בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור:

1. מהות התביעה:
מהות התביעה הוגדרה "ביטול פסק דין ונזיקין" כאשר שווי התביעה הוא 30,000 ₪.
בכתב התביעה נאמר כי ביום 10.8.08 ניתן על ידי בית משפט זה פסק דין בע"ש 1208/05 , וע"ש 1137/06, לפיו אושרה הטלת שומת עסקאות של הנתבע, הוא המבקש בבקשה שבפני.
כמו כן, אושרה הטלת קנס על פי סעיף 95 לחוק מס עארך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "החוק").
על סמך פסק דין זה נגבו מהתובע 11,887 ₪ הוצאות משפט, והמס שהוטל עליו לתשלום הוא 34,662 ₪ אשר צובר הפרשי ריבית והצמדה.
התובע עומד בפני חשיפה לחיובים נוספים במס הכנסה ובביטוח לאומי אשר עשויים
להגיע לסכום של 100,000 ₪ נוספים.
בכתב התביעה נאמר כי הנתבע השיג פס"ד תוך ביצוע מלאכה רשלנית, שיקולי דעת מוטעים והצגת נתונים מעוותים ומסולפים בפני ביהמ"ש.
התחפרות הנתבע מאחרי פסה"ד אינה מעניקה לו חסינות כנגד רשלנותו.
התובע אף טען כי שיקוליו, ממצאיו ומסקנותיו של בימ"ש בפסק הדין לוקים בחוסר סבירות משמעותי ואין להכיר בפסה"ד.
התובע ציין כי לא היה מוצא מזור בערעור שאף כלכלית לא היה באפשרותו להגיש, שכן בימ"ש שלערעור אינו עוסק בחומרי הגלם מהם נוצרת העוגה שהם מעוותים לחלוטין.
התובע פרט את העובדות בקשר לערעורי המסים השונים והתייחס לתצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע מר אלי רוט.
התובע פרט באריכות את טענותיו כלפי הנתונים אשר צויינו בתצהירו של מר אלי רוט, המתייחסים לעיסוקו של התובע כבעל מונית אשר עובד בתחנת מוניות הדר לוד שעיסוקה במתן שירותי הסעות לנוסעים מטיסות נכנסות.
מלבד טיעונים אשר התייחסו בין היתר לחישובים שנעשו על ידי הנתבע, לענין כמות סולר אשר נרכשה על ידי התובע, רישומי רשות שדות התעופה ופדיון לק"מ ואף באשר לנסיעות סרק - הועלו גם טענות באשר למסקנות מוטעות של בימ"ש בפסק הדין וטענה כי ממצאי בימ"ש אינם נכונים. לכן, יש לבטל את השומה ואת פסילת הספרים.
כמו כן נטען כי מר רוט לא בדק את הנתונים באופן אמיתי ולא שקל אותם בדרך ראויה ובכך הפר את חובת הזהירות שלו כלפי התובע וגרם לו נזק.

2. הבקשה לסילוק על הסף:
המבקש, הוא הנתבע בתביעה, ביקש כי בימ"ש יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו מכוח תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי ויורה על סילוק התביעה על הסף.
כמו כן התבקש בימ"ש להשית על המשיב הוצאות לדוגמא בגין הגשת התביעה המופרכת.
המבקש טען כי יש לדחות על הסף את הבקשה לבטל פס"ד מנומק, אשר ניתן לפני למעלה מ- 10 חודשים במעמד הצדדים לאחר שמיעת ראיות והגשת סיכומים.
מדובר בתביעה התלושה מהמציאות שאין לה על מה לסמוך לא בדין ולא בפסיקה, אשר מהווה במהותה ערעור במסווה של תביעה אזרחית.
במסגרת פסק הדין בחן ביהמ"ש את שיקול דעת המבקש בעת שהוצאה שומה לתובע ובעת שנדחתה ההשגה.
פסה"ד ניתן על סמך כתבי טענות ולאחר שהתקיימה ישיבת הוכחות במסגרתה נחקרו הן עדי התובע והן עדי הנתבע, המבקש.
פסק דין זה הפך לחלוט כאשר לא הוגש עליו ערעור.
התובע טוען כי לא הגיש ערעור שכן לא היו בידיו אמצעים לכך.
אולם, חוסר יכולת להפקיד ערובה אינו מקים מסלול עוקף ערעור בדמות בקשה לביטול פס"ד. עיון בטענות התובע מעלה כי חלקן אינו אלא נסיון לעריכת מקצה שיפורים, בין על ידי העלאת טענות חדשות ובין על ידי הצגת טענות שכבר נדחו במסגרת פסה"ד.
טענותיו של התובע באשר לחישוב הפדיון לק"מ הועלתה על ידו כבר במסגרת ערעורי המס ונדחתה בפסה"ד. כך גם טיעוניו באשר לתצרוכת הדלק ובאשר לשיעור נסיעות הסרק.
טענותיו של התובע באשר לאי הסבירות בפסה"ד, הן טענות ערעוריות באופן מובהק וכך גם טענתו בענין ההשוואה המשפטית אשר נעשתה ע"י בימ"ש לענין פסק דין טאהא.
טענות אלה ניתן היה, אם בכלל, להעלות במסגרת ערעור על פסה"ד ואין כל בקשה לביטולו.
תביעת התובע לחייב את הנתבע לשלם לו פיצויים בגין נזקים שנגרמו לו בעקבות פסה"ד הינה מופרכת לחלוטין.
בתשובה לכך טען המשיב כי אין כל מקום לטענות המועלות בבקשה לסילוק על הסף.
עוד נאמר כי המבקש נותן גיבוי וכיסוי לרשלנות בעבודת המינהל הציבורי.
במסגרת התגובה ניתנה על ידי המשיב דוגמא לנהג מונית אשר ערער על שומה בה נקבע כי הוא נסע באותה תקופה 100,000 ק"מ, וכי הוא הרוויח עוד 100,000 ₪ הכנסות נוספות מאלה שהצהיר עליהן.
לימים הסתבר כי הספידומטר זוייף והמונית נסעה 300,000 ק"מ.
מדובר באינטרס ציבורי אשר דוחה את הכלל של מעשה בית דין.
מדובר בתביעת רשלנות אשר הביאה לפס"ד מוטעה.
המשיב חזר על טענותיו באשר לחישובים שנעשו על ידי מר רוט.
בתגובה לכך חזר המבקש על האמור בבקשתו.
המבקש טען כי אין מקום לטענותיו של ב"כ המשיב באשר למתן גיבוי וכיסוי לרשלנות בעבודת המינהל הציבורי.
ב"כ המשיב שב ועושה שימוש בהשמצות חסרות שחר במסגרת התגובה.
רק מעשה מרמה או זיוף יכולים להצדיק ביטול פס"ד.
טענות המשיב מכוונות כנגד שיקול דעת המינהל ולא של בימ"ש.
אין כל עילה לבטל את פסה"ד והטענות הן טענות ערעוריות בלבד.
המשיב שב והתייחס לגופן לטענות הערעוריות.
לדבריו, אין גם מקום במסגרת הנוכחית להגיש בקשה לראיות חדשות.3. החלטה:
לתביעה אשר הוגשה על ידי המשיב אין כל בסיס.
סבירות החלטתו של המבקש נבחנה במסגרת פסה"ד.
הדרך להעלות טענות בקשר לפסה"ד - הן באשר לחישובים אשר נערכו על ידי מר רוט נציג המבקש והן באשר לשיקול דעתו של בימ"ש והמסקנות אשר הוסקו על ידו על יסוד חומר הראיות – הינה בדרך של ערעור בלבד.
מקובלת עלי לחלוטין טענת המבקש, כי חוסר אפשרות כספית לעמוד בתנאים הנדרשים לשם הגשת ערעור – אין בה כדי להצדיק את התביעה הנוכחית שהיא תביעה לביטול פס"ד.
התובע לא העלה כל בסיס משפטי להגשת תביעה לביטול פסה"ד, וחזר למעשה על חלק ניכר מהטענות אשר הועלו על ידיו במסגרת ערעורי המס.
באשר לאפשרות ביטול פס"ד אשר הוצא במרמה כלפי בימ"ש, ראה א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שביעית, עמ' 276.
במקרה הנוכחי לא הועלה כל בסיס להגשת התביעה לביטול פסה"ד.
אין גם להתעלם מהטענות הקשות אשר הועלו כלפי המבקש במסגרת הבקשה, טענות שאין להן מקום.
כאמור, שיקול דעתו של המבקש נבחן במסגרת פסה"ד ולא היה גם במסגרת ערעורי המס כל בסיס לטענות בדבר גיבוי וכיסוי לרשלנות בעבודות המינהל הציבוריים.
אמנם, דרך הערעור היתה פתוחה בפני התובע. במסגרת הערעור ניתן היה להעלות טענות שונות באשר לסבירות שיקול הדעת ובאשר לסבירות החלטותיו של בימ"ש. אולם, הדבר לא נעשה כאמור והדרך הנוכחית אינה הדרך הראויה וזאת בלשון המעטה.
התוצאה הינה כי דין הבקשה למחיקה על הסף להתקבל.
התובע ישא בהוצאות המשיב בסך 15,000 ₪ + מע"מ בצרוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול פסק משקם

 2. ביטול פסק דין תורה

 3. ביטול פסק דין חלוט

 4. ביטול פסק בורר סופי

 5. בקשה לביטול פסק בורר

 6. בקשה לביטול פסק משקם

 7. בקשת ביטול פסק בורר

 8. ביטול פסק דין תעבורה

 9. ביטול פסק דין בערעור

 10. ביטול פסק דין עקב תרמית

 11. ביטול פסק דין בטענת מרמה

 12. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 13. ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 14. ביטול פסק בורר בטענת זיוף

 15. ביטול פסק בורר מחמת תרמית

 16. ביטול פסק דין בהעדר הנמקה

 17. ביטול פסק בורר עקב טעויות

 18. ביטול פסק של בית דין צדק

 19. ביטול פסק דין שניתן בפשרה

 20. בקשה לביטול פסק דין בורר

 21. בקשה לביטול פסק דין בהסכמה

 22. ביטול פסק דין בהעדר הופעה

 23. בקשה חוזרת לביטול פסק דין

 24. ביטול פסק דין בהעדר תעבורה

 25. ביטול פסק דין חלקי נגד צד ג

 26. בקשה מוסכמת לביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין שניתן באיחור

 28. ביטול פסק דין שניתן בהסכמה

 29. תביעה לביטול פסק דין מזונות

 30. ביטול פסק בורר שלא ניתן בזמן

 31. בקשה לביטול פסק בורר עקב מרמה

 32. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 33. ביטול פסק דין בסדר דין מקוצר

 34. ביטול פסק בורר בגלל העדר נימוק

 35. ביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה

 36. פסיקת הוצאות על ביטול פסק דין

 37. החזר כספים לאחר ביטול פסק דין

 38. בקשה לביטול פסק בורר לאחר 45 יום

 39. נהיגה בלי חגורה - ביטול פסק דין

 40. ביטול פסק של הבורר המנוגד לתקנות הציבור

 41. ביטול פסק בורר בית הדין לממונות

 42. ביטול פסק דין של בית הדין למשמעת

 43. ביטול פסק דין שניתן בהעדר תעבורה

 44. בקשה לביטול פסק בורר שניתן באיחור

 45. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 46. טעות ביישום הדין - ביטול פסק בורר

 47. תביעה לביטול פסק דין חלוט מחמת מרמה

 48. ביטול פסק דין בית דין אזורי לעבודה

 49. ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם פשרה

 50. ביטול פסק דין שניתן בהעדר התייצבות

 51. שיקול דעת בית המשפט לביטול פסק דין

 52. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 53. ביטול פסק דין בגין פגם בזימון לדיון

 54. ביטול פסק בית דין צדק לענייני ממונות

 55. דחיית בקשה לביטול פסק דין המצאה כדין

 56. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק בורר

 57. ביטול פסק דין פינוי דירה מחמת הצדק ?

 58. ביטול פסק דין של רשות השיפוט בהסתדרות

 59. הגשת בקשה לביטול פסק בורר לאחר המועד

 60. ביטול פסק דין בפשרה בבית הדין לעבודה

 61. ביטול פסק דין עקב אי מתן הזדמנות להגיב

 62. ביטול פסק דין משמעתי בהעדר נגד עורך דין

 63. ביטול פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

 64. בקשות לאישור פסק בורר ולביטול פסק בורר

 65. ביטול פסק דין במעמד צד אחד עתירה מנהלית

 66. עתירה לביטול פסק דין של בית הדין הרבני

 67. ערעור על החלטת ביטול פסק דין בהעדר הגנה

 68. ביטול פסק דין בהמרצת פתיחה ללא הגשת תשובה

 69. פסק דין הצהרתי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 70. ביטול פסק דין תעבורה שניתן בהעדר התייצבות

 71. תשלום הוצאות כתנאי לביטול פסק דין בהעדר הגנה

 72. ביטול פסק דין בהעדר התייצבות לדיון הוכחות

 73. ביטול פסק דין חלוט ע''י מי שאינו צד להליך

 74. אחוזים לעורך דין למרות ביטול פסק דין בערעור

 75. בקשה להארכת המועד להגשת בקשת ביטול פסק בורר

 76. ערעור על החלטה לביטול פסק דין ברשות או בזכות

 77. ארכה להגשת בר''ע על החלטה לגבי ביטול פסק דין

 78. ערעור על הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק בורר

 79. בקשה לתיקון כתב תביעה: הוספת טענת ביטול פסק בוררות

 80. ביטול פסק דין בהעדר הגנה למרות ביצוע מסירה כדין

 81. ערעור על ביטול פסק דין בהעדר הגנה בסדר דין מקוצר

 82. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר התייצבות

 83. ביטול פסק דין בהעדר כתב הגנה - 30,000 ש''ח הוצאות

 84. הוצאות בסך של 3,000 ₪ בעקבות ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

 85. בית הדין העליון של התנועה הדתית לאומית - ביטול פסק דין

 86. בקשה לביטול פסק דין שהושג בדרכי תרמית וגילוי ראיות חדשות

 87. ביטול פסק דין המורה על דחיית תביעה עקב אי הפקדת ערובה

 88. בקשה לביטול פסק דין בגלל חוסר יכולת כלכלית להגיש ערעור

 89. דחיית בקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה על הסף, מבלי לקיים דיון ענייני

 90. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון