תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית:

א. מהות הבקשה

עניינה של בקשה זו הינה, מחיקת "ההודעה והתוספת מטעם המבקשים" לכתב התגובה מטעם המשיבים בת"א 1545/08 (להלן: "התובענה") לכתב התשובה שהגישה סופר פארם (ישראל) בע"מ (להלן: "המבקשת"), בהתייחס לבקשתם של המשיבים להכיר בתובענה שהגישו כתובענה ייצוגית ולראות בהם תובע מייצג (להלן: "בקשת האישור").

ב. העובדות הרלבנטיותביום 13.05.08 הגישו המשיבים כנגד המבקשת את התובענה הנזכרת ועמה את בקשת האישור.

- ביום 16.11.08 הגישה המבקשת את תשובתה לבקשת האישור (להלן: "התגובה").
- ביום 11.03.09 הגישו המשיבים את תגובתם לתשובתה של המבקשת (להלן: "התשובה").
- ביום 15.03.09 הגישו המשיבים הודעה ותוספת לתשובה שהגישו ביום 11.03.09 (להלן: "התוספת לתשובה").
- ביום 22.4.09 הגישה המבקשת בקשה זו.
- ביום 28.04.09 הגישו המשיבים את תגובתם לבקשה זו.
- ביום 11.05.09 הגישה המבקשת את תגובתה לתגובת המשיבים לבקשה זו. בית המשפט לא יתייחס לתגובת המבקשת, מכיוון שזו חרגה מתקופת הזמן אשר ניתן למבקשת להגיש את תגובתה.


ג. דיון

1. סדר הדין החל על הגשת בקשות בכתב והדיון בהם, נקבע בתקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי. ס"ק א' ו- ג1 לתקנה זו מסדירים – בהתאמה - את הגשת כתבי הטענות של המבקש, היינו - הבקשה גופא והתגובה לתשובת המשיב לבקשה:

"241 (א) בבקשה בכתב יפרט בעל הדין את טיעוניו כולל אסמכתאות, ויצרף לה תצהיר לשם אימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה; תצהיר שלא צורף לבקשה בעת הגשתה, לא יצורף לה אלא ברשות בית המשפט".
(ב) ...
(ג) ...
(ג1) המבקש רשאי להשיב לתשובת המשיב בתוך עשרה ימים או בתוך מועד אחר שקבע בית המשפט או הרשם ויחולו על התשובה, בשינויים המחויבים, הוראות תקנת משנה (ג)".

בת"א (ת"א) 1486/02 (בש"א 2884/03) יונתן שטריקס נ' רונן קרסו ואח' , קבעתי באלו המילים:

"... תשובת המבקש אינה אמורה לכלול פרשנות מסמכים וחוקים, העלאת עובדות חדשות, או הצגת עילה חדשה, אלא אם אלה מהווים מענה לטענות חדשות, ומהותיות שהעלה המשיב בתשובתו (ר' ת"א 2588/98 רייס נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (טרם פורסם) ). ברוח זו


אף קובעת תקנה 64 לתקנות סדר הדין האזרחי, העוסקת בכתב התשובה ועשוייה לשפוך אור על ענייננו:

"אין להעלות בכתב תשובה נימוק תביעה חדש, ואין לכלול בו טענה שבעובדה שאינה מתיישבת עם טענותיו הקודמות של אותו בעל-דין" (ההדגשה שלי – ד' פ').

(לפירוש תקנה 241(ג1) בהשראת תקנה 64 לתקנות ראה: ת"א (ת"א) 2524/01 קראוס נ' קרא-עוז (לא פורסם) ; ת"א 2588/98 רייס נ' כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (טרם פורסם) )".

"... תת המסקנה השנייה לגבי היקפה של תשובת המבקש, היא שזו לא תכלול השלמה וביסוס של טענות ועובדות שנכללו בבקשה עצמה. ברוח זו קבע השופט גל בת"א (י-ם) 1122/97 (בש"א (3543/99) דיור וקיט בע"מ נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל, :

"ניצול הזכות הדיונית של מתן התשובה, לשם הגשה למעשה של סיכומים, לפירוט נרחב של הטענות ולעריכת מקצה שיפורים לבקשה, אינו ראוי".

תשובת המבקש – כשמה כן היא – ואין להופכה מ"תשובה" ל"בקשה משופרת", שאחרת יוארך ההליך שלא לצורך, ותיווצר חוסר הגינות כלפי המשיב שלא זכה להתייחס בתשובתו לתשובה החדשה, והמשופרת".ברע"א 8562/06 לימור פופיק נ' פזגז 1983 בע"מ (להלן: "פס"ד פופיק"), קבע השופט גרוניס בפסקה:

"מקובלת עלי טענת המשיבות לפיה, לאור חשיבותה של התובענה הייצוגית והשפעתה על הציבור המיוצג ועל הגופים הנתבעים, יש לשרש את התופעה של בקשות לאישור תובענה ייצוגית שמוגשות ללא תשתית ראייתית ראויה, כגון בקשות המוגשות על בסיס כתבה בעיתון ותו לא (ראו והשוו, בג"ץ 2148/94 גלברט נ' נשיא בית המשפט העליון, פ"ד מח3) 573, 600). אין להתיר ניסיונות ליצוק תוכן לבקשות נבובות לאישור תובענה ייצוגית תוך כדי הליך האישור. על כן, ככלל, אין להתיר הגשתן של ראיות שהיה ניתן, בשקידה ראויה, להגישן יחד עם הבקשה לאישור תובענה ייצוגית".

כמו-כן בת"א (ת"א) 2783/99 שבי נ' פלאפון תקשורת בע"מ קבעתי באלו המילים:

"מעיון בבקשה עולה שחלק מהעובדות היה ידוע קודם. חלק הארי הינו רעיונות שלא ברור מדוע לא מצאו את ביטויים בכתב התביעה המקורי. הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית צריכה להיעשות לאחר איסוף מלוא העובדות והחומר: לא יתכן להגיש תובענה מסוג כזה, ולאחר מכן לנסות 'להטליאה' ברעיונות שהיו בחלל העולם עוד לפני הגשתה".

2. מקרה דנן ניתן לאבחן מפסק הדין הנ"ל. על-פי המשיבים, עובדות אלו, אשר ברצונן להציג בפני בית המשפט, התגלו בפניהם רק לאחר שהגישו את התשובה לתגובה. אכן ניתן לומר, שהמשיבים פעלו במסגרת זמן סביר (10 ימים), מהרגע שבו הודעת התובע הכללי של מדינת קונטיקט התפרסמה ועד הרגע שבו הדבר הובא על ידם לידיעת בית המשפט. עם זאת, נראה כי כל שהמשיבים ניסו לעשות הוא, לבסס ולשפר את בקשתם על-ידי הבאת ראיות נוספות. לא ניתן לאשר למשיבים להוסיף ראיות לבקשתם כטלאי על טלאי ללא סוף.וכפי שקבע השופט גרוניס בפסק-דין פופיק:

"אחת מטענות המשיבות שיש בהן כדיי לעורר דאגה, היא הטענה כי לא יהיה סוף לבקשותיה של המבקשת להוספת ראיות, כי ככל שיתמשכו ההליכים בתיק הפלילי תבקש המבקשת שוב ושוב להוסיף ראיות שמקורן בהליך זה".

3. משהגישו את תשובתם לתגובה, מוטב היה כי המשיבים היו מגישים את בקשתם להוספת הראיות בדרך מסודרת ומפורטת של תיקון טענות, וזאת על-פי סעיף 92 לתקנות סדר דין אזרחי התשמ"ד, 1984.

4. השופט בנימיני בבש"א (ת"א) 10001/08 (ת"א 2150/07) הנקל סוד בע"מ נ' אורלי פרנקל , למרות הסתייגותו מהרחבת הטענות, אישר אותן, וזאת הואיל וטענות אלה היה בהן כדי להביא את המחלוקת הנכונה בפני בית המשפט, ולכן לא הורה על מחיקתן מכתב התשובה, תוך התרה של תיקון טענות בעלי הדין.

במקרה דנן, איני חושבת כי אישור הראיות הנוספות, בדרך של תיקון התביעה, יביא לבירור המחלוקת בין הצדדים. זאת מהטעמים הבאים:באשר לפרסום לעיתונות מאתר האינטרנט של התובע הכללי של מדינת קונטיקט, אכן נראה כי המשיבה ניסתה לבצע מקצה שיפורים לתשובתם. לטענתם, הודעה זו (כמו-כן גם הכתבה מאתר האינטרנט) באה כדי להגיב לטענות אשר הועלו מצד המבקשת, בתגובתה לבקשה, באשר ל"מצב הידע בעולם". אך לא כך הדבר. המבקשת בתגובתה לבקשה ניסתה להראות "מצב כללי" אשר שורר ברוב מדינות העולם או לפחות חלק נכבד ממנו, ולכן הביאה דו"חות מטעם ה- FDA(משרד הבריאות האמריקאי), ואילו ההודעה לעיתונות מדברת על הפסקת השימוש בביפסינול A במדינות קונטיקט, ניו-ג'רסי ודלאוור בלבד, וגם זאת על-פי בקשות התובע הכללי בכל מדינה, ולא הוראה מטעם ה- FDA. מהודעה זו לא ניתן ללמוד על המצב הכללי השורר בעולם, וכל שניתן ללמוד הוא על המצב באזור מאוד מסויים, ועל-כן אין בהבאת הודעה זו כדי להגיב לטענות המבקשים בתגובתם לבקשה, גם זאת במידה והדבר יוכח מבחינה עובדתית ועל-פי דיני הראיות בארץ.


6. באשר לכתבה מהאינטרנט, מדובר בכתבה באתר אינטרנט אשר מספרת על המצב הקיים, אך אינה מהווה הוכחה לקיומה:

"אכן יכול עותר - או משיב - לצרף עיתון לתצהירו, לראייה כי ביום פלוני נכתבו בעיתון פלוני דברים פלונים. כך הוא בתביעה שעניינה לשון הרע, וכך מוכיח תובע כי הוציאו דיבתו רעה. ואולם, לא שמעתי עד הנה כי מותר הוא עותר לסמוך בבית המשפט על שברים שנכתבו בעיתון, ולהוסיף ולטעון, כי דברי-אמת הם באשר פורסמו, וגם לא ידעתי על כל חזקה (פרזומפציה) כי כך הוא" ( ראו: בג"צ 2148/94 אמנון גלברט ואח' נ' כב' נשיא ביהמ"ש העליון ואח', פ"ד מח(3) 573).

בהתייחסות לכתבה לגופו של עניין נמצא, כי כל שהיא מנסה לעשות, זה לחזק ולחזור ההודעה מטעם התובע הכללי. משנפסלה הבאת הודעה זו, ברור כי תיפסל גם הראייה אשר חוזרת על ההודעה, מחזקת אותה ואף נמצאת ברמה פחותה ממנה.

ד. החלטה

לכן, דין הבקשה להתקבל.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי תביעה ייצוגית ?

 2. ביטול תביעה ייצוגית

 3. תביעות סרק ייצוגיות

 4. תביעה ייצוגית בשטחים

 5. פסיקת שכר לתובע ייצוגי

 6. תביעה ייצוגית אומגה 3

 7. הסתלקות מתביעה ייצוגית

 8. התיישנות תביעה ייצוגית

 9. עורך דין תביעה ייצוגית

 10. הסתלקות מתובענה ייצוגית

 11. תביעה ייצוגית נגד תנובה

 12. מחיקת נתבע מתביעה ייצוגית

 13. תעריפי מים - תביעה ייצוגית

 14. העברת הדיון בתביעה ייצוגית

 15. תנאים לאישור תביעה ייצוגית

 16. תביעה ייצוגית נגד אולג'ובס

 17. תגובה לתשובה בתביעה ייצוגית

 18. בקשה לאישור תובענה ייצוגית

 19. תביעה ייצוגית נגד נושאי משרה

 20. מי יכול להגיש תביעה ייצוגית

 21. מי רשאי להגיש תביעה ייצוגית

 22. אישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 23. החזר ארנונה - תביעה ייצוגית

 24. תביעה ייצוגית להחזר שכר לימוד

 25. פשרה לפני הגשת תביעה ייצוגית

 26. הפרת הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 27. בדיקת מונה גז - תביעה ייצוגית

 28. פשרה בתביעה ייצוגית נגד מנורה

 29. תביעה ייצוגיות חוק חניה לנכים

 30. תביעה ייצוגית של אגודת החרשים

 31. תשלום לעורך דין בתביעה ייצוגית

 32. פשרה בתביעה ייצוגית נגד שטראוס

 33. תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 34. שתי תביעות ייצוגיות באותו נושא

 35. אישור תביעה ייצוגית נגד שטראוס

 36. בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 37. על מה אפשר להגיש תביעה ייצוגית ?

 38. תביעה ייצוגית בנושא מגה גלופלקס

 39. חיוב על אס אמ אסים תביעה ייצוגית

 40. תקנה 19 לתקנות תובענות ייצוגיות

 41. אישור הסדר הסתלקות תביעה ייצוגית

 42. פסיקת הוצאות לתובע בתביעה ייצוגית

 43. הגשת ראיות נוספות בתביעה ייצוגית

 44. תנאים לאישור פשרה בתביעה ייצוגית

 45. פשרה בתביעה ייצוגית נגד פיצה האט

 46. בקשה לצירוף תובעים לתביעה ייצוגית

 47. דוגמא לבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 48. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

 49. תביעה ייצוגית בנושא העלאת הארנונה

 50. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד כלל

 51. הסדר פשרה לפני אישור תביעה ייצוגית

 52. פשרה בתביעה ייצוגית נגד הדיוטי פרי

 53. אישור תביעה ייצוגית נגד חברת שמירה

 54. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בנק דיסקונט

 55. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 56. שתי בקשות דומות לאישור תביעה ייצוגית

 57. הגשת תביעה של עובדים כתביעה ייצוגית

 58. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד יטבתה

 59. עיכוב תביעה ייצוגית עד להכרעה בבג''צ

 60. מינוי בודק להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 61. בקשה לדחיית מועד בירור תביעה ייצוגית

 62. פשרה בתביעה ייצוגית בנושא חניית נכים

 63. פתיחת כרטיס סים נעול - תביעה ייצוגית

 64. הסדר פשרה צופה פני עתיד בתביעה ייצוגית

 65. תנאים לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 66. סילוק בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 67. מחיקת בקשה לאישור תביעה ייצוגית על הסף

 68. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סטימצקי

 69. תביעה ייצוגית בנושא גביית יתר על גרירה

 70. העברת הדיון בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 71. תביעה ייצוגית בנושא חישוב תגמולי ביטוח

 72. הפסקת גבייה על פי חוק תובענות ייצוגיות

 73. פשרה בתביעה ייצוגית לפני הגשת כתב הגנה

 74. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד סופר פארם

 75. פסיקת הוצאות לאחר הסתלקות מתביעה ייצוגית

 76. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד תחנות דלק

 77. בקשת הסתלקות מבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 78. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד לאומי קארד

 79. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד דואר ישראל

 80. חובת פרסום בקשה להסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 81. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 82. הפסקת גבייה לאחר בקשת אישור תביעה ייצוגית

 83. בדיקת משכון רכב דואר ישראל: תביעה ייצוגית

 84. פליטת חומרים מזהמים - פשרה בתביעה ייצוגית

 85. תביעה ייצוגית בנושא גביית דמי חבר הסתדרות

 86. בקשה בהסכמה להסתלקות מאישור תביעה ייצוגית

 87. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד הולמס פלייס

 88. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 89. אישור תביעה ייצוגית בנושא הסתרת תאריך תפוגה

 90. בקשה לאישור תביעה ייצוגית בנושא ביטוח דירה

 91. אין צורך לאשר תביעה ייצוגית נגד ביטוח לאומי

 92. פשרה בתביעה ייצוגית נגד בית חולים בילינסון

 93. הפיכת תביעה בבית הדין לעבודה לתביעה ייצוגית

 94. ביטול אישור תביעה ייצוגית בבית המשפט העליון

 95. אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בבית הדין לעבודה

 96. תביעה ייצוגית: שינוי גודל האריזות של דגני הבוקר

 97. הגשת בקשה לתביעה ייצוגית ללא "פניה מוקדמת" לנתבע

 98. תביעה ייצוגית: טעות בחישוב מע"מ בתשלום צריכת מים

 99. טוען כי פוטר מהעבודה בגלל שהגיש בקשה לתביעה ייצוגית

 100. תביעה ייצוגית: חוסר אפשרות להשתחרר מחוזה במשך שנה

 101. בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי למשכנתאות

 102. בקשה לאישור הסתלקות לפי סעיף 16 של חוק תובענות ייצוגיות

 103. זכות לגילוי ועיון במסמכים בשלב הגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 104. תביעה ייצוגית: חובות הדיווח החלות על בעלי עניין בחברה ציבורית

 105. תביעה ייצוגית - אי השבת יתרות זכות שנרשמות לטובת נישומים בגין תשלומי חובה

 106. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון