117 מורכב, כזכור, מאסופה נכבדה של צילומי עטיפות דיסקים שנתפסו בביתו של הנאשם עצמו, ובין היתר נכללו בהם גם צילומים שסומנו א.פ. 55, א.פ. 56, א.פ 57. בין היתר נכתב על כל אלה "עונג שבת. שידור חוזר - 28.1.05", בעיצומה של תקופת התנאי. (בת/117, אגב, ברבים מהדיסקים, התאריכים מחוקים). דוגמא נוספת מצויה בת/83, דו"ח האזנה לדיסקים המפרט, בין היתר, "טרקים" שונים המיוחסים לתאריכים רלוונטיים. בטרק מספר 52 מיום 28.4.05 נשמע השדרן מסיים את תוכניתו באלה המילים: "להזכירכם מאזינים יקרים תכף אחרי בשעה השלישית יחליף אותי כאן האמרגן והמפיק ישראל בונדק בתוכנית עונג שבת". טרק 53 ממשיך את קודמו. ראיות נוספות לפעילות הנאשם בתקופת התנאי, יש למכביר. ואגב, אילו סבר הנאשם עצמו, שיש, ולו גם מקצת ממש בטענתו זו, לא היה כל קושי בידו, בעודו ניצב על דוכן העדים, לספר הכיצד הקפיד עם צעדיו עד תום תקופת התנאי, ובאלו נסיבות, רק לאחר מכן, שב להפעיל את תחנת הרדיו. ספק אם מאמין הנאשם עצמו לטענה זו.

6. הטיעון החברתי, עזרה לקהילה ונסיבות אישיות

א. לטענת הנאשם, ברקע לשובו פעם אחר פעם על מעשיו, החשיבות התרבותית והחברתית הגלומה בשידור ובפרסום מוסיקה ושאר מכמני תרבות יהדות המזרח, שלדבריו לא קיבלו ביטוי מספק ברשתות השידור הקונוונציונאליות, ולא, למשל, השיקול הכלכלי, נושא שקיבל ביטוי בטיעוני התביעה. במוקד, לדבריו, היה רצונו להגדיל ולהאדיר את תרבות המזרח בכלל ואת המוסיקה שהתפתחה בקהילות ישראל בארצות אלה, בפרט. כשלעצמי, סבור אני, שמתן במה לתרבות המזרח בדרכים עקלקלות ובניגוד לחוק, לא מהווה, אלא פגיעה בתרבות המזרח, ולטעמי ראויה היא לאור הזרקורים במרכז הבמה: הפצת ערכי תרבות אלה תוך עקיפת החוק וזלזול במוסדות המדינה, אינה אלא פגיעה בתכניה ובמעמדה הציבורי, ויש בכך אך כדי להכתימה - ראויה תרבות זאת להרבה יותר. מדברי ההגנה למדתי, שהיה הנאשם בעברו פעיל ב"פנתרים השחורים". אך 'תרבות המאבק' של הפנתרים השחורים על נגזרותיה, וליתר דיוק, תת-התרבות הזאת, עבר זמנה, אם בכלל היה לה מקום אי פעם. יהדות המזרח עושה לתרבותה ולמעמדה בדרך המלך, וכך ראוי. מובטחני, שגם בתוך תחומי החוק, תזכה היא להגדיל תורה ולהאדיר. לטענות לפיהן נחוצה לקידום ערכים אלה 'הדרך הפיראטית', אין תקומה. מכל מקום, גם אם ייתכן שאכן זה היה הרקע למעשים, אין להתעלם מכך, שגילו בתי המשפט עד עתה מידה ראויה לציון של סובלנות למעשי הנאשם, ופעם אחר פעם נמנעו מלהורות על מאסרו בפועל. ואולם, חוששני, שלא ביקש הנאשם, אלא, לנצל זאת לרעה, ופירש את סובלנות בתי המשפט שלא כהלכה. פעם אחר פעם מעד, את הלקח לא למד, וגם בשעה ששני מאסרים מותנים חבי הפעלה תלויים ועומדים מעל לראשו, הורה הוא היתר לעצמו לזלזל בחוק ובפסיקת בתי המשפט: המעשים חזרו ונשנו, והנה אנחנו כאן. בשלב זה לא יוכל עוד בית המשפט להוסיף ולגלות רגישות והתחשבות, ואף לשיקול הגלום במכמני התרבות של יהודי המזרח, נושא רב ערך ללא ספק, אין עוד מקום. יש גבול לכל תעלול - עשה הנאשם את שעשה בידעו ידוע היטב, לרבות מפעמים חוזרות ונשנות בהם נקרא לבית המשפט, את אי החוקיות הגלומה במעשיו: ידע ועשה. עתה, ידם של השיקולים שנועדו להגברת אכיפת החוק ההרתעה והענישה תהא על העליונה.

ב. לבית המשפט הוגשה אסופה נכבדה של מסמכים המלמדים על מעשי חסד רבים ושונים שעושה הנאשם ועל מצבו הכלכלי שאינו מן המשופרים. מכבד אני ביותר את כל הגורמים שנחלצו ללמד על מעשי הנאשם, ומאמין אני שאכן על הפרק נאשם שמדרכו להושיט יד של חסד לזקוקים לכך. ואולם, אין הדעת נותנת, שאפילו כך הם פני הדברים, יקנה לו הדבר מעין חסינות מפני החוק. שלוש פעמים נעתרו בתי המשפט לשיקולים שיסודם בנסיבותיו האישיות של הנאשם, איפיונו ומעשיו, וגילו אורך רוח בלתי רגיל כלפיו. למרבה הצער, לא למד מכך הנאשם אלא על סלחנות בתי המשפט ורחמנותם, אך לא כי עליו לקבל על עצמו את האחריות למעשיו.

7. שיקולי ההרתעה - חשיבות מיוחדת בנסיבות העניין

חשיבות יוצאת דופן בנסיבות העניין לשיקולי ההרתעה.

א. האחד, עניינו בהרתעתו הספציפית של הנאשם, ואשר לנחיצות הדבר, ברור מצב הדברים, כשברקע הרשעותיו הקודמות של הנאשם והמאסרים המותנים שנגזרו עליו ושלא היה בהם כדי להעמידו על מקומו. יתר על כן. בגזר הדין בו הוארכו שני המאסרים המותנים הקודמים, ציין בית המשפט [כב' הנשיאה דותן], כי: "מיותר להדגיש באזני הנאשם שאם יפר את התנאי יעמיד את עצמו במצב שלא יהיה בו מנוס מלהפעיל עליו תקופת מאסר מינימלית של שנה" [סעיף 1 לפסקת הסיום של גזר הדין]. למרבה הצער, לא שעה הנאשם לדברי בית המשפט ובשעה קשה זו, אין לו להלין אלא על עצמו. המסקנה היחידה שהסיק היתה שעליו לנסות ולהסוות את מעשיו, הא, ותו לאו, ובשלב זה לא נותר עוד לבית המשפט, אלא לשוב על דברי הנאשם שנכתבו כבר בהכרעת הדין, והמלמדים על כך שהמאמץ היחיד בו נקט היה להסתרת מעשיו בשל חששו מפני חוקרי המשטרה: "לא תמיד רצוי להגיע לאולפן מאויש מתוך פחד מפשיטות משטרתיות. לכן העדיפו להקליט במחשב בתוך בית ולעשות העברה למחשב, ישירות בתוך האולפן" [ראה בסעיף 6, עמוד 282 של הכרעת הדין].

ב. ואולם, חשיבות יוצאת דופן יש בנסיבות העניין לצורך להרתעת הכלל, וצורך זה, בשים לב לעבירות שעל הפרק, רב במיוחד נוכח הפרהסיא בה בוצעו העבירות ואפיין הפומבי. אם לצורך בהרתעת הכלל חשיבות ביחס לכל עבירה ובכל הקשר, גדולה החשיבות שבעתיים בנסיבות מסוג זה, כשמלכתחילה מתבצעת העבירה, אגב מאמץ 'להגיע לאזנים רבות ככל הניתן', שהרי זו מטרתו של כל שידור רדיו. לשון אחר: הנאשם במעשיו, עשה להפר את החוק בנסיבות בהן ידע, בפועל ממש, שכל המאזין לשידוריו יודע מתחילת השידור ועד אחריתו, שמעל גלי האתר נשמעים דבריו של נאשם הסבור שהוא עומד מעל החוק ופסיקת בתי המשפט, וניתן להתעלם מהם פעם אחר פעם, ובראש חוצות. פשוטו כמשמעו. שידורי רדיו בנסיבות כאמור, יש בהם כדי ללמד, לא רק על זלזול בחוק, אלא גם על זלזול בשלטון החוק. מעשי הנאשם, לצד היותם עבירה על החוק, גילמו בחובם משום הצהרה, שעל החוק ניתן לעבור בריש גלי, וניתן הדבר להיעשות, כמובן, לדעת הנאשם, אף כאשר מאסרים חבי הפעלה ברקע, עובדה שגם היא, קרוב לודאי, היתה בידיעת הציבור. על גזר דין זה לשקף, אפוא, את הצורך, שיידעו כל אלה ששמעו מבוקר עד ערב את שידורי "קול המזרח", שלזלזול מוחצן בוטה ומופגן בבית המשפט יש מחיר, והוא כבד. בנסיבות אלה מחויב בית המשפט לומר את דברו בצורה חדה וברורה, ועליו לייחס משקל נכבד ביותר לשיקולי ההרתעה, תוך דגש מיוחד על הצורך הציבורי שנוצר בעקבות מעשיו של הנאשם, להרתעה מתקנת.

8. לסופו של יום

מענישה של ממש, שמאסר בפועל במרכזה, אין כל מנוס. על הפרק נאשם שזמן קצר לאחר שנדון בשלישית בגין עבירות מאותו סוג, שעה ששני מאסרים מותנים חבי הפעלה, אחד מהם למשך שנה, תלויים היו מעל לראשו, מצא להפנות את גבו לחוק ולבתי המשפט ושב לבצע בפרהסיא, קבל עם ועולם, אותן עבירות בעקבותיהן נדון כבר שלוש פעמים. המסקנה היחידה אותה השכיל להסיק מהחקירות ומההליכים שהתנהלו כלפיו פעם אחר פעם הייתה, כי טוב יעשה אם ינסה להסוות את מעשיו ויסתתר מאחורי אדם אחר אותו הציב בחזית – זה היה תפקידו בפרשה של קרני בן ציון, שגם הוא, כאמור, הורשע ונדון זה לא כבר למאסר בפועל. גם לאחר שכבר נתפס ונחקר, לא נכון היה הנאשם לקבל כל אחריות למעידתו, ובמקום בו עומד עתה הנאשם, ניתן גזר דין זה. לא זו בלבד שממאסר בפועל אין מנוס, גם מהפעלת התנאים לא ניתן להימנע, ובאשר על הפרק שני תנאים חבי הפעלה ביחס לנאשם שאינו נכון לקבל כל אחריות למעשיו, אף מהפעלתם במצטבר אין מנוס. בנסיבות העניין ראוי לגזור על הנאשם לפחות עשרה חדשי מאסר, ואתקשה שלא להסתיר את הערכתי, שאלמלא ידעתי שאהיה חייב להפעיל כלפי הנאשם גם את המאסרים המותנים הנ"ל במצטבר למאסר שייגזר בתיק זה, ספק אם יכולתי להסתפק בכך. ולכל היותר, לפנים משורת הדין, יימנע בית המשפט מהטלת קנס על הנאשם, וזאת נוכח נסיבותיו האישיות והעובדה שעתיד הוא לרצות תקופת מאסר ממושכת וממשית שתפגע, ללא ספק, גם במשפחתו ובמצבה הכלכלי. הימנעות בית המשפט מהטלת קנס על הנאשם אף עולה בקנה אחד עם המסקנה שאין על הפרק עבירות שבוצעו ממניעים כלכליים. בנסיבות מסוג זה ניתן, אכן, להקל במישור הכלכלי.

9. סוף דבר, גוזר אני כדלקמן:

מאסר - מאסר בפועל לתקופה של 10 חודשים.

הפעלת מאסר על תנאי – מופעל בזה מאסר על תנאי שהוטל על הנאשם בת.פ.- 3161/96 לתקופה של 2 חודשים ושהוארך לשנתיים בת.פ. 1692/99.

הפעלת מאסר על תנאי – מופעל בזה מאסר על תנאי שהוטל על הנאשם בת.פ.2070/97 של ביהמ"ש זה ושתקופתו הועמדה על ידי ערכאת הערעור על שנת מאסר בע.פ. 1139/97. מאסר מותנה זה הוארך גם הוא לשנתיים בת.פ. 1692/99.

המאסרים ירוצו במצטבר ויחושבו בניכוי 73 יום בהם שהה הנאשם במעצר במסגרת תיק זה. בסך הכל ירצה הנאשם 24 חדשי מאסר בניכוי ימי מעצרו כנ"ל.

מאסר על תנאי - מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודש. הנאשם ישא בעונש זה אם בתקופה של שנתיים מיום שחרורו יעבור עבירה נוספת לפי חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו או לפי פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש).

זכות ערעור על פסק הדין תוך 45 יום מהיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כפל עונש

 2. עונש לבעל מכה

 3. צבירת עונשים

 4. עונש קל לבעל מכה

 5. חפיפת עונשי מאסר

 6. העונש על החזקת נשק

 7. הפעלת עונש על תנאי

 8. העונש על סחר בחשיש

 9. ערעור על עונש בצבא

 10. עונש על סחר בהרואין

 11. עונש להורים מתעללים

 12. עונש על תקיפת קשיש

 13. העונש על עבירות נשק

 14. הקלה בעונש לחולי נפש

 15. עונש על תקיפת בת זוג

 16. עונש על החזקת הרואין

 17. ערעור על חומרת העונש

 18. עונש על עבירות תקיפה

 19. עונש על גניבת מכונית

 20. מה העונש על עדות שקר

 21. העונש על גניבה ממעסיק

 22. עונש על התקהלות אסורה

 23. עונש השעייה לעורך דין

 24. עונש על תקיפה בבית קפה

 25. מה העונש על הונאת ביטוח

 26. העונש על שבירת חלון רכב

 27. הפחתת עונש על מעשה סדו

 28. העונש על התקהלות אסורה

 29. עונש קל על נהיגה בשכרות

 30. הקלה בעונש נהיגה בשכרות

 31. עונש פיטורים לעובד מדינה

 32. עונש על מגע עם סוכן חוץ

 33. עונש על ביצוע עסקאות נשק

 34. עונש על מעשה מגונה בכוח

 35. עבירת פציעה - מה העונש ?

 36. עונש על גניבה בידי עובד

 37. עונש לקטין על מעשה מגונה

 38. עדות בשלב הטיעונים לעונש

 39. עונש על הפעלת רדיו פיראטי

 40. מה העונש על נהיגה בשלילה

 41. העונש על תלונת שווא במשטרה

 42. הקלה בעונש על גניבת תיקים

 43. העונש על מעשה מגונה בפומבי

 44. עונש על מכירת דיסקים צרובים

 45. העונש על יריות באזור מגורים

 46. החמרה בעונש בעבירות תעבורה

 47. עונש על אי קיום צו בית משפט

 48. הקלה בעונש בגלל הליך שיקום ?

 49. חזרה מהודאה בשל חומרת העונש

 50. בקשת הפרקליטות להחמרה בעונש

 51. מה העונש על פגיעה בהולך רגל

 52. עיכוב עונש השעיה של עורך דין

 53. בעל מכה את אשתו - מה העונש ?

 54. מה העונש על החזקת רימון הלם ?

 55. הקלה בעונש עקב מצב כלכלי קשה

 56. העונש על זריקת אבן על מכונית

 57. ערעור על עונש בעבירות ביטחון

 58. עונש מינימלי על נהיגה בשכרות

 59. עונש על קשירת קשר לביצוע פשע

 60. העונש על ניסיון לגנוב מכונית

 61. הקלה בעונש בגלל בעיות בריאות

 62. החמרה בעונש לאב שהתעלל בילדיו

 63. עונש על עבירה אתית של עורך דין

 64. עונש על זריקת אבנים על שוטרים

 65. בקשה להקלה בעונש על תקיפת שוטר

 66. ערעור על קולת העונש החזקת חשיש

 67. הבדלים בעונש מבצע עיקרי ומסייע

 68. הקלה בעונש על נהיגה בזמן פסילה

 69. העונש על מעשה מגונה בכוח בקטינה

 70. הקלה בעונש על עבירות ביטחוניות

 71. כפל עונש - כפל אישום - סעיף 186

 72. עונש על גניבה של חפצים לא יקרים

 73. העונש על עבירת חטיפה ומעשה מגונה

 74. עונש על סחר בבני אדם לעיסוק בזנות

 75. עונש על עבירות משמעת של עורכי דין

 76. מה העונש על עבירות על חוק העתיקות ?

 77. החמרת העונש שנפסק בבית הדין למשמעת

 78. עונש על פגיעה בהולך רגל במעבר חציה

 79. עונש על בניית קומות נוספות ללא היתר

 80. מה העונש על עבירת מסירת מידע לאויב ?

 81. ערעור על עונש חמור על עבירות תעבורה

 82. ערעור כנגד חומרת העונש - דיני תעבורה

 83. ערעור על חומרת העונש בתאונת פגע וברח

 84. מה העונש על עבירת החזקה בתנאי עבדות ?

 85. ערעור על קולת העונש בעבירת נהיגה בשכרות

 86. מה העונש על הסעת מחבל מתאבד לבצע פיגוע ?

 87. עונש על מעשה מגונה בקטינה ע''י קרוב משפחה

 88. מה העונש על הברחת פלסטינים מהשטחים לארץ ?

 89. עונש על התעללות בילדים - עונשים חינוכיים

 90. חבלה בכוונה מחמירה - ערעור על חומרת העונש

 91. הסכמת הפרקליטות להקל בעונש לאחר הגשת ערעור

 92. מה העונש על סטיה מנתיב וגרימת תאונת דרכים ?

 93. עונש לפלסטיני בעבירת כניסה לישראל שלא כדין

 94. מה העונש על השארת חפצים על ברחוב על המדרכה ?

 95. מה העונש על הסעת שב"חים למי שאין לו עבר פלילי ?

 96. מה העונש על השתתפות במחנה אימונים של ארגון טרור ?

 97. הגנת טעות במצב דברים על פי סעיף 34 י"ח לחוק העונשין

 98. עבירת שנאה מהווה נסיבה מחמירה: סעיף 144ו לחוק העונשין

 99. עבירה של פציעה כשהעבריין מזויין לפי סעיף 334 + 335(א)(1) של חוק העונשין

 100. עבירת פציעה בנסיבות מחמירות - סעיף 334 בנסיבות סעיף 335(א)(2) לחוק העונשין

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון