בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית:

מבוא
בפני בקשה לדחיית מועד בירור תביעה שאושרה כייצוגית ודחיית מועד פרסום ההודעה בעיתונות.

המשיב הגיש תגובה לפיה הוא מתנגד לבקשה מטעמים שפורטו בתגובתו.

המבקשות הגישו תשובה לתגובת המשיב.

רקע וטענות הצדדים
ביום 1.7.09 אושרה הבקשה לאישור תובענה ייצוגית (בש"א 14109/09).
השאלות המשפטיות עובדתיות העומדות להכרעה הינן: האם יכולות המבקשות שלא לנמק ולפרט בפוליסה אודות המשך תשלום הפרמיה לאחר קרות מקרה ביטוח.
העילות המשפטיות להן טוען המשיב הינן: הפרת הוראות ס' 55, 58 לחוק הביטוח, הטעיה לפי סעיף 55 בחוק הביטוח, הטעיה לפי דיני החוזים, הפרת חובה חקוקה, הפרת החובה לנהוג בתום לב לפי ס' 39 לחוק החוזים, לקבוע כי קיים תנאי מקפח בחוזה אחיד וכי המשיבות עשו "עשיית עושר שלא במשפט" לאור חוק לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט – 1979.

טענות המבקשות
המבקשות טוענות כי עומדים להם סיכויים טובים לכך שבקשה לרשות ערעור אותה יגישו תאושר. לפיכך, המבקשות טוענות כי הדיון בתביעה לגופה, טרם הדיון באישור הבקשה בבר"ע אשר תוגש לביהמ"ש העליון, יגרום לפגיעה ביעילות הדיון . המבקשות מוסיפות כי דיונים מקבילים גורמים לכך שהתנהלות הליך הדיון בתובענה עצמה יהיה מיותר.

המבקשות מוסיפות כי הדיון בהליך הבקשה טרם הושלם, זאת משום שביהמ"ש קבע על החלפתו של התובע הייצוגי, דבר אשר טרם ארע, אם כי הוגשה בקשה מנומקת להחלפת התובע הייצוגי.

המבקשות מוסיפות כי עד לאחר קבלת החלטת ביהמ"ש העליון בערעור אין לפרסם הודעה לעיתונות, מן הטעם כי הדבר יפגע בשמן של המבקשות. המבקשות מוסיפות כי אם ביהמ"ש העליון יקבל את ערעורן הפגיעה תהיה לשווא.

המבקשות טוענות כי הפגיעה בהן אם יקבעו תאריכים להגשת כתבי טענות ומועדי דיון טרם החלטת ערכאת הערעור ייגרם להן נזק רב. במידה רבה, הנזק אף יעלה על נזקו של המשיב אם ידחה מועד לפרסום ההודעה.
טענות המשיב
המשיב טוען כי למעשה זוהי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין. אין סיבה לדחיית מועד הגשת כתבי הטענות ודחיית מודעי הדיון זאת משום שלא דוחים החלטה בשל רצון אחד הצדדים לערער על ההחלטה מלבד מקרים חריגים, לטענתו, אין סיכויי ערעור גבוהים ובמידה וימשכו ההליכים, הפגיעה לא תהיה בלתי ניתנת לתיקון.

המשיב מוסיף כי דחייה של המשך בירור התובענה יגרום נזק כבר לקבוצת התובעים, שכן מדובר שאנשים מבוגרים, סיעודיים, שמצבם הבריאותי אינו הולך ונעשה טוב בחלוף הזמן ויש לדאוג שעניינים יבוא אל סיומו באופן מהיר ויעיל ככל שניתן.

דיון והכרעה
אני סבורה כי אכן עסקינן בשאלת עיכוב ביצוע פסק דין, לכן יש לבחון במקרה שבפני את התקיימותם של התנאים המצטברים לצורך עיכוב ביצוע פסק דין.

העיקרון המנחה קובע כי אין לעכב את זכייתו של זוכה בדין והגשת ערעור אינה מעכבת ביצוע פסק דין. זאת ניתן ללמוד מלשון תקנה 466 לתקסד"א וכן מהאמור בפסיקה.

ישנם מצבים חריגים אשר מתירים סטייה מעיקרון זה. בכדי לקבוע כי מקרה ספציפי אכן דורש כי יעוכב פסק הדין, על המבקש להוכיח כי מתקיימים שני תנאים מצטברים:


סיכויי הצלחת הערעור.
במידה ויזכה המערער, לאחר ביצוע פסק הדין יהיה קושי רב להשיב את המצב לקדמותו.


נטל ההוכחה להצדיק מתן צו עיכוב פסק דין רובץ על המבקש למנוע את ביצוע פסק הדין. ביהמ"ש בבואו להחליט צריך לבחון האם המבקש הוכיח את קיומם של שני התנאים המצטברים.

אני סבורה כי בנסיבות העניין בשל העובדה כי מדובר בחברות ביטוח אשר פרסום עניין זה יכול לגרום להן לפגיעה קשה ולאור העובדה כי מדובר בתביעה ייצוגית אשר יכולה לכלול נפגעים רבים ועל כן תצריך משאבים רבים, אכן יש צורך לדחות את הפרסום ואת הגשת כתבי הטענות עד לאחר ההחלטה בערכאת הערעור.

לפיכך, אם תוגש בקשת רשות ערעור עד ליום 20.9.09, אני קובעת כי מועד הגשת כתבי הטענות וכן הפרסום ברשומות ידחו עד לאחר החלטת ערכאת הערעור.

באם לא תוגש הבר"ע עד ליום 20.9.09 המבקשות יגישו כתב הגנה בהתאם לחוק.

ברצוני לציין כי המשיב הגיש בקשה לאישור ההודעה לעיתונות, המשיבות הגישו התנגדות לפרסום ההודעה לעיתונות. אדון בבקשה זו לאחר חלוף המועד להגשת הבר"ע- אם לא תוגש הבר"ע, או לאחר מועד ההחלטה בעניין בביהמ"ש העליון, אם ידחה ביהמ"ש העליון את הבר"ע.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון