מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת נתבע מבקשה לאישור תביעה ייצוגית:


המבקש - אליעזר בן הרוש - הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בעילות שונות, כנגד שתי משיבות:
משיבה 1 - חברת דואר ישראל בע"מ.
משיבה 2 - בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

הבקשה הוגשה בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות התשס"ו-2006 (להלן: "החוק") ועניינה "בחיובים המושתים על מי שמזמין באמצעות חיוג למספר טלפון 171 נסחי רישום מקרקעין ו/או דו"חות מרשם החברות".

המשיבה 2 השיבה לבקשה, כאשר בפתח הדברים טענה כדלקמן:

"בית המשפט הנכבד יתבקש לדחות את הבקשה ככל שהיא מתייחסת לבזק, ולחייב את המבקש בהוצאות לדוגמא, לאור טיבה וטבעה של הבקשה, וכן בשכר טרחת עו"ד, בצירוף מע"מ.

ואלה: נימוקי התשובה

פתח דבר

1. הבקשה דנן הינה בבחינת דוגמא ומופת לאותה "קלות בלתי נסבלת" של הגשת בקשות לאישור תובענה ייצוגית, שאין בהן כל תכלית פרט להטלת איום כספי לפתחה של בעלת הכיס העמוק, בזק.

2. בפנינו בקשה שכל העילה המופנית בה כלפי בזק מבוססת על ספקולציה (חסרת שחר) בדבר קיומה-כביכול של "קונספירציה", בין המשיבה 1 לבזק, להגדיל את רווחיה של בזק באמצעות גביית עמלות בחשבון הטלפון של בזק.

3. ועל מה מבוססת אותה טענת "קונספירציה"?

4. מאומה.

5. על כך שבפנינו בקשה שכל תכליתה איום והפחדה על מנת לגבות דמי-לא-יחרץ מאת בזק תעיד גם העובדה, שלפנינו מבקש-סדרתי, שזו לו הבקשה השלישית שהגיש כנגד בזק בשנה האחרונה (ואילו בא כוחו הגיש חמש בקשות לאישור תובענה ייצוגית כנגד בזק בין החודשים נובמבר 2006 לספטמבר 2007.

6. אותו מבקש אף לא טרח לפנות לבזק לבירור טענותיו הקשות בטרם הגיש את בקשתו; לא טרח לבדוק את דברי החקיקה הרלוונטיים עליהם הוא מבקש לבסס את טענותיו; ועשה כל שלאל-ידו וכמיטב דמיונו, על מנת להתעלם מן האמור במפורש ברישיונה של בזק, המאפשר לה ליתן שירותי חיוב וגביה למשיבה 1. ואם לא די בכך - בין מבקש זה לבין בזק אין כלל יריבות, באשר לא נערכה בינו לבין בזק כל עסקה, בגינה בא הוא בטרוניה בבקשתו.

7. בגין כל אלה מן הדין לסלק בקשה זו על הסף ככל שהיא מופנית כלפי בזק, ולמצער - לדחותה לגופה ולעיצומה, תוך חיוב המבקש בהוצאות לדוגמא בשל התנהלותו".

בהמשך, מפרטת המשיבה את המצב העובדתי והמשפטי, מהם עולה כפי טענתה, כי למבקש אין כל עילת תביעה כנגד "בזק".

בעקבות המפורט בכתב התשובה, הגיש המבקש "בקשת הסתלקות" מתביעתו כנגד המשיבה 2 ("בזק").

ב"בקשת ההסתלקות", מציין המבקש, כי לאחר שהמשיבה הגישה את תגובתה המנומקת, "התגבשה אצל המבקש הדעה, כי בנסיבות אלה סיכויי בקשת הייצוג כנגד המשיבה (באבחנה מן הסיכויים כנגד הנתבעת הנוספת), אינם גבוהים ולכן מבקש המבקש להסתלק מבקשת הייצוג כנגד המשיבה (אך לא כנגד הנתבעת הנוספת בתיק זה)".

בסעיף 6 לבקשה מציין ב"כ המבקש את ההסכמה אליה הגיעו הצדדים לעניין ההוצאות:

"לנוכח הסתלקות המבקש, מסכימה המשיבה, לפנים משורת הדין ומבלי שיהא בכך הודאה או ויתור כלשהם, להשתתף בהוצאות המבקש ובשכר טרחת בא כוחו, בסך שיקבע על ידי בית המשפט לפי שיקול דעתו בכפוף לכך שהסך הכולל לא יעלה על 47,000 ש"ח, בצירוף מע"מ (להלן: "סכום התקרה"), שתשלום המשיבה, וזאת גם בהתחשב בהוצאות העלולות להיגרם למשיבה כתוצאה מניהולו של הליך זה עד סופו ו/או השגה על תוצאתו".

לאחר שעיינתי בבקשה, בדברי התשובה של המשיבה לבקשה לאישור התובענה הייצוגית ובתצהיר המבקש, הגעתי למסקנה כי מחד גיסא, יש לאשר את הסתלקות המבקש/התובע מהבקשה לאישור התובענה הייצוגית ככל שהיא מתייחסת למשיבה 2, אך מאידך גיסא אין מקום לפסוק הוצאות, למרות ההסכמה אליה הגיעו הצדדים.

אם היה טורח המבקש - כפי המתחייב - לבדוק טיעוניו אצל "בזק" לפני הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית בסך של 30,720,000 ש"ח, יש להניח כי בקשה זו מלכתחילה - גם על פי גישתו - לא הייתה מוגשת כנגד המשיבה 2 - "בזק".

בקיומן של תובענות ייצוגיות, יש חשיבות רבה. זאת, בשל האינטרס הציבורי לברר ולהגן באמצעות תביעות אלו על זכויות הפרט והציבור, בעניינים המעוררים שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לרבים.

מנגד, בטרם הגשת תובענות ייצוגיות יש לערוך בדיקה קפדנית, אם יש מקום להגישן ואם הן עונות על התנאים הנדרשים בחוק להגשת תובענות אלו. בראש ובראשונה, והעיקר, אם קיימת עילת תביעה הנתמכת בראיות לכאורה. זאת, בשל היקף התביעה, העניין והנושא אותו היא מעוררת, והנזק הרב העלול להיגרם, באופן מיידי, לשמו ולעסקיו של הנתבע עוד בטרם התבררה התביעה לגופה.

על כן, ולא בכדִי, קבע המחוקק כי בטרם הגשת תובענה ייצוגית, יש להגיש לבית-המשפט בקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

לצערי, נפוצה לאחרונה התופעה של הגשת תובענות ייצוגיות שאין מאחוריהן בסיס עובדתי ומשפטי מוצק. הפטור מתשלום אגרה, מביא לידי כך שתובענות ייצוגיות מוגשות בסכומים של מיליונים ומיליארדים כיד הדמיון ורצונו של היוצר. לא לכך התכוון המחוקק כאשר בסעיף 45(ד)(1) לחוק, פטר את התובע מתשלום אגרה בתביעות ייצוגיות. הגשת תובענות ייצוגיות ללא בסיס עובדתי המצדיק את הגשתן, רק פוגעת בעיקר ובמטרתו של חוק תובענות ייצוגיות.

יש לעשות הכל כדי למנוע תופעה זו.

תופעה נוספת, שלאחרונה הולכת ומתרבה, היא נכונות המשיב/הנתבע לשלם הוצאות למבקש/התובע - לעיתים בסכומים לא מבוטלים - על מנת להסיר במהרה את התביעה, למרות היותה חסרת בסיס מוצק. זאת, כדי לחסוך בהוצאות. זהו למעשה בסיס ההסכמה של המשיבה/הנתבעת בענייננו.

איני מוכן לתת ידִי לכך.

פסיקת הוצאות ע"י בית-המשפט במקרים אלו, רק תעודד הגשת תובענות ייצוגיות ללא בדיקה מעמיקה - בטרם הגשתן, בבחינת אין כמעט מה להפסיד ואולי אף להרוויח, נוכח הנוהג ההולך ומשתרש של הגשת בקשת הסתלקות המלווה בתשלום למבקש עבור הוצאותיו, למרות שלכאורה מי שזכאי להוצאות הוא המשיב/הנתבע ולא התובע. המשיבה/הנתבעת מוכנה לעשות כן, אם כדי לחסוך בהוצאותיה ואם כדי להסיר במהירות האפשרית תובענה טורדנית ומזיקה.

אשר על כן, אני מאשר את בקשת ההסתלקות כנגד המשיבה 2 - בזק חברה ישראלית לתקשורת בע"מ - ללא תשלום הוצאות (למרות ההסכמה אליה הגיעו הצדדים בנדון).

אני מוחק את משיבה 2 - "בזק" - כצד בבקשה לאישור התובענה הייצוגית וכנתבעת בכתב התובענה הייצוגית שצורף לבקשה זו.

למותר לציין כי ההוצאות בהליך הממשיך להתנהל בין המבקש/התובע ובין המשיבה/הנתבעת - חברת דואר ישראל בע"מ - ייפסקו בתום ההליך, בהתאם לתוצאות, בהתחשב, בין השאר, בסכום התביעה, ככל שתוכח.איני רואה צורך בפרסום החלטה זו בהתאם לסעיף 16 לחוק, אם משום שההליך נמשך כנגד משיבה נוספת, אם משום שמחיקת ההליך כנגד המשיבה 2 אינה יוצרת מעשה בי-דין; ואם משום שפרסום החלטה זו באינטרנט ובמאגרים המשפטיים, די בו במקרה הנדון.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון