בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג:המבקשת 1 היא שותפות בלתי רשומה בין שתי שותפות, המבקשות 2-3. המשיבה 1 היא חברה אוסטרלית אשר עסקה בהשקעות בתחומים שונים בשווקים רבים ברחבי העולם, בין היתר באמצעות חברות בנות (להלן: קבוצת בבקוק). התביעה הינה לתשלום עמלות תיווך בהתאם למסמך MOU (Memorandum of Understandings), המהווה לטענת המבקשות הסכם מחייב בין הצדדים. על פי כתב התביעה, המבקשת 1 סיפקה למשיבה 1 שירותי תיווך בייזום קשרים עם גורמים עסקיים מרכזיים בשוק הישראלי במטרה לסייע לה "לסלול את דרכה" בשוק זה. בין היתר, לטענת המבקשות, הובילו שירותים אלה להתקשרות המשיבה 1 עם קרן מרקסטון בעסקה לרכישת חברת דפי זהב בע"מ (להלן: דפי זהב). לטענת המבקשות, המשיבה 1 לא מילאה את התחייבותה לשלם לה עבור שירותים אלה.
המשיבות 3-5 (להלן: המשיבות) הנן חברות אשר לטענת המבקשות חברות בקבוצת בבקוק ו/או קשורות אליה במסגרת הסכמי שליטה ו/או ניהול.
ביום 11.5.09 הוגשה ע"י המבקשות בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד. המבקשות ביקשו הטלת עיקול זמני על כל המניות הנמנות עם "קבוצת דפי זהב", לרבות חברת ג'י.פי.אם מדריכים מסווגים (ניהול ושיווק) (להלן: חברת ג'י.פי.אם) וחברת גולדן פייג'ס פייננס בי.וי (להלן: חברת גולדן פייג'ס) (המחזיקות במניות דפי זהב), אשר לטענת המבקשות, המשיבות מחזיקות בהן.
הבקשה למתן צו עיקול זמני הוגשה על רקע מינוי כונס נכסים למשיבה 1 ופתיחה בהליכי פשיטת רגל נגדה באוסטרליה; על רקע פרסום ידיעות בעיתונות לפיהן המשיבה 1 מתעתדת למכור אחזקותיה בדפי זהב ולחסל את עסקיה בישראל; וכן על רקע פרסום ידיעות על סיום ההתקשרות בין המשיבות 1 ו-3 וקיום חשש לריקון המשיבה 3 מנכסיה. לאור ההתפתחויות הנ"ל, טענו המבקשות, כי הן חוששות שאם ינתן פסק דין לטובתן לא יוכלו לגבות את הסכום שיפסק.
ביום 12.5.09 ניתן צו עיקול זמני ברישום לגבי מניות בהן מחזיקות המשיבות בחברות ג'י.פי.אם וגולדן פייג'ס.
ביום 3.6.09 הורחב צו העיקול הזמני כך שכלל את מניות החברות ג'י.פי.אם וגולדן פייג'ס בדפי זהב.
לפני תגובה מטעם המשיבות לבקשה להטלת עיקולים זמניים ובקשה לביטול צווי עיקול שניתנו במעמד צד אחד (בש"א 8514/09). בדיון שהתקיים ביום 14.7.09 הוחלט כי המבקשות ישיבו לבקשה עד ליום 22.7.09, ולאחר מכן יוכלו המשיבות להשיב לתשובה. עוד הוחלט, כי אורורה פידיליטי חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת ג'י.פי.אם מדריכים מסווגים (ניהול ושיווק) בע"מ (להלן: אורורה), אשר ביקשה להצטרף כצד להליך הביניים בנושא העיקולים הזמניים ולבקש את ביטול צו העיקול, תוכל להגיש בקשה בכתב בעניין זה עד ליום 16.7.09. למבקשות ניתנה אפשרות להשיב לבקשה שתוגש, עד ליום 22.7.09.


אורורה הגישה בקשה לצירוף בעל דין ולביטול עיקולים במועד שנקבע (בש"א 8690/09).

8. אורורה נימקה את בקשת ההצטרפות בכך שיתרת החוב של חברת ג'י.פי.אם למחזיקי אגרות החוב הינה בסך של למעלה מ-350 מיליון ₪ ונציגות של מחזיקי אגרות החוב מקיימת הידברות עם חברת ג'י.פי.אם במטרה להגיע להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב. לטענת אורורה, העיקולים שהוטלו על חברת ג'י.פי.אם יוצרים קושי ממשי בגיבוש הסדר כאמור, בפרט בהתחשב ברצון הצדדים לגייס משקיע חדש לחברה. אורורה הוסיפה, כי למחזיקי אגרות החוב אינטרס מובהק שלא יעוקלו נכסים השייכים לחברת ג'י.פי.אם, שכן נכסיה מבטיחים את חובה למחזיקי אגרות החוב, ולכן העיקולים פוגעים בזכותם של מחזיקי אגרות החוב להיפרע את חובם מנכסי החברה. לטענת אורורה, מאחר שמחזיקי אגרות החוב הם אלה שיפגעו מן העיקולים, יש ליתן להם מעמד לטעון לביטולם. על כן, יש להורות על צירוף אורורה, המייצגת את האינטרס של כלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כצד לבקשה לביטול העיקולים.

לגופו של עניין, טוענת אורורה, כי אין להתעלם ממסך ההתאגדות של חברת ג'י.פי.אם ולייחס את הבעלות בדפי זהב ובחברת גולדן פייג'ס ישירות למשיבות. המדובר ברכושה של חברת ג'י.פי.אם ולא ניתן לראות בו רכוש של המשיבות. חברת ג'י.פי.אם היא חברה עצמאית שבבעלותה נכסים רבים, והעובדה כי היא מצויה בבעלות מלאה של המשיבות אינה מבטלת את מסך ההתאגדות שלה. עוד נטען, כי אין בנסיבות העניין הצדקה להרמת מסך, לנוכח זכויות נושיה של חברת ג'י.פי.אם. גם במצבי חדלות פירעון של חברה, נושיה קודמים לבעלי מניותיה ולנושיהם, וכך זכויות נושי חברת ג'י.פי.אם, ובהם אורורה, צריכות להיות קודמות לזכויות המשיבות ובוודאי לזכויות המבקשות (נושותיהן של בעלי המניות של חברת ג'י.פי.אם). בהקשר זה נטען, כי לא יתכן שמחזיקי אגרות החוב אשר השקיעו בחברת ג'י.פי.אם לפני רכישתה על ידי המשיבות ידחו מפני נושים של המשיבות בקשר לדמי תיווך בגין מכירת דפי זהב.המבקשות טענו, במענה לבקשה, כי אין להתיר את צירופה של אורורה להליך על יסוד הצטברותם של הטעמים הבאים: חברת ג'י.פי.אם, שעל מניותיה הוטל עיקול, לא ביקשה לבטלו, ואין לאפשר לנושה של מי שזכויותיו עוקלו לטעון כנגד העיקול; היענות לבקשת ההצטרפות תפגע בסופיות הדיון, שכן גם נושים אחרים של חברת ג'י.פי.אם עשויים לבקש להצטרף להליך; בקשת הצירוף נסמכת על תקנות 362(ב)(1) ו-24 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). ואולם, תקנה 362(ב)(1) אינה מקימה זכות עמידה למי שאינו צד להליך, אלא קובעת את השיקולים שעל בית המשפט להביא בחשבון בהחלטתו בדבר סעד זמני. כמו כן, תקנה 24 עוסקת אך ורק בהוספת בעל דין כתובע או כנתבע, ולא בצירוף בעל דין להליך זמני; טענתה של אורורה, כי יש לה אינטרס שלא יעוקלו נכסים השייכים לחברת ג'י.פי.אם בשל כך שהעיקולים פוגעים בזכותם של מחזיקי אגרות החוב להיפרע את חובם מנכסי החברה, אינה יכולה לעמוד, שכן משמעותה הכרה בעדיפות הנשייה שלה על פני זו של המשיבות, מבלי שמתקיימים הליכי כינוס נכסים או פירוק. כמו כן השיבו המבקשות לגופה של הבקשה לבטל את צו העיקול הזמני.
אורורה השיבה לתגובת המבקשות וטענה, כי מחזיקי אגרות החוב אינם מייצגים את חברת ג'י.פי.אם ואין זה מתפקידם להסביר מדוע חברת ג'י.פי.אם לא ביקשה להצטרף כצד להליך. כמו כן, מאחר שהאינטרסים של מחזיקי אגרות החוב הם שנפגעים בעקבות הטלת העיקולים, יש לאפשר להם לטעון בשם עצמם; למחזיקי אגרות החוב מעמד וזכות לטעון כנגד העיקול מעצם העובדה שהם הנפגעים ממנו. השיקול של נזק ל"אדם אחר" הוא שיקול שעל בית המשפט לשקול בעת מתן סעד זמני, לפי תקנה 362(ב)(1) לתקנות, ומכאן ברורה המסקנה כי יש לאפשר לאותו "אדם אחר" לטעון בפני בית המשפט. התפיסה הבסיסית שביסוד זכות העמידה היא, כי עצם הפגיעה היא שמקנה לנפגע את הזכות לשטוח טענותיו בפני בית המשפט. כמו כן, אין לקבל גם את טענות המבקשות ביחס לתקנה 24, שכן זו קובעת במפורש כי בית המשפט רשאי לעשות שימוש בסמכותו לצרף בעל דין "בכל שלב משלבי הדיון"; בניגוד לטענת המבקשות, העיקול יגרום נזק למחזיקי אגרות החוב, שכן הוא יפגע בסיכוי להכניס משקיע חדש שיזרים כסף לחברת ג'י.פי.אם. אפשרות הכנסת משקיע חדש הוא נדבך מהותי בהסדר המתגבש בין מחזיקי אגרות החוב לבין חברת ג'י.פי.אם.
קודם שיהא מקום לדון במחלוקת בין אורורה ובין המבקשות בשאלת ההצדקה לביטול העיקולים, יש לבחון את בקשתה של אורורה להצטרף להליך הביניים בנושא העיקולים הזמניים. ההלכה בעניין ההליך שעל אדם אחר, שאינו הנתבע או המחזיק, המעוניין לבטל צו עיקול זמני, לנקוט היא, כדלקמן: "את הבקשה לביטול העיקול רשאים להגיש הנתבע או המחזיק... ולא מעוניין אחר כלשהו. המחזיק- הוא האדם האחר שאצלו מוטל העיקול... אדם אחר, שאינו נתבע או שאינו מחזיק, מעוניין לבטל את העיקול. אם אכן יגיש בקשה שגרתית לביטול העיקול, היא תידחה מחמת היעדר מעמד (חוסר יריבות). מעוניין זה יוכל לנקוט אחת משתי הדרכים הבאות: דרך אחת, המיועדת להתגבר על קושי פרוצדורלי זה, היא הגשת בקשתו של הצד המעוניין להצטרף כנתבע נוסף. בתור שכזה יקבל הוא את המעמד 'הנכסף' של נתבע, המאפשר לו להגיש את הבקשה לביטול העיקול... הדרך השנייה, מאפשרת נקיטתו של הליך נפרד (אפשר גם בהמרצת -פתיחה), שלא באותו תיק שבו הוטל העיקול" (א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה תשיעית), תשס"ז-2007, בעמ' 552-553). דברים אלו מבוססים על האמור בר"ע 34/87 רבינוביץ נ' רבינוביץ, פ"ד מא(2) 398 (1987).


בע"א (חיפה) 3672/06 עו"ד ישי בית און, כונס נכסים נ' קרמר (מיום 28.1.07) נאמר ע"י כב' סגן הנשיא גינת בהקשר להלכה הנ"ל: "לאור הלכה זו לא היה מקום לדיון בבקשתה של המבקשת בפני כב' הרשמת...עד היום לא ננקט הליך כמוצע בקטע שצוטט לעיל. לא מדובר בהקשר זה בהיבט פורמאלי בלבד. צרוף צד מעוניין להליך העיקרי או נקיטה בהליך עצמאי מצידו, מאפשרת, בין השאר, בירור עובדתי מלא, כנדרש, תוך שימוש באמצעי עזר כמו גילוי מסמכים והצגת שאלון, הליכי ביניים, שמטבע הדברים, לא ננקטו במסגרת ההליך שהיה בפני הרשמת. די היה בפגם האמור כדי לדחות את הבקשה שהגישה המשיבה 1 על הסף."יישום אמות מידה אלה לענייננו מוביל לכלל מסקנה כי אין לקבל את בקשתה של אורורה להצטרף כצד להליך הטלת העיקולים הזמניים, שכן היא איננה בגדר נתבע או מחזיק.


הפועל היוצא מהאמור לעיל הוא, כי הבקשה שבבש"א 8690/09 – נדחית.אשר לבקשה שהגישו המשיבות לביטול העיקולים (בש"א 8514/09) - מאחר שהתעוררה מחלוקת עובדתית בשאלת יכולתה הכלכלית של המשיבה 3 לבצע את פסק הדין אם ינתן נגדה, אשר רלוונטית לבחינת יסוד ההכבדה על ביצוע פסק הדין (תקנה 374(ב) לתקנות), ובשים לב לכך שהמבקשות ביקשו לחקור את המצהיר מטעם המשיבות, אני קובעת דיון בעניין זה ליום 25.8.09 בשעה 9:00. בדיון יחקר המצהיר מטעם המשיבות אך בנושא הנ"ל.


אציין, כי איני רואה מקום לקבל את טענת המבקשות לפיה יש לפסול את תצהירו של מר פרקש שהוגש מטעם המשיבות בתמיכה לבקשה לביטול העיקולים. מר פרקש הצהיר, כי העובדות ידועות לו מידיעה אישית, והעובדה כי הוא אינו עובד של המשיבות אינה פוסלת את התצהיר שערך.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו עיקול ?

 2. עיקול עצמי

 3. עיקול במשרד

 4. עיקול קופת גמל

 5. הסרת עיקול זמני

 6. אישור עיקול זמני

 7. הכבדה עיקול זמני

 8. המרת עיקול בערובה

 9. עורך דין עיקולים

 10. עיקול בבית ההורים

 11. עיקול זמני ברישום

 12. עיקול נכסים במושב

 13. בקשה לאישור עיקולים

 14. מתנה לילד לפני עיקול

 15. ערעור על אישור עיקול

 16. נכסים הניתנים לעיקול

 17. המצאת צו עיקול זמני

 18. עיקול סיוע בשכר דירה

 19. עיקול פיצויי פיטורין

 20. עיקול על דירת הגרושה

 21. בקשה להסרת עיקול זמני

 22. עיקול מכונית יד שניה

 23. בקשה לביטול עיקול רכב

 24. מאזן הנוחות עיקול זמני

 25. איחור במסירת צו עיקול

 26. עיקול משכורת אצל צד ג

 27. עיקול חנות לאחר מכירה

 28. נכסים שאינם ברי עיקול

 29. עיקול דירה רשומה במינהל

 30. החזרת עיקול זמני שבוטל

 31. אי מתן תשובה לצו עיקול

 32. בקשה למתן צו עיקול עצמי

 33. עיקול זמני במעמד צד אחד

 34. קניית קרקע עם עיקול רשום

 35. קניית רכב בדיקת עיקולים

 36. בקשה בהולה לביטול העיקולים

 37. עיקול זמני על חברת ביטוח

 38. הפרת צו עיקול של בית משפט

 39. עיקול בגין דו"ח חניה בודד

 40. ערעור על הטלת עיקול זמני

 41. בקשה למחיקת עיקול מקרקעין

 42. עיקול נכסים של ילדי החייב

 43. עיקול זמני בבית הדין לעבודה

 44. עיקול פיצויים מחברת ביטוח

 45. עיקול חשבון בבנק דיסקונט

 46. דחיית בקשה לביטול עיקול זמני

 47. בקשה לביטול צו עיקול זמני

 48. פגיעה בשם הטוב מימוש עיקול

 49. מאזן הנוחות עיקולים זמניים

 50. עיקול בגין חוב דמי שכירות

 51. המרצת פתיחה להסרת עיקולים

 52. ביטול עיקול עקב חוסן כלכלי

 53. עיקול במסגרת תביעת קופת גמל

 54. עיקול על כספים בתיק הוצל''פ

 55. מימוש עיקול שהטיל הבעל המנוח

 56. בקשה לביטול עיקול חשבון בנק

 57. בקשת עיקול על נכס שכבר מעוקל

 58. ביטול עיקול זמני על מקרקעין

 59. התחייבות לתת מתנה מול עיקול

 60. עיקול צד ג' בגין חוב מזונות

 61. עיקול זמני על נכסי חברה זרה

 62. פיצויים על עיקול שנעשה בטעות

 63. תקנה 380 - בקשה לאישור עיקול

 64. עיקול זמני שלא אושר בפסק דין

 65. הפרת התחייבות לא להטיל עיקול

 66. בקשת עיקול על הרשות הפלסטינית

 67. משיכת בקשה לביטול עיקול זמני

 68. חובת הגילוי בבקשת עיקול זמני

 69. עיקולים בגלל חובות הבעל שנפטר

 70. קיזוז משכרו של עובד עקב עיקול

 71. בעלות על דירה שהוטל עליה עיקול

 72. פיצוי על נזקים בגין עיקול זמני

 73. עיקול דירה הרשומה בחברה המשכנת

 74. בקשה לביטול עיקולים על סמך הסכם

 75. קניית רכב עם עיקולים ללא ידיעה

 76. עיקול דירה בגלל רשלנות עורך דין

 77. תביעה לביטול עיקול על חשבון בנק

 78. שעבוד צף בנק מול עיקול נושה פרטי

 79. עיקול על חוב ארנונה של אדם שנפטר

 80. בקשה לביטול צו עיקול זמני שנדחתה

 81. הגדלת סכום ערובה - פקיעת צו עיקול

 82. ביטול עיקול לאחר פסק דין בהעדר הגנה

 83. בקשה לביטול צו עיקול זמני ע''י צד ג

 84. עיקול חשבון בנק להבטחת תביעה עתידית

 85. פיצוי על עיקול במסגרת תביעה שנדחתה

 86. בקשה להטלת עיקול זמני בנושא שכר טרחה

 87. ביטול עיקול עקב עיכוב ביצוע פסק דין

 88. עיקול משכורת - עיקול פיצויי פיטורים

 89. עיקול כספי פיצויים לנפגע תאונת דרכים

 90. חיוב אישי על צד שלישי שהפר צו עיקול

 91. עיקול זמני בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 92. עיקול דירת האישה בגלל חוב בעלה שנפטר

 93. עיקול רכוש האישה ע''י נושים של הגרוש

 94. עיקול נכסי חייב הנמצאים בידי צד שלישי

 95. פיצוי בגין הפרת צו עיקול בידי צד שלישי

 96. בקשה לביטול צו עיקול זמני בתביעה כספית

 97. ערעור על ביטול עיקול זמני במעמד צד אחד

 98. ערעור על החלטת רשם לביטול עיקולים זמניים

 99. התראה לפני עיקול בדואר רגיל או דואר רשום

 100. בקשה לעיקול חשבון בנק לצורך תשלום מזונות

 101. זכות לקבל חלק מהכסף על עיקול דירה ע''י הבנק

 102. עיקול זמני עד לקיום פסק דין בבית הדין לעבודה

 103. התנגדות לעיקול נכסים שעבוד צף עם תניה מגבילה

 104. עיקול חשבונות בנק של עובד בחשד לגניבה ממעביד

 105. ערעור לבטל עיקולים שהוטלו על זכויות בתיק העיקרי

 106. בקשה לקיים דיון במעמד הצדדים בבקשה להטלת עיקולים

 107. נקבע כי במקום צווי העיקול שבוטלו ניתן צו עיקול ברישום

 108. בקשה למתן צו עיקול זמני על דירה בבעלות רעייתו המנוחה

 109. ביטול עיקול על כספי פיצויים מחברת ביטוח על תאונת דרכים

 110. טענה כי הרכב נקנה לפני הטלת העיקולים ולכן גובר המכר על העיקול

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון