החזרת תיק לוועדה רפואית


קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא החזרת תיק לוועדה רפואית:

השופטת ורדה וירט-ליבנה

1. בפנינו ערעור ברשות על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (הנשיא רמי כהן, בל 3659/07) בו נקבע כי עניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים (להלן גם הוועדה) באותו הרכב על מנת שתרשום את מלוא החומר הרפואי שבפניה ותשוב ותבחן את מסקנתה על יסוד מכלול החומר שבפניה.

להלן עיקר עובדות המקרה ופסק דינו של בית-הדין האזורי:
2. המערער, יליד 1946, רופא אורטופד במקצועו, נפגע בתאונת עבודה מיום 11.9.05 בה לקה באירוע לבבי. ועדה רפואית מדרג ראשון קבעה למערער נכות צמיתה בשיעור של 25% בגין פריט ליקוי 9(2)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956. על החלטת הוועדה מדרג ראשון הוגש ערעור לוועדה לעררים, אשר קבעה כי לא נותרה במערער נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. בפרוטוקול הוועדה, צוינו המסמכים וחוות הדעת שעמדו בפניה: פרוטוקול הוועדה מדרג ראשון מיום 17.7.07, ערר המוסד וערר הנפגע, ובפתיחת פרק "סיכום ומסקנות" נכתב כי "הוועדה עברה על התיק הרפואי".
הוועדה התייחסה לשתי תאונות עבודה, הראשונה מיום 20.4.05 והשניה מיום 11.9.05, וקבעה כי אין בשני האירועים בעבודה משום ליקוי המצדיק נכות בגין תאונת עבודה.

3. מכאן הערעור לבית הדין האזורי, בו טען המערער כי נפל פגם משפטי בפעולת הוועדה משום שלא פירטה אילו מסמכים רפואיים עמדו בפניה, ולא התייחסה לשתי בדיקות ספקט מיום 31.5.05 ומיום 5.2.07. בית הדין האזורי קיבל טענה זו וקבע כי לכאורה לא עמדו בפני הוועדה מסמכים רפואיים הנוגעים למערער. על כן, הורה בית הדין האזורי כי:

"יש להחזיר את העניין לוועדה באותו הרכב אשר תרשום את מלוא החומר הרפואי אשר בפניה (לצורך העניין די בכך שתפרט באופן כולל את התיקים הרפואיים שהיו בפניה – מקופת חולים; בתי החולים או כל מקום אחר בו טופל המערער). משיפורט החומר כאמור, תשוב הוועדה ותבחן את מסקנתה על יסוד מכלול החומר שבפניה".

לצד זאת, דחה בית הדין האזורי את טענת המערער לפיה אין בקביעת הוועדה שהאירוע מיום 11.9.05 הינו "אירוע לבבי של תעוקה בלבד" כדי למנוע קביעת אחוזי נכות למערער.

הערעור:
4. המערער הגיש בקשת רשות ערעור (בר"ע 549/08) בה טען את הטענות הבאות:
א. נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה בכך שקבעה 0% נכות בגין תעוקת חזה.
ב. היה מקום להחזיר את עניינו של המערער לוועדה לעררים בהרכב אחר אשר בפניה לא יהיה פרוטוקול הוועדה מיום 19.9.07. פסק דינו של בית הדין האזורי אינו מותיר לוועדה ברירה אלא לחזור על קביעתה הקודמת והיא "נעולה" בהחלטתה.
ג. מקום שהוועדה לא פירטה אילו מסמכים רפואיים היו בפניה דין החלטתה להתבטל.

5. לאחר שבאי כוח הצדדים לא הגיעו לכלל הסכמה ביניהם, ניתנה רשות ערעור בהחלטה מיום 25.3.09. בדיון קדם הערעור שנערך בפניי ביום 13.5.09 נקבע כי פסק הדין בערעור יינתן על יסוד סיכומי הצדדים בכתב.

6. בסיכום טענותיו, שב המערער וטוען כי מדובר במקרה בו קיימת הצדקה להחזיר את עניינו לוועדה בהרכב אחר אשר בפניה לא יהיה פרוטוקול הוועדה נשוא התיק או פסק הדין של בית הדין האזורי, משום שעולה חשש של ממש שהוועדה תהא "נעולה" בהחלטתה, גם מהטעם כי יש בהחלטתה משום שלילה גורפת של הכרה בתעוקת לב כתאונה בעבודה.

7. המוסד לביטוח לאומי שב בסיכומיו על הסכמתו (כפי שניתנה בהליך בבקשת רשות הערעור) להחזיר את עניינו של המערער לוועדה באותו הרכב, בלי שפסק דינו של בית הדין האזורי על קביעותיו העקרוניות יובא בפניה. לטענתו, אין הצדקה להעביר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר, משום שעניינו אינו בא בגדר המקרים בהם יש חשש של ממש שהוועדה תהא "נעולה" בהחלטתה הקודמת.

דיון והכרעה:
8. הכלל הוא כי עניינו של מבוטח על החלטת הוועדה הרפואית יוחזר לאותה ועדה שכבר דנה בעניינו ולא לוועדה בהרכב אחר. כדי להעביר את עניינו של המבוטח לוועדה בהרכב אחר יש להראות טעם מיוחד לכך כמו במקרה שהוועדה דנה מספר פעמים בעניינו של המערער (ראו לעניין זה עבל 493/08 המוסד לביטוח לאומי נ' יונה הררי (לא פורסם, 28.4.2009)). כן נקבע בפסיקה, כי רק במקרים נדירים בהם יש חשש של ממש כי הועדה נעולה על עמדתה או שהרכבה אינו נאות, ייעתר בית הדין ויורה על השבת העניין לוועדה בהרכב אחר (ראו עב"ל 282/99 יהודית אבן חן נ' המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם (3.9.2001)).
בנסיבות המקרה שבפנינו, לא שוכנענו כי עולה חשש ממשי לכך שהוועדה תהא מקובעת בעמדתה כלפי המערער – עניינו נדון בפני הוועדה פעם אחת בלבד, והפגם שנפל בהחלטתה נגע בהיעדר פירוט של מסמכים רפואיים שעמדו בפניה. כמו כן, אין בקביעתה הרפואית של הוועדה, אשר ניתנה במסגרת שיקול דעתה המקצועי, כדי להקים חשש ל"התבצרות" בדעתה הקודמת.
חזקה על הוועדה, כי כאשר עניינו של המערער יובא בפניה בשנית עם הוראות לפרט את המסמכים הרפואיים עליהם היא מסתמכת, היא תדון בעניינו באופן אובייקטיבי על פי שיקול דעתה המקצועי, ואם תמצא לנכון כי יש מקום לשנות ממסקנתה לאחר התייחסות למסמכים הרלוונטיים, היא תעשה כן. חוות דעתה בדבר מצבו הרפואי של המערער בעקבות תאונת העבודה, לכשעצמה, אין בה כדי ליצור הצדקה להחזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב אחר.
לפיכך, דין טענת המערער לפיה הוועדה תהא מקובעת בעמדתה משום שהיא שוללת "באופן גורף" תעוקת לב כתאונה בעבודה – להידחות.

9. אשר על כן, אנו מורים כי עניינו של המבקש יוחזר לוועדה הרפואית לעררים באותו הרכב, בלי שפסק דינו של בית הדין האזורי, על קביעותיו העקרוניות לגופו של עניין יובא בפניה. הוועדה תעיין במלוא החומר הרפואי שבפניה, תפרט את המסמכים הרפואיים עליהם היא סומכת את מסקנותיה, ותשוב ותבחן את עניינו של המערער על יסוד מכלול החומר שבפניה.

10. סוף דבר: הערעור מתקבל כך שעניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים אשר תפעל על פי הוראות סעיף 9 לעיל.
לאור תוצאת פסק הדין – אין צו להוצאות.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין ועדה רפואית

 2. הרכב ועדה רפואית

 3. מזכיר ועדה רפואית

 4. ועדה רפואית בקע דיסק

 5. פגם בהרכב ועדה רפואית

 6. ועדה רפואית בהרכב שונה

 7. הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי

 8. ועדה רפואית לנפגעי טרור

 9. החזרת תיק לוועדה רפואית

 10. פסילת החלטת ועדה רפואית

 11. ממצאי בדיקת MRI בועדה רפואית

 12. חובת הנמקה של ועדה רפואית

 13. ניכוי נכות - ועדה רפואית

 14. ליקויים בשמיעה ועדה רפואית

 15. ועדה רפואית בשל החמרה ברגל

 16. טענות נגד החלטת ועדה רפואית

 17. החלטה לא מנומקת ועדה רפואית

 18. ערעור על ועדה רפואית עליונה

 19. הבאת ראיות לסתור ועדה רפואית

 20. טעויות של ועדה רפואית לעררים

 21. החלטה לא סבירה של ועדה רפואית

 22. ערעור על ועדה רפואית של מבטחים

 23. החלטת ועדה רפואית על סיום נכות

 24. העדר צילומי רנטגן בועדה רפואית

 25. אי קביעת נכות ע''י ועדה רפואית

 26. ועדה רפואית חוזרת ביטוח לאומי

 27. החזרת תיק לועדה הרפואית לעררים

 28. שברים בחוליות הגב - ועדה רפואית

 29. ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 30. חילוקי דעות בין חברי ועדה רפואית

 31. ערר על ועדה רפואית שלא קבעה נכות

 32. החזרת הדיון לועדה רפואי בהרכב חדש

 33. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה

 34. ביקורת על החלטת ועדה רפואית לעררים

 35. החזרת תיק לועדה הרפואית בהרכב אחר

 36. ערעור על ועדה רפואית בשאלה משפטית

 37. תצהיר על מהלך הדיון של ועדה רפואית

 38. החלטת ועדה רפואית על בסיס סטטיסטיקה

 39. התיישנות ערעור על החלטת ועדה רפואית

 40. חובת ההנמקה של הועדה הרפואית לעררים

 41. בדיקת ממצאי ה-BERA על ידי ועדה רפואית

 42. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 43. ועדה רפואית בהרכב חדש 15% נכות צמיתה

 44. ערעור על ועדה רפואית בבית דין לעבודה

 45. התחזות או אי שיתוף פעולה בועדה רפואית

 46. שינוי דרגת נכות ע''י ועדה רפואית עליונה

 47. ערעור על החלטת ועדה רפואית ביטוח לאומי

 48. ועדה רפואית ביטוח לאומי - חריגה מסמכות

 49. איחור בהגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית

 50. התייחסות ועדה רפואית להחלטות ועדה קודמת

 51. ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0 אחוזי נכות

 52. ביטול הכרה בתאונת עבודה ע''י ועדה רפואית

 53. האם ועדה רפואית יכולה להוריד אחוזי נכות ?

 54. התייצבות אדם לא דובר עברית בפני ועדה רפואית

 55. סמכות ועדה רפואית עליונה לקבוע שאין נכות

 56. ערעור על ועדה רפואית לעררים לעובדי מדינה

 57. החלטת ועדה רפואית על פיטורים של עובד מדינה

 58. ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים 0% נכות

 59. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה שאין נכות

 60. סירוב לחזור לעבודה בניגוד להמלצת ועדה רפואית

 61. ערעור לבית הדין לעבודה על החלטת ועדה רפואית

 62. ארכה להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית ראשונה

 63. תקנה 15 - ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים

 64. נטען כי הוועדה הרפואית לא רשמה את טווחי התנועות

 65. הצגת תיעוד רפואי המצביע על עיוורון לועדה רפואית

 66. ערעור על החלטת ועדה רפואית שקבעה 75% נכות רפואית

 67. החמרה בתחום הקרדיולוגי: ועדה רפואית בביטוח לאומי

 68. ערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה - תאונת דרכים

 69. הגשת חוות דעת פרטית לועדה רפואית של ביטוח לאומי

 70. המערער וטען כי לא קיבלנו הזמנה לוועדה רפואית לעררים

 71. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים 44% נכות יציבה

 72. ערעור על החלטת ועדה רפואית על פסילת רישיון נהיגה

 73. שינויים ניווניים צוואר עקב תאונת עבודה ועדה רפואית

 74. התייעצות ועדה רפואית בביטוח לאומי עם רופאים אחרים

 75. ועדות רפואיות של המל"ל פסקו נכות צמיתה בשיעור של 41%

 76. הוועדה הרפואית לא פירטה את עבודות משק הבית שניתן לבצע

 77. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על נכויות זמניות

 78. הארכת מועד להגשת ערעור על החלטת ועדה רפואית לעררים

 79. ערעור לבית המשפט העליון על החלטת ועדה רפואית עליונה

 80. תוך כמה זמן צריך להגיש ערעור על ועדה רפואית לעררים ?

 81. נטען כי קביעת הוועדה הרפואית הפוכה מקביעת פקידת השיקום

 82. ערעור על החלטה הוועדה לעררים כי איבד 65% מכושרו להשתכר

 83. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים על 15% אחוזי נכות

 84. ערעור על החלטת הוועדה לעררים כי לא איבד 50% מכושרו להשתכר

 85. הוועדה הרפואית בחרה לצטט באופן מגמתי את דברי הנבדק בפניה

 86. האם מילאה הוועדה הרפואית אחר ההוראות המפורשות שבפסק הדין ?

 87. תלונות "מוגזמות" של נבדק בוועדה רפואית / חוסר שיתוף פעולה

 88. הוועדה התייחסה לממצאי בדיקות CT בלבד, ולא התייחסה לבדיקות EMG

 89. נטען כי הוועדה הרפואית לא התייחסה לממצאים מבדיקת ה-EMG שנערכה

 90. נטען כי הועדה לא בדקה מסמכים רפואיים עדכניים המשקפים מצב עדכני

 91. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה למערער 0% נכות צמיתה

 92. הוועדה לא התייחסה לתפקוד הכליות, רטנופטיה, נפרופטיה ופריטונונריה

 93. הוועדה עת לא התייחסה באופן ספציפי למקצועו של המערער ולירידה בהכנסותיו

 94. הועדה הרפואית הגדילה את הנכות במחצית מתקנה 15 והעמידה את הנכות על 30%

 95. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים שקבעה שלא חל כל שינוי בדרגת הנכות

 96. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) אשר קבעה נכות בשיעור 0%

 97. נטען כי היה על הוועדה הרפואית להמתיןעד לקבלת תוצאות בדיקת ה-C.T בטרם החלטה

 98. ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופות שונות

 99. נטען כי הוועדה לא נימקה מדוע הופחתה הקצבה מ- 175% ל- 105%, כאשר לא חל כל שינוי במצב

 100. סמיכות הזמנים של כחודש ימים בין מועד התכנסות הוועדה לעררים (נפגעי עבודה) לבין מועד התכנסות הוועדה

 101. נטען כי הוועדה לא הסבירה מדוע העדיפה את פריט ליקוי 35, שהוא כללי, על פני פריט ליקוי 48, שהוא ספציפי

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון