צירוף חייב בתיק הוצל''פ


עיון בתקנות ההוצאה לפועל תש"ם – 1979 ובחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967, מעלה כי התקנות אינן מכירות כלל בהליך של "צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ".

יש הגורסים כי הימנעותו של מחוקק המשנה מלהסדיר את ענין זה מלמדת על כך שדעת המחוקק היא כי אין לצרף חייבים נוספים לתיק הוצל"פ התלוי ועומד (בר"ע 1123/00 אביטל קריב נ' יואנה פרדיס ואח' (טרם פורסם, , 4.4.01).

מנגד, מציינת הפסיקה גם את הנוהג שבשגרה, לפיו מורים ראשי ההוצל"פ במקרים רבים על צירוף חייבים נוספים, לתיק קיים, סמכות הנובעת, כך לגישתם, מהסמכות הנתונה לראש ההוצל"פ לביצוע פסק דין, כהגדרתו בסעיף 1 לחוק ההוצל"פ, תשכ"ז – 1967 (ה.פ. 200343/04 אבנעים שי נ' סילקו כלים א.ש בע"מ ואח' (טרם פורסם, , 24.5.04).

אולם, אין מחלוקת בפסיקה, כי מאחר שמדובר במהלך משמעותי, המהווה פגיעה בקניינו של החייב ולעיתים בחירותו, מוטלת על ראש ההוצל"פ חובה לשקול בקשה לצירוף חייב בכובד ראש ובזהירות רבה. משכך, אין ליתן החלטה בעניין זה, מבלי לשמוע את הצד המעוניין, קרי את החייב שצירופו מתבקש.

תקנה 26 מקנה לראש ההוצל"פ שיקול דעת אם להזמין צד כלשהו לדיון או להמנע מכך וליתן החלטה בהעדרו. יש המחזיקים בדיעה שעל ראש ההוצל"פ לצמצם את שמיעת הטיעונים בעל פה למקרים מיוחדים, ודי בכך שיחליט על יסוד הבקשה והתגובה לה, או על יסוד הבקשה בלבד, לפי הנתונים המיוחדים לכל מקרה ומקרה (השופט ד' בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, עמ' 42, מהדורה שישית, מאי 2008).

ברם, שיקול הדעת הנתון לראש ההוצל"פ עפ"י תקנה 26 לתקנות ההוצל"פ לזמן זוכה, חייב או כל אדם שיש לו נגיעה בדבר, לפני מתן החלטה ולשמוע טענותיו, היא בגדר חובה, אם ההחלטה עלולה לפגוע ברכושם או בחירותם של המעורבים בעניין נשוא ההחלטה.

אי זימון האדם שמתבקש צירופו כחייב נוסף, מהווה הפרה של עקרון הצדק הטבעי של "שמיעה הוגנת". כידוע, ראש ההוצל"פ מבצע תפקיד שהוא בעיקרו מנהלי ומעין שיפוטי. לכן, מן הראוי כי בטרם יפעיל ראש ההוצל"פ את סמכויותיו, ייתן הזדמנות לאדם שצירופו מתבקש להשמיע את טענותיו. זכות הטיעון היא מכללי הצדק הטבעי, הנתונה למי שהרשות המנהלית עומדת לקבל החלטה בעניינו. חובת שמיעה זו המוטלת על כל רשות ממלכתית מושתתת על יסודות ההגינות והצדק (בר"ע (ת"א) 2302/06 חנן מזרחי נ' עיריית ת"א (טרם פורסם, , 8.4.08; וראה: בג"צ 3/58 ברמן נ' שר הפנים, פ"ד יב(2) 1493 (1958) וע"א 113/71 שטאובר בע"מ נ' מוחה, פ"ד כו(1) 416, 419 (1972) הנזכרים שם).

עם זאת, בהתאם לתקנה 27 לתקנות ההוצל"פ, גם אם החליט ראש ההוצל"פ על יסוד בקשת הזוכה בלבד, בלא לקבל את תגובת המערער שצירופו לתיק ההוצל"פ התבקש, לא קיימת מניעה לכך שראש ההוצל"פ יקיים דיון, במעמד הצדדים בבקשה לצירוף, לאחר שתינתן הזדמנות למערער, שצירופו כחייב נוסף מתבקש, לטעון טענותיו.לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סכום קצוב בהוצאה לפועל

 2. חיוב צד ג הוצאה לפועל

 3. מימוש נכס בהוצאה לפועל

 4. שכ''ט עו''ד הוצאה לפועל

 5. הוצאה לפועל נגד עיזבון

 6. טעות ביתרת חוב בהוצל''פ

 7. צירוף חייב בתיק הוצל''פ

 8. מחיקת חייב מתיק הוצל''פ

 9. תשלום יתר בהוצאה לפועל

 10. הוצאה לפועל חוב ארנונה

 11. הוצאה לפועל מזונות ילדים

 12. המצאת אזהרה בהוצאה לפועל

 13. סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 15. אי עדכון חוב בהוצאה לפועל

 16. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 17. צו עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 18. צירוף ערב לתיק הוצאה לפועל

 19. ביזיון בית משפט הוצאה לפועל

 20. סעיף 77א לחוק ההוצאה לפועל

 21. החזר הפרש כספים הוצאה לפועל

 22. תקנה 119 לתקנות ההוצאה לפועל

 23. העברת תיק הוצל''פ לעיר אחרת

 24. בקשה להצטרף לתיק הוצאה לפועל

 25. נזק לרכב מעוקל בהוצאה לפועל

 26. תביעה נגד לשכת ההוצאה לפועל

 27. מחיקת חייב מתיק הוצאה לפועל

 28. בקשה לביצוע שיק בהוצאה לפועל

 29. ביצוע שיק שנגנב הוצאה לפועל

 30. איפה פותחים תיק הוצאה לפועל

 31. ביטול החלטת ראש ההוצאה לפועל

 32. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 33. עיכוב מכירת רכב בהוצאה לפועל

 34. צירוף חייב לתיק ההוצאה לפועל

 35. סעיף 80(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 36. ביטול קניית רכב מהוצאה לפועל

 37. עיון מחדש בהחלטה בהוצאה לפועל

 38. חיוב צד ג בתשלום חוב בהוצל''פ

 39. הליכי הוצאה לפועל כנגד יורשים

 40. הסכם פשרה לא ברור בהוצאה לפועל

 41. העברת תיק הוצאה לפועל אל משקם

 42. בקשה להשהות הליכי הוצאה לפועל

 43. תיקון תעודת זהות בהוצאה לפועל

 44. ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל טבריה

 45. רשות לצרף צד נוסף להליך הוצל''פ

 46. פתיחת תיק הוצאה לפועל שלא כדין

 47. פשרה בין בעלי הדין בהוצאה לפועל

 48. תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 49. חלוקת כספים שהתקבלו בהוצאה לפועל

 50. אגרת הוצאה לפועל על הפרשי הצמדה

 51. ערעור על מכירת קרקע הוצאה לפועל

 52. פיצוי על פתיחת הליך הוצאה לפועל

 53. אי ציות להחלטת ראש ההוצאה לפועל

 54. פתיחת תיק הוצאה לפועל ע''י הבנק

 55. התיישנות תביעת החזר מהוצאה לפועל

 56. ערעור על חיוב בהוצאות הוצאה לפועל

 57. העברת תיק הוצאה לפועל ללשכה אחרת

 58. בירור טעות בפסק דין בהוצאה לפועל

 59. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב הליכים

 60. בעלות על קרקע שנמכרה בהוצאה לפועל

 61. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 62. מעקלים מהוצאה לפועל בדירה בשכירות

 63. השבת סכום ששולם ביתר להוצאה לפועל

 64. ביצוע פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 65. סמכות ראש ההוצאה לפועל לתקן פסק דין

 66. בקשה לעיכוב ביצוע הליכי הוצאה לפועל

 67. המצאת בקשה לביטול החלטה הוצאה לפועל

 68. אישור מכירת נכס ע''י ראש ההוצאה לפועל

 69. תשלום על העתק מסמכים בתיק הוצאה לפועל

 70. פרשנות פסק דין ע''י ראש ההוצאה לפועל

 71. שינוי גרסה לגבי זיוף צ'ק בהוצאה לפועל

 72. בקשת ראש ההוצאה לפועל להבהרת פסק דין

 73. ערעור על פתיחה מחדש של תיק הוצאה לפועל

 74. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל בחדרה

 75. עיקול בטעות לאחר סגירת תיק הוצאה לפועל

 76. תיק הוצאה לפועל נגד מינהל מקרקעי ישראל

 77. ערעור על החלטה למכור דירה בהוצאה לפועל

 78. אי הגשת השיק המקורי לביצוע בהוצאה לפועל

 79. חידוש הליכי הוצאה לפועל לאחר הסכם פשרה

 80. סמכות ראש ההוצאה לפועל לעכב יציאה מהארץ

 81. בקשה לזימון לחקירת יכולת - ערעור על דחיה

 82. ערעור על מכירת נכס מקרקעין בהוצאה לפועל

 83. בקשת זוכה בהוצאה לפועל למינוי כונס נכסים

 84. תיק הוצאה לפועל לצורך גביית מזונות קטינה

 85. תקנות סד''א מול תקנות ההוצל''פ - מה גובר

 86. ערעור על דחיית בקשה לסגירת תיק הוצאה לפועל

 87. המועד להגשת ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 88. זוכה קיבל כסף ולא הקטין את החוב בהוצאה לפועל

 89. תביעה נגד עורך דין על טיפול בתיק הוצאה לפועל

 90. האם זוכה חייב לעדכן בהוצל"פ שקיבל כסף מהחייב ?

 91. מכירת רכב בהוצאה לפועל במחיר נמוך ממחיר מחירון

 92. ביצוע פסק דין רבני שניתן ללא סמכות בהוצאה לפועל

 93. תיקון טעות חישוב בפסק דין ע''י רשם ההוצאה לפועל

 94. נטען כי לרשמת ההוצאה לפועל אין סמכות לפרש פסק דין

 95. פסק דין הצהרתי בעלות על דירת מגורים - הוצאה לפועל

 96. גילוי פסק דין בהעדר הגנה רק לאחר עיקול הוצאה לפועל

 97. בקשה להורות על פתיחת תיק האיחוד ללא כל הגבלות ותניות

 98. ערעור לעליון על החלטת רשם ההוצאה לפועל למתן צו פינוי

 99. תביעה שטרית בגין שיקים שהוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל

 100. טענה כי התיק ההוצאה לפועל נפתח על סמך שיקים שכבר נפרעו

 101. האם אפשר לקבל פיצוי כספי על פתיחת תיק הוצל"פ ללא הצדקה ?

 102. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון