עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עיכוב תשלום פיצויי פיטורין:

מבוא

1. השאלה נשוא התובענה דנן היא: האם התובעת זכאית לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים ?!

טענות התובעת

2. להלן תמצית טענות התובעת, כפי שעולות מכתב התביעה:

א. התובעת עבדה בשירות הנתבעת מיום 28/4/94 ועד ליום 19/6/08, ברציפות.
ב. התובעת מילאה תפקיד בכיר בשיווק ומכירות.
ג. הנתבעת ערכה תחשיב וקבעה כי פיצויי הפיטורים להם זכאית התובעת עומדים על סך של 142,562 ₪.
ד. התובעת חלקה על התחשיב שנערך על ידי הנתבעת, הן לעניין השכר הקובע, לפיו בוצע התחשיב, והן לעניין התקופות בגינן נערך התחשיב.
ה. הנתבעת ביקשה מהתובעת לחתום על טופס "העדר תביעות". התובעת סירבה לעשות כן. כתוצאה, עיכבה הנתבעת תשלום פיצויי הפיטורים, החלק שאינו שנוי במחלוקת, זאת חרף פניותיה של התובעת.
ו. הנתבעת שילמה לתובעת את פיצויי הפיטורים באמצעות משלוח מכתב שחרור כספי פיצויים שנצברו לטובתה וכן טופס 161, למגדל חברה לביטוח בע"מ.
בנוסף, שילמה הנתבעת השלמת פיצויי פיטורים.
ז. בפועל, שילמה הנתבעת לתובעת את יתרת הסכום שאינו שנוי במחלוקת, הסך של 124,110 ₪, רק ביום 28/9/08, זאת במקום ביום 19/6/08.
ח. לפיכך, התובעת זכאית לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
ט. לחילופין בלבד, וככל והתביעה לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים תידחה, זכאית התובעת להפרשי הצמדה וריבית בלבד.

טענות הנתבעת

3. להלן תמצית טענות הנתבעת, כפי שצויינו בכתב ההגנה:

א. דין התביעה להימחק מאחר ואינה מגלה עילת תביעה ומחמת היותה טרדנית וקנטרנית.
ב. הנתבעת פעלה על-פי דין והודיעה לחברת הביטוח בכתב, במועד, בדבר שחרור כספי פיצויי הפיטורים שנצברו לטובת התובעת.
ג. התובעת זכתה מאת הנתבעת ליחס טוב, והועמדו לרשות התובעת ע"י הנתבעת הלוואות בסכום העולה על 50,000 ₪ אשר לא הוחזרו לנתבעת במלואן. הנתבעת שומרת לעצמה הזכות לקיזוז הסכומים שלא הושבו על ידי התובעת בגין הלוואות כאמור.
ד. הנתבעת הוסיפה ועזרה לתובעת לזרז את העברת כספי הפיצויים, גם לאחר שהעניין הועבר לטיפולן של חברות הביטוח.
ה. הנתבעת מאשרת את תקופת העבודה, כפי שצוינה בכתב התביעה, התובעת עבדה כאשת מכירות.
ו. התובעת קיבלה פיצויי פיטורים כדין, ובשיעור ולפי החישוב הקבוע בחוק ובתקנות.
ז. ביום 22/4/99 חתמה התובעת על הסכם עבודה אישי, במסגרתו הוסכם כי תשלום פיצויי הפיטורים יהא בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק פיצויי פיטורים").
ח. בין התובעת לבין הנתבעת נתגלע סכסוך, אשר לא בא על פתרונו חרף שיחות רבות שהתנהלו בין הצדדים. לפיכך, הודע לתובעת ביום 19/6/08 על פיטוריה.
ט. הנתבעת הודיעה ביום 2/7/08 לחברת הביטוח ולקופת הגמל, על סיום עבודתה של התובעת ושחרור כספי הפיצויים לטובת התובעת.
י. התובעת אינה זכאית לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים משהודיעה הנתבעת לחברת הביטוח, בכתב, תוך 15 יום מיום פיטוריה על שחרור כספי הפיצויים, זאת בהתאם לסעיף 20 (ה) לחוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 (להלן: "חוק הגנת השכר").
יא. הנתבעת הודיעה גם לקופה המרכזית לפיצויים, ממנה בוצע תשלום השלמת פיצויי הפיטורים, במועד, אם כי הקופה דרשה המצאת טופס 161 וטופס 161 א' חתום על ידי הנתבעת, לאור דרישת רשויות המס ועל מנת למנוע מהתובעת ניכוי מס במקור.
יב. הקופה המרכזית לא הצליחה לקבל את חתימת התובעת על הטופס הנ"ל. הנתבעת החלה לעזור, לפנים משורת הדין, לאתר את התובעת על מנת להחיש את חתימתה על הטופס.
יג. התובעת חתמה לבסוף על הטופס, וזאת רק ביום 20/8/08. מייד לאחר מכן, העבירה הנתבעת הטופס לקופת הגמל, אשר הפקידה לחשבונה של התובעת שיק בסכום ההשלמה לפיצויי פיטורים.
יד. הנתבעת פעלה בתום לב ועשתה כל שלאל ידה בכדי לעזור לתובעת ולזרז שחרור הכספים. התובעת, מאידך, הכפישה את הנתבעת ופגעה בשמה הטוב, וגרמה לה נזקים, שיש לקזזם מכל סכום שייפסק, ככל שייפסק, לטובת התובעת.
טו. לחילופין, ככל ובית הדין יחליט לחייב את הנתבעת בפיצויי הלנת פיצויי פיטורים, בית הדין מתבקש לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 18 לחוק הגנת השכר ולהפחית את שיעור הפיצוי ואף לבטלו כליל.
טז. ככל שהייתה הלנה בתשלום פיצויי הפיטורים, אין כל קשר סיבתי בין הנתבעת ו/או התנהגותה לבין ההלנה, ובכל מקרה הלנה כאמור, ככל שהיתה, נגרמה באשם תורם של התובעת.

דיון והכרעה

4. במעמד הדיון אשר התקיים בפניי ביום 10/12/08, העידה התובעת בעצמה. מטעם הנתבעת נשמעה עדותה של הגב' שרי תמיר - חשבת שכר.

5. לאחר ששמעתי את בעלי הדין ו/או עדיהם, הגעתי לכלל מסקנה כי שוכנעתי כי היה עיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים, ואלה הולנו. יחד עם זאת, לא שוכנעתי כי העיכוב בתשלום פיצויי הפיטורים היה בעטייה של הנתבעת בלבד, וכי התובעת נטלה חלק בעיכוב שנוצר.

להלן אפרט את דבריי.

6. אין מחלוקת בין הצדדים כי טופס 161 א' (נ/1) נחתם על ידי התובעת רק ביום 20/8/08.
כך, גם אין מחלוקת כי טופס 161 (ת/2) נחתם על ידי הנתבעת רק ביום 24/8/08.
אין מחלוקת כי שני הטפסים האמורים דרושים לצורך שחרור כספי הפיצויים שנצברו לטובת התובעת.

7. הנתבעת טענה כי הודיעה לחברת הביטוח ולקופת הגמל (להלן: "מגדל") על סיום העסקתה של התובעת ועל הסכמתה לשחרור הכספים שנצברו לזכות התובעת עוד ביום 2/7/08.

התובעת טענה כי הנתבעת לא הודיעה כאמור ביום 2/7/08, וכי כל פניותיה לחברת הביטוח בהקשר זה נענו בכך שהנתבעת טרם העבירה את הניירת הדרושה.

8. מטעם הנתבעת הוצג "טופס הודעת המעסיק על סיום עבודה עם שחרור כספי פיצויים" (נ/2) וכן "טופס הודעת המעסיק לקופות אודות שחרור כספי פיצויים" (נ/3).

שני הטפסים הנ"ל נושאים תאריך ה- 2/7/08.

הגב' שרי תמיר, אשר העידה מטעם הנתבעת, העידה ברורות ומפורשות כי ההודעות על הפסקת עבודתה של התובעת ושחרור כספי הפיצויים (נ/2 ו- נ/3) לעיל מולאו ונשלחו על ידה ביום 2/7/08. הגב' תמיר הוסיפה והעידה כי לצורך הבטחת קבלת החומר על ידי מגדל שלחה לאחרונה הודעת דואר אלקטרוני (מייל - (נ/4) וכן התקשרה טלפונית לחברת הביטוח בכדי לאשר קבלת המסמכים על ידי מגדל (עמוד 5 לפרטיכל, שורות 24-23 ושורות 30-29).

על דבריה לעיל חזרה הגב' תמיר גם במהלך חקירתה הנגדית, ובתשובה לשאלות בא-כח התובעת אישרה, בשנית, כי התקשרה ביום 2/7/08 בכדי לאשר קבלת המסמכים על ידי מגדל (עמוד 7, שורות 27-22).

9. אציין בהקשר זה כי ניסיונו של בא-כח התובעת להיתלות בעובדה שהמסמך נ/2 אינו נושא חתימה, כי אם רק חותמת הנתבעת, זאת בניגוד למסמך נ/3 הנושא גם חתימה וגם חותמת, בכדי ללמדנו שהמסמכים הללו לא נשלחו בפועל למגדל ביום 2/7/08 - אין בו ממש.

העובדה שהמסמך נ/2 אינו חתום אין בה כדי להעיד, דווקא, על כך שהמסמך לא נשלח למגדל. הגב' תמיר העידה כי המסמכים הוכנו על ידה ונחתמו על ידה, וכי העדר החתימה על המסמך נ/2 יסודו בטעות בתום לב, ובכל מקרה המסמך הוטבע בחותמת הנתבעת, ושני המסמכים למעשה מהווים שני דפים של מסמך אחד שנשלח למגדל.

10. זאת ועוד, העובדה שפירוט התרשומות של חברת הביטוח (נ/5) אשר הוצג מטעם הנתבעת מתחיל ביום 20/7/08, אין בה, לכשעצמה, כדי להעיד על כי המסמכים נ/2 ו- נ/3 לא נשלחו על ידי הנתבעת ולא הוגשו למגדל ביום 2/7/08.

מקובלים עליי בהקשר זה דברי באת-כח הנתבעת אשר הצהירה כי מדובר בפירוט חלקי של התרשומות אשר נערכו על ידי מגדל, אשר נשלח לבאת-כח הנתבעת, לבקשתה, כאשר הדף הראשון לא צורף מפאת טעות משרדית.

11. הגב' תמיר, אשר העידה כאמור מטעם הנתבעת, העידה כי העיכוב בשחרור הכספים, כך נמסר לה ממגדל, יסודו בכך שהתובעת לא חתמה על טופס 161א', וכי פניותיהם של נציגי מגדל לתובעת בכדי שתחתום על הטופס כאמור עלו בתוהו, בציינם כי אינם מצליחים לאתרה. הגב' תמיר העידה בהקשר זה כי נעשו על ידה ניסיונות בכדי לסייע בידי נציגי מגדל לאתר את התובעת, אם כי זו האחרונה לא ענתה לפניותיה.

12. התובעת העידה, מאידך, כי נמסר לה ממגדל כי העיכוב יסודו בנתבעת אשר לא הכינה ולא חתמה על טופס 161, כנדרש, בכדי לשחרר את הכספים.

באשר לטענות הגב' תמיר כי לא ניתן היה לאתרה השיבה התובעת כי היתה בחופשה בת יומיים בלבד, אצל אחותה בירושלים, ובכל מקרה מספר הטלפון שלה ידוע היה לחברה כבר כחודש ימים לאחר שסיימה את עבודתה (עמוד 3, שורה 12; עמוד 4, שורה 11).

13. יצוין כי מעיון במסמך שהוצג מטעם הנתבעת (נ/5), המתעד התרשומות אשר נערכו על ידי מגדל, עולה כי לפחות מיום 30/7/08 ועד ליום 13/8/08 לא היה קשר בין התובעת לבין נציגי מגדל. הטענה כי מספר הטלפון הנייד אשר צוין בתרשומת מיום 30/7/08 אינו מספרה של התובעת אך ממחישה את דברי התובעת, כאמור לעיל, מהם עולה כי החליפה, כנראה, את מספר הטלפון הנייד שלה וכי הודעה על כך נמסרה לנתבעת רק כחודש ימים לאחר שעזבה את העבודה.

14. התובעת אישרה כי חתמה על טופס 161 א' רק ביום 20/8/08, "מיד לאחר שקיבלה אותו", כאשר מעיון במסמך נ/5 עולה כי עוד ביום 13/8/08 התקיימה שיחה בין התובעת לבין נציגת מגדל וזו האחרונה שלחה לה טופס 161 א' לחתימתה, וביום 18/8/08 נשלחה לתובעת באמצעות הדואר האלקטרוני "תזכורת" בהקשר הנ"ל.

15. הגב' תמיר העידה כי מיד לכשנתקבל טופס 161 א', חתום על ידי התובעת, הכינה את טופס 161 והחתימה את מנכ"ל הנתבעת, וביום 24/8/08 הגישה את הניירת למגדל.

הגב' תמיר אישרה כי לא ניתן היה להחתים את מנכ"ל הנתבעת באותו יום בו נתקבל טופס 161 א' מטעם התובעת מכיוון שהלה היה עסוק בהעתקת מקום מגוריו, וכי מיד לאחר שובו (ביום א' בשבוע שלאחר מכן) החתימה אותו ושלחה את המסמכים למגדל.

16. ייאמר בהקשר זה כי דבריה ועדותה של הגב' תמיר, אשר העידה מטעם הנתבעת, היו עקביים, מהימנים ואמינים בעיניי, וגרסתה מקובלת ואף נתמכה במסמכים שהוצגו מטעם הצדדים.

17. ואולם, ייאמר מיד כי לא מצאתי בדברי הצדדים ו/או עדיהם כל הסבר ו/או הצדקה לעיכוב בחתימת הנתבעת על טופס 161 הדרוש אף הוא, בנוסף להודעה על סיום העבודה, בכדי לשחרר את הכספים שנצברו לטובת התובעת.

סבורני כי אין די בעיכוב בחתימת התובעת על טופס 161 א' בכדי להצדיק העיכוב בחתימת הנתבעת על טופס 161, כאמור.

בכל אופן, לא ברור מדוע התעכב משלוח טופס 161 א' לתובעת ומדוע רק ביום 30/7/08 נודע למגדל ו/או לנתבעת כי לא ניתן היה לאתר את התובעת ו/או ליצור עמה קשר טלפוני.

18. מכל המקובץ לעיל, משהגעתי למסקנה כי הנתבעת שלחה למגדל הודעה על סיום עבודתה של התובעת במועד (2/7/08), אך מאידך שוכנעתי כי טופס 161 לא נחתם ולא נשלח במועד, ומששוכנעתי כי התובעת נטלה, כן נטלה חלק בעיכוב בהגשת הטפסים 161 ו- 161 א' הדרושים לצורך שחרור הכספים, ולאור סמכותי לפי סעיף 18 לחוק הגנת השכר, נחה דעתי כי מתקיימות במקרה דנן נסיבות המצדיקות הפחתת פיצויי הלנת פיצויי הפיטורים, ולפיכך - הריני מעמידה את סכום פיצוי ההלנה על סך של 15,000 ₪.

סכום זה ישולם תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל.19. בעל דין המבקש לערער על פסק הדין, רשאי לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות ערעור, זאת תוך חמישה עשר יום מיום קבלת פסק הדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורי מנכ''ל

 2. פיטורי צמצום

 3. פיטורי זבנית

 4. פגמים בפיטורים

 5. פיטורים של רוקח

 6. פיטורים פדגוגיים

 7. פיטורי אימאם

 8. פיטורים בגלל גיל

 9. פיטורי עובד נמל

 10. פיטורים מחמת גיל

 11. פיטורי עובד ארעי

 12. פיטורי עובד בזק

 13. פיטורים של מטפלת

 14. פיטורי עוזרת בית

 15. פגם בפיטורי צמצום

 16. פיטורי עובד מועצה

 17. פיטורים לא חוקיים

 18. פיטורי רופא ילדים

 19. עורך דין פיצויי פיטורין

 20. פיטורים בזמן חירום

 21. פיטורים לפני תאונה

 22. פיטורי עובד פלסטיני

 23. פיטורים לפני קביעות

 24. פיטורי עובדת בטלפון

 25. ביטול הודעת פיטורים

 26. תביעה לביטול פיטורים

 27. בקשה להשהיית פיטורים

 28. פיטורי מזכירה מבוגרת

 29. פיטורים בהסכמה הדדית

 30. פיטורי עובדת בפעוטון

 31. דחיית פיטורים בחודש

 32. פיטורים של עובד זמני

 33. פיטורים בתקופת מחלה

 34. פיטורים פיטורי צמצום

 35. תוקף של מכתב פיטורים

 36. פיטורים עקב היעדרויות

 37. פיטורי עובדת סוציאלית

 38. פיטורי עובדת בגלל גיל

 39. התבטאויות על כוונה לפטר

 40. פיטורים אחרי חצי שנה

 41. פיטורים טכנאית מעבדה

 42. פיטורים ממועצה מקומית

 43. פיטורי צמצום בעירייה

 44. פיטורי עובדים רפא''ל

 45. ביטול פיטורים מהעירייה

 46. צו זמני לאיסור פיטורים

 47. פיטורי רופא קופת חולים

 48. פיטורים בגלל משבר אמון

 49. ביטול פיטורים מחמת גיל

 50. פיטורים של ספרית שכירה

 51. פיטורים עקב הבראת חברה

 52. פיטורים לא חד משמעיים

 53. פיטורים בגלל גניבת דלק

 54. פיטורים של עובד מהבורסה

 55. פיטורים בגלל חשד לגניבה

 56. ביטול פיטורים מטעמי גיל

 57. פיטורי עובד חברה קדישא

 58. פיטורי מנהלת פיתוח עסקי

 59. פיטורי עובדת מההסתדרות

 60. ביטול פיטורים שרירותיים

 61. פיטורי עובד אחרי 30 שנה

 62. פיטורים בגלל הפרת הוראות

 63. פיטורי התייעלות בעירייה

 64. הקפאת פיטורים של נהג אגד

 65. פגיעה נפשית בגלל פיטורים

 66. פיטורי סוהר עקב היעדרות

 67. ביטול פיטורי עובד עירייה

 68. פיטורים מסיבות בריאותיות

 69. פיטורים בתעשייה האווירית

 70. פיטורי עובדים - רה ארגון

 71. פיטורי עובד במושב אמירים

 72. פיטורי עובד שקילל את הבוס

 73. פיטורים במסגרת הסכם הבראה

 74. פיטורים אחרי תקופת ניסיון

 75. פיטורים מחברת פיתוח תוכנה

 76. פיטורים בגלל עבירות משמעת

 77. פיטורים ללא אישור המועצה

 78. עיכוב תשלום פיצויי פיטורין

 79. פיטורים של נהג אוטובוס אגד

 80. פיטורי עובדת בטיפולי הפריה

 81. ביטול פיטורי מנהל בית ספר

 82. החזרה לעבודה לאחר פיטורין

 83. פיצויי פיטורין אחרי 3 שנים

 84. צו זמני למניעת פיטורי עובד

 85. פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 86. תוקף משפטי של מכתב פיטורים

 87. פיטורים ממשרד העבודה והרווחה

 88. האם אפשר לבטל פיטורי צמצום ?

 89. פיטורי מזכירה במועצה מקומית

 90. רציפות בעבודה פיצויי פיטורין

 91. פיטורי עובד בשל מעילה בכספים

 92. פיטורים עקב התנכלות פוליטית

 93. פיטורי ראש צוות פיתוח תוכנה

 94. פיטורי עובד לאחר חזרה מחופשה

 95. פיטורים בגלל תלונה על המנכ''ל

 96. פיטורים משיקולים לא ענייניים

 97. טענת פיטורים בשל חשיפת שחיתות

 98. פיטורי עובדת בת 65 בגלל גיל ?

 99. פיטורים לאחר תלונות עם הממונה

 100. פיטורים בתדיראן בגין צמצומים

 101. פיצויים בגין פיטורים שלא כדין

 102. פיטורים בגלל יחסי אנוש גרועים

 103. פיטורים מיידיים עקב חשד לגניבה

 104. פיטורים של עובדת זמנית בעירייה

 105. סירוב לקבל עבודה לאחר פיטורים

 106. פיטורים מהמשטרה בגלל אי התאמה

 107. פיטורים בגלל הערכות חדשות בעסק

 108. פיטורים בגלל סירוב לעשות עבודה

 109. פיטורים בגלל שאין למעסיק עבודה

 110. מניעת פיטורים עד להכרעה בתביעה

 111. פיטורים של עובד שנתפס גונב אוכל

 112. פיטורים בגלל גניבה בלי פיצויים

 113. עיכוב פיטורים עד להכרעה בערעור

 114. פיטורי עובד עקב סירוב לבצע מטלות

 115. ביטול פיטורים בגלל טיפולי פוריות

 116. בקשה למתן צו זמני לביטול פיטורים

 117. פיטורי עובד עקב גרימת נזק למכונה

 118. פיטורי עובד עקב אי ציות להוראות

 119. פיטורים כתוצאה מהגשת תלונה נגד המעביד

 120. פיטורים בגלל סירוב לחתום על מכתב

 121. היתר פיטורים עובדת בטיפולי פוריות

 122. פיטורים בגלל בקשה לעבוד בחצי משרה

 123. פיטורי עובד בשל גרימת נזק במתכוון

 124. פיטורי עובד עירייה לפי חוזה מיוחד

 125. פיטורים בגלל הגשת תביעה נגד המעביד

 126. פיטורי חבר מועצה עקב חובות למועצה

 127. ביטול פיטורים בניגוד לחוקת העבודה

 128. פיטורי מנכ''ל לאחר מספר חודשים בלבד

 129. נדחתה בקשה למתן צו ארעי למניעת פיטורים

 130. פיטורי עובד הוראה באמצע שנת הלימודים

 131. פיטורי עובד בן 65 בטענת "הפרת נהלים"

 132. פיטורים עקב היעדרות מהעבודה בשל אזכרה

 133. ערעור מצד המעביד על פיטורים שלא כדין

 134. טענת פגמים בהליך פיטורי קלדנית בית משפט

 135. חזרה לעבודה אחרי פיטורים בגלל צמצומים

 136. תביעה לביטול פיטורים בחברת נמל אשדוד בע"מ

 137. התייעצות עם נציגות העובדים לפני פיטורים

 138. ערעור על פיטורי עובד במסגרת תוכנית הבראה

 139. פיטורי עובד סמוך לסיום שנת עבודתו הראשונה

 140. לשיחה לפני הפיטורים זומן המשיב בעל פה ולא בכתב

 141. ערעור על פיטורי עובד שחשף התנהלות בלתי תקינה

 142. טען כי פיטוריו אינם כדין שכן נעשו על רקע פוליטי

 143. פיטורים בגלל אי קבלת סמכות של הממונים על העובד

 144. חובת המעביד לשקול העברה למחלקה אחרת לפני פיטורים

 145. האם האמרה "תלך ואל תחזור לפה יותר" מהווה פיטורים ?

 146. האם יש לראות בהגשת בקשה לפטור על פי פקודת הפיטורין כ"השגה" ?

 147. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון