העסקה חד פעמית של עובד זר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העסקה חד פעמית של עובד זר:

1. בפתח הדברים אודיע, כמצוות סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, כי החלטתי לזכות את הנאשמים מהעבירות המיוחסות להם בכתב האישום.
 
2. הנאשמת מס' 1 הינה חברה בע"מ העוסקת , בין היתר, באספקת מוצרי מזון לקיבוצים ומושבים (להלן:"החברה"), והנאשם מס' 2 הינו הבעלים של החברה.
בכתב האישום מיוחסות לחברה עבירות על סעיפים 2(א), 2(ב)(2), 2(ב)(3)ו – 2(ב)(7) לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (שייקרא להלן: "החוק"), בכך שביום 12/01/04, העסיקה שלא לפי היתר כדין, עובד זר שפרטיו נרשמו בכתב האישום, וזאת גם מבלי שהתקשרה עימו בחוזה עבודה בכתב, מבלי שעשתה לו ביטוח רפואי, ומבלי שמסרה לו את פירוט שכר העבודה ששולם לו.
הנאשם מס' 2 הואשם בכך ששהפר חובתו כבעלים של החברה לפקח ולעשות כל שאפשר למניעת ביצוע העבירות.
על פי האמור בכתב האישום, נצפה ביום 12/01/04 עובד אזרח תאילנד, ששמו Chaiyawat Jaiwan (להלן:" העובד") כשהוא מבצע עבודה בהעמסת ופריקת סחורה מרכב שבבעלות החברה בחזית כלבו בקיבוץ מלכיה.
 
3. בטרם הגשת כתב האישום נמסרה לנאשמים הודעת תשלום קנס מנהלי, אלא שהם ביקשו להישפט, ולפיכך - הוגש כתב האישום.

הנאשמים כפרו בביצוע העבירות מושא כתב האישום.בפני בית הדין הושמעה עדותם של שני מפקחים ממשרד התמ"ת שערכו את הביקורת שהולידה את כתב האישום.המפקח מר מלול יצחק מסר כי ביום מושא כתב האישום ראה את העובד פורק סחורה מרכב מסחרי שהתברר שהוא בבעלות החברה.מר מלול טען ששוחח עם העובד הזר, למיטב זכרונו בשפה העברית, והלה אמר לו שהוא עובד בשירות אותו "בעל הבית" שנהג הרכב עובד עימו.לדבריו, הוא זה שגבה הודעה מנהג המשאית, מר משה מגידיש ( סומנה מ/1), ולאחר מסירת ההודעה שוחח הנהג עם מאן דהוא בטלפון ואז אמר שהוא מסרב לחתום על ההודעה.יוער כי עיון בהודעת מר משה מגידיש, אשר שני הצדדים ניסו לאתרו לצורך זימנו לעדות והדבר לא עלה בידיהם, מראה שנרשם מפיו שהסיע את העובד ב"טרמפ" ליסוד המעלה.מוסר ההודעה נשאל הכיצד נראה העובד פורק סחורה, והשיב שהעובד עזר לו.עוד העיד בפני בית הדין המפקח מר נאיף הינו, אשר ערך את טופס "תיאור המקרה " של האירוע (סומן מ/4).בתיאור האירוע נרשם שהעובד נצפה פורק סחורה מהרכב, שנמסרו תעודותיו ותעודות הרכב, ושלא ניתן היה לגבות עדות מהעובד. מטעם הנאשמים שמענו את עדותו של הנאשם מס' 2 ואת עדותו של מר אלון מגידיש ממושב עוזה.הנאשם מס' 2, מצידו, מסר כי החברה הינה בעלים של עסק להפצת מזון, וכי ימים ספורים עובד למועד מושא כתב האישום פנה אליו העובד ושאל אם יוכל להצטרף לרכב בחלוקה שלו בדרכו צפונה, שכן עליו להגיע ליסוד המעלה. לדבריו, לאחר שקיבל את אישורו של אלון מגידיש, שהיה מעסיקו של העובד, ביקש מנהג הרכב, מר משה מגידיש לצרף אליו לנסיעה את העובד.הנאשם סיפר כי זמן מה לאחר המקרה התקשר אליו הנהג וסיפר לו את שהתרחש, ואף מסר לו שהמפקחים עיכבו עימם את העובד אלא שתיקו נשאר ברכב, והנאשם הורה לו להחזיר את התיק למושב ושם למסרו לאלון מגידיש, ולבסוף הנהג דיווח לו כי מצא את העובד עומד לצידי הכביש והסיע אותו למחוז חפצו.הנאשם נחקר במשרדי התמ"ת ביום 01/06/04, ובחקירתו מסר את אותה הגירסה שהובעה בעדותו, לפיה העובד ביקש "טרמפ" והוא נעתר לבקשתו, וכן שכאשר פרק הנהג סחורה בקיבוץ מלכיה העובד "עשה טובה" לנהג שהסיע אותו ועזר לו, הגם שככלל הנהג עובד תמיד ללא עזרה ואין צורך בעזרה.הנאשם הדגיש גם בבית הדין כי הוא או החברה מעולם לא העסיקו עובדים זרים.כאמור, בבית הדין הושמעה גם עדותו של אלון מגידיש, שגם על פי מסמכי המאשימה היה מעסיקו כדין ובהיתר של העובד הזר (ולפני שניתן לו היתר על שמו העסיק אותו בהתאם להיתר שניתן למושב עצמו, לעבודה בחקלאות, והעובד הוקצה לעבודה בחקלאות במשקו).עדותו של אלון מגידיש תמכה בעדות הנאשם בכל פרטיה.
זה המקום לומר שעדותו של הנאשם הייתה עקבית ומהימנה, וקיבלתי את גרסתו לפיה החברה לא העסיקה את העובד, שהיה עובדו של מר אלון מגידיש, והלה הצטרף לנהג החברה כאמצעי תחבורה להגעה ליסוד המעלה שבצפון ממקום מושבו במושב עוזה בדרום.עדותו נתמכה בעדותו של מר אלון מגידיש.למעשה, כל ראיות המאשימה מסתכמות בכך שהעובד נצפה פורק סחורה מהרכב שבבעלות החברה, כאשר הגרסה המיידית שנמסרה בזמן אמת ע"י נהג הרכב הייתה שעובד אינו עובד של החברה, שהצטרף לנסיעה, ושלכל היותר הושיט עזרה לנהג שהסיע אותו בפריקת סחורה.עזרה חד פעמית, בין בכלל ובין בנסיבות שתוארו לעיל – איננה מקימה יחסי עובד ומעביד, ואין בעצם העובדה שהעובד נצפה פורק סחורה – כדי להעיד על העסקתו או על כוונה להעסיקו.כדי להרשיע אדם או חברה בעבירה על סעיף 2(א) לחוק עובדים זרים, יש צורך להראות בראש ובראשונה שהוא היה בגדר "מעביד", ולאחר מכן להוכיח שכמעביד הוא העסיק עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל מכח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 או שהוא העסיק עובד זר בניגוד לסעיף 1יג לחוק - כלומר - בלא היתר מאת הממונה. מידת ההוכחה הנדרשת בהוכחת יסודות העבירה - היא, כבכל ענין פלילי, מעבר לספק סביר. בענייננו, אין ספק שלא הוכח שהייתה העסקה, או כוונה להעסיק, את העובד הזר, והרושם הברור שעלה ממכלול העדויות והראיות היה שהוא הושיט עזרה, ללא תמורה, באופן חד פעמי לאחר שקיבל עזרה בכך שהנאשמים אפשרו לו להצטרף לרכב החברה, לבקשתו, כדי להגיע מדרום הארץ לצפונה.

6. משלא הוכח כי התקיימו יסודות העבירה הרי שכפי שצויין בפתח פסק הדין החלטתי לזכות את הנאשמים.
  מאחר והצדדים ביקשו בהסכמה כי הכרעת הדין לא תושמע בפניהם – יש לשגרה להם בדואר.

7. זכות ערעור על הכרעת דין זו היא תוך 45 ימים מיום המצאתה לצד המערער.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. השאלת עובד זר

 2. הרחקת עובד זר

 3. גירוש עובדות זרות

 4. זכויות עובדים זרים

 5. גירוש עובד זר מסין

 6. מענק לידה עובדת זרה

 7. אשרת עובד זר מומחה

 8. עזרה בתשלום - העסקת עובד זר

 9. הפקדת ערובה עובד זר

 10. עורך דין עובדים זרים

 11. העסקת עובד זר בשמירה

 12. רישיון לעובד זר מומחה

 13. גירוש עובד זר מרומניה

 14. העסקת עובד זר במשק בית

 15. תביעה של עובד זר טורקי

 16. תאונת דרכים עובד זר

 17. מתורגמן סינית לעובד זר

 18. העסקה משותפת של עובד זר

 19. העסקת עובד זר במשק חקלאי

 20. זכויות עובדת זרה סיעודית

 21. נוהל תאגידים עובדים זרים

 22. רישיון תיווך עובדים זרים

 23. משכורת ברוטו עובדים זרים

 24. העסקת עובד זר תושב שטחים

 25. עובד זר מומחה - מס הכנסה

 26. ניכוי ממשכורת של עובד זר

 27. העסקה חד פעמית של עובד זר

 28. גביית עדות עובד זר בוידאו

 29. דמי פגיעה לעובד זר מהשטחים

 30. עדות מוקדמת של עובדים זרים

 31. חיוב עובד זר להפקיד ערובה

 32. עורך דין ויזות לעובדים זרים

 33. העסקת עובד זר בבית ללא היתר

 34. בקשה להפקדת ערובה עובדת זרה

 35. תמריץ אי היעדרות לעובדים זרים

 36. ערבות לשחרור עובד זר לא חוקי

 37. החלפת מקום עבודה ע''י עובד זר

 38. שלילת רישיון תיווך עובדים זרים

 39. עובד זר לא חוקי - תאונת עבודה

 40. עתירה מנהלית נגד גירוש עובד זר

 41. תנאים להעסקת עובדים זרים בבניין

 42. הארכת אשרת שהייה עובד זר סיעודי

 43. העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

 44. זכויות עובדת זרה לא חוקית שילדה

 45. תביעה של עובד תאילנדי נגד המעסיק

 46. זיכוי מטעמי צדק העסקת עובדים זרים

 47. ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

 48. אי מתן מגורים הולמים לעובדים זרים

 49. פיצויים לעובד זר בגין כליאת שווא

 50. הארכת אשרת שהייה לעובד זר בחקלאות

 51. העסקת עובדים זרים ללא ביטוח רפואי

 52. העסקת עובדת זרה במשק בית בלי ביטוח

 53. זהות המעביד של עובד זר בענף הבנייה

 54. תביעת עובדת זר מבולגריה לתשלום שכר

 55. אישור תביעה ייצוגית של עובדים זרים

 56. פיצויי פיטורים לעובד זר בענף הבנייה

 57. הרחקת עובדים זרים לא חוקיים מישראל

 58. תביעה של עובד זר נגד משפחת אדם שנפטר

 59. תביעת עובד זר סיעודי נגד משפחת המטופל

 60. חיים משותפים עם עובדת זרה ללא נישואין

 61. העסקת עובדים זרים בעבודות שיפוץ דירה

 62. פגמים בהודעות קנס לפי חוק עובדים זרים

 63. הקצאת עובדים זרים בחקלאות מטעמי בריאות

 64. זיכוי מעבירת העסקת עובדים זרים ללא היתר

 65. מימון עובד זר ע''י קופת חולים בזמן אשפוז

 66. אחריות נושא משרה בתאגיד על העסקת עובד זר

 67. עובד זר לא חוקי שיש לו ילד מאישה ישראלית

 68. אחריות נושא משרה על הפרת חוק עובדים זרים

 69. אחריות מנהל חברה על העסקת עובד זר ללא היתר

 70. הוראת משרד התמ''ת בעניין תשלום לעובדים זרים

 71. חישוב פיצויים לעובדת זרה שנהרגה בתאונת דרכים

 72. יחסי עובד מעביד - העסקת עובדים זרים ללא היתר

 73. אי חידוש אשרה של עובד זר בגלל ויכוח על המשכורת ?

 74. ערובה להבטחת הוצאות תביעה של עובדת זרה פיליפינית

 75. עובדת זרה הועסקה בתנאים מחפירים ונשללו ממנה זכויות

 76. האם נסיעת עובד זר לביקור בארצו מנתק את רצף העבודה ?

 77. כניסת מפקחים לבית ללא צו בית משפט / העסקת עובד זר ללא היתר

 78. עובד זר, הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה לשמיעת עדותו המוקדמת

 79. עצם היותו של תובע עובד זר, אין בו כשלעצמו טעם לחיובו בהפקדת ערובה

 80. עתירה מינהלית בנושא נוהל מתן לווי רפואי לנכי צה"ל על ידי עובדים זרים

 81. תביעת עובד זר אזרח תושב אוקראינה לפיצוי בנזיקין בגין עוולת כליאת שווא

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון