ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל:

בקשת רשות לערער על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל (כב' הרשם מ' בורשטיין) מיום 25.1.09, בה נדחתה בקשת הזוכה לפתיחה מחדש של תיק ההוצאה לפועל כנגד המשיבה, בהתייחס להחלטות קודמות מתאריכים 6.8.08 ו-24.1.09 ולהלכה בדבר חובת צירוף מסמכים על פי סעיף 8 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג- 1993 (להלן: "חוק ההלוואות").

להלן העובדות הצריכות לעניין:

 1. המבקש הגיש כנגד המשיבה בקשה לביצוע שטרות בסך כולל של 43,000 ₪. במסגרת ההליכים שננקטו, עוקלו מיטלטלין ונכס מקרקעין שהיו ברשות המשיבה.
 2. בהחלטה מיום 6.8.08, שניתנה בבקשה שהגישה המשיבה לסגירת התיק ולהחזרת הנכסים שעוקלו, נקבע כי "יש יסוד להנחה כי הזוכה הינו "מלווה" כהגדרתו בחוק ההלוואות, המעניק הלוואות בדרך עיסוק". כן נקבע, על יסוד תמליל שיחה בין המשיבה למבקש, כי לכאורה גבה האחרון שיעור רבית חודשי של 10%, פי כמה מהשיעור המותר בדין, ומשכך אין ההלוואה עומדת בתנאי סעיף 5 לחוק ההלוואות. בהתייחס לאלה, ולעובדה כי המבקש לא צירף לבקשת הבצוע המסמכים הנדרשים על פי סעיף 8 לחוק ההלוואות, הורה ראש ההוצאה לפועל כי על המסמכים להיות מוגשים בתוך 10 ימים, אז יוחלט האם להעביר התיק לבית משפט השלום, או לראות בהמצאה משום תיקון בקשת הביצוע. עוד הורה, כי באם המסמכים לא יוגשו, ייסגר התיק על פי בקשת המשיבה.


3. משהמסמכים לא הוגשו, נסגר התיק בהחלטה מיום 14.1.09. הגם שההחלטה היתה סופית, הוגשה על ידי בא-כוח המבקש ביום 20.1.09 "תגובת ב"כ הזוכה בהתאם להחלטה מיום 14.1.09" בה נטען כנגד ההחלטה מנימוקים שונים. בהחלטה מיום 24.1.09, היא נשוא הבקשה דנן, נדחתה התגובה (שראש ההוצל"פ התייחס אליה כ"בקשה"), תוך הפנייה להחלטות הקודמות בדבר סגירת התיק ולהלכה בעניין המסמכים שמן הדין לצרפם לבקשת ביצוע של שטר שניתן להבטחת הלוואה חוץ-בנקאית.

4. לטענת המבקש, היה על ראש ההוצאה לפועל להתייחס לטענתו כי מסמכי ההלוואה הנדרשים על פי סעיף 8 לחוק ההלוואות אינם קיימים, ומשכך ולכל הפחות להעביר את התיק לדיון בבית משפט השלום או לפרט "כיצד על הצדדים לנהוג". במצב הדברים הקיים, כך נטען, החוטא יוצא נשכר שכן תיק ההוצאה לפועל נסגר ולא ניתן לפותחו בשנית.

5. מנגד טוענת המשיבה, כי דין הבקשה להידחות. לטענתה, משהמבקש לא ערער על ההחלטות בדבר סגירת תיק ההוצאה לפועל מיום 6.8.08 ומיום 14.1.09, הן הפכו חלוטות, ואין בהגשת הבקשה שההחלטה בה היא נשוא הבקשה דנן, ושאך הפנתה להחלטות האמורות, כדי להאריך המועד להגשת ערעור. לגופו של עניין טענה, כי על פי סעיף 8 לחוק ההלוואות, על מלווה המבקש לפתוח בהליכי הוצאה לפועל בהתייחס לחוב כתוצאה מהלוואה חוץ בנקאית, לצרף לבקשתו מסמכים שונים וביניהם חוזה ההלוואה, ובו פירוט חישוב הרבית ופרטים נוספים. המבקש לא עשה כן, אף שניתנה לו הזדמנות נוספת במסגרת ההחלטה מיום 6.8.08. משכך בדין נסגר תיק ההוצאה לפועל.

6. עיון בבקשה מעלה, כי עניינה בסגירת תיק ההוצאה לפועל שפתח המבקש כנגד המשיבה. דא עקא, שכבר ביום 6.8.08 נקבע כי במידה והמבקש לא ימציא המסמכים בתוך 10 ימים ייסגר התיק. המבקש לא הגיש בקשת רשות לערער על החלטה זו, ואף לא על ההחלטה מיום 14.1.09 בה הורה ראש ההוצאה לפועל על סגירת התיק. משכך, אין בהגשת "תגובה להחלטה", דבר שאינו קיים בדין, כדי לזכות בהחלטה נוספת שתשמש "מסלול עוקף" להוראות הדין בדבר נקיטת הליכי ערעור על החלטות ראש ההוצאה לפועל.

גם לגופו של עניין אין מקום להתערב בהחלטה. כפי שנקבע בהחלטה מיום 6.8.08, וכעולה מתמליל שיחה שנערכה בין המבקש למשיבה, ההלוואה שלהבטחת פירעונה נמסרו השטרות ניתנה במסגרת "שוק אפור" ותמורת עשרה אחוזי רבית לחודש. המבקש לא כפר בקיומה של השיחה או בתוכן התמליל, ואף לא הגיש תצהיר נגדי.

בהתייחס לאלה, היה על המבקש לצרף לבקשה לביצוע השטרות את חוזה ההלוואה, וכן לציין את התשלומים ששולמו לפירעון ההלוואה, מועדיהם וסכום הריבית ההסכמית החלה עליהם, וכן את יתרת החוב, פירוט התשלומים בפיגור, מועדיהם ושיעור הרבית החלה עליהם (ראו סעיף 8 לחוק ההלוואות). אין חולק, כי כל אלה לא צורפו ולא פורטו בבקשה לפתיחת התיק, והמבקש לא עשה כן אף בהזדמנויות מאוחרות. אמנם, לטענתו, אין חוזה כאמור בנמצא, אולם כפי שנקבע בע"א (מחוזי-ת"א)4003/07 בס נ' אברהם פסקאות 35-37 לפסק הדין (לא פורסם, , 21.1.2009) :

"הוראות החוק הינן הוראות מחייבות, ויש להקפיד עם מלווה ביחס לכל הוראה והוראה שבחוק, כולל ההוראה כי חוזה הלוואה חייב להעשות בכתב וכולל אופן הגשת תביעה או בקשה לביצוע שטר בהתאם להוראות סעיף 8 לחוק. לא מדובר על הוראות פרוצדוראליות, אלא מעבר לכך, על הוראות מהותיות... די לנו שבמקרה דנן לא קיים כלל חוזה הלוואה בכתב ושעל כן לא ניתן היה לרפא את הפגם שבדרישות סעיף 8 לחוק... ערים אנו כי יכול ולעיתים התוצאה תהא בלתי צודקת. אולם על בית המשפט לומר דברו תוך הדגשה כי מי שעיסוקו במתן הלוואות לרבות נכיון שיקים חייב לערוך חוזה הלוואה בכתב על כל פרטיו".

7. אשר על כן הבקשה נדחית.

המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון