פסק בורר מנוגד לתקנת הציבור

כאשר נטענת טענת בטלות פסק בוררות מכח טענה כי "תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור", מכח סעיף 24(9) לחוק הבוררות, יש לתת את הדעת כי מכוונת הטענה כנגד תוכנו של הפסק וכדי שתהיה תחולה לעילת הביטול יש צורך בפסק מנומק. שכן, פסיקה בניגוד לתקנת הציבור משמע הדבר לפסוק דבר בלתי מוסרי, בלתי מקובל על הציבור, דבר שאינו עולה על הדעת. ובהעדר כל הנמקה לפסק הבורר יתקשה בית המשפט הנדרש לבקשת הביטול לקבוע קביעה קטגורית נגד הפסק כי נוגד הוא את תקנת הציבור.

אומרת על כך פרופ' סמדר אוטולנגי, בספרה בוררות דין ונוהל כי "..יש לשים לב שמדובר בתוכנו של הפסק לכן פסק בוררות שיחייב את שמעון לשלם ללוי סך 10,000 ₪ לעולם לא יוכל להיות מותקף בעילת ביטול זו. הן אין כל אפשרות לדעת ממנו מה מקור התשלום עסקה בלתי חוקית , הימור הלוואה בריבית נשך, או שמא שותפות וכד'. מצד אחד לא תהיה כל אפשרות לחקור את הבוררים לנימוקיהם כדי להוכיח שהפסק מנוגד לחוק או לתקנת הציבור כדי שתהיה תחולה לעילת הביטול הזו יש צורך אפוא בפסק מנומק."

יוצא אפוא כי עילת הביטול מכוח הוראה זו מגבילה את כוחו של בית המשפט לבחון אך אם תוכנו של הפסק נגוע ביסודות אשר מנוגדים לתקנת הציבור. אין הוא בוחן את נושא הדיון כי אם את תוכנו של הפסק ובפרט הפן האופרטיבי שבו.



לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פסילת בורר

 2. הבהרת פסק בורר

 3. הנמקת פסק בורר

 4. החלפת בורר שנפטר

 5. בקשה לפסילת בורר

 6. פסק בורר לא מנומק

 7. תביעה מתוקנת בורר

 8. מהו "מעין בורר" ?

 9. בקשה למינוי בורר

 10. קשרי עבודה עם בורר

 11. טעות בורר בפירוש הדין

 12. טענת קשר פסול עם בורר

 13. האם אפשר להחליף בורר

 14. בקשה להשלמת פסק בורר

 15. טענת משוא פנים של בורר

 16. אישור פסק בורר אינג'ינר

 17. אי עמידה בזמנים של בורר

 18. התנהגות בלתי הולמת של בורר

 19. אישור פסק בורר רואה חשבון

 20. טענה כי בורר לא אובייקטיבי

 21. פסק בורר כפוף לדין המהותי

 22. ביקורת שיפוטית על פסק בורר

 23. פסק בורר מנוגד לתקנת הציבור

 24. האם פסק בורר מחייב צד פורמלי

 25. פסיקת בורר על פי הדין המהותי

 26. ביטול פסק בורר של בית הדין לממונות

 27. ערעור לבית דין לעבודה על פסק בורר

 28. מה התנאים להחלפת בורר בהליך בוררות ?

 29. איחור בהגשת בקשה להעברת בורר מתפקידו

 30. עיכוב במתן תשובה ע''י בורר לבקשת הבהרה

 31. עותרים לתקן את פסק הבורר בשל טעות חשבונאית

 32. מועד להגשת התנגדות לבקשה לאישור פסק בורר

 33. בקשה לביטול פסק בורר ולמתן ארכה להגשת בקשה לביטול

 34. אי מתן פסק בוררות לאחר 6 שנים מאז מינוי הבורר

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון