שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

כיצד משפיע שיפוץ דירה עם ליקויי בניה על גובה הפיצויים הגין ליקויי בניה ?

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה:

השאלות העומדות לדיון הן:


האם חייבת הנתבעת לפצות את התובעים בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה אותה רכשו מאת הנתבעת?
אם כן, מהו סכום הפיצויים שעל הנתבעת לשלם לתובעים?


כללי:
התנהלות הצדדים עד להגשת התביעה:
הנתבעת הינה חברה קבלנית לבנין.
ביום 20.3.1995 מכרה הנתבעת לנתבעים דירה בת 4 חדרים ומרתף אותה היתה אמורה לבנות. הדירה הינה דירה מס' 1 בקומת קרקע בבניין שהיה ידוע באותה עת כבניין מס' 89B במגרש מס' 519 (להלן-"הדירה"). כתובת הדירה כיום הינה רח' דליה 9/1 במודיעין. לדירה צמוד חלק מהגינה. המועד המתוכנן למסירת הדירה היה ביום 30.4.1997.

הדירה נמסרה לתובעים ביום 1.7.1997, ובו ביום נרשם פרוטוקול מסירה. לתובעים אין כל טענה בגין מסירת הדירה באיחור.

התובעת ביצעה תיקונים בדירה במועדים כדלקמן: ביום 19.5.1998, ביום 28.1.1999, ביום 19.2.1999, ביום 23.8.1999, ביום 11.11.09, ביום 3.6.02 ובתרשומת התיקונים נכתב שהתובעים הגביהו את חלון המרתף וביום 15.12.2002.

ביום 7.11.1999 ערך המהנדס אליעזר גוכמן חוו"ד אודות ליקויי בנייה שגילה לטעמו בביקור שערך בדירה (להלן-"חווה"ד הראשונה"). בחוות דעת זו העריך מר גוכמן את עלות תיקון הליקויים שרשם בחוות דעתו בסך 133,900 ₪ בתוספת מע"מ, ובנוסף לכך המליץ מר גוכמן בחוות דעתו לקבל חוו"ד של שמאי מקרקעין אודות ירידת הערך שנגרמה לדירה בעקבות ליקויי הבנייה שמצא.
בסעיף 13 לתצהירו הצהיר התובע 1 שפנה אל הנתבעת עם חוות דעת זו, אך לא ציין תאריך ולא צירף מכתב כלשהו שכתב לנתבעת אודות חוות הדעת הראשונה.

ביום 14.12.2003 ערך המהנדס גוכמן חוו"ד נוספת עבור התובעים (להלן-"חווה"ד השנייה"). בחוות דעת זו העריך מר גוכמן את עלות תיקון הליקויים בסך 183,926 ₪. את חוות דעת זו לא שלחו התובעים לנתבעת, אלא צירפו אותה לכתב התביעה.

תביעת התובעים:
ביום 30.12.04 הגישו התובעים את תביעתם זו בתיק אז' 4116/04 בעילות משפטיות מדיני החוזים (לרבות חיקוקי המכר) ומדיני הנזיקין. סכום התביעה הינו 183,926 ₪, כפי הנקוב בחוות הדעת השנייה.

הנתבעת הגישה את כתב הגנתה וטענה כי התביעה התיישנה, וכי הנתבעת ביצעה את המוטל עליה על פי החוזה. הנתבעת צירפה את חוות דעתו של המהנדס ברגינר אמיל. מר ברגינר סתר טענות רבות מטענותיו של מר גוכמן.

ההודעה לצד ג':
הנתבעת הגישה הודעה צד ג' כנגד צדדי ג' בתיק אז' 4116.1/04.

בהתאם להסכמת הנתבעת וצד ג' מס' 1, ההודעה לצד ג' כנגד צד ג' 1 נדחתה ללא צו להוצאות.

ביום 23.1.06 הודיע ב"כ הנתבע לביהמ"ש, כי ההודעה לצד ג' נשלחה למנהל הנתבעת 2, מר יורם בן-סמו, וכי מר בן-סמו קיבל לידיו את ההודעה לצד ג' ביום 18.3.05. ב"כ הנתבעת לא צירף כל ראיה שמר בן-סמו הוא אכן המנהל של צד ג' 2. לאור כל זאת, דין ההודעה לצד ג' כנגד צד ג' מס' 2 להימחק.

הנתבעת וצד ג' מס' 3 הגיעו להסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין.

לאור כל האמור לעיל, אין כל צורך לדון בהודעה לצדדי ג' בפסק דין זה.

חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט:
במהלך קדם המשפט הסכימו ב"כ הצדדים למינוי מומחה מטעם בית המשפט, אך בהסתייגות שכל אחד מהצדדים לא מוותר על חוות הדעת של המומחה שהגיש לבית המשפט. כמומחה מטעם בית המשפט מונה המהנדס רפאל גיל (להלן-"המומחה"), אשר בדק את דירת התובעים, תוך שהוא מתייחס לחוות הדעת של המומחים מטעם התובעים ומטעם הנתבעת. בסופו של יום דחה המומחה את רוב טענותיו וממצאיו של המהנדס גוכמן. בהתאם לחוות דעת המומחה, עלות התיקונים שיש לבצע בדירה הינה 14,500 ₪ + מע"מ, כאשר יש לקחת בחשבון תוספת עלות של 30% אם התובעים יבצעו תיקון זה עם קבלנים מזדמנים.

העדויות:
מטעם התובעים העיד התובע, ונחקר חקירה שכנגד על תצהירו.

ב"כ התובעים חקר את המומחה על חוות דעתו, אך חוות דעתו של המומחה לא נסתרה.

מטעם הנתבעת העיד מר מר עמי מלכין, אשר נחקר חקירה שכנגד כל תצהירו.

פטירת התובע מס' 1:
לאחר שנשמעו הראיות, נפטר התובע מס' 1. על מקרה מעין זה חלות הוראות תקנה 36 לתקנות סדר הדין האזרחי, ה'תשמ"ד-1984 הקובעת כדלקמן:
"לא תפוג תובענה על שום שאחד מבעלי הדין מת או פשט את הרגל, ובלבד שעילת התובענה בעינה עומדת; ואם מת אחד מבעלי הדין בין גמר הדיון לבין פסק הדין, לא תפוג התובענה אף אם אין עילתה קיימת עוד אלא מותר ליתן פסק דין".

דיון ומסקנות:

שאלת ההתיישנות:
טוענת התובעת שתביעת התובעים התיישנה.
סבור אני שיש לדחות את טענה זו, שכן התביעה הוגשה פחות מ-7 שנים לאחר תום תקופת הבדק ופחות מ-7 מתום תקופת האחריות.עבודות שביצעו התובעים בדירה:
מחקירתו הנגדית של התובע עולה שהוא הפך את מרפסת השירות למטבחון. לטענתו, המים שהיו מצטברים במרפסת השירות היו עומדים. לכן פירק את כל הריצוף וגילה שצינור הניקוז היה סתום עם פקק. ולכן החליף את כל הריצוף. אך לצורך פתיחת הפקק אין צורך להחליף את כל הריצוף. נראה מדברי התובע שהוא ניצל הזדמנות לשדרג את הדירה במסווה של תיקון ליקויים.

מחקירתו הנגדית של התובע עולה עוד שהוא החליף את האמבטיה באמבטיה גדולה יותר. את החלפת האמבטיה הוא מנמק בריחות רעים שעלו מהאמבטיה. קשה לקבל טענה זו, כאשר כל מערכת האינסטלציה היא מערכת סגורה, אשר מעליה יש את אריחי הקרמיקה.

בנוסף, התובע הגדיל את חלון המרתף, דבר שמצא את ביטויו בכתובים, דבר שהיה אסור לו לעשות ללא היתר בנייה.

סבור אני שעצם ביצוע פעולות השיפוצים ע"י התובע מס' 1, הסירו את אחריות הנתבעת מאותם חלקים של הדירה, שכן אין מדובר בבנייה שבנתה התובעת, אלא בשיפורים ושינויים שביצעו התובעים.

לאור האמור לעיל, דוחה אני את טענותיהם של התובעים שהם ביצעו עבודות תיקונים בכוחות עצמם. סבור אני שמדובר בעבודות שיפוצים ושינויים ולא בעבודות תיקונים.

חוו"ד המומחה מטעם בית המשפט:
המומחה מטעם בית המשפט נחקר חקירה שכנגד ע"י ב"כ התובעים, וחוות דעתו לא נסתרה.

סבור אני להעדיף את חוות דעתו של המומחה על פני חוות הדעת של המומחים מטעם בעלי הדין, מהסיבות כדלקמן:


המומחה הינו מומחה ניטרלי, ולא בא מטעם מי מבעלי הדין;
חוות דעתו של המומחה עמדה תחת הביקורת של החקירה הנגדית של ב"כ התובעים.


פיצויים בגין עמת נפש:
סבור אני שאין לפסוק לתובעים כל פיצוי שהוא בגין עגמת נפש, שכן הם לא שילמו אגרה בגין סכום זה. התובעים תבעו אך ורק את הסכום הנקוב בחוות דעתו של מר גוכמן ותו לא, ורק על סכום זה שילמו את אגרת המשפט.
סבור אני שעגמת הנפש שנגרמה לתובעים נגרמה מהפער שבין חוות דעתו של מר גוכמן לבין חוות הדעת של המומחה. פער זה נותן הרבה חומר למחשבה, כל אחד לפי נטיות לבו.

הפיצויים להם זכאים התובעים:
המומחה מטעם בית המשפט קבע שעלות תיקון הליקויים שמצא בדירה הינה בסך 14,500 ₪ בתוספת מע"מ, ויש לקחת בחשבון תוספת עלות בשיעור 30% אם התובעים יבצעו תיקון זה עם קבלנים מזדמנים.
סבור אני שיש לאפשר לתובעים לבצע את התיקון בעצמם, זאת לאור הזמן הרב שחלף ממועד מסירת הדירה לתובעים, ולאור מערכת היחסים העכורה וחוסר האמון השוררים בין התובעים לבין הנתבעת.
אשר על כן, הפיצוי אותו זכאים התובעים לקבל מהנתבעת עומד על הסך 21,960 ₪ (14,500 ₪ בתוספת 30% ובתוספת מע"מ) בערכים של יום מתן חוות של המומחה (6.6.06).

הוצאות משפט:
לאור הפער בין חוות הדעת של מר גוכמן ושל המומחה, סבור אני שהתובעים זכאים להחזר הוצאותיהם בגין חוות הדעת של מר גוכמן בסך 1,500 ₪ בערכים של יום מתן פסק הדין.
בהתאם לנימוק זה, כל צד יישא במחצית משכרו של המומחה בגין מתן חוות הדעת, כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 21.11.05.
לאור תוצאות חקירתו הנגדית של המומחה, אין התובעים זכאים להחזר שכרו של המומחה בגין חקירתו הנגדית.
לענין אגרת משפט, לאור הפער בין סכום התביעה לבין תוצאת פסק הדין, תשלם הנתבעת לתובעים את אגרת המשפט רק בגין הסכום שנפסק לטובת התובעים.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, תוצאת פסק הדין הינה כדלקמן:

בתיק אז' 4116/04:
על הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, כדלקמן:


את הסך 21,960 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 6.6.06 ועד ליום התשלום בפועל;
את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפעול;
שכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ + מע"מ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.בתיק אז' 4116.1/04:ההודעה לצד ג' כנגד צד ג' מס' 1 נדחתה בהסכמה ללא צו להוצאות;
ההודעה לצד ג' מס' 2 נמחקת ללא צו להוצאות, שכן הנתבעת לא הוכיחה שאכן מי שקיבל את המסירה הוא מנהלה של צד ג' מס' 2;
הנתבעת וצד ג' מס' 3 הגישו הסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ליקויי בניה בלוד

 2. ליקויי בניה בעפולה

 3. ליקויי בניה יקנעם

 4. ליקויי בניה בנהריה

 5. ליקויי בניה רטיבות

 6. ליקויי בניה ביקנעם

 7. ליקויי בניה - ריצוף

 8. ליקויי בניה בשטחים

 9. ליקויי בניה - אוורור

 10. התיישנות ליקויי בניה

 11. ליקויי בניה בגן יבנה

 12. ליקויי בניה בקריית ים

 13. תקן לבדיקת ליקויי בניה

 14. ליקויי בניה - שנת בדק

 15. הרחבת בית - ליקויי בניה

 16. ליקויי בניה בכפר ורדים

 17. חדר ממ''ד - ליקויי בניה

 18. בוררות בנושא ליקויי בניה

 19. ליקויי בניה בקרית ביאליק

 20. ליקויי בניה ביחידת נופש

 21. מי אחראי על ליקויי בניה

 22. ליקויי בניה דירה באשדוד

 23. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 24. ליקויי בניה ביסודות הבית

 25. ליקויי בניה דירה במודיעין

 26. ליקויי בניה בדירה באשדוד

 27. ליקויי בניה בחיפוי פסיפס

 28. ליקויי בניה במעלה אדומים

 29. ליקויי בניה בדירות חפציבה

 30. סמכות עניינית ליקויי בניה

 31. ליקויי בניה בבית בהוד השרון

 32. תביעה קטנה בגין ליקויי בניה

 33. הסתכנות מרצון - ליקויי בניה

 34. ליקויי בניה רטיבות במרתפים

 35. ליקויי בניה בעסקת קומבינציה

 36. שיפוצים בדירה עם ליקויי בניה

 37. ליקויי בניה בדירה חדשה מקבלן

 38. ליקויי בניה בבית קרקע באשקלון

 39. התרוממות ריצוף בחדר בבית מגורים

 40. אי הודעה במועד על ליקויי בניה

 41. תביעה בגין ליקויי בניה בקוטג'ים

 42. רשלנות תורמת בתביעת ליקויי בניה

 43. ליקויי בניה בבניין מלפני 15 שנה

 44. סירוב לתת לקבלן לתקן ליקויי בניה

 45. ליקויי בניה בדירות לציבור החרדי

 46. ליקויי בניה בדירה במזרח ירושלים

 47. זכות מוכר הבית לתקן ליקויי בניה

 48. תביעה נגד עמותה בגין ליקויי בניה

 49. ליקויי בניה בשכונת רמות בירושלים

 50. ערעור על פיצויים בגין ליקויי בניה

 51. הוצאות משפטיות בתביעת ליקויי בניה

 52. ליקויי בניה בקוטג' - תביעה נגד קבלן

 53. הסדר דיוני בתביעה בגין ליקויי בניה

 54. תביעה בגין ליקויי בנייה במדרגות דירה

 55. חובת גילוי מוכר דירה של ליקויי בניה

 56. טענה לירידת ערך דירה בגלל ליקויי בניה

 57. תביעה נגד חברה זרה בגין ליקויי בניה

 58. ליקויי בניה בפרויקט דירות לתושבי חוץ

 59. חובת המוכר לגלות מידע על ליקויי בניה

 60. תביעה בסדר דין מהיר בנוגע לליקויי בנייה

 61. ביטול קניית דירה מקבלן עקב ליקויי בניה

 62. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה ועוגמת נפש

 63. תביעת נציגות בית משותף בגין ליקויי בניה

 64. תביעה בגין אספקת בית באיחור וליקויי בנייה

 65. ליקויי בניה בשכונת תלפיות מזרח בירושלים

 66. מינוי מומחה מוסכם בתביעה בגין ליקויי בניה

 67. מינוי מומחה מטעם בית המשפט לבדיקת ליקויי בניה

 68. הגשת תביעה בגין ליקויי בנייה 7 שנים לאחר המסירה

 69. בוררות על ליקויי בניה לפי הסכם לרכישת בית מגורים

 70. נטען כי הקבלן רצה לתקן ליקויי בניה אבל לא נתנו לו

 71. הזכות לתקן ליקויי בניה אל מול הזכות לקבל פיצוי כספי

 72. תביעה כספית נגד המתכנן בגין ליקויי בניה אשר התגלו בדירה

 73. תביעה לפיצוי בגין הפרת הסכם וכן פיצוי בגין ליקויי בנייה

 74. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בניה שנתגלו בבניין לאחר עבודות שיפוץ

 75. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון