הפסדי פנסיה לקטין

בית המשפט דן בקטינה שנפגעה בתאונת דרכים, בת 11.5 שטרם השתלבה במעגל העבודה. אין כל אפשרות לנחש, או לנבא, את כיוון התפתחותה המקצועי בעתיד.

לטענת חברת הביטוח, בנסיבות אלה ולאור העובדה כי תשלומי הפנסיה ישולמו לה, אם בכלל, בעוד עשרות שנים, אין כל אפשרות לפסוק פיצוי נוסף בגין הפסדי פנסיה, מה עוד שבשכר הממוצע במשק, על בסיסו נפסק לתובעת פיצוי בגין הפסדי ההשתכרות, מגולמים גם התנאים הסוציאליים.

בית המשפט ציין כי יש אמנם טעם בטענות חברת הביטוח בענין זה, ואולם אין מקום לשלול מהתובעת, אף בנסיבות אלה, פיצויים בגין ראש נזק זה, ואפילו אלה ייפסקו על יסוד אומדנא בלבד.

כך במיוחד כיום, לאחר שהונהגה במשק פנסיית חובה. ניתן להניח, במידה רבה של סבירות ודאית כי אילולא נפגעה התובעת בתאונה היתה היא משתלבת במקום עבודה אשר היה מעניק לה תנאים סוציאליים, לרבות זכויות פנסיה. אמנם לצורך "רכישת" תנאים אלה היה מנוכה, מן הסתם, משכרה סכום כלשהו, אך מכיוון שנזקיה, בגין הפסדי ההשתכרות, הוערכו ונקבעו, אף הם, על יסוד אומדנא, היינו על בסיס הכר הממוצע במשק, אין לייחס לעובדה זו משמעות, שכן אף ההפסדים בגין אבדן הפנסיה ייפסקו באופן דומה, היינו על בסיס אומדנא.

אמנם קיימת גישה בפסיקה לפיה בנסיבות כאלה ובהעדר ראיות של ממש המצביעות על סיכוי סביר לזכאות לפנסיה בעתיד, אין לפסוק פיצוי בגין אובדן פנסיה ואולם, לדעתי, יש לצמצם כיום את תחולתה, לנוכח החלתה באופן מחייב של פנסיית החובה במשק.

לאור התפתחות זו יש להחיל גישה או הלכה זו, אך במקרים בהם יעלה בידי הנתבעים להראות, בראיות של ממש, כי חרף קיומה של פנסיית חובה במשק, סיכויי הנפגע לזכות בה קלושים.

עם זאת, ברור כי שיעור הפיצוי בגין אובדן הפנסיה ייקבע בנסיבות כאלה, על יסוד אומדנא. לשם כך יש להביא בחשבון את האפשרות הסבירה שלא יעלה בידי הנפגע לצבור במהלך שנות עבודתו, את מלוא זכויות הפנסיה.

האפשרות לפסוק פיצוי בגין אובדן פנסיה על דרך האומדנא, בנסיבות דומות, היינו לגבי צעירים שטרם נכנסו למעגל העבודה, הוכרה באופן עקרוני ע"י בית המשפט העליון (ראה: ע.א. 9079/04 אלון לאופר וע.א. 7157/07 אי.אי.ג'י. ביטוח זהב בע"מ).

בית המשפט פסק כי בהתחשב בשנים הארוכות שיחלפו עד תחילת הזכאות לפנסיה, אילולא נפגעה התובעת בתאונה וכן בשיעור השכר שהיתה משתכרת (שכר ממוצע במשק) ובעובדה שאין זה ודאי שהיה עולה בידה לצבור זכויות הפנסיה מלאות, מן הראוי לפסוק לה בגין ראש נזק זה (לרבות בגין אובדן זכויות סוציאליות) על דרך האומדנא, סכום כולל של -.230,000 ₪.

בית המשפט הביא בחשבון את הסכום המהוון של זכויות הפנסיה, לו היתה זכאית התובעת כפי שהוא מחושב מגיל תחילת העבודה, היינו מגיל 21 בהתאם לכללים במשק הנהוגים כיום.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין פנסיה

 2. תוספת 10% לפנסיה

 3. הפסדי פנסיה לקטין

 4. חישוב פנסיית זקנה

 5. חישוב הפנסיה מקפת

 6. הקפאת זכויות פנסיה

 7. הוצאות רכב בפנסיה

 8. טעות בחישוב פנסיה

 9. קבלת פנסיה מגרמניה

 10. תשלום פנסיה לגרושה

 11. זכויות כבאים לפנסיה

 12. תאונות דרכים - הפסדי פנסיה

 13. פנסיה מוקדמת לימאים

 14. שכר קובע לפנסיית זקנה

 15. סעד הצהרתי ביטוח פנסיה

 16. הסכם רכישת זכויות פנסיה

 17. פנסיה לפי משכורת אחרונה

 18. הסכם רציפות זכויות פנסיה

 19. בקשה להגדלת אחוזי פנסיה

 20. תוספת משמרות הפרשה לפנסיה

 21. התפטרות עקב אי תשלום פנסיה

 22. ניכוי פנסיה מפיצויים בנזיקין

 23. אפליה בין נשים לגברים בפנסיה

 24. קג"מ משיכת כספי פנסיה תביעות

 25. חישוב הפסד פנסיה של הרוג בתאונת דרכים

 26. המשכורת הקובעת לפנסיה של שוטר

 27. השלמת פיצויי פיטורים - פנסיה

 28. התיישנות תביעה להפרשות לפנסיה

 29. פיטורים לפני צבירת ותק לפנסיה

 30. פיצוי בגין אובדן זכויות פנסיה

 31. צירוף תקופות עבודה לצורך פנסיה

 32. דרגה של עובד לצורך חישוב פנסיה

 33. הגדלת תקופת שירות לצורך פנסיה

 34. הגדלת ההפרשות לפנסיה של רופאים

 35. פיטורי עובדת קשישה אחרי גיל פנסיה

 36. הוצאת עובד לפנסיה בגין עבירת משמעת

 37. הסכם פנסיה של עובדים אדמיניסטרטיביים

 38. משכורת קובעת לפנסיה - דמי אחזקת רכב

 39. פיטורי אחיות 3 שנים לפני יציאה לפנסיה

 40. הבחירה בין אבדן פנסיה לאבדן תשלומים סוציאליים

 41. צירוף זכויות פנסיה - עבודה במשרות שונות

 42. חישוב הפנסיה של עורך דין בשירות הציבורי

 43. חישוב משכורת קובעת לפנסיה עובדי משרד החוץ

 44. בקשה לדחייה על הסף של תביעה להפרשי פנסיה

 45. פנסיה מוקדמת עובדי בנק זכאות לקבלת אופציות

 46. הוצאת עובד לפנסיה מוקדמת באישור נציגות העובדים

 47. פרישה לגמלאות: אי הכללת תוספת שכר בחישוב הפנסיה

 48. בקשה לצו מניעה זמני לאסור על הוצאת המבקשת לפנסיה במלאות לה 67 שנים

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון