ביטוח לאופנוע שטח

ביטוח לאופנוע שטח
1. מבוא
עסקינן בתביעה לתשלום תגמולי ביטוח בגין ארוע פריצה וגניבה שאירעו בעסקו של התובע בלילה של 20.7.00.


הנתבעת היתה המבטחת של העסק בזמנים הרלוונטיים לתביעה בפוליסה "רב ביטוח לבתי עסק".נ

2. ואלה העובדות הצריכות לענין:

א. התובע בעלים של עסק משפחתי של סוכנות למכירה ומתן שירות לטרקטורונים ואופנועים בכפר ורבורג.ב

לטענתו, במסגרת עסקיו הוא מקבל למכירה גם כלים משומשים אשר בעליהם מבקשים למוכרם דרכו.ו

ב. בלילה שבין 20.7.00 לבין 21.7.00 נפרץ בית העסק ונגנבו ממנו שני אופנועי שטח שהושמו שם למכירה.נ
מדובר היה באופנועי שטח שנרכשו אצל התובע זמן קצר קודם לכן והובאו לצורך מכירתם לאחר שאחיו של אחד מבעלי האופנועים נהרג בתאונת אופנוע.ב

ג. יחד עם האופנועים נגנב ציוד נוסף, כמפורט בחוו"ד השמאי מטעם הנתבעת.

ד. חברת הביטוח דחתה את התביעה הנוגעת לאופנועים והיתה נכונה לשלם למבוטח את שווים של הפריטים הנוספים שנגנבו בהתאם להערכת השמאי.ו

סירובה של המבטחת לשלם תגמולי ביטוח בגין האופנועים שנגנבו נובעת מן העובדה שברשימה לפוליסה לא מצוין כי בית העסק עוסק גם במכירה ותיקון של אופנועים.נ

3. שתי שאלות דרושות להכרעה בתיק זה:

האחת, האם ביטוח העסק כלל גם אופנועים.ב
השניה, האם התקיים ביטוח חסר במועד קרות ארוע הביטוח.ו

הצדדים הגיעו לידי הסכמה דיונית לפיה הם מוותרים על חקירת העדים וביהמ"ש צריך ליתן את פסק הדין על סמך המסמכים שבתיק לרבות סיכומי הצדדים.נ

מטעם התובע הוגש תצהירו של בנו, מר רז שפירא, על נספחיו.ב

מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של מר מוטי לוי – שמאי שערך סקר הגנות בבית העסק, תצהירו של מר ברוך רויטל – חתם בנתבעת ומוצגים לרבות חוו"ד השמאי קורן.ו4. האם ביטוח התחולה כולל גם אופנועים?

פרק 5 לתנאים הכלליים של הפוליסה, נספח ת/ג1 מגדיר מהי תכולה:
"כל תכולת בית העסק המשמשת לצרכי עסקו של המבוטח כדלהלן:


מכונות לציוד ...נ
מלאי – מלאי עסקי מכל סוג, סחורה בתהליך עיבוד, סחורה מוגמרת, חומרי אריזה, לרבות רכוש שאינו שייך למבוטח והנמצא ברשותו לצורכי תיקון, שיפוץ, ניקוי או שירות."


ברשימה של הפוליסה מצוין:
"פרק 5 תכולת בית העסק:


מכונות - ...ב
מלאי עסקי מכל סוג

טרקטורים חדשים בתצוגה, בתיקון כולל חלפים.ו
כלי גינון וחלפים."

הנתבעת מפנה גם להצעה לביטוח אשר גם בה לא נרשם כי העסק כולל אופנועים.נ
על גבי ההצעה נרשם ע"י הסוכן:
"מלל לפי פוליסת אריה".ב

התובע צירף לתצהירו של רז שפירא צילום של השלט בכניסה למשקו ובו מצוין בפירוש כי העסק כולל גם אופנועים. (ראה ת/ו).ו

רז טוען, כי הסוקר לא התעניין בתכולת בית העסק אלא בהגנות הקיימות ואף דרש שיפורים מסוימים. לטענתו לא נשאל ע"י הסוקר באשר לתכולה ואופי המלאי העסקי שכן אם היה נשאל היה משיב שהוא כולל לעיתים גם אופנועים.נ


הסוקר, מר מוטי לוי, טוען בתצהירו כי מר רז התלווה אליו בעת ביצוע סקר ההגנות והציג את בית העסק, תכולתו וההגנות שבו. לטענתו, בעת ביקורו לא הבחין בהימצאותם של אופנועים ומר רז לא מסר לו שהעסק כולל גם שירות לאופנועים.ב

ראיתי לקבל גרסתו של מר רז שפירא לפיה לא נשאל ביחס לתכולה וזאת ממספר טעמים.ו

האחד, הסקר שנדרש ממר לוי לבצע עניינו היה מהות ההגנות הקיימות בעסק ולא התמקד באופי התכולה ושיעורה.

השני, גרסתו של רז נבדקה הן ע"י השמאי קורן מטעם הנתבעת והן ע"י מוקד חקירות ונמצאה אמינה. ראה עמ' 4 לחוות דעת השמאי בפרק "הסברים להערכתנו".

השלישי, טענתו של רז שאינו חתום על גבי ההצעה אשר מולאה ע"י הסוכן – לא נסתרה ונראה כי אכן לא נחתמה על ידו.

הרביעי, הסוקר לא התייחס בתצהירו לטענה כי בכניסה לעסק ישנו שלט ובו מצוין במפורש כי העסק עוסק גם במכירת אופנועים, והסוכן לא מסר תצהיר באשר לאופן עריכת טופס ההצעה לביטוח.

מכאן שראיתי לקבוע כי אנשי הנתבעת כלל לא ביררו מה מכילה תכולת בית העסק ברגיל, וכי תכולת בית העסק הכילה גם אופנועים.

לאור מסקנתי זו, אין רלוונטיות לסעיפים 6א ו-6ג לחוק חוזה ביטוח, התשמ"א – 1981.
לא בכדי ציטטתי הן מן הפוליסה והן מן הרשימה. בשני המקומות הפירוש סובל כלים נוספים לבד מטרקטורונים. גם בתנאים הכללים וגם ברשימה ישנו ציון של "מלאי עסקי מכל סוג" - כאשר המבוטח הפשוט יכול ללמוד מכך שמדובר אכן בכל מלאי. אין לצפות ממבוטח סביר שיבין כי מדובר בכותרת ומתחתיה פירוט של רכיבי המלאי המבוטח.

קריאה של הרשימה לבדה אינה מלמדת על פירוש סביר אחד בלבד כפי שמבקשת הנתבעת לקבוע. במצב דברים זה יש להחיל את הכלל של פירוש לרעת המנסח.

לעניין זה ראה:
בר"ע 3128/94 אגודה שיתופית בית הכנסת רמת-חן נ' סהר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נ (3) 281.
וכן ע"א 682/82, בן אריה נ' סהר חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לז (3) 589.

לכך יש להוסיף את העובדה שאף הנתבעת הייתה נכונה לשלם לתובע, ובפועל שילמה, תגמולי ביטוח בגין "אביזרי רכיבה על אופנועים" כפי שעולה מחוו"ד השמאי קורן סעיף 6 לפירוט הציוד שנגנב.

האם ציוד לרכיבה על אופנועים מכוסה והאופנועים עצמם לא? כיצד עניין זה מתיישב עם נוסח הפוליסה?

יתרה מכך, נראה כי הנתבעת הייתה אדישה לסוג הכלים שנמכרו ו/או ניתן לגביהם שירות בעסקו של התובע. הראיה לכך היא העובדה שלאחר הגניבה הוסיפה הנתבעת לרשימה גם אופנועים וזאת מבלי שדרשה תוספות פרמיה. משמע, הנתבעת לא ראתה תוספת סיכון מבחינתה מעצם העובדה שחלקם של הכלים אינם טרקטורונים אלא אופנועים.

לסיכומה של נקודה זו ראיתי לקבוע כי המקרה מכוסה על פי הפוליסה והנתבעת מחויבת בתשלום תגמולי ביטוח בגין האופנועים.

5. האם מדובר בביטוח חסר?

על פי הפוליסה בוטח המלאי בסך של 577,000 ₪ בערכי קרן ונכון למועד הפריצה 588,771 ₪. סיכוני פריצה על בסיס נזק ראשון הועמדו על 100,000 ₪ ונכון למועד הפריצה 102,040 ₪.

לטענת הנתבעת אם המלאי אמור לכלול גם אופנועים כי אז מדובר במלאי בשווי גבוה יותר מזה הנקוב בפוליסה ומכאן שעסקינן בביטוח חסר.

אין בידי לקבל הטענה. על מנת להוכיח ביטוח חסר היה על הנתבעת להציג דו"ח שמאי ובו פירוט של כל המלאי שנמצא בבית העסק בעת הגניבה ולצרפו לשווי הציוד שנגנב. אזי אם היה השווי עולה על סכום הביטוח – היה מקום לערוך חישוב לפי ביטוח חסר. אלא שלא בא כל פירוט מה היה שווי התכולה בעת הגניבה ואין לדעת אם שווי התכולה ביחד עם שני האופנועים עלה על שווי התכולה שבוטח.

יתרה מכך, אף בתוספת לפוליסה שהוצאה וכללה גם אופנועים, לא הגדילה הנתבעת את שווי התכולה חרף כלילתם של אופנועים בפרטי המלאי.

6. גובה הנזק

על פי חוות דעת השמאי קורן עומד שווי המלאי שנגנב על סך 102,040 ₪ נכון למועד עריכת חוות הדעת.
סכום זה הינו בגבול הפיצוי בגין נזק ראשון.

הנתבעת שילמה לתובע סך של 32,135 ₪ ביום 22.10.00. כמו כן זכאית להשתתפות עצמית בסך 5,102 ₪.

מכאן שהסכום לו זכאי התובע עומד על 64,803 ₪ נכון למועד הגניבה. סכום זה משוערך להיום (הפרשי הצמדה וריבית) מגיע לסך 83,607 ₪.


7. סוף דבר

ראיתי לקבל התביעה.

הנתבעת תשלם לתובע סך של 83,607 ₪.

כמו כן, תשא הנתבעת בהוצאות משפט וכן בשכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪ ומע"מ כחוק.

הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים.

ניתן היום י"א בכסלו, תשס"ה (24 בנובמבר 2004) בהעדר הצדדים.


ח. וינבאום וולצקי, שופטת      לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונת דרכים אופנוע

 2. תאונת אופנוע התנגשות

 3. תאונת אופנוע של קטין

 4. מומחה תאונות אופנועים

 5. עורך דין תאונת אופנוע

 6. תאונת אופנוע שבר בקרסול

 7. תקלות באופנוע ים

 8. עורך דין לתאונות אופנוע

 9. תאונות אופנוע עורכי דין

 10. שבר מרוסק בתאונת אופנוע

 11. ביטוח לאופנוע שטח

 12. תאונת אופנוע ביער

 13. פיצוי לנפגעי תאונת אופנוע

 14. תאונת אופנוע תביעת ביטוח

 15. תאונת אופנוע בן 17

 16. נפילת אופנוע בחניה

 17. תאונת דרכים אופנוע אין ביטוח

 18. ביטול עסקה אופנוע ים

 19. תאונת אופנוע בני ברק

 20. התנגשות באופנוע בצומת

 21. תאונת פגע וברח אופנוע

 22. תאונת אופנוע שבר בכף יד ימין

 23. אחריות לנזקים לאופנוע

 24. ביטוח אופנוע מוטוקרוס

 25. ניתוח לאחר תאונת אופנוע

 26. בריחה משוטרים עם אופנוע

 27. תאונה חזיתית עם אופנוע

 28. ? תאונה עם אופנוע ים - פיצויים

 29. פגיעת ראש של רוכב אופנוע

 30. אצבע נתפסה בשרשרת אופנוע

 31. החלקה מאופנוע תאונת דרכים

 32. תאונה עם אופנוע בלי ביטוח

 33. מכות יבשות בתאונת אופנוע

 34. עורכי דין מומחים בתאונות אופנועים

 35. תביעה נגד חברת ביטוח בתאונת אופנוע

 36. פגיעה מוטורית בתאונת אופנוע

 37. פתיחת דלת רכב התנגשות אופנוע

 38. בעלות על אופנוע בכינוס נכסים

 39. פגיעת רכב באופנוע שניסה לעקוף

 40. תאונה בזמן נסיעת מבחן על אופנוע

 41. בריחה של אופנוע לאחר תאונת דרכים

 42. תאונת דרכים עם אופנוע בשירות מעביד

 43. תאונה בחוף אסור לשימוש באופנוע ים

 44. תאונה בין אופנוע למכונית בתל אביב

 45. פתיחת דלת רכב - פגיעה ברוכב אופנוע

 46. עבירת תעבורה של מורה נהיגה על אופנוע

 47. האם המכונית נפגעה מאופנוע שהגיח מאחור

 48. גובה פיצויים על תאונת דרכים קשה עם אופנוע

 49. בלימת חירום באופנוע עקב אי מתן זכות קדימה

 50. תאונת אופנוע בלי ביטוח חובה - תביעת נזיקין

 51. תאונת דרכים עם אופנוע במהלך עבודה כשליח פיצה

 52. רישיון נהיגה לאופנוע 500 סמ''ק - תאונת דרכים

 53. האם נהג אופנוע שהחליק על הכביש אשם בתאונת דרכים ?

 54. תביעה כספית לפיצויים בגין נזקי רכוש אשר נגרמו לאופנוע מתוצרת ימאהה

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177

דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון