תשלום ביטוח לאומי על בונוס

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום ביטוח לאומי על בונוס:

1. לפנינו תביעת התובעים המתייחסת לתשלום בונוס ששולם להם, (להלן: "הבונוס").
לדידם, הבונוס פטור מדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ויש להשיב להם את דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות שנוכו מתשלום זה.
הנתבע ראה בתשלום הבונוס "שכר עבודה" אשר חלים עליו הכללים של "תשלום נוסף", עפ"י תקנות 1, 3-5 לתקנות הביטוח הלאומי, (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשמ"א-1981. לטענתו, על הבונוס שהוא בבחינת "תשלום נוסף", משולמים דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, לפיכך, לדידו, כדין נוכו דמי ביטוח ומס בריאות מתשלום זה.

2. העובדות הרלבנטיות:


התובעים היו עובדי חברת אוניגמה בע"מ, (להלן: "חב' אוניגמה").
לטענת התובעים, בחודש 10/06 נרכשה חברת אוניגמה על ידי חברת מקאפי בע"מ, (להלן: "חברת מקאפי").
כל אחד מהתובעים קיבל בונוס מחברת אוניגמה, כמפורט בתלוש שכרו לחודש 12/06.


3. הפלוגתא נשוא פסק דין זה נוסחה בקדם המשפט כדלקמן:
"האם התשלום הקרוי "בונוס" ששולם לתובעים הוא בשל ניתוק יחסי עובד מעביד כטענת התובעים, או שמא כטענת הנתבע - יש לראותו בגדר שכר עבודה ועל כן בדין נוכו דמי ביטוח ומס בריאות".

4. עיקרי טענות התובעים:
א. התובעים סיימו עבודתם בחברת אוניגמה בחודש 10/06 והבונוס שולם בתלוש 12/06. הבונוס שולם לאחר ניתוק יחסי עובד מעביד בין התובעים לחברת אוניגמה ובשל ניתוק יחסי עובד מעביד.
ב. תשלום "הבונוס" לכל אחד מהתובעים ניתן בעבור תמיכתם בעסקת המכירה של חברת אוניגמה לחברת מקאפי, דהיינו, הבונוס שולם רק בשל ניתוק יחסי עובד מעביד עם חברת אוניגמה ואין מדובר "בשכר עבודה".
לדידם של התובעים, אם עסקת המכירה לחב' מקאפי לא היתה מתבצעת ובעקבותיה, ניתוק יחסי עובד מעביד בינם לחברת אוניגמה, הרי שהבונוס לא היה משולם להם.
ג. לטענת התובעים, מכיוון שהמשיב נוהג שלא לגבות דמי ביטוח מתשלומים המשולמים בגין ניתוק יחסי עובד מעביד, הרי שאין לגבות דמי ביטוח לאומי ומס בריאות מתשלום הבונוס ויש להשיב להם את הסכומים שנוכו.

מטעם התובעים הוגשו תצהיריהם של ערן ורנר וישי גרין. כן הוגש אישור של עו"ד ארז מזרחי, אשר שימש כעורך דין של עיסקת המכירה של מניות חב' אוניגמה לחב' מקאפי.
המצהירים, ערן ורנר וישי גרין הבהירו את גירסתם בדיון ב- 28.5.08.
בישיבת בית הדין מיום 12.11.08 הודיע ב"כ הנתבע, כי מעבר למה שנאמר על ידי העדים ורנר וגרין בדיון הקודם, הוא לא מבקש לחקרם יותר.

5. עיקרי טענות הנתבע:


יחסי עובד - מעביד בין התובעים למעבידתם לא נותקו כלל. לא הוכח כל אקט של פיטורים. מדובר במצב שכיח של חילופי מניות המעביד, כאשר המעביד החדש נכנס בנעלי המעביד הקודם וזכויותיהם של התובעים שהמשיכו בעבודתם כרגיל, נשמרו, נצברו ולא נפדו.

על פי הפסיקה, על מנת שחילופי מעבידים ייחשבו כפיטורים, צריך להתבצע אקט של פיטורים או התפטרות מהעבודה ולא כמו במקרה דנן שהתובעים המשיכו לעבוד תחת המעביד החדש.
ב. כלל לא מדובר בתשלום בגין ניתוק יחסי עובד מעביד, כי אם תשלום של בעלי המניות לתובעים בגין האופציות שברשותם ותו לא. מטרת התשלום היתה לדרבן את התובעים להמשיך בעבודתם אצל המעביד החדש, תוך שמירה על זכויותיהם.

מטעם הנתבע העיד מר ליעד אגמון שניהל את מכירת חברת אוניגמה לחברת מקאפי. הוא נחקר על גירסתו.

דיון והכרעה:
6. המוסד לביטוח לאומי נוהג שלא לגבות דמי ביטוח מהתשלומים המשולמים בגין ניתוק יחסי עובד מעביד, (להלן: "הנוהג"). ראה לעניין זה, עב"ל 123/07 המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני, פס"ד מיום 26.3.08, (טרם פורסם) (להלן: "פסק דין זפרני").
בפסק דין זפרני צויין הנוהג כאמור של הנתבע:
"המוסד לביטוח לאומי הודיענו כי לאחר בחינה נוספת של העניין לא מצא מקום לסטות מן הדרך בה נוהג המוסד, לפיה 'אין מקום לגבות דמי ביטוח מתשלומים המשולמים בגין ניתוק יחסי עובד מעביד', בהם מנה את תשלום פיצוי הפיטורים, דמי הודעה מוקדמת ופדיון חופשה. חיזוק לעמדתו זו מוצא המוסד לביטוח לאומי בפסיקת בית המשפט העליון בעניין כבלי ציון. מפסק הדין הזה מבקש המוסד ללמוד כי תשלומים אלה אינם בגדר 'הכנסת עבודה' עפ"י סע' 2(2) לפקודת מס הכנסה.
אנו לא מצאנו בפסק הדין את מה שמבקש מאיתנו המוסד לביטוח לאומי ללמוד ממנו. עניינו של פסק דין כבלי ציון הוא בתשלום פיצויי פיטורין, ואך בזה עניינו...
להבנתנו, תשלום תמורת ההודעה המוקדמת אינו תשלום המשולם בגין ניתוק יחסי עובד מעביד כנטען על ידי המוסד לביטוח לאומי... ".

לטענת התובעים, על המשיב להחיל את הנוהג כאמור גם בענין הבונוס ולקבוע, כי הוא שולם עקב ניתוק יחסי עובד מעביד ולפיכך, אין לגבות בגינו דמי ביטוח ומס בריאות.

7. על מנת לקבוע האם הבונוס שולם לתובעים בשל ניתוק יחסי עובד - מעביד, יש לבחון את מהות הבונוס ואת נסיבות תשלומו בפועל. עלינו לבחון האם במקרה דנן אכן עסקינן בתשלום שנובע מניתוק יחסי עובד מעביד?
בענין זה, רלוונטי סע' 1(א) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963:
"מי שעבד שנה אחת ברציפות- ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות - אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצוי פיטורים".

הלכה פסוקה היא, כי חילופי מעבידים כשלעצמם אינם מזכים בפיצויי פיטורים, אלא אם כן הסתיימו בפועל יחסי העבודה עם חילופי המעבידים וזאת בדרך של פיטורים או התפטרות בנסיבות המזכות בפיצוי פיטורים:
"סעיף 1(א) לחוק משקף את העיקרון על פיו זכויות מסוימות של עובדים נקבעות ומחושבות על פי תקופת עבודתם, לא רק אצל אותו המעביד אלא 'באותו מקום עבודה'", (דב"ע נד/1-4 הסתדרות הכללית של העובדים בא"י נ' התעשייה האווירית לישראל בע"מ ו-רמת"א בע"מ, פד"ע כט(1) 601).

על פי אותה הלכה, עובד שעבד ברציפות במקום עבודה אחד ופוטר על ידי מעבידו, אף אם מעבידו זה לא היה המעביד שקיבלו לעבודה, קמה לעובד הזכאות לפיצוי פיטורים בגין כל תקופת עבודתו באותו מקום עבודה וזאת, מאת המעביד האחרון שפיטרו, (דב"ע תשן/105-3 ת.ד.ל –שירותים טכניים (1986) בע"מ-אהרון בביאן, פד"ע כב' 102).
אומנם, לאחרונה נפסק, כי עובדים מסויימים כדוגמת עובדי נקיון, הממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה, זכאים לפיצויי פיטורים ממעבידם הקודם, אולם, המדובר הוא בסקטורים מסויימים בלבד של עובדים ובמתכונת העסקה מיוחדת המתייחסת בעיקר לחילופי חברות כוח אדם המעסיקות עובדים, (עד"מ 1011/04 א. דינמיקה שירותים (1990) בע"מ נ' וורונין ו-5 אח', ניתן ביום 21.8.05, (טרם פורסם), , (להלן: "פס"ד דינמיקה").
על פי פסק דין דינמיקה, נוצר חריג, לפיו, בדפוסי ההעסקה הספציפיים שצויינו בו, ישולמו לעובד פיצויי פיטורים על ידי המעביד הראשון, גם אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה אצל מעביד חדש. רק באותן נסיבות שצויינו ולגבי אותם עובדים מסויימים, קמה הזכאות לפיצויי פיטורים, עם החלפת המעביד במקום העבודה.

המקרה שלפנינו, עת עסקינן בתובעים - עובדי חברת היי-טק, לא נופל בגדר מתכונת ההעסקה המיוחדת, בה עסק פסק דין דינמיקה. לפיכך, חל עליהם הכלל לפיו חילופי מעבידים כשלעצמם לא מזכים בפיצויי פיטורים.

התובעים לא הוכיחו כי בפועל נותקו יחסי העבודה עם מעסיקתם, בדרך של פיטורים או התפטרות עקב חילופי המעבידים, ולפיכך נשמט הבסיס לטענתם, כי תשלום הבונוס ניתן בשל ניתוק יחסי עובד – מעביד.

יתרה מכך, מה"אופר לטר" – נספח א' לתצהירו של מר ורנר, ניתן ללמוד כי לא מדובר כלל על ניתוק כלשהו של יחסי עובד מעביד וכי התובעים המשיכו בעבודתם למרות חילופי המעסיקים. מהאמור ב"אופר לטר" עולה, כי כל זכויותיהם של התובעים בחברת אוניגמה ימשיכו לחול, ישמרו ויצברו בעת עבודתם בחב' מקאפי. כך נאמר במפורש "באופר לטר" בפיסקה 3 לנספח א' לתצהירו של מר ורנר:
“Your employment with the company shall commence on the first day following completion of the transaction ...Untill the starting date of employment; your current employment conditions shall continue to apply”.

אף בחוזה של התובעים עם חב' מקאפי, נספח ב' לתצהיר ורנר, בסעיף 3.2 קיימת התייחסות מפורשת לשמירת כל זכויות התובעים מתחילת עבודתם בחב' אוניגמה.

לאור האמור, נקבע בזאת, כי במקרה דנן, נמכרו מניות החברה המעבידה, חברת אוניגמה, לחברת מקאפי, כאשר חב' מקאפי נכנסה בנעלי המעבידה הקודמת. מכירת מניות המעבידה, כאמור, לא הביאה לניתוק יחסי העבודה עם התובעים.

8. זאת ועוד, בסעיף 11 לתצהיר עדותו של מר ורנר, מצטט מר ורנר מסעיף 1.8.3 לאישור מס ההכנסה לגבי חבות המס שחלה על העיסקה, נספח ה' לתצהירו. בסעיף זה, נקבע מפורשות כי הבונוס שולם לתובעים כתמריץ לתמיכתם בעיסקה, וזאת ישירות מבעלי המניות, "ללא קשר להסכם המכירה ו/או לחברה הרוכשת". (ההדגשה שלי – א.ל.).

גם בסעיף 1.8.3.3 לאותו אישור מס הכנסה, (נספח ה' לתצהיר ורנר), מצויין במפורש, כי הבונוס שולם "ללא כל התחייבות מצידם של העובדים והיזמים להמשיך את עבודתם בחברה לאחר מועד ה- closing".

מהציטוטים לעיל עולה, כי הבונוס שולם ללא קשר להסכם המכירה של מניות המעביד ומבלי שניתנה כל התחייבות של התובעים להמשיך לעבוד לאחר ביצוע עיסקת מכירת המניות. בכך יש חיזוק לגירסת הנתבע, כי לא מדובר במקרה של תשלום שבוצע בגין ניתוק יחסי עובד מעביד בין הצדדים.

9. גם מעדותו של התובע ישי גרין ניתן להסיק, כי הבונוס שולם כדי לשכנע ולדרבן את העובדים דווקא להמשיך לעבוד אצל המעביד החדש ולא לנתק את יחסי עובד – מעביד, כך בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 9 עד 14:
"אני אחד היזמים של אוניגמה. לקראת הרכישה של אוניגמה על ידי מקאפי התנהל דיון בישיבת הנהלה, שבה הוסבר לבעלי המניות שצריך לשכנע את העובדים לחתום על העסקה. העובדים זה הנכס. מקאפי לא קונה את הנכס האינטלקטואלי של החברה, אלא אף את העובדים עצמם וחייבים את הסכמת העובדים לביצוע העסקה". (ההדגשה שלי – א.ל.).


10. מקובלת עלינו עדותו של ליעד אגמון, לפיה תשלום הבונוס ניתן למעשה בעבור האופציות שהיו בידי העובדים. כך בעמ' 10 לפרוטוקול, שורה 14 ואילך:
"בגדול ההסכם היה אמור לכלול שני אלמנטים: מענק לעובדים בגין אופציות ובונוסים עתידיים במקאפי לפי הישגים בחברה. הסעיף הראשון של התגמולים לפי אופציות, בגלל שהייתה בעיה עם המשקיעים הקיימים של החברה בחלק א' של האופציות עשינו אלמנט נוסף של הקצאה נוספת של כספים לעובדים וזאת בעצם בגין העסקה וסיום עבודתם באוניגמה וללא קשר לשום בונוסים עתידיים בחברה הרוכשת. כלומר, שאם לא הייתה הבעיה עם המשקיעים הם היו מקבלים את כל הסכום במסגרת הסכם האופציות של החברה...".
(ההדגשה שלי – א.ל.).

ראה גם עמוד 11 לפרוטוקול שורות 10-12:
"...יש הקצאה נוספת לעובדים כתמורה נוספת עבור האופציות שברשותם וזה קשור לחלק של התגמולים שלהם בעסקה באוניגמה, בלי קשר לחברה הרוכשת". (ההדגשה שלי – א.ל.).

יצויין, כי גם רשות המיסים מתייחסת לבונוס ששולם לתובעים בסעיף 1.8.3, (ובסעיפי המשנה שלו), לנספח ה' לתצהירו של מר ורנר, "כתמורה נוספת עבור האופציות שברשותם".

לאור האמור, נקבע בזאת, כי הבונוס ניתן למעשה בעבור אופציות אשר היו בידי העובדים. משכך, לא מדובר על תשלום עקב ניתוק יחסי עובד מעביד ואין מקום להחלת הנוהג אצל המשיב כמצוטט מפסק דין זפרני, באשר לתשלום זה.

11. לסיכום, לא הוכח כי תשלום הבונוס נבע מניתוק יחסי עובד מעביד. לא הוכח כי התובעים הפסיקו עבודתם, פוטרו או התפטרו, עם החלפת מעבידתם.
נקבע בזאת, כי הבונוס ניתן לתובעים כדי לדרבנם שימשיכו לעבוד בחברת מקאפי, תוך שמירה על זכויותיהם.
הבונוס ניתן בעצם בעבור אופציות שהיו בידי העובדים.

אשר על כן, התביעה נדחית.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטוח לאומי טפסים

 2. הגדרת תאונת עבודה

 3. ביטוח לאומי תאונות עבודה

 4. pdd ביטוח לאומי

 5. תאונת דרכים ביטוח לאומי

 6. rsd ביטוח לאומי

 7. מטרת חוק הביטוח הלאומי

 8. הרניה ביטוח לאומי

 9. תקנה 15 ביטוח לאומי

 10. חתך ביד ביטוח לאומי

 11. על מי חל חוק הביטוח הלאומי

 12. ביטוח לאומי - טופס בל 250

 13. בית הדין לביטוח לאומי

 14. תקנות הביטוח הלאומי מתנדבים

 15. "חוק לרון" ביטוח לאומי

 16. דמי תאונה ביטוח לאומי

 17. תאונה בבית ביטוח לאומי

 18. מענק פטירה ביטוח לאומי

 19. פיגור שכלי ביטוח לאומי

 20. קוצר נשימה ביטוח לאומי

 21. בקע מפשעתי ביטוח לאומי

 22. ביטוח לאומי פגיעה בבית

 23. רישום עובד ביטוח לאומי

 24. הכנסה מנכס ביטוח לאומי

 25. פסילת מכרז ביטוח לאומי

 26. פגיעה מוחית ביטוח לאומי

 27. ביטול שביתה בביטוח לאומי

 28. סטייה מקביעת ביטוח לאומי

 29. מחלה klippel ביטוח לאומי

 30. פיגור בתשלום ביטוח לאומי

 31. צירוף נכויות ביטוח לאומי

 32. שינוי סיווג ביטוח לאומי

 33. תביעת שיבוב ביטוח לאומי

 34. תקנה 17 לתקנות הביטוח הלאומי

 35. יובש בעיניים ביטוח לאומי

 36. זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי

 37. מימון לימודים ביטוח לאומי

 38. הכרה באסטמה בביטוח לאומי

 39. תשלום ביטוח לאומי על בונוס

 40. זכויות העיוור בביטוח לאומי

 41. פגם טכני בטופס ביטוח לאומי

 42. הגדרת "תושב ישראל" בביטוח לאומי

 43. ילד עם אסטמה - ביטוח לאומי

 44. סירוב להזדהות בביטוח לאומי

 45. שבר בכף הרגל - ביטוח לאומי

 46. בקע אפיגסטרי - ביטוח לאומי

 47. הגדרת ''תושב'' ביטוח לאומי

 48. סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי

 49. הצטרפות ביטוח לאומי לתביעה

 50. ערעור - תאונות עבודה ביטוח לאומי

 51. גרסאות סותרות בביטוח לאומי

 52. משק בית משותף - ביטוח לאומי

 53. הענקה מטעמי צדק ביטוח לאומי

 54. בורסיטיס בכתף - ביטוח לאומי

 55. טעות בגובה החוב לביטוח לאומי

 56. סעיף 84א לחוק הביטוח הלאומי

 57. תאונה בדרך לעבודה או בחזרה מהעבודה

 58. רישום כ''שכיר'' בביטוח לאומי

 59. תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי

 60. הערכת תלות חדשה לביטוח לאומי

 61. מענק מביטוח לאומי לרכישת מזגן

 62. ניכוי תשלום יתר מביטוח לאומי

 63. הסרת גידול במוח - ביטוח לאומי

 64. ביזיון בית המשפט ביטוח לאומי

 65. אי שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי

 66. עורכי דין מתמחים בביטוח לאומי

 67. שוהה בלתי חוקי - ביטוח לאומי

 68. תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי

 69. "הכנסת בני זוג" - ביטוח לאומי

 70. קטרקט כמחלת מקצוע בביטוח לאומי

 71. צרידות אצל מורים - ביטוח לאומי

 72. הכנסה מעסק משותף - ביטוח לאומי

 73. איחור בהגשת תביעה לביטוח לאומי

 74. השתתפות ביטוח לאומי בשכר לימוד

 75. מאמץ יתר בעבודה - ביטוח לאומי

 76. מחלת עור בידיים - ביטוח לאומי

 77. החזר ניכוי ביטוח לאומי ממשכורת

 78. איחור בתשלום מענק מביטוח לאומי

 79. סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי

 80. תלות בעזרת הזולת - ביטוח לאומי

 81. ליקוי ראיה ילדים - ביטוח לאומי

 82. תרגיל עוקץ של עובד ביטוח לאומי

 83. פגיעת ירי בעבודה - ביטוח לאומי

 84. נפיחות קבועה בשוק (ביטוח לאומי)

 85. שיתוף פעולה עם חוקר ביטוח לאומי

 86. פיצויים על טעות של ביטוח לאומי

 87. בעיות עור בידיים - ביטוח לאומי

 88. תאונת עבודה בחו''ל ביטוח לאומי

 89. רופא משפחה מול רופא ביטוח לאומי

 90. זכויות הורים שכולים ביטוח לאומי

 91. הסתמכות על עצת פקיד ביטוח לאומי

 92. הכשלת תביעת ביטוח לאומי במתכוון

 93. תקנה 18(א) לתקנות הביטוח הלאומי

 94. תביעה לביטוח לאומי אחרי 6 חודשים

 95. מחלת קינבוק KIENBOCK ביטוח לאומי

 96. דרמטו פיברו סרקומה - ביטוח לאומי

 97. טופס תביעה לביטוח לאומי ללא חתימה

 98. פציעה באימון כדורסל - ביטוח לאומי

 99. ניכוי תגמולי ביטוח לאומי מפיצויים

 100. בעיות גב בגלל עבודה - ביטוח לאומי

 101. הכרה בבן של אדם שנפטר בביטוח לאומי

 102. הכרה כ''תושב ישראל'' בביטוח לאומי

 103. תוספת סוציאלית לילדים בביטוח לאומי

 104. תלוש משכורת פיקטיבי - ביטוח לאומי

 105. כסף מביטוח לאומי על כאבי גב בעבודה

 106. ביטוח לאומי - זכויות משפחה הרוג תאונת דרכים

 107. ילד שעבר תאונת דרכים - ביטוח לאומי

 108. פיגור שכלי קל אצל ילדים ביטוח לאומי

 109. הפרעות פסיכונוירוטיות - ביטוח לאומי

 110. איך מקבלים עזרה בבית מביטוח לאומי ?

 111. דמי מחיה מביטוח לאומי לנערות נשואות

 112. בקשה להביא ראיות לסתור את קביעת ביטוח לאומי

 113. ערעור על תביעה שהתקבלה בביטוח לאומי

 114. מעקב סמוי אחרי מבוטחים בביטוח לאומי

 115. הפרעה טורדנית כפייתית - ביטוח לאומי

 116. הפסקת עזרה בבית מביטוח לאומי - ערעור

 117. תביעה נגד חברת הביטוח הלאומית בע''מ

 118. ערעור לפי סעיף 10 לחוק הביטוח הלאומי

 119. הכרה במחלת פיברומיאלגיה בביטוח לאומי

 120. בעיות נשימה עקב העבודה - ביטוח לאומי

 121. החלפת גלגל - תאונת עבודה ביטוח לאומי

 122. החזר הוצאות מביטוח לאומי על רופא פרטי

 123. פיצויים לפני תחולת חוק הביטוח הלאומי

 124. שימור זכויות תאונת עבודה בביטוח לאומי

 125. חישוב מענק מביטוח לאומי על מחלת מקצוע

 126. רישום אישה עובדת אצל הבעל בביטוח לאומי

 127. תביעה נגד ביטוח לאומי - סמכות עניינית

 128. אנמיה כרונית - אחוזי נכות (ביטוח לאומי)

 129. זכות הזקיפה - ויתור על גמלת ביטוח לאומי

 130. כריתת גנגליון - אחוזי נכות -ביטוח לאומי

 131. עזרה בבית מביטוח לאומי לאישה בכסא גלגלים

 132. פגיעה בכף היד בתאונת עבודה – ביטוח לאומי

 133. bmi עודף משקל – אחוזי נכות - ביטוח לאומי

 134. אי קבלת תשלום מביטוח לאומי מכוח פסק דין

 135. עבודה פיקטיבית – הבטחת בכנסה מביטוח לאומי

 136. תנאי עבודה של עורכי דין מטעם ביטוח לאומי

 137. מימון הוצאות רפואיות בחו''ל - ביטוח לאומי

 138. הכרה בפגיעות גב כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 139. פגיעה בידיים - מלטש יהלומים - ביטוח לאומי

 140. תוך כמה זמן אפשר להגיש תביעה לביטוח לאומי

 141. פציעה במהלך הפגנה כתאונת עבודה בביטוח לאומי

 142. פגיעה בעבודה או מחלה ''טבעית''- ביטוח לאומי

 143. זכויות שוהים בלתי חוקיים לתגמולי ביטוח לאומי

 144. עלייה בתדירות התקפים אפילפטיים - ביטוח לאומי

 145. ביטוח לאומי: שלפוחית שתן נוירוגנית צנתור עצמי

 146. ביטוח לאומי: אחוזי נכות לגננת בגלל הרמת ילדים

 147. קדחת ים תיכונית FMF - אחוזי נכות בביטוח לאומי

 148. נשמת בינונית לאחר מאמץ: אחוזי נכות בביטוח לאומי

 149. תביעה למוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הכנסה כנפרדת

 150. קבלת קלטת וידאו לא ערוכה שצילמה על ידי ביטוח לאומי

 151. מועד הגשת תביעה לבית דין לעבודה בנושא ביטוח לאומי

 152. פיצויים מחברת הביטוח וגם מביטוח לאומי על תאונת דרכים

 153. התיישנות תביעה לבית הדין לעבודה על החלטת ביטוח לאומי

 154. כתיבה בעבודה במשך שנים רבות - פגיעה ביד - ביטוח לאומי

 155. עליית מקטע st בדופן התחתונה של שריר הלב (ביטוח לאומי)

 156. נגעים בעור בעקבות חשיפה ממושכת לשמש בעבודה - ביטוח לאומי

 157. האם אדם שנורה מחוץ לעסק יוכר כנפגע עבודה בביטוח לאומי ?

 158. עזרה בבית מביטוח לאומי בגלל סחרחורות ואיבוד שיווי משקל ?

 159. האם ביטוח לאומי משלם עבור שירותי קבורה למי שאינו יהודי ?

 160. תביעה לפי חוק פלת"ד בתאונה שגם הוכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי

 161. נכות 25% לפי פריט ליקוי 9(1)(ג) II לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 162. ביטוח לאומי: נכות על זיהומים בדרכי השתן, אבנים בדרכי השתן ובכליות

 163. בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעת תאונת דרכים

 164. נכות יציבה בשיעור 0% לפי פריט ליקוי 35(1)(א) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 165. נכות יציבה 5% בגין הפרעת הסתגלות לפי סעיף 34 מותאם שבתוספת לתקנות הביטוח הלאומי

 166. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון