ארנונה מספרות תל אביב

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ארנונה מספרות תל אביב:

1. המחלוקת המתעוררת בערעור שבפני היא בסוגיה פרשנית במהותה: כיצד יש לסווג מספרה המנוהלת ע"י המערערת, לצורך חיובה בארנונה על פי צווי הארנונה הרלונטים של עיריית תל-אביב.
האם יש לסווגה כ"מלאכה" כטענת המערערת, או כ"עסקים", כטענת המשיב, כמשמעותם של מונחים אלה בצווי הארנונה לשנות המס 2005-2006. לסיווג זה יש השלכה כלכלית, שכן אם מדובר בסיווג של "מלאכה", מסי הארנונה שעל המערערת לשלם נמוכים בשיעור ניכר (-.155 למ"ר) מהשיעור בו מחויבים "עסקים" בתל-אביב (-.284 ₪ למ"ר).

צו הארנונה הרלונטי מגדיר בסעיף 3.4.1 בתי מלאכה ותעשיה לצורך חיובם בארנונה בשיעור המופחת הנ"ל כך:

"בתי מלאכה לייצור, מפעלי תעשיה ובתי דפוס..." אלה יחויבו בארנונה בשיעור -.155.94 ₪ למ"ר.

המשיב וכך גם ועדת הערר, אליה פנתה המבקשת, סברו כי:

"אין היום מחלוקת כי מספרה אינה בית מלאכה במובן צו הארנונה, אלא בית עסק המעניק ללקוחותיו שרותי שערות".

משכך דחתה ועדת הערר את ערעורה של המערערת על החלטת המשיב, אשר חייב אותה בתשלום ארנונה לי סעיף 3.3 לצו, לאמור לפי הסיווג הכללי תחת הכותרת: "בניינים שאינם משמשים למגורים" במסגרתו מסווגים אף בתי עסק המספקים שרותים שאינם בתי מלאכה.

2. ועדת הערר סמכה ידיה על החלטה קודמת של ועדת הערר (בערר מס' 134-02-05) בה נקבע כי: "מספרות מהוות עסק למתן שרותים".
למסקנה זו הגיעה ועדת הערר הנ"ל (ברשות עו"ד סלי בסון) על יסוד ההבחנה שנעשתה בין עוסק בייצור מוצר מסוים, שאז ניתן לראות במחזיק הנכס לצורך חיובו בארנונה כבית מלאכה לבין ספק של שרותים אישיים, שאז אין לראות בו בית מלאכה, אלא עסק המספק שרותים אישיים אשר יש לסווג לפי סעיף 3.3 הנ"ל.

לאחרונה אישר בית משפט זה (בפסק דינה של השופטת מ. רובינשטיין בעמ"נ 280/06) , עמדה זו של ועדת הערר, בקבעו כי ככלל יש לראות במספרות בתל-אביב, כעסק המספק שרותים אישיים וככזה יש לסווגן, לצורך חיובן בארנונה, לפי סעיף 3.3 הנ"ל במסגרת "בניינים שאינם משמשים למגורים".בכל הכבוד, אין בידי לקבל קביעות אלה של ועדת הערר, אשר קביעותיה צוטטו ע"י ב"כ המשיב, ושל בית משפט זה בערעור המנהלי הנ"ל.


אין חולק כי "כאשר אין בצו הארנונה הרלונטי סיווג קונקרטי למספרות, יש להעזר במבחן השכל הישר" ולסווג את המונח, או העסק הנישום, לפי המשמעות הרגילה שמייחסים לו בני אדם ולאו דווקא על פי המשמעות או הפרשנות המילונית של המונח (ראה פסק דינה הנ"ל של השופטת רובינשטיין).

מוכן אני אף לאמץ ההנחה של השופטת רובינשטיין, לפיה עסק מסוג "מספרה" אינו נתפס "בשפת העם" כעסק בעל אופי של "בית מלאכה לייצור".
עדיין אין להצדיק, לדעתי, את האבחנה בין מספרה לבין סנדלריה או עסק של מתפרה לתיקון בגדים, לצורך סיווג וחיוב שונה של ארנונה.
אין שוני מהותי, לדעתי, בין עסק של סנדלריה המסווג כבית מלאכה לצורך חיובו בארנונה, לבין עסק של מספרה המסווג כעסק המספק שרותים אישיים וככזה מסווג לצורך החיוב בארנונה לפי סעיף 3.3 לצו הארנונה.תוהה אני, מה "מייצרים" עסקים של סנדלריה, מתפרה לתיקון בגדים, מעבדה לתיקון מחשבים, או אפילו מוסך לפחחות וצבע, אשר מצדיק סיווגם כ"בית מלאכה לייצור" לצורך חיובם בארנונה.

כשם שהסנדלר עוסק, בעיקר, בתיקון נעליים שהתבלו, והחייט בתיקון בגדים למיניהם, עוסק הספר או בעל עסק של מספרה ב"תיקון" תספורת או עיצוב מחדש של השיער ע"י גזיזתו וסרוקו מחדש. כשם שהספר משתמש לצורך כך במספריים, מסרקים ומייבשי שיער למיניהם, כך הסנדלר או החייט נעזרים בכלי העבודה האופייניים להם לצורך תיקון הבגדים או הנעליים.

אין כל אלמנט "ייצורי" בסנדלריות, במתפרות "לתיקון בגדים בלבד", כמו גם, במעבדות לתיקון מחשבים ואף במוסכים לפחחות וצביעת מכוניות, "השונה" באופן מהותי מהאלמנטים "הייצוריים" הקיימים, וליתר דיוק, שאינם קיימים במספרות.על אף העדר שוני מהותי בין אופים של העסקים הנ"ל, סווגו רובם כ"בתי מלאכה לייצור", בעוד שהמספרה סווגה כ"עסק" והוכללה, לצורך חיובה בארנונה, תחת סעיף 3.3 לצו הארנונה.

אין למשיב ואף לא לועדת הערר הסבר לאבחנה זו.

אם סיווג המשיב עסקים כמו סנדלריות, מתפרות או מוסכים לפחחות וצבע כ"בתי מלאכה לייצור" יש לעשות כן אף לגבי מספרות, אשר וכאמור, באופין ובסוג פעילותן ועיסוקן אינן שונות מסנדלריות ו"מתפרות לתיקון בגדים בלבד".לא ברורה לי טענת המשיב לפיה פעילותה של מספרה נושאת אופי מסחרי, ולו בשל העובדה כי בדרך כלל היא עוסקת אף במכירת מוצרי קוסמטיקה ושמפו למיניהם.

האם מכירת מוצרי שיער או קוסמטיקה שונה במהותה ממכירת שרוכי נעליים, רפידות או משחות נעליים ע"י הסנדלריה, או כפתורים, חגורות ואביזרי לבוש משניים ע"י המתפרה, עד כדי יצירת אבחנה ביניהם, לצורך חיוב שונה בארנונה?
סבור אני כי על פי כל אמת מידה הבוחנת את אופים של עסקים אלה, יש להשיב בשלילה על שאלה זו.אף את טענת המשיב, לפיה מספרה מעניקה שרות אישי ללקוח ולשערות ראשו ולפיכך אין לראות בפעילותה פעולות של בית מלאכה, אף טענה זו אין בידי לקבל.

ושוב תוהה אני: במה שונה מבחינה עקרונית ומהותית טיפול אישי שמעניקה מספרה לשערות ראשה או ראשו של הלקוח "על מנת שיתאים לתווי בפניו, לבושו ומעמדו בחיים..." (כלשון "כ המשיב בסיכומיו) ל"טיפול אישי" שמעניק החייט לבגדי הלקוח לפי מידות גופו, טעמו האישי ודרישותיו, או "לטיפול האישי" לנעלי הלקוח לפי המידות הספציפיות של רגליו. האם העובדה ש"הטיפול האישי" של בעל המספרה מתמקד בגופו, או בשערות ראשו, של הלקוח מצדיק אבחנה וסיווג שונה בין עסקו לבין סנדלריה או מתפרה, לצורך חיובי הארנונה. אבחנה זו בלתי סבירה, בלתי צודקת ולוקה באי שוויון בהטלת הארנונה על סוגי עסקים הדומים באופי פעילותם.תיקונו או הסרתו של פגם מנהלי זה, היינו ביטולו של חוסר השוויון מחיב את התערבותו של בית המשפט בהחלטת ועדת הערר הנ"ל וביטול האבחנה בסיווג לצורך חיובי ארנונה בין מספרות לסנדלריות או מתפרות.

משסווגו העסקים הנ"ל, קרי סנדלריות, מתפרות לתיקון בגדים ומעבדות לתיקון מחשבים כ"בתי מלאכה לייצור", על אף שאין הם מייצרים דבר, יש לסווג באותו אופן מספרות הנושאות, כאמור, אופי פעילות דומה, קרי כ"בית מלאכה לייצור", כאמור בסעיף 3.4.1 לצו הארנונה הרלונטי, ואת עסקה של המערערת בכלל זה. לפי סיווג זה, יש לחייב את המערערת בארנונה לשנות המס נשוא הערעור.

המשיב ישא בהוצאות המערערת ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של -.30,000 ₪ בצרוף מע"מ.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ארנונה על פאב

 2. ארנונה על מכבסה

 3. ארנונה על רפתות

 4. ארנונה על מספרה

 5. ארנונה על מחסנים

 6. ארנונה על ממגורה

 7. ארנונה תחנות דלק

 8. ארנונה על בית ריק

 9. ארנונה על שטח פתוח

 10. תביעת השבה ארנונה

 11. מהי מטרת הארנונה ?

 12. הוצאות אכיפה ארנונה

 13. ארנונה על גן לאומי

 14. ארנונה שימוש מעורב

 15. חיוב אישי בארנונה

 16. הנחה בארנונה בטעות

 17. חוב ארנונה במטולה

 18. ארנונה על בית אבות

 19. ארנונה על אדמת מרעה

 20. ארנונה על בית מלאכה

 21. האם ארנונה היא מס ?

 22. תשלום ארנונה עודפת

 23. השגה למנהל הארנונה

 24. תעריף ארנונה מדורג

 25. ארנונה לפני טופס 4

 26. הבטחה שלטונית ארנונה

 27. ארנונה על מעון ילדים

 28. חוב ארנונה של השוכר

 29. ממתי משלמים ארנונה ?

 30. ארנונה על שטח חקלאי

 31. ארנונה על שטחי שירות

 32. ארנונה מספרות תל אביב

 33. ארנונה על שטחי ביטחון

 34. חוב דמי שילוט ארנונה

 35. תעריפי ארנונה השוואה

 36. ארנונה על אולם אירועים

 37. ארנונה על מבנה תעשייה

 38. ארנונה על שטחים טכניים

 39. הגדלת שטח לחיוב ארנונה

 40. התחייבות להפחתת ארנונה

 41. איך מערערים על ארנונה

 42. טעות במדידה החזר ארנונה

 43. תשלום ארנונה פתח תקווה

 44. חוב שנוי במחלוקת ארנונה

 45. השגה על ארנונה תחנת דלק

 46. חובות ארנונה של יורשים

 47. חוב ארנונה לעיריית חיפה

 48. אינטרס ההסתמכות - ארנונה

 49. קבלת תשלום ארנונה בחזרה

 50. החזר ארנונה אולם אירועים

 51. נטישת מושכר חיוב בארנונה

 52. תשלום תחת מחאה – ארנונה

 53. החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 54. שינוי ארנונה רטרואקטיבי

 55. ארנונה על מחסן חלק מדירה

 56. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 57. שינוי ארנונה לאחר 10 שנים

 58. מכתב השגה על חיוב בארנונה

 59. שינויים בהגדרות צו ארנונה

 60. סיווג מרפאות לצורך ארנונה

 61. הקלה בארנונה למבנים חקלאים

 62. תשלום ארנונה בניה ללא היתר

 63. תשלום ארנונה על כניסה לעסק

 64. חובות ארנונה מלפני 20 שנה

 65. חוקיות הטבה בארנונה לחברות

 66. ארנונה למשפחה מעל 8 ילדים

 67. גביית ארנונה מחברה שהתפרקה

 68. הבטחה שלטונית לפטור מארנונה

 69. תשלום ארנונה באחוזת ראשונים

 70. ערעור על החלטת מנהל הארנונה

 71. חוב ארנונה לעיריית תל אביב

 72. אי קבלת תשובה להשגה בארנונה

 73. תביעה בגין ארנונה ומים - עיריית בת ים

 74. סיווג ''תעשיה'' לצרכי ארנונה

 75. גביית ארנונה מהבעלים של החברה

 76. שינוי סיווג ארנונה מחסן לעסק

 77. ארנונה על מחסן בגובה מטר וחצי

 78. חוב ארנונה לעיריית פתח תקווה

 79. מכתב הנחה בארנונה מראש המועצה

 80. אישור משרד הפנים לגביית ארנונה

 81. ארנונה על מפעלים במועצה אזורית

 82. איחור בתשובת מנהל הארנונה להשגה

 83. מחזיק מטעם הממשלה לצורך ארנונה

 84. תביעה לתשלום החזר תשלומי ארנונה

 85. תעריפי ארנונה שונים באותו אזור

 86. אי שימוש במחסנים - תשלום ארנונה

 87. השבת כספי ארנונה שנגבו שלא כדין

 88. ארנונה על חניון ציבורי ללא תשלום

 89. ארנונה על מרתף שאינו ראוי לשימוש

 90. גביית ארנונה בזמן הליכים משפטיים

 91. ארנונה על מבנה שאינו ראוי לשימוש

 92. תביעה כספית בגין חוב ארנונה בשכירות

 93. ארנונה על החלק היחסי בבניין משרדים

 94. אי שימוש במחסנים 6 חודשים - ארנונה

 95. מגורים עם ההורים במשק חקלאי - ארנונה

 96. הליכי גבייה בשל חובות ארנונה שקיומם הוכחש

 97. שינוי סיווג ארנונה מ"בית פרטי" ל"בית משותף"

 98. האם צריך לשלם חוב ארנונה בזמן שהייה בחו"ל ?

 99. טענת אי מגורים בנכס במסגרת תביעה לתשלום ארנונה

 100. האם אפשר להגיש השגה על ארנונה גם אחרי 90 יום ?

 101. סיווג ''מפעל תעשייתי'' כ''עסק אחר'' לצורכי ארנונה

 102. ארנונה: האם מספרה נחשבת "בית עסק" או "בית מלאכה" ?

 103. האם מותר לחייב אוטומאטית בריבית פיגורים על ארנונה ?

 104. השגה על הארנונה, בטענה כי שטחו בפועל קטן מהשטח המדווח

 105. סיווג מבנים לצורכי ארנונה - מבנה חקלאי - מבנה תעשייתי

 106. האם צריך לשלם ארנונה על "בריכה פתוחה" לא פעילה בחורף ?

 107. האם מכתבי דרישה לגביית ארנונה עוצרים את מרוץ ההתיישנות ?

 108. עתירה לביטול דרישת ארנונה בנכסים המשמשים בבניית מסילת ברזל

 109. חיובי ארנונה ששולמו ביתר עקב כך שכל חלק ממ"ר חויב כמ"ר שלם

 110. ביהמ"ש לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני ארנונה בעתירה של אזרח כנגד החלטה של רשות

 111. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון